GenelgeMEVZUAT

DÖNER SERMAYE YÖNERGESI

DÖNER SERMAYE YÖNERGESI

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B100THG0740003

Konu : Yönerge.

………………VALILIĞINE

Ilgi:15.11.2002 tarih ve 12311 sayılı yönerge

209 Sayılı Kanun’ un 5’ nci maddesinde 4618 Sayılı Kanun’ la değişiklik yapıldığından kanunun değişik şekline göre ek ödeme usul, esas ve oranlarının belirlendiği “Ek Ödeme Yönergesi” 20.04.2001 ve 3627 sayılı Makam Onayı ile uygulamaya konmuştu, uygulamada yaşanan sıkıntıların ve problemlerin ortadan kaldırılması için “ Ek Ödeme Yönergesi “ yeniden hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Ekte sunulan yeni 15.11.2002 tarih ve 12311 Sayılı yönergenin 5’ nci maddesinde, 20.04.2001 tarihli yönerge bütün ek ve değişiklikleri ile ve bu yönergeye istinaden çıkarılan genelgeler yürürlükten kaldırıldığından 01.10.2002 tarihinden itibaren personele Döner Sermaye gelirlerinden yapılan ek ödeme dağıtımında genelge ekinde gönderilen yönergeye göre işlem yapılması gerekmektedir.

Yönergenin Iliniz Döner Sermayeli kuruluşlara duyurulmasını önemle rica ederim.

Dr.Tahsin N. ECER

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM : Bilgi için :

Gereği için : Hukuk Müşavirliğine

81 Il Valiliğine Teftiş Kurulu Başkanlığına

-1-

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYELI KURUM VE KURULUŞLARDA GÖREVLI PERSONELE DÖNER SERMAYEDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAIR YÖNERGE

Amaç

Madde l- Bu Yönergenin amacı; Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda görevli personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, esas ve usûllerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 4618 sayılı Kanun ile değişik 5 inci maddesine ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Işletme, Idare ve Muhasebe Işlerine Dair 106 sayılı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Temel Esaslar

Madde 4- Bu Yönerge kapsamındaki personele aşağıdaki esaslar dahilinde döner sermayeden ödeme yapılır.

a)Ek ödemeler yardımcı hizmetler, yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına mensup personel için, bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam ve temsil tazminatı hariç) tutarının % 80’ini, diğer tüm personel için % 100’ünü aşmayacak şekilde tespit edilir.

Makam tazminatı, temsil tazminatı, kıdem aylığı, taban aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, bankacılık tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13 üncü maddesinin (4/a) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından ödenen tazminat matraha ilave edilmez.Unvan ve sınıfları itibariyle ek ödeme tavan yüzdeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Unvan ve Sınıfı

Ek Ödeme %

Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Genel Idare Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri, Din Hizmetleri Sınıfında Görevli Personel

100

Yardımcı Hizmetler, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Görevli Personel

80

Kadrosu Maliye Bakanlığında olan Sayman ve saymanlık personeli

50

I. Dönem

( Ocak,Şubat,Mart)

II. Dönem

( Nisan,Mayıs,Haziran)

III. Dönem

(Temmuz,Ağustos,Eylül)

IV. Dönem

( Ekim,Kasım Aralık)

Birim Sorumlusu

Birim Amiri

Kurum Amiri

Ortalama

Birim Sorumlusu

Birim Amiri

Kurum Amiri

Ortalama

Birim Sorumlusu

Birim Amiri

Kurum Amiri

Ortalama

Birim Sorumlusu

Birim Amiri

Kurum Amiri

Ortalama

Iş Bilgisi, Yeteneği ve Verimliliği

Işe Devamı

Hasta ve Yakınlarına Tutumu

Çalışanlar ve üstleri ile Ilişkisi

Düzen ve Tertipliliği

Kendine Güveni ve Ilerleme Kapasitesi

Iş Güçlüğü ve Riski

Hizmetiçi Eğitim Performansı

Iş Kalitesi

Döner Sermaye Katkısı

TOPLAM

Formu Dolduranın Adı Soyadı Imzası

-Her soru 10 puan üzerinden doldurulur.

(EK.2)

PERFORMANS DEĞERLENDIRMESINI YAPACAK PERSONELE DAIR FORM

PERFORMANS DEĞERLENDIRMESINI YAPACAK PERSONELE DAIR FORM

SIRA NO:

BIRIM PERSONELI

BIRIM SORUMLUSU

BIRIM AMIRI

KURUM AMIRI

A

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

1

Sağlık Müdürü

2

Sağlık Müdür Yardımcısı

3

Şube Müdürü

Sağlık Müd Yrd.

Sağlık Müdürü

4

Sivil Savunma Uzmanı

Sağlık Müd Yrd.

Sağlık Müdürü

5

Diğer Personel

Şube Müdürü

Sağlık Müd Yrd.

Sağlık Müdürü

B

YATAKSIZ TEDAVI KURUMLARI

a

Il Merkezlerinde:

Sağlık Müd Yrd.

Sağlık Müdürü

1

Başhekim veya Sorumlu Tabip

2

Diğer Personel

Başhekim

Sağlık Müd Yrd.

Sağlık Müdürü

b

Ilçe Merkezlerinde

1

Başhekim veya Sorumlu Tabip

Sağlık Grup Başkanı

Sağlık Müd Yrd.

Sağlık Müdürü

2

Diğer Personel

Başhekim

Sağlık Grup Başkanı

Sağlık Müdürü

C

YATAKLI TEDAVI KURUMLARI

( I )EĞITIM HASTANELERI

1

Başhekim

2

Başhekim Yardımcısı,

Hastane Müdürü, Başhemşire

3

Klinik / Lab. Şefi, Başeczacı, Sivil Savunma Uzmanı

Başhekim

4

Klinik bünyesinde çalışan:

Şef Yardımcısı

Klinik Şefi

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

Başasistan, Uzman Hekim, Asistan, Mühendis, Fizyoterapist, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Kimyager, Biyolog, Psikolog, Odyolog, Tıbbi Teknolog

Klinik Şef Yardımcısı

Klinik Şefi

Başhekim

Anestezi / Röntgen / Lab. Tek. / Fizik Ted. Tek. gibi tıbbi teknisyenler

Klinik Şef Yardımcısı

Klinik Şefi

Başhekim

5

Klinik bünyesinde olmayan:

Tabip,Diştabibi

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

Eczacı

Başeczacı

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

Mühendis, Tıbbi Teknolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist gibi

Hastane Müdürü, Başhekim Yardımcısı

Başhekim

6

Başhemşire Yard.

Başhemşire

Başhekim

Hemşire, Ebe, Hemşire Yard., Sağlık Fizikçisi, Sağlık Memuru,Hasta bakımında görevli diğer personel

Servis Sor.Hem.

Başhemşire

Başhekim

7

Hastane Müdür Yardımcısı

Hastane Müdürü

Başhekim

Hastane Müdürüne bağlı diğer personel

Hastane Müdür Yard.

Hastane Müdürü

Başhekim

(I I )DIĞER YATAKLI TEDAVI KURUMLARI

a

Illerde:

1

Başhekim

2

Başhekim Yardımcısı

Hastane Müdürü, Başhemşire

3

Uzman Hekim,Tabip

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

4

Eczacı

Başeczacı

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

Diştabibi, Tıb.Tek., Diyetisyen, Sos.Çal., Müh., Kimyager, Psikolog, Biyolog, Odyolog, Sağ. Fiz., Fizyoterapist v.b.

Klinik Sorumlu Uzman Hekim

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

5

Anestezi/Röntgen/Lab.Tek., Lab. Sağ. Tek. gibi tıbbi teknisyenler

Klinik Sorumlu Uzman Hekim

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

6

Hemşire, Ebe, Hemşire Yard., Sağlık Mem. ve diğer.

Servis Sor. Hemşire

Başhemşire

Başhekim

7

Hastane Müdür Yardımcısı

Hastane Müdürü

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

Hastane Müdürüne bağlı diğer personel

Hastane Müdür Yard.

Hastane Müdürü

Başhekim

b

Ilçelerde:

1

Başhekim

2

Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdürü, Başhemşire

3

Uzman Hekim

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

4

Pratisyen Hekim, Diştabibi, Eczacı, Diyetisyen, Biyolog, Odyolog, Sağ. Fiz., Müh., Kimyager, Psikolog, Fizyoterapist, v.b.

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

5

Sağ. Mem., Rönt, Anest, Lab. Sağ. Tek. gibi tıbbi teknisyenler

Servis Sor.Uzm. Tabip

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

6

Hemşire, Ebe, Hemş. Yard., Hasta bakımında görevli diğer personel

Servis Sor. Hemşire

Başhemşire

Başhekim

7

Hastane Müdür Yardımcısı

Hastane Müdürü

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

Hastane Müd. bağlı diğer personel

Hast.Müd. Yard.

Hastane Müdürü

Başhekim

D

SAYMANLIKLAR

BIRIM PERSONELI

BIRIM SORUMLUSU

BIRIM AMIRI

ITA AMIRI

1

Saymanlık Müdürü

2

Sayman Müdür Yardımcısı

Saymanlık Müd.

Ita Amiri

3

Diğer Personel

Sayman Müd.Yrd.

Saymanlık Müd.

Ita Amiri