GenelgeMEVZUAT

AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞTE MUVAFAKAT IŞLEMLERİ

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.TSH.0.20.00.01

Konu: Aile Hekimliğine Geçişte

Muvafakat Işlemleri Hk.

14/04/2010-114408

…………………VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

Ilgi:

a) 12/06/2006 tarih ve 101899 sayılı yazımız

b) 06/01/2010 tarih ve 1563 sayılı yazımız.

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde 2010 yılı sonuna kadar ülkemiz genelinde aile hekimliği uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır. Bu süreçte Bakanlığımız ve diğer kamu personelinin aile hekimliği uygulamasına dahil edilmesine dair bir kısım husus aşağıda açıklanmıştır.5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Bakanlığımız “Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakati üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yetkili” kılınmıştır.

Bu çerçevede;

1)Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olmak üzere müracaat eden personelin, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınması,

2)Halen sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olarak görev yapan ve zımni olarak aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumlarının sözleşmeli olduğu müddetçe korunması,

3)Sağlık hizmetinin aksamaması ve kamu yararı için bundan sonra aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen uzman tabiplerin (Bakanlık Merkez Teşkilatı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü dahil) muvafakat talep yazılarının yerleştirme işleminden önce Bakanlığımıza gönderilerek, muvafakati uygun görülenlerin yerleştirme işlemine alınması,

4)4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelden aile sağlığı elamanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyenlerin pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içindeki aile sağlığı merkezlerinde çalıştırılmalarının sağlanması,

5)657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelden aile sağlığı elamanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyenlerin pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içindeki aile sağlığı merkezlerinde çalıştırılmalarının sağlanması,

6)Bir sertifikaya sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personelden bu uygulamaya geçmesi uygun görülmeyenlerin durumlarının gerekçeli olarak Bakanlığımıza bildirilmesi,

7)Üçüncü ve altıncı maddelerde belirtilen personel dışındakiler için ayrıca muvafakat talep yazılarının Bakanlığımıza bildirilmesine gerek olmadığı, hususlarında;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:

81 Il Valiliğine B Planı