GenelgeMEVZUAT

DIYALIZ SERTIFIKALARININ RESERTIFIKASYONU HAKKINDA TEBLIĞ

DIYALIZ SERTIFIKALARININ RESERTIFIKASYONU HAKKINDA TEBLIĞ

Resmî Gazete

Sayı : 27155

TEBLIĞ

Sağlık Bakanlığından:

DIYALIZ SERTIFIKALARININ RESERTIFIKASYONU HAKKINDA TEBLIĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; hemodiyaliz ve periton diyalizi sertifikası olan ve görev tanımlamaları 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen sorumlu uzman, sorumlu tabip ve diyaliz hemşirelerinin böbrek hastalıkları ve diyaliz tedavileri ile ilgili eğitimlerinin sürekli yenilenmesini ve bilgi düzeylerinin yeterliliğinin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; hemodiyaliz ve periton diyaliz sertifikası olan ve görev tanımlamaları 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen sorumlu uzman tabip, sorumlu tabip ve diyaliz hemşirelerinin eğitimlerini ve sertifikalarının yenilenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Resertifikasyon süresi

MADDE 4 – (1) Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavilerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere düzenlenmiş olan sorumlu uzmanlık, sorumlu tabiplik ve diyaliz hemşireliği, periton diyaliz hemşireliği sertifikalarının geçerlilik süresi beş yıldır. Sertifika sahipleri beş yıllık sürenin sonunda resertifikasyon değerlendirmesine tabi tutulurlar.

Resertifikasyon değerlendirmesi

MADDE 5 – (1) Resertifikasyon değerlendirmesi, sürekli mesleki eğitim için bilimsel toplantılara katılım puanı ve resertifikasyon sınavından oluşur. Bakanlıkça onay verilmiş diyaliz eğitim merkezleri tarafından yapılır.

Değerlendirme yapacak merkezler

MADDE 6 – (1) Resertifikasyon değerlendirmesi Bakanlıkça onay verilmiş diyaliz eğitim merkezleri tarafından yapılır. Diyaliz eğitim merkezleri en geç üç ay içinde bildirilen adayların resertifikasyon değerlendirmesini yaparlar. Diyaliz eğitim merkezi, yılda dört kez resertifikasyon değerlendirmesi yapar.

Resertifikasyon değerlendirme kurulu

MADDE 7 – (1) Resertifikasyon Değerlendirme Kurulu eğitim merkezinde, üç Nefroloji Uzmanından kurulur. Kurul tarafından adayın mesleki eğitim toplantılarına katılım puanı belirlenir ve aday sınava alınır.

(2) Diyaliz hemşireliği resertitifikasyon sınavlarında, eğitim merkezinin sorumlu hemşiresi de üye olarak yer alır. Pediatrik diyaliz merkezlerinde görev yapmak üzere diyaliz sertifikası almış olanların resertifikasyon değerlendirme kurulunda en az bir çocuk nefroloji uzmanının bulunması gerekir.

(3) Resertifikasyon değerlendirmesi için görevlendirilen diyaliz eğitim merkezinde kurul teşkili için yeterli üye bulunmaması halinde, en yakın eğitim merkezinden kurul üyesi talebinde bulunulur.

Başvuru

MADDE 8 – (1) Sertifikalı uzman tabip, tabip ve hemşireler sertifikalarının geçerlilik süresinin bitimine altı ay kala Ek-1’deki Resertifikasyon Başvuru Formu, sertifika örneği ve sürekli mesleki eğitim faaliyetlerine katıldıklarını gösteren belgeler ile birlikte bağlı bulundukları ilin sağlık müdürlüğüne, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görevli ise diyaliz eğitim ve sertifikasyon şube müdürlüğüne resertifikasyon değerlendirmesi için başvururlar. Il sağlık müdürlükleri tarafından belgeleri tam olan adayların isimleri liste halinde Bakanlığa bildirilir. Resertifikasyon için zamanında başvuruda bulunmayanların sertifikaları geçersiz sayılır ve Bakanlıkça iptal edilir.

Sürekli mesleki eğitim

MADDE 9 – (1) Sürekli mesleki eğitim, böbrek hastalıkları ve diyaliz tedavileri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında düzenlenen kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs gibi bilimsel toplantılara katılımı ve bunların belgelendirilmesini kapsar. Bilimsel faaliyete katılımın, sertifika düzenleme tarihinden sonraki beş yıllık süre içerisinde gerçekleşmesi gerekir. Mesleki eğitim ile ilgili belgelerin bilimsel toplantının tarihini, başlığını, düzenleyicisini, toplam süresini ve katılımcının adı ve soyadını içermesi gerekir. Belgelendirilmeyen veya böbrek hastalıkları ve diyaliz dışı konularda yapılan bilimsel toplantılara katılım, resertifikasyon değerlendirmesinde dikkate alınmaz.

(2) Resertifikasyon değerlendirmesine dahil edilecek yurt içi ve yurt dışı sürekli mesleki eğitim toplantılarının listesi her yıl için Diyaliz Bilimsel Danışma Kurulunun görüşü alınarak Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(3) Mesleki eğitim toplantılarının iştirak edilen her saati bir puan olarak değerlendirilir. Resertifikasyon değerlendirmesine alınmak için sorumlu uzman, sorumlu tabiplerin ve hemşirelerin bilimsel faaliyetlerden en az on beş mesleki eğitim puanı almış olmaları gerekir. Resertifikasyon değerlendirmesinde otuz puanın üzerindeki mesleki eğitim puanı dikkate alınmaz.

Resertifikasyon sınavı ve yeniden belgelendirme

MADDE 10 – (1) Resertifikasyon sınavı, Diyaliz Eğitim Merkezleri tarafından yazılı test usulünde yapılır. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir ve en az elli puan almak zorunludur. Sürekli mesleki eğitim puanı ile resertifikasyon sınav puanının toplamı, resertifikasyon puanı olarak esas alınır. Resertifikasyon puanı en az altmış beş puan olanlar resertifikasyona hak kazanırlar.

(2) Resertifikasyon değerlendirme sonucu başarılı veya başarısız olarak belirtilir ve diyaliz eğitim merkezleri tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilir. Başarılı olanlara, resertifikasyon değerlendirme tarihinden geçerli olmak üzere yeniden diyaliz sertifikası düzenlenir. Bu sertifikaların geçerlilik süresi beş yıldır.

(3) Resertifikasyon değerlendirmesinde başarılı olamayanlar, sertifikalarının geçerlilik süresinin bitiminden sonraki bir yıl içinde yeniden resertifikasyon değerlendirmesine alınır. Bu sürede diyaliz merkezlerindeki görevlerine devam ederler.

(4) Başarısız olunan ilk resertifikasyon değerlendirmesinden sonra iştirak edilen mesleki eğitim toplantıları ile ilgili belgeler ikinci resertifikasyon değerlendirmesine eklenebilir. Ikinci kez yapılan değerlendirmede de başarısız olan adayların sertifikaları Bakanlıkça iptal edilir.

GEÇICI MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içindeki resertifikasyon değerlendirmeleri yalnızca sınav puanlarına göre yapılır ve sınavda en az altmış puan alan sorumlu uzman, sorumlu tabip ve hemşireler resertifikasyona hak kazanırlar.

GEÇICI MADDE 2 – (1) 1/1/2002 tarihinden önce diyaliz sertifikasyon sınavına girerek sertifika alanlar için ilk resertifikasyon sınavı 2009 yılı Nisan ayında yapılır. Sınava gireceklerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde il sağlık müdürlüklerine başvurmaları zorunludur.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK:1

RESERTIFIKASYON BAŞVURU FORMU

Adı Soyadı :

T.C Kimlik No :

Sicil No :

Görevi :

Çalıştığı Yer :

Adres :

Telefon :

Sertifika Tarihi :

Eğitim Aldığı Merkez :

BILIMSEL FAALIYETLERE KATILIMLAR

Tarih

Faaliyetin Başlığı

Düzenleyicisi

Katılım Saati