KÜRESEL BIR GRIP SALGINI (PANDEMI) KONUSUNDA YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLARLA ILGILI BAŞBAKANLIK GENELGESI

KÜRESEL BIR GRIP SALGINI (PANDEMI) KONUSUNDA YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLARLA ILGILI BAŞBAKANLIK GENELGESI

Başbakanlıktan:

GENELGE

2006/23

Resmi Gazete:23.08.2006 – 26268

Konu:Küresel Bir Grip Salgını (Pandemi) Konusunda Yapılması Gereken Hazırlıklar.

Grip, her yıl sonbahar ve kış döneminde insanlar arasında salgın şeklinde görülen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Ülkemizle birlikte bir çok ülkede tespit edilen kuş gribi hastalığının ise zaman içinde insandan insana bulaşma özelliği kazanabilecek yeni bir grip virüsünün oluşmasına neden olacağı ve dünya çapında çok büyük bir grip salgını (pandemi) yaratabileceği tahmin edilmektedir. Büyük bir nüfusu etkileyecek böyle bir salgın ihtimaline karşı kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

1.Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “Ulusal Pandemi Planı” internet ortamında www.grip.saglik.gov.tr. adresinde yayınlanmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve güncel duyurular bu sayfadan düzenli olarak yapılacaktır. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca, planın uygulanması konusunda Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatınca ihtiyaç duyulacak her türlü katkı ve destek ivedilikle sağlanacaktır.

2.”Ulusal Pandemi Planı” doğrultusunda Il Sağlık Müdürlüklerince “Il Pandemi Planları” hazırlanmıştır. Bu planlarda, olası bir salgın durumunda illerimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken görevler ve tedarik edilmesi gereken tıbbi malzemeler belirlenmiştir. Söz konusu planların uygulanması ve görevlerin yerine getirilmesi konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken dikkat ve hassasiyet gösterilecek, bu konudaki hazırlıklara derhal başlanacaktır.

3.Bir salgın durumunda hastaneler ve tedavi merkezleriyle birlikte kamu kurumlarında da sağlık hizmeti verilebilmesi amacıyla Il Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği içinde çalışmalara başlanacak, tespit ve planlamalar doğrultusunda hazırlıklar tamamlanacaktır. Salgın durumunda vakaların ilk değerlendirmesini yapmak üzere Il Pandemi Planı kapsamında belirlenen kurumlarda birer sağlık birimi oluşturulacak, böylece bütün hastaların hastanelere başvurmasının önüne geçilerek sağlık hizmetlerinin aksamasına meydan verilmeyecektir.

4.Küresel bir grip salgınında mevcut hastanelerin yataklı tedavi ihtiyacına cevap veremeyeceği düşünülerek, böyle bir salgından önce hangi kamu binalarının hastaneye dönüştürülebileceği planlanacaktır. Bu amaçla valiliklerin koordinasyonunda Il Pandemi Planı çerçevesinde gereken hazırlık çalışmalarına derhal başlanacaktır.

5.Küresel bir grip salgınında Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ve il kriz merkezleri Sağlık Bakanlığının talebiyle devreye girecek ve kriz yönetimi başlatılacaktır.

6.Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için, bütün kamu kurum ve kuruluşları tüm personelin görev tanımını yaparak görevde kalması gerekenlerin sayısını ve kritik düzeydeki personeli belirleyecekler, muhtemel bir salgın anında kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacak şekilde gerekli tedbirleri alacaklardır.

7.Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi amacıyla merkezde Sağlık Bakanlığı, illerde ise valiliklerin koordinasyonunda il sağlık müdürlükleri tarafından bilgilendirme ve işbirliği toplantıları düzenlenecek, uygulamalar Sağlık Bakanlığınca yakından takip edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan