MEVZUATYönetmelik

DOÇENTLIK SINAV YÖNETMELIĞI

YÖNETMELIK

Yükseköğretim Kurulundan:

DOÇENTLIK SINAV YÖNETMELIĞI

BIRINCI BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Doçentlik Sınav Alanları

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1)Bu Yönetmeliğin amacı, doçentlik sınavına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

(2)Bu Yönetmelik, doçentlik sınav alanlarının belirlenmesine, doçentlik başvurusunda bulunabilmenin şartlarına, başvurunun zamanına ve usulüne, doçentlik sınav jürilerinin oluşturulmasına, sınavların yapılmasına, intihal ve disipline aykırılık iddiaları dolayısıyla izlenecek yola, doçentlik sınavı ile ilgili komisyonların teşkiline ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1)Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doçentlik sınavı alanları

MADDE 3 – (1)Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanan alanlarda açılır. Bu alanlar, her yıl Ocak ayında güncellenmiş olarak Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinde yayımlanır.

IKINCI BÖLÜM

Başvuru Zamanı ve Şartları, Jürilerin Oluşturulması ve Doçentlik Sınavı

Başvuru zamanı ve şartları

MADDE 4 – (1)Doçentlik başvurusu, Nisan veya Ekim ayları içinde, Üniversitelerarası Kurulun belirleyeceği bir tarihe kadar yapılır. Üniversitelerarası Kurulca bir tarih belirlenmemesi halinde, başvurular, Nisan veya Ekim ayının onbeşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder.

(2)Doçentlik başvurusu için;

a)Bir anabilim veya bilim dalında Türkiye’de doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık yapılmış ya da yurt dışında yapılmış olan doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık öğreniminin ilgisine göre Üniversitelerarası Kurul veya Sağlık Bakanlığı tarafından bir anabilim veya bilim dalı ile ilişkilendirilerek denkliğinin kabul edilmiş olması,

b)Merkezi yabancı dil sınavında başarılı olunması,

c)Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik unvanı iktisap edildikten sonra, doçentlik başvurusunda bulunulacak olan anabilim dalında özgün bilimsel yayın ve çalışmaların yapılmış olması, şarttır.

(3)Doçentlik unvanının iktisabı için aranan özgün bilimsel çalışmalara ilişkin asgari ölçütler, Üniversitelerarası Kurul tarafından, her bir alan göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir ve her yıl Ocak ayında güncellenmiş olarak Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinde yayımlanır. Bu ölçütler, en erken yayımı tarihini izleyen ikinci dönemde yapılacak olan doçentlik başvurularında dikkate alınır.

(4)Doçentlik başvurusunda bulunabilmek için adayın, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında dört yıllık lisans programında yabancı dil olarak öğretilen, kendi alanında akademik bakımdan ilerlemesini sağlayan ve uluslararası geçerliliği bulunan dillerden birini bildiğini, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil seviye belirleme sınavından en az altmışbeş puan alarak, belgelemesi gerekir. Anabilim veya bilim dalı belli bir dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermekle yükümlüdürler.

(5)Uluslararası düzeyde yapılan yabancı dil seviye tespit sınavlarındaki başarı notunun doçentlik başvurusu için aranan merkezi yabancı dil sınavındaki başarı şartını karşılayıp karşılamadığına Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karar verilir.

(6)Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurula yapılır. Başvuruların eksiksiz olup olmadığı ve bu Yönetmelikte aranan şekil şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilir. Dosyasının eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartlarını taşıdığı tespit edilen adayın jürisi en kısa zamanda Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturularak, aday ile jürinin asıl ve yedek üyelerine mensubu bulundukları üniversite rektörlüğü aracılığı ile bildirilir. Bu bildirim yazısı üzerine eserler aday tarafından jüri üyelerinin her birine posta yolu ile gönderilir. Aday, eserlerin jüri üyelerine ulaştığına ilişkin belgelerinin birer örneğini Üniversitelerarası Kurula teslim eder.

(7)Doçentlik başvurusu ile ilgili posta masrafları aday tarafından karşılanır.

Sınav jürisinin oluşturulması

MADDE 5 – (1)Üniversitelerarası Kurul, Doçentlik Sınav Komisyonunun önerisi üzerine, doçentlik başvurusunda bulunan adaylardan her biri için beş kişilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye belirler. Jüri için asıl ve yedek üyeler, adayın başvurduğu alan göz önünde bulundurularak belirlenir. Adayın başvurduğu alanda yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, istisnai olarak, jüri üç asıl ve iki yedek olmak üzere beş üye ile teşkil edilebilir.

(2)Doçentlik jürilerinde görev alabilecek öğretim üyelerinin listesi, bunlara hangi alanlarda doçentlik jürilerinde görev alabileceklerinin sorulması üzerine alınacak olan cevaplar ile kadrosunun bulunduğu üniversitenin görüşü dikkate alınarak hazırlanır. Bu listeler, akademik yükseltmeler, istifa veya emeklilik gibi sebeplerle görevden ayrılmalar göz önünde bulundurularak Yükseköğretim Kurulu personel veri tabanı üzerinden güncellenir. Doçentlik sınav komisyonundaki asıl ve yedek üyelikler, bu listede ilgili alanlarda yer alan öğretim üyeleri arasında objektif ölçütlere göre ve eşit olarak dağıtılır.

(3)Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin Devlet veya vakıf üniversitesinde 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre profesör olarak atanmış ve yetmişiki yaşını doldurmamış olması şarttır.

Doçentlik sınavı

MADDE 6 – (1)Doçentlik sınavı, eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere, iki aşamada yapılır.

(2)Doçentlik sınav jürisini oluşturan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını iki nüsha olarak mensubu bulundukları üniversite rektörlüğü aracılığı ile Üniversitelerarası Kurula gönderirler. Bu raporlar, başvuru dosyalarının jüri üyesine teslim edildiği tarih sırasına göre ve dosya sayısı itibarıyla azami birer aylık sürelerde hazırlanarak sırasıyla Üniversitelerarası Kurula gönderilir.

(3)Jürinin asıl ve yedek üyeleri, süresi içinde rapor hazırlamasına engel olacak nitelikte bir mazeretinin ortaya çıkması halinde, bu mazeretini, varsa belgeleyen evrakla birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirmekle yükümlüdür. Jüri üyesi, bildirdiği mazeretin Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından kabul edildiğine dair karar verilmediği sürece bu görevden kaçınamaz. Kabul edilmiş mazeret olmaksızın görevini süresinde yapmayan jüri üyesinin genel hükümlere göre cezaî sorumluluğu yoluna gidilir.

(4)Öğretim üyeliği görevinden istifa, emeklilik veya mazeret sebebiyle jürinin ikiden fazla üyesinin eksilmesi halinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından jürinin eksilen üyelikleri doldurulur.

(5)Asıl üyelerin Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından kabul edilmiş bir mazerete dayalı olarak raporunu süresinde verememesi halinde, yedek üyelerin raporları sırasına göre değerlendirmeye esas alınır.

(6)Değerlendirmeye esas alınan jüri raporlarının birer nüshası, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısı ile birlikte adaya gönderilir.

(7)Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları itibarıyla çoğunlukla eser incelemesinde başarılı bulunan aday, sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat, Üniversitelerarası Kurul tarafından adaya, mazereti kabul edilenler dışındaki asıl ve yedek jüri üyelerine bildirilmek üzere, mensubu oldukları üniversite rektörlüklerine ve sınavın yapılacağı üniversite rektörlüğüne bildirilir. Kendilerine bildirim yapılan asıl üyeler, sınav için belirlenen yer, tarih ve saatte hazır bulunmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe aykırı davranan jüri üyesinin, bildirdiği mazeret Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından kabul edilmediği takdirde, genel hükümlere göre cezaî sorumluluğu yoluna gidilir. Sözlü sınava gelmeyen asıl üyenin mazeretinin Doçentlik Sınav Komisyonunca kabul edilmemesi, yedek üyenin katılımıyla yapılan sınavın hukuki geçerliliğini etkilemez. Asıl üyelerden birinin hazır bulunmaması halinde, sözlü sınav, sınavın yapılacağı üniversitenin rektörü veya görevlendireceği dekan tarafından

sıradaki yedek üyenin de çağrılması suretiyle en geç onbeş gün içinde yapılır.

(8)Sözlü sınavın yapılacağı üniversitenin bulunduğu ilin dışında başka bir üniversitede görev yapan jüri üyesinin yol masrafları ile yevmiyesi, Üniversitelerarası Kurulun görevlendirme yazısı esas alınarak, görevli oldukları üniversitelerce ön ödemeli olarak karşılanır.

(9)Sözlü sınavın yapılacağı üniversitenin rektörü, sınav için gerekli fiziki ve teknik imkanları hazırlamakla yükümlüdür.

(10)Jüri, sözlü sınav için üye tam sayısı ile toplanır. Adaylar belirtilen gün, saat ve yerde sözlü sınava alınırlar. Sınavda jüri üyelerinden biri, başkan olarak görev yapar.

(11)Sözlü sınav, doçent ve profesör unvanına sahip öğretim üyelerine açıktır. Jüri başkan ve üyeleri, sözlü sınavın denetlenebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alırlar. Sözlü sınavın yapılacağı yer ile gün ve saati, sınavın yapılacağı üniversite rektörlüğünce internet sayfasında yayımlanır.

(12)Sözlü sınav sonunda jüri, adayın başarılı olup olmadığına çoğunlukla karar verir. Bu karar, düzenlenen tutanakta imza altına alınır ve başkan tarafından jüri üyeleri önünde adaya sözlü olarak bildirilir.

(13)Sözlü sınavda başarılı olanlara Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik Belgesi verilir.

(14)Adayın sözlü sınava gelmemesi halinde, bu durum, jüri üyeleri tarafından imzalanan tutanakla tespit edilir.

(15)Sözlü sınav tutanağı, jüri başkanı tarafından Üniversitelerarası Kurula gönderilmek üzere sınavın yapıldığı üniversite rektörüne veya rektörün sınavın yapılmasıyla ilgili olarak görevlendirdiği dekana imza karşılığında teslim edilir.

(16)Sözlü sınava gelmeyen aday, bu sınava gelmesine engel olacak nitelikte bir mazeretinin varlığı halinde, bunu, varsa belgeleyen evrakla birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir. Mazeret bildiriminde bulunmaması veya bildirdiği mazeretin Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından kabul edilmemesi halinde, aday bir sözlü sınav hakkını kaybeder.

(17)Doçentlik Sınav Komisyonunun sözlü sınava gelmeyen adayın bildirdiği mazereti kabul etmesi halinde, sözlü sınav, Üniversitelerarası Kurulun yeniden belirleyeceği yer, tarih ve saatte bu madde hükümlerine göre yenilenir.

(18)Sözlü sınavda başarısız olan veya sözlü sınav hakkını kaybeden aday, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirlenen sürelerde yeniden başvuruda bulunması halinde, tekrar sözlü sınava alınır. Bu başvuruda, 4 üncü maddede doçentlik başvurusu için aranan şartların taşındığına dair belgelerin yeniden ibrazı istenmez.

(19)Tekrar sözlü sınava alınacak aday için yeni bir jüri oluşturulmaz. Dördüncü fıkra hükümleri saklıdır.

(20) Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavlarda üç defa başarısız olan veya başarısız sayılan aday sözlü sınav için yeniden başvurduğunda, bu sınavı yapmak üzere yeni bir jüri oluşturulur. Yeni jüri oluşturulmasında mevcut jürinin salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyesinin değiştirilmesi şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disipline Aykırı Fiiller, Doçentlik Sınav Komisyonu

Intihal ve disipline aykırı diğer fiillerin işlendiği iddiası

MADDE 7 – (1)Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde intihal olduğunu tespit ederse, durum bir raporla Üniversitelerarası Kurula bildirilir. Intihal iddiası ile ilgili olarak bir karar verilinceye kadar, Üniversitelerarası Kurul doçentlik başvurusu ile ilgili herhangi bir işlem yapmaz.

(2)Üniversitelerarası Kurul, intihal iddiası hakkında gerekli işlemlerin yapılması için durumu belgeleri ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderir ve ayrıca diğer jüri üyeleri derhal durumdan haberdar edilerek, iddia sonuçlandırılıncaya kadar rapor hazırlamamaları sağlanır.

(3)Intihal iddiası ile ilgili olarak yükseköğretim disiplin mevzuatına göre işlem yapılır.

(4)Intihal iddiasının doğru olmadığının tespiti halinde, doçentlik süreci kaldığı yerden devam eder.

(5)Intihal iddiasının doğru olduğunun tespiti halinde, aday yaptığı doçentlik başvurusunda başarısız sayılır. Adayın idarî, cezaî ve hukukî sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

(6)Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde intihal dışında yayın ve araştırma etiğine aykırılığın varlığını tespit ederse, durumu bir raporla Üniversitelerarası Kurula bildirir. Bu iddia ile ilgili olarak bir karar verilinceye kadar, Üniversitelerarası Kurul doçentlik başvurusu ile ilgili herhangi bir işlem yapmaz. Bu durumda aday hakkında yükseköğretim disiplin mevzuatı hükümlerine göre derhal soruşturma yapılır. Iddianın asılsız çıkması halinde, doçentlik süreci kaldığı yerden devam eder ve ilgili jüri üyesi hakkında şartların varlığı halinde idarî ve adli soruşturma yapılır. Iddianın doğru olduğunun tespiti halinde, aday yaptığı doçentlik başvurusunda başarısız sayılır.

(7)Doçentlik sınavı için başvuru dosyasının içeriğinde adayla ilgili olarak disiplin suçu oluşturan başka bir durumun varlığı nedeniyle soruşturma başlatılmış olması halinde, durum Üniversitelerarası Kurula bildirilir. Bu soruşturma sonuçlanıncaya kadar, Üniversitelerarası Kurul doçentlik başvurusu ile ilgili herhangi bir işlem yapmaz.

Doçentlik Sınav Komisyonu

MADDE 8 – (1)Bu Yönetmelikte kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere, Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Doçentlik Sınav Komisyonu kurulur. Bu Komisyon, sosyal, fen-mühendislik ve sağlık bilimleri ile güzel sanatların her birinden beşer kişi olmak üzere, farklı alanlarda görev yapan öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurulun seçeceği yirmi profesörden oluşur. Doçentlik sınav komisyonu için seçim, üniversitelerin farklı alanlarda gösterecekleri adaylar arasından yapılır.

(2)Doçentlik Sınav Komisyonu, bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevlerin haricinde, alt komisyonların görüşlerini dikkate alarak, aşağıdaki görevleri yapar:

a)Öğretim üyelerinin, hangi alanlarda oluşturulacak sınav jürilerinde görev alabileceklerine dair listeleri hazırlamak,

b)Üniversitelerarası Kurula;

1)Doçentlik başvurusunda bulunulacak alanların,

2)Bu alanların her birinde doçentlik başvurusu için aranan asgari ölçütlerin,

3)Her bir adayla ilgili sınav jürisinin asıl ve yedek üyelerinin,belirlenmesinde görüş bildirmek.

(3)Doçentlik Sınav Komisyonuna bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmede yardımcı olmak üzere fakülte veya müstakil programı olan bölümler esas alınmak suretiyle alt komisyonlar oluşturulur. Bu alt komisyonların her biri, farklı üniversitenin kadrosunda bulunan beş profesörden oluşur. Bu profesörler, üniversitelerin gösterecekleri adaylar arasından Üniversitelerarası Kurulca seçilir.

(4)Bu komisyonlarda görev yapan öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyeleri, mensubu bulunduğu üniversitece ön ödemeli olarak karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 1/9/2000 tarihli ve 24157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇICI MADDE 1- (1)28/6/2008 tarihinden önce yapılmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan doçentlik başvuruları hakkında, sözlü sınava ilişkin hususlar hariç olmak üzere, 1/9/2000 tarihli ve 24157 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanmaya devam olunur.

(2)2009 yılı içindeki doçentlik başvuruları, 1/9/2000 tarihli ve 24157 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğine istinaden belirlenen temel alanlara göre yapılır ve bu başvurularla ilgili değerlendirmelerde söz konusu Yönetmelik hükümlerine istinaden belirlenen ölçütler esas alınır.

“(3)(Ek fıkra:13.8.2010 – 27671) Ekim 2010 dönemi ve Nisan 2011 dönemindeki doçentlik başvurularıyla ilgili değerlendirmelerde, 1/9/2000 tarihli ve 24157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerine istinaden belirlenen asgari ölçütler esas alınır.”

Yürürlük

MADDE 10 – (1)Bu Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1)Bu Yönetmelik hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu yürütür.

31 Ocak 2009 tarih ve 27127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yöntmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

DOÇENTLIK SINAV YÖNETMELIĞI

Resmi Gazete:01.09.2000-24157

Amaç

Madde 1 � 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu�nun 24 üncü ve 65 inci maddeleri gereğince hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen doçentlik sınavının usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 � Bu Yönetmelik, doktora/sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık derecesine sahip olanlardan doçentlik sınavına başvuranları kapsar.

Doçentlik sınavı temel alanları

Madde 3 � Doçentlik sınavı açılacak temel alanlar şunlardır: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; Ilahiyat; Mesleki ve Teknik Eğitim; Mimarlık; Mühendislik; Sağlık Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve Idari Bilimler; Ziraat ve Ormancılık.

Başvuru ve sınav açılması

Madde 4 � (Değişik fıkra:21.10.2005-25973) Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirtmedikçe, doçentlik sınavına başvurular, her yıl şubat ayında yapılır. Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki dönem yapabilirler.Doçentlik sınavına başvurabilmek için, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olma koşulunun sağlanmış olması gerekir. Bu koşulu sağladıktan sonra doçentlik sınavına girmek isteyenler, başvuru formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı�na başvururlar. Başvuru ücreti, Ocak ayından geçerli olmak üzere her yıl Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, başvuru formu ile ekli belgelerin eksiksiz olduğunu ve usule uygunluğunu kontrol eder.

Eksik olan belgelerin başvuru sahibi tarafından, eksikliklerin kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlanması gerekir.Eksiklikleri süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular reddedilir. Başvurusu kabul edilen adayların dosyaları Doçentlik Sınav Komisyonu�na gönderilir.Doçentlik sınavına başvuru sayısında bir kısıtlama yoktur.

Yabancı dil koşulu

Madde 5 � Yabancı dil koşulunun sağlanması için adayların Ingilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’na (ÜDS) girmeleri gerekir. ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda ve merkezi olarak yapılır. Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen temel alanların hangisinde doçentlik sınavına başvurulacaksa, ÜDS’ye o alanda girmek zorunludur. ÜDS alanlarının kapsadığı temel alanlar aşağıda verilmiştir.

Fen Bilimleri : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (fen kısımları), Fen Bilimleri ve Matematik, Mesleki Eğitim (fen kısımları), Teknik Eğitim, Mimarlık, Mühendislik, Ziraat ve Ormancılık.

Sağlık Bilimleri : Sağlık Bilimleri.

Sosyal Bilimler : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (sosyal kısımlar), Mesleki Eğitim (sosyal kısımlar), Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, Ilahiyat, Sosyal, Beşeri ve Idari Bilimler.

Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS’den yüz üzerinden en az altmışbeş puan alınması gerekir.Uluslararası düzeyde veya Türkiye’de merkezi olarak yapılan yabancı dil sınavlarının ÜDS’ye eşdeğerlik durumları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Yukarıda belirtilenlerden başka dillerde yabancı dil sınavı açılması Üniversitelerarası Kurul kararı ile olur. Bu dillerde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (KPDS) girilmesi ve bu sınavdan 100 üzerinden en az altmışbeş puan alınması gerekir.Bilim/sanat alanı belli bir dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilde girmek zorundadırlar.

Doçentlik sınav komisyonu

Madde 6 � Üniversitelerarası Kurul, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalışmaları ile tanınmış, halen görev yapmakta olan (emekli olup da sözleşmeli olarak çalışanlar dahil) profesörler arasından 9 kişilik Doçentlik Sınav Komisyonu üyelerini belirler. Komisyon, kendi içinden bir başkan seçer. Başkan ve üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan başkan ve üye yeniden bu göreve seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir.Bu komisyonun görevleri şunlardır:

a)Başvuran adayın eserlerini göz önüne alarak, ilgili bilim/sanat alanı için Temel Alan Danışma Komisyonu tarafından oluşturulan profesörler listesinden jüri üyelerini belirleyerek Üniversitelerarası Kurul�a önermek,

b)Doçentlik sınavının yürütülmesinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen görevleri yapmak.

(Ek fıkra:21.10.2005-25973) Doçentlik Sınav Komisyonu en az yılda dört defa toplanır. Üniversitelerarası Kurulca geçerli bir mazereti olmaksızın toplantıya yılda üç kez katılmayan üyenin üyeliği Üniversitelerarası Kurul kararı ile sona erdirilir.

Temel alan danışma komisyonu

Madde 7 � Üniversitelerarası Kurul, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen her temel alan için, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalışmaları ile tanınmış, halen görev yapmakta olan (emekli olup da sözleşmeli olarak çalışanlar dahil) profesörler arasından en az 5 kişilik Temel Alan Danışma Komisyonu üyelerini belirler. Komisyon, kendi içinden bir başkan seçer. Başkan ve üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan başkan ve üye yeniden bu göreve seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir.Bu komisyonun görevleri şunlardır:

a)Her temel alanda yer alacak bilim/sanat alanlarını belirlemek,

b)Her bir bilim/sanat alanı için doçentliğe yükselmede aranan bilimsel araştırma ve yayınlar, sanat eserleri ve uygulamalı sanat dalları etkinliklerinden hangilerinin orijinal bilimsel/sanatsal nitelikte olduğuna ilişkin esasları belirlemek,

c)Adayların başvurdukları her bir bilim/sanat alanında sağlamaları gereken akademik koşulları, 2547 sayılı Kanuna ve yukarıdaki (b) bendinde belirlenen esaslara uygun olarak önermek,

d)Her bir bilim/sanat alanı için, adaylarda aranan koşullara uygun olarak oluşturulacak jürilerde görev yapacak profesörleri önermek,

e)Her bir bilim/sanat alanı için sözlü sınavın kapsamı ve yöntemi ile ilgili esasları önermek.

f)(Ek bent:21.10.2005-25973) Doçentlik Sınav Komisyonunun ihtiyaç duyduğu konularda komisyona bilimsel görüş bildirmek.

Yukarıdaki (a), (b), (c) ve (e) bentleri uyarınca yapılan belirleme ve öneriler Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edildikten sonra tüm üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerine bildirilir.

Yukarıdaki (c) bendinde sözü edilen akademik koşulların belirlenmesinde, her bir bilim/sanat alanı için puanlama sistemi oluşturulabilir.

Jürilerde görev yapacak profesörleri belirlemek amacıyla, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerine her yıl Bilgi Derleme Formu gönderilir. Üniversiteler tarafından doldurulup geri gönderilen formlar, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili Temel Alan Danışma Komisyonuna iletilir. Temel Alan Danışma Komisyonu, her bir bilim/sanat alanı için belirlenmiş olan ölçütleri göz önüne alarak, ilgili bilim/sanat alanında oluşturulacak jürilerde görev yapacak profesörleri önerir.Jürilerde görev yapacak profesörlerin bilimsel etkinliklerinin sürekliliği her beş yılda bir yeniden değerlendirilir.

(Ek fıkra:21.10.2005-25973)Temel Alan Danışma Komisyonları en az yılda dört defa toplanır. Üniversitelerarası Kurulca geçerli bir mazereti olmaksızın toplantıya yılda üç kez katılmayan üyenin üyeliği Üniversitelerarası Kurul kararı ile sona erdirilir.

Jürinin oluşturulması

Madde 8 � Doçentlik Sınav Komisyonu, adayın başvurmuş olduğu bilim/sanat alanında beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüriyi belirleyerek Üniversitelerarası Kurul�a sunar. Doçentlik Sınav Komisyonu, özellikle disiplinlerarası alanlarda jüri belirlenmesi için ön temaslarda bulunabilir.Jüri, yeterli sayıda profesörün bulunmadığı istisnai durumlarda, üç asıl ve bir yedek üyeden oluşturulabilir.Bir jüri, ilgili bilim/sanat alanında başvuran birden fazla adayın doçentlik sınavında görev alabilir.

Jürilerin bildirilmesi

Madde 9 � (Değişik fıkra:21.10.2005-25973) Üniversitelerarası Kurulun kararıyla oluşan jüriler, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca listeler halinde rektörlüklere bildirilir. Rektörlükler kendilerine bildirilen jürileri ilgili Dekanlıklar aracılığıyla jüri üyelerine duyurur. Kesin zorunluluk nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler jüri üyeliğinin kendilerine tebliğinden itibaren en geç iki hafta içinde katılmama sebeplerini mensup oldukları üniversitenin yönetim kuruluna bildirerek müsaade isterler. Üniversite yönetim kurulları bu talepleri inceleyip değerlendirmek üzere hemen toplanır ve kararını en geç talep tarihinden itibaren iki hafta içinde verir. Üniversite yönetim kurulları kesin zorunluluk bulunmadıkça, jüri üyelerinin görevlerinden ayrılmalarına müsaade etmezler. Sağlık, ölüm ve benzeri mücbir sebeplerin daha sonra ortaya çıkması dolayısıyla jüriye katılmama durumu söz konusu olursa, ilgili jüri üyesi durumu hemen üniversitesi aracılığıyla Ü