SAĞLIK EĞİTİMİSağlık Yönetimi

XX HASTANESİ MİSYON VE VİZYON (VAKA ÇALIŞMASI)

MİSYON

XX Hastanesi olarak misyonumuz, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve tıbbın gelişimine katkı sağlamak üzere;

Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak,

Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,

Kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, insana değer veren hekimler ve sağlık uzmanları yetiştirmektir.

VİZYON

XX Hastanesi, Tıbbi hizmetlerdeki mükemmeliyet düzeyi, Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini yaratmadaki kararlılığı, Üstün nitelikli ekibi ve çağdaş altyapısı, Öncü uygulamalarıyla; Türkiye’ye model oluşturmayı ve dünyada referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.

Tıbbi Hizmetlerde Mükemmeliyet XX Hastanesi’nin amacı, müşterilerinin sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetleri, grubun her noktasından, en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve standart olarak sunmayı hedefliyoruz.

Tıbbi hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmak için, tıbbi sonuçlarımızı sürekli izleyecek, dünyada kabul edilen standartlara karşı değerlendirip açıklayacağız. Hastaların bilinçli seçim haklarını kullanabilmeleri için tıbbi sonuçların açıklanmasında da Türkiye’de öncülüğü üstleneceğiz.

Sağlık Bilimleri alanında kuracağımız akademik yapının da desteğiyle; bir yandan sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışırken, bir yandan da kendi ekibimizi, tıbbi hizmet kalitemizi sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak eğiteceğiz.

Müşteri Memnuniyeti Yaratmada Kararlılık Sağlık konusunda müşterilerimiz için bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Kurumumuzdan hizmet almayı seçen kişiler, XX Hastanesi’nin herhangi bir noktasına başvurarak, gereksinim duydukları tüm sağlık hizmetlerine grup içinde kolaylıkla ulaşabilecekler. Hizmetlerimizi sunarken, en küçük ayrıntıda bile müşterilerimizin kendilerini özel hissetmesini sağlayacak ve çözüm önerilerimizi onların sağlık gereksinimlerini ön planda tutacakşekilde tasarlayacağız.

Grubumuz için, en önemli başarı göstergelerinden biri müşteri memnuniyetidir. Bunun için, bizden hizmet alan müşterilerimizin memnuniyetini sistemli olarak izleyecek ve elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanacağız.

Müşterilerimize karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak da, maliyetlerimizi ve verimliliğimizi etkin olarak yönetip, yüksek kalitemizden ödün vermeden, hizmetlerimizin uygun fiyatlarla sunulmasını sağlayacağız.

Üstün Nitelikli Ekip ve Çağdaş Altyapı Farklılığımızı yaratan en önemli unsur; mesleğinde en iyi olmak için gereken eğitim, deneyim ve özelliklere sahip, kendini sağlık hizmetine adamış, özverili ve XX Hastanesi’li olmaktan gurur duyan ekibimizdir.

XX Hastanesi, değerlerimizi tam olarak yansıtan, çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamıyla, her zaman en iyilerin yetiştiği, çalıştığı ve tercih ettiği kurum olacaktır.

Sunduğumuz tüm hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmamıza olanak sağlayacak en önemli unsurlardan birisi de çağdaş altyapımızdır. Bu nedenle, teknolojideki gelişmeleri izleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştirmekteyiz.

Öncü Uygulamalar Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz.

Bu hedefimizi gerçekleştirmek için, “eğitim, araştırma ve geliştirme” çalışmalarımızı sistemli, sürekli ve organize bir yapıda yürütmek üzere sağlık bilimleri alanında akademik bir kurum oluşturacağız.

Bilgi, deneyim ve olanaklarımızla, topluma daha iyi sağlık hizmetlerinin sunulmasını amaçlayan sağlık politikalarının ve sistemlerinin oluşturulması sürecinde ülkemizin hizmetinde olacağız.

Tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, sağlığın korunmasında yaratacağımız iş modelleriyle de grup olarak öncü ve örnek olacağız

DEĞERLER

Hastaların ve Hasta Yakınlarının Memnuniyeti

XX Hastanesi olarak; hatasız tıbbi hizmet vermenin, müşterilerimizin sağlık konusundaki çözüm ortağı olabilmek için yeterli olmadığı inancındayız. Kişileri sağlıklarına kavuşturmak ya da sağlıklı kalmalarını temin etmek için; tüm hizmetlerimizi, insana değer veren, sıcak bir ortamda sunmayı hedefleriz. Bunu yapmak için de, onların kişisel gereksinimlerine karşı saygılı ve beklentilerini aşmak üzere çalışan bir ekip anlayışıyla çalışırız.

Bizim için “hasta odaklı” yaklaşım, hastalarımızın ve yakınlarının istek ve gereksinimlerini doğru anlamakla başlar. XX Hastanesi’nin her bir üyesi de, bu anlayış doğrultusunda, hastalarımızın ve yakınlarının sorunlarına hızla çözüm üretmek için inisiyatif sahibidir ve her zaman bu temel misyonla çalışır. Bizler, hastaların, iyileşme süreçleriyle ilgili kararlara katılımını sağlamayı, hasta ve yakınlarına her aşamada gerekli bilgiyi aktarmayı görev biliriz.

Kalite ve Sürekli Gelişim

Bugünün gereksinimlerine olduğu kadar geleceğe de yatırım yaparak, misyonumuz ve temel değerlerimizden ödün vermeden yeni iş modelleri yaratırız.

İş yapma yöntemlerimizi, hizmetlerimizin kalitesini ve etkinliğini sürekli olarak sorgular, bunları geliştirmeye çalışırız. Kurum içinde, hatalarımızdan ders çıkararak, yenilikçi yaklaşımların ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını destekleriz.

Sürekli olarak izlediğimiz güncel gelişmeleri ve bilimsel araştırmaları, sunduğumuz tıbbi hizmetlere yansıtmaya çalışırız.

Sağlık alanında verdiğimiz hizmetleri etkinleştirmek, verimliliği ve kaliteyi arttırabilmek için de yine güncel teknolojik gelişmelerden yararlanırız.

Yüksek Performans

Kurumumuz ve çalışanlar olarak kendimize, yüksek ve iddialı hedefler belirleriz. Beklentilerimizi sürekli yükseltir ve mükemmeliyete ulaşmak için çaba sarf ederiz. Aynı çaba ve anlayışı, birlikte çalışacağımız kişi ve kuruluşlarda da ararız.

Hedeflere ulaşılmasını ve sergilenen performansı sistematik olarak izler, adil olarak değerlendirir ve başarılarımızı tüm katkı sağlayanlarla paylaşırız.

Doğruluk, Dürüstlük ve Etik Yaklaşım

Kurum ve bireyler olarak, ahlaki ve etik değerlere bağlı kalarak çalışırız. Atılan her adımda; vizyon, misyon ve değerlerle tutarlı kararlar alarak, ortaya çıkacak sonuçların sorumluluğunu üstleniriz.

Tıp etiği konusunda, sadık kaldığımız değerler ve öncü uygulamalarımızla Türk sağlık sektörüne örnek oluşturmayı hedefleriz.

Toplum içerisinde saygın bir isme sahip olmak bizim için son derece önemlidir. Dolayısıyla, XX Hastanesi ismi tüm çalışanlarımız için gurur kaynağı olduğu kadar, hizmet verilen her noktada da güveni yansıtır.

Çalışana Değer Verme

İnsan sağlığına hizmeti misyon edinmiş, seçmiş olduğu mesleğin ve içinde çalıştığı kurumun saygınlığını gözeten, özveri sahibi bireylerle birlikte çalışmaya özen gösteririz.

XX Hastanesi ekibinde yer alan kişilere birey olarak değer veririz. Çalışanlarımızın, becerilerini ve bilgilerini kullanabilecekleri ve sürekli geliştirebilecekleri çalışma ortamını yaratmak ve onların maddi, manevi açıdan gereksinimlerini en iyişekilde karşılamak için çalışırız.

Farklı fikirlerin özgürce paylaşıldığı, yapıcı ve güvene dayalı bir iletişim ortamı oluşturmaya çalıştığımız kurumumuzda, tüm çalışanlarımızın işleyişimizle ilgili kararlara katılımını sağlarız.

Ekip Çalışması ve Dayanışma

Farklı meslek gruplarından bireyler olarak, ortak amaçlar ve hedefler için birbirimizi tamamlayarak çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan sonuçlardan bireyler olarak kendimizi aynı derecede sorumlu hissederiz.

Karşılaşılan zorluklar başta olmak üzere, her konuda birbirlerini destekleyen, dayanışma içinde çalışan bireylerden oluşan ekipler kurarak çalışmaya öncelik veririz. Ekip çalışmasıyla, XX Hastanesi için en doğru sonuçları üretirken aynı zamanda da bireyler olarak gelişimimizi hızlandırmayı hedefleriz.

Liderlik

Hedeflerimize ulaşmak ve sağlıklı büyüyebilmek için kurumun her seviyesinde, zorluklara ve sorunlara zamanında ve yerinde çözüm bulabilen, olanakları ve gelişim fırsatlarını değerlendirebilen, inisiyatif sahibi liderlere ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz. Organizasyon içindeki her noktada, ihtiyacımız olan liderlerin ortaya çıkmasını, yetişmesini ve liderliğin yayılmasını destekleriz.

Liderlerimiz; işleyişin bizzat içinde yer alır, stratejik kararlar kadar bu kararların uygulamalara yansımasına da gereken önemi verir, birlikte çalıştıkları kişiler için örnek oluşturur, onların gelişimini esas hedefi olarak görür ve ekip üyelerinin başarılarını önde tutarlar.