Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

SİGORTA İŞLETMELERİNDE MALİYET UNSURLARI VE MALİYET OLUŞUMU


ÖZET

İnsanların ve kurumların, karşılaşma olasılıkları bulunan risklerin yol açacağı zararları önlemek amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları bir organizasyon olarak sigorta işletmeleri, ekonomi açısından büyük önem taşımaktadırlar. Sigorta işletmeleri, risklerle karşılaşma olasılığı bulunan ekonomik üniteleri biraya getirmekte ve belirli bir bedel karşılığında risklerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak zararı karşılamayı taahhüt etmektedirler. Mali kurumlar olarak sigorta işletmelerinin, faaliyetlerini gerçekleştirirken karşılaştıkları maliyet unsurları ve hizmet üretimi sürecinde maliyetin oluşumu, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı; sigorta işletmelerinde maliyet unsurlarını açıklamak ve maliyetin oluşum sürecini incelemektir. Çalışmada öncelikle sigorta ve sigorta işletmesi kavramlarına yer verilmektedir. İkici kısımda sigorta işletmelerinin maliyet unsurları açıklanmaktadır. Çalışmanın son kısmında ise söz konusu işletmelerde maliyet oluşumu süreci ele alınmaktadır.

1. GİRİŞ

Sigorta işletmeleri, ekonomik ve sosyal katkıları ile önemli güvenlik kurumları arasında yer almaktadırlar. Güven esaslı bir faaliyet olan sigorta hizmeti, sigorta işletmeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Güvenlik sağlayan bir kurumun kendisinin de güvenlik içinde bulunması gerekmektedir. Ekonomik açıdan güvenlik içinde bulunmanın ve sigortalılar ile olası sigortalılara güven verebilmenin temel koşulu ise kaynakların rasyonel kullanımıdır. Belirli yasal düzenlemeler ile kendilerine sigortalılar tarafından emanet edilen paraları güvenlik içinde değerlendirmek zorunda olan sigorta işletmeleri, öncelikle sigortalıların karşılaştıkları hasarları gidermekte, daha sonra güvenlik, likidite ve rantabilite ilkelerine bağlı kalarak gelir getirici yatırımlar yapmaktadırlar. Sigorta işletmeleri gelir yaratırlarken, ayrıca faaliyetleri süresince belirli maliyetleri de üstlenmek durumunda kalmaktadırlar. Bu çalışmada, sigorta işletmelerinin maliyet unsurları ve maliyetin oluşumu süreci incelenmektedir. Çalışmanın amacı, sigorta işletmelerinde kaynakların rasyonel kullanımı açısından maliyet unsurlarının incelenmesi ve maliyet oluşumu sürecinin açıklanmasıdır. Çalışmada öncelikle sigorta ve sigorta işletmesi kavramları açıklanmakta ve çalışma konusu ile ilgisi ölçüsünde sigorta işletmelerinin özelliklerine yer verilmektedir. Daha sonra sigorta işletmelerinde maliyet unsurları incelenmekte ve maliyet oluşumu süreci açıklanmaktadır.

2. Sigorta ve Sigorta İşletmeleri

Sigorta işletmeleri; riskleri azaltmak ve riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan zararları belirginleştirmek amacıyla oluşturulmuş iktisadi ve sosyal kurumlardır. Belirli bir riskin, belirli ölçüde tehdidi altında bulunan çok sayıda ve benzer nitelikte birimlerin, ortaya çıkacak zararları birlikte karşılamak üzere bir araya getirilmesi ise sigortanın amacını oluşturmaktadır. Sigorta kavramı, ekonomik anlamda; bilinmeyen, ancak toplu olarak tahmin edilebilen risklerin yol açacağı zararların giderilmesi amacıyla, zararların yol açtığı para gereksinimine ilişkin bir karşılık ayrılması şeklinde tanımlanabilir. Hukuki açıdan ise; belirli bir olayın meydana gelmesi durumunda, bu olayın neden olacağı olumsuz sonuçları gidermeye yönelik bir hizmet sözü olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada tercih edilen sigortaya ilişkin geniş kapsamlı tanımlama Duman tarafından aşağıdaki şekilde yapılmıştır:“Sigorta; belirli bir prim karşılığında, kişi hayatının ya da organlarının veya kişi ve kuruluşların para ile ölçülebilir maddi varlıklarının sigorta kural, kanun ve yönetmeliklerince sınırlanmış bölümlerinin karşılaşabileceği aynı kıstaslarla sınırlı tesadüfi rizikoların gerçekleşmesinden doğacak hasarlarını ölçülen değer üzerinden ve gerçekleşen hasar oranında karşılayarak sosyo-ekonomik çöküntüleri dağıtan ve önleyen, yatırımlara aktarılan fonları ve ikrazları ile ekonomiye kaynak yaratan işlemler bütünüdür.“ Sigorta, hukuki akitle düzenlenmekte, ayrıca çeşitli şekillerde devlet tarafından denetlenmekte ve desteklenmektedir.Sigorta organizasyonunun önemli fonksiyonlarından biri de, sigorta güvencesi arayan kişileri bir araya getirmektir. Ortak güvence arayışı ile bir araya gelen insanlar, oluşacak zararları birlikte üstlenmeyi taahhüt etmektedirler. Bu durum, sigortacının amacının, meydana gelebilecek hasara engel olmak olmadığını; ancak bu hasarı grup üyelerine dağıtarak, hasarı, grubun her üyesi için taşınabilir duruma getirmek olduğunu ortaya koymaktadır.

Sigorta, aynı zamanda tasarrufları arttırıcı etkisi ile de, ekonomide sermaye oluşumuna katkı sağlamakta ve endüstrileşme ile dengeli bir ekonomik büyümenin önemli araçlarından biri olmaktadır. Sigorta işletmeleri, birçok amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulan organizasyonlardır. Öncelikle, sigorta hizmetinin sunulması görevi, sigorta işletmeleri tarafından yerine getirilmektedir.Sigorta işletmeleri ekonomide aynı riskin tehdidi altında bulunan kişi ve kurumları bir araya getirme görevini yerine getirmekte, güven pazarlamakta ve bir organizasyon olarak risk ve belirsizliklerle dolu geleceğin güvence altına alınması ihtiyacına yönelik hizmetleri gerçekleştirmektedirler. Sigorta işletmeleri, sigorta güvencesi sunan hizmet kurumlarıdır. Endüstriyel üretim ile karşılaştırıldığında, sigorta güvencesi üretiminin iki temel farklılığı bulunmaktadır:

1. Sigorta (malı), önce satılmakta, sonra üretilmektedir. Yani sürüm, tamamlanma aşamasından önce olmaktadır.

2. Risk üstlenmenin fiyatı, her bir sözleşmenin parça maliyetine göre değil, aksine sadece istatistiki esasların kullanılması ile yapılan hesaplamaların sonuçlarına göre belirlenmektedir.

Sigorta işletmeleri; belli bir prim karşılığında riskleri dağıtarak, etkilerini azaltmaya çalışan kuruluşlar şeklinde tanımlanabilir. Bu amaca yönelik olarak sigorta işletmeleri, riskin belirli ve parayla ölçülebilir olma koşulunu aramakta ve sigortalı adına riskin yönetimi sorumluluğunu üstlenmektedirler. Ayrıca; temelde riski, çok sayıda üyeye paylaştırmak ve tüm sigortalılardan topladığı katkılar (prim) ile zarara uğrayan her bir sigortalının kayıplarını karşılamayı amaçlamaktadırlar. Sigorta işletmeleri, bir yandan mali güçleri ile ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez unsurları olmakta, diğer yandan sağladıkları güvence hizmeti ile toplumsal huzurun araçları arasında yer almaktadırlar. Bu işletmeler sigortalıların güvenliğini temin ederken, özellikle işletme olarak kendilerinin de güven içinde bulunmalarını sağlamak ve üçüncü kişilere güven vermek zorundadırlar. Bu açıdan, finansal yapılarının sağlıklı ve sağlam olması gerekmektedir. Sigorta işletmelerinin finansal yapılarının güven vermesi büyük ölçüde sermaye yapıları ile ilgilidir. Güven pazarlayan işletmeler olarak, sigorta işletmelerinde özkaynak sermayesi; özellikle sigortalılar ile olası sigortalılar açısından, işletmenin güvenilirliğinin önemli göstergeleri arasında değerlendirilmektedir. Bu anlamda sağlıklı bir özsermaye yapısı, işletmeye duyulan güveni güçlendirmektedir.Sigorta işletmeleri için özsermayenin yanı sıra belirli dış kaynak sermaye unsurları da söz konusudur. Sigorta işletmeleri için dış kaynak sermaye unsurları; matematik karşılık, döner riskler karşılığı ve askıda kalmış hasarlar karşılığı olarak belirtilebilir.Sigorta işletmelerinin finansal yapısı, diğer mali kurumlardan belirli konularda farklılık göstermektedir. Sigorta işletmeleri, finansal olarak uzun vadeli kaynak toplamakta ve bunları belirli alanlarda yatırımlara dönüştürerek gelir elde etmektedirler. Elde edilen gelirler ile sigortalıların karşılaştıkları hasarların neden olduğu maddi kayıplar giderilmektedir. Ayrıca bu gelirler sayesinde sigortalılara ait tasarrufların artmasına
katkı sağlanmakta ve tasarruf sahiplerine gelecek güvencesi sunulmaktadır. Sigorta işletmelerin topladıkları fonların değerlendirilmesi konusunda sınırlar, sigortalıların korunması amacıyla devlet tarafından belirlenmektedir. Sigorta işletmeleri birçok mali kurumdan farklı olarak eldeki fonları, öncelikle güvenlik prensibini, daha sonra likidite ve kârlılık prensiplerini göz önünde bulundurarak yatırıma dönüştürmektedirler. Ayrıca yatırımlarında riskin dengeli dağılımı ilkesine de önem vermektedirler. Türk sigorta şirketlerinin yatırımlarının %70-%80’i devlet tahviline gitmektedir. Yani şirketlerin yatırım gelirleri çok büyük ölçüde devletin iç borçlanma politikalarına bağlı olmaktadır. Bu durumda şirketin, devlet politikalarında oluşabilecek değişiklikler sonucunda yatırım gelirlerinde meydana gelebilecek olası düşüşlere karşı hazırlıklı olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra sigorta şirketlerinin yatırımlarının tümünün devlet tarafından izlenmekte ve denetlenmekte olması, sigortalılar için önemli bir güvence
kaynağı olmaktadır.ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: B RH -
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05414005451

Çocuk hastaya acil B rh negatif granülosit ihtiyacı var. Lütfen destek verelim. Gelmeden önce arayınız.

Tarih: 2/10/2020 6:54:44 AM
Yıldız Akuş
  Aranan Kan: B RH +
Antalya MedikalPark Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05053714764

B rh + granülosit ihtiyacı var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 2/1/2020 4:44:46 AM
Emir Haberal
  Aranan Kan: AB RH +
Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05353037319

AB rh pozitif trombosit ihtiyacı. Gelmeden önce arayınız. SAĞOLUN

Tarih: 1/31/2020 6:55:16 AM
Abdullah Abdulsamed
  Aranan Kan: A RH +
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 0506 069 3484

Yardım em. Acil. A rh pozitif kana ihtiyaç var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun

Tarih: 1/26/2020 3:05:57 AM
Zana Hanım
  Aranan Kan: 0 RH -
Denizli Pamukkale Üniversitesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05448744869

Lütfen destek. 0 rh - negatif *beyaz* kan ihtiyacı var. Şartlar: 60 yaş altında olmak, son 10 gündür ilaç kullanmş olmak. Destek olalım. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 1/24/2020 6:28:44 AM
Minire Kıymaz
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası