MEVZUATYönetmelik

TTB IŞYERI HEKIMLIĞI SERTIFIKA PROGRAMI YÖNETMELIĞI

TTB IŞYERI HEKIMLIĞI SERTIFIKA PROGRAMI YÖNETMELIĞI

(29-30 Haziran 1996 tarihli 44.Büyük Kongre’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir )

Amaç Ve Dayanak

Madde 1- Işyeri Hekiminin sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası 59.maddesine dayanılarak bu yönetmelik hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2-Bu yönetmelik:

-Işyeri Hekimliği Sertifika Kursları ile sürekli eğitim programlarının düzenlenmesinin usül ve esaslarını,

-Kursiyer başvurularının nasıl yapılacağını,

-Sertifika kurs ücretlerini,

-Sertifika kursları ve sürekli eğitim programlarının düzenlenmesine ait diğer koşulları ve sorunların çözüm yollarına ilişkin esasları belirler,

Kurs Düzenleme Yetkisi

Madde 3-Işyeri Hekimliği Sertifika Kursu Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından düzenlenir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi dışında hiçbir birim Işyeri Hekimliği Sertifika kursu düzenlemeye yetkili değildir.

Kursların Düzeni

Madde 4-Işyeri Hekimliği Sertifika Kurslarının ilk aşaması olan Temel Eğitim Programı en az 62 saattir. Bu süre ve ders programı Akademik Kurulun, Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Kolunun önerisi ve Merkez Konseyi onayı ile artırılabilir. Kurs programı Türk Tabipleri Birliği Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Kolu tarafından Ankara’da ya da kurs talep edilen coğrafi bölge merkezlerinde yürütülmek üzere düzenlenir. Kursun eğitim yapmaya uygun koşullarda yürütülmesinden ilgili Tabip Odası sorumludur.

Madde 5-Işyeri Hekimliği Sertifika Kursları bölgesel düzenlenir. Kursiyerler, üyesi oldukları Tabip Odasına bir başvuru formu doldurarak isteklerini bildirirler. Odalardan kontenjanları oranında kursiyer kabul edilir. Bölge dışından kursiyer kabulü ise, üyenin Odasına başvurusu, Oda Yönetim Kurulunun gerekçesini uygun görerek üyesi hakkında aldığı kararı Merkez Konseye yazılı olarak bildirmesi ve Merkez Konsey’in uygun bulmasıyla mümkündür.

Madde 6-Kurslarda bir sınıfta kursiyer sayısı 50’yi geçmez, 40’ın altına inmez. Başvurunun çok olması durumunda her 50 katılımcı için ek sınıf açılır.

Madde 7-Kurslarda derslere devam zorunludur. Derslerin en az %90’nına katılmayan kursiyerler sınava alınmaz ve sertifika verilmez. Devamsızlık durumunda hekimin ikinci bir kursa devam ederek sınava girmesi sağlanır.

Madde 8-Kursta başarı, kurs sonunda yapılacak bir sınav ile ölçülür. Başarısızlık durumunda hekimin ikinci bir sınava girmesine olanak sağlanır. Ikinci sınavda başarılı olması durumunda hekime Işyeri Hekimliği Sertifikası verilir.Ilk sınavda başarısız olan hekim eğer Geçici Çalışma Belgesi ile çalışan bir hekim ise, belgesi bir kereliğine iptal edilmez, ikinci başarısızlık durumunda belge iptal edilir.

Madde 9-Işyeri Hekimliği Sertifika kurslarının 62 saatlik ilk bölümü Temel Eğitim Programı olarak adlandırılır ve bu programı aşarak sertifika almaya hak kazanan hekimler, çeşitli tarihlerde yapılacak Sürekli Eğitim Programlarına (Konferans, Kongre, Seminer, B tipi ve işkoluna yönelik C tipi kurslar ve diğer programlar) katılmakla yükümlüdürler. Işyeri Hekimliği Sertifikası, Sürekli Eğitim Temelinde verildiği için, bu yükümlülüklerini mazeretsiz yerine getirmeyen hekimlerin öncelikle ve görev alma olanakları sınırlanır, yeni başvuru veya sözleşme yenilenmesi başvurularında onay verilmez.

Finansman

Madde 10-TTB Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Kolu ve Tabip Odaları Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Komisyonları tarafından yürütülen Işyeri Hekimliği etkinlikleri kendi parasal kaynaklarını yaratmak ilkesine uygun olarak yürütülür.

Madde 11-Işyeri Hekimleri işe ilk başlayışlarında sözleşmelerini onaylatırken asgari ücrete göre düzenlenmiş bordrolarına yazılı net ücretlerinin en az % 20’sini Odalarına yatırırlar. Bu gelir öncelikle Işçi Sağlığı etkinliklerinde ve Odalarda profesyonel kadro görevlendirilmesinde kullanılır.

Madde 12-Kurslar ve sürekli eğitim dahil tüm eğitim etkinlikleri ücretlidir.

a)Bu ücretlerin Işyeri Hekimi çalıştıran işverence ödenmesi esastır.

b)Kursiyerlerden alınacak katılım ücreti Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Kolu tarafından önerilir ve Merkez Konseyi’nce saptanır.

c)Kursiyerlere dağıtılan ve sonradan gönderilen yayınlar bu ücrete dahildir.

d)Kurslar ve sürekli eğitim programlarında ders verecek, tartışma yönetecek eğiticilere Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Kolu tarafından hazırlanan ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nce onaylanan ölçülerde ders ücreti, yolluk, konaklama ve benzeri giderleri ödenir.

e)Kursların düzenli yürütülmesi için yapılacak organizasyon giderleri (uygun salonlar, görevli personel sağlanması, kursiyerlere gerektiğinde verilecek öğle yemekleri ve diğer sosyal giderler) kurs ücretlerinden karşılanır.

Madde 13-Kurs katılım ücreti kursiyerler tarafından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hesabına yatırılır. Bu gelirin paylaştırılmasında bu yönetmeliğin 14.maddesindeki esaslar gözetilir.

Gelirin Paylaşımı

Madde 14-Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Kolunun eğitim kurslarından ve diğer etkinliklerden sağlanan gelirleri, kurs giderlerini karşılamak, Merkez Konseyi ve yerel Tabip Odalarının; Türk Tabipleri Birliği Yasasında öngörülen etkinliklerini desteklemek üzere ve Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Kolunun bu yönetmeliğin 15. Maddesinde sözü geçen destek hizmetleri için aşağıda gösterilen oranlarda paylaştırılır;

Gelirlerin %Payı Ayrılacağı Yer/Konu

20 Yerel Tabip Odalarına-Kursiyerlerin kayıtlı bulunduğu Odaya

15 Merkez Konseyi’ne

20 Kurs öğretim üyeleri giderleri

25 Kurs organizasyonu ve Sosyal giderler

5 Yayın giderleri

15 Işyeri Hekimliği Destek Hizmetleri

Bu oranlar aşılmaz.

Etkinlikler

Madde 15-TTB Merkez Konseyi Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Kolu’nun ve Tabip Odaları Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Komisyonlarının sağlayacağı destek hizmetleri için aşağıdaki etkinlikler yapılır.

a)Sürekli eğitim etkinliklerini yürütülmesi,

-Sürekli Eğitim Kursları düzenlenmesi,

-Yayınların yenilenmesi, yeni yayınlar çıkartılması,

-Danışmanlık ve teknik destek hizmetlerinin üretilmesi,

b)Yeni işyerlerini saptanması.

c)Işyeri hekimlerinin mesleki, ve özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi için hukuki destek sağlanması,

d)Bu çalışmaların yürütülmesi için Merkez Konseyi’nde profesyonel kadroların görevlendirilmesi.

Yürürlük

Madde 16-Bu yönetmelik 44. Büyük Kongre’de kabulünden sonra yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 17-Bu Yönetmeliği Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yürütür.

Geçici Madde 1-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Işyeri Hekimliği Sertifika Programı ve Işyeri Hekimi Atamaları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

TTB IŞÇI SAĞLIĞI VE IŞYERI HEKIMLIĞI A TIPI SERTIFIKA KURSU SINAV YÖNETMELIĞI

(10/11 Ekim 1998 tarihli 47.Büyük Kongre’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir)

Amaç Ve Kapsam

Madde 1-6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 59’uncu maddesine dayalı olarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, TTB Merkez Konseyi tarafından düzenlenen Işyeri Hekimliği A tipi Sertifika Kursu sonunda yapılacak sınavında uygulanacak ilkeleri belirlemektir.

Sınava Girme Hakkı

Madde 2-TTB Merkez Konseyi tarafından düzenlenen Işyeri Hekimliği A Tipi Sertifika Kursu sonunda yapılacak sınava, Işyeri Hekimliği Sertifika Programı Yönetmeliğinin 7.maddesinde belirlenen kursa devam koşullarını yerine getiren kursiyerler girme hakkını kazanır.

Sınavın Zamanı

Madde 3-Sınav, kursun son günü dersler bittikten sonra yapılır.

Sınavın Şekli

Madde 4-Sınav, yazılı olarak yapılır ve çoktan seçmeli 50 sorudan oluşur. Soruların ilk 25’i baraj, ikinci 25’i bilgi sorularıdır. Soru kitapçığı A ve B olmak üzere iki tiptir.

Madde 5-Sınavda sorulacak sorular, Kursta anlatılan derslerin saat ağırlığına göre Akademik Kurul tarafından belirlenir.

Madde 6-Sınav süresi 50 dakikadır.

Madde 7- Sınava başlanmadan önce salon sorumluları kursiyerlerin imzalarını alarak yoklama yaparlar ve yoklamayı sınav sonunda tutacakları tutanak ile birleştirirler.

Değerlendirme

Madde 8-Yanıt cetvelleri Akademik Kurul üyeleri ve Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Kol Koordinasyonundan oluşan 3 kişilik Kurul tarafından değerlendirilir.

Madde 9-Sınav sonunda bir kursiyerin başarılı sayılabilmesi için baraj sorularının en az onyedi, bilgi sorularının da en az onüçünü doğru olarak yanıtlamış olması gerekir.

Madde 10-Soru kitapçığında eksik sayfa bulunan, soru kitapçığı ile yanıt cetveli arasında harf (tip) uyuşmazlığı bulunan durumlarda o sınav kağıdı geçersiz sayılır.

Madde 11-Sınav salonunda bireysel ya da toplu kopya girişimlerinin tespiti halinde salon sorumluları tarafından ilgili kişi ya da salondaki bütün kursiyerlerin sınav kağıtları alınır ve sınavları geçersiz sayılır.

Madde 12-Sınav sonuçlarına, sonucun açıklanması tarihinden itibaren 10 gün içinde TTB Merkez Konseyi nezdinde itiraz edilir. Itirazlar Merkez Konseyi tarafından incelenerek karara bağlanır.

Madde 13-Başarısızlık ya da sınavın geçersiz sayılması sebebiyle Işyeri Hekimliği Sertifikası alamayan hekime bir yıl içerisinde bir kez daha sınava girme hakkı verilir. Kursiyer bu hakkını bağlı olduğu Tabip Odası aracılığı ile Merkez Konseyi’ne bildirir ve Merkez Konseyince belirlenecek tarihte sınava girer.

Madde 14-Yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere “daha sonra yapılacak olan eğitim etkinliklerine katılmak koşulu ile” Işyeri Hekimliği Sertifikası verilir.

Madde 15-Bu yönetmelik TTB Büyük Kongresinde onaylanarak yürürlüğe girer.

Madde 16-Bu Yönetmelik TTB Merkez Konseyi tarafından yürütülür.

TTB IŞÇI SAĞLIĞI VE IŞYERI HEKIMLIĞI B TIPI KURS PROGRAM YÖNETMELIĞI

(10/11 Ekim 1998 tarihli 47.Büyük Kongre’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir)

Amaç Ve Dayanak

Madde 1- Öncelikli olarak işyeri hekimliği yapmakta olan hekimlerin sürekli eğitimleri çerçevesinde, işyeri hekimliğinde yaşadıkları sorunları tartışmak, çözümler üretmek, katılımcıların eğitim düzeylerini arttırmak ve Tabip Odaları ile iletişimlerini geliştirmek üzere, 6023 sayılı yasanın 59.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik,

-B tipi kurs programının düzenlenmesinin usul ve esaslarını,

-Kursiyer başvurularının nasıl yapılacağını,

-Kurs katılım ücretlerini,

-Kursa devam durumlarını,

-Programın yürütülmesine ait diğer koşulları ve sorunların çözüm yollarına ilişkin esasları belirler.

Kurs Takviminin Belirlenmesi Ve Yürütülmesi

Madde 3- B tipi Kurs programının hangi Tabip Odaları’nca açılacağı, kaç kursiyerin alınacağı Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Kolu tarafından belirlenerek TTB Merkez Konseyi onayına sunulur.

-Merkez Konseyinin onayı olmaksızın kurs düzenlenemez.

-B tipi kurs katılım belgesi Merkez Konseyi’nce verilir.

-Kursun eğitim yapmaya uygun koşullarda yürütülmesinden ilgili Tabip Odası sorumludur.

Kursların Düzeni

Madde 4-

-B Tipi kurs programına öncelikle işyeri hekimliği yapmakta olan hekimler alınır.

-Kursa çağrılacak olan hekimlerin listesi ilgili Tabip Odası tarafından belirlenir ve kurs tarihinden en geç 20 gün önce hekime posta ile ulaştırılır.

-Çağrılı olduğu halde geçerli nedeni olmadan kursa katılmayan işyeri hekimlerine bir sonraki dönemde çalışma onayı verilmez.

Madde 5- Kursa devam zorunludur. Devamsızlık hakkı toplam ders süresinin %15’I kadar olup 2 saati aşan devamsızlıklarda katılım belgesi verilmez.

Madde 6- B Tipi Kurs Programı 2 gün toplam 16 saattir.

-Bu süre ve ders programı Akademik Kurul ile Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Kolu’nun önerisi Merkez Konseyi’nin onayı ile değişebilir.

Madde 7- Dersler uygun dersliklerde, en fazla 40 kişilik sınıflarda yapılır.

Kurs eğiticileri: Akademik Kurul, eğiticilerin önerisi ile Merkez Konseyi’nce belirlenir.

Kurs eğiticilerinin Işyeri Hekimliği Işçi Sağlığı Kol toplantılarının en az 1/3’üne katılması zorunludur.

Mali Hükümler

Madde 8- Kursiyerlerden katılım ücreti olarak o dönemde A tipi sertifika programında belirlenen ücretin %30’u alınır.

-Kursiyerlerden alınan ücret yerel Tabip Odasına gelir olarak kaydedilir. Harcamaları aşağıdaki oranlar çerçevesinde yapılır;

Eğitici/pasif katılım ücreti %10

Eğitici ulaşım-konaklama gideri %15

Kursiyer Maliyeti %25

Yerel Tabip Odası %45

Eğitim Geliştirme Fonu %5 (TTB Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği hesabına yatırılacak)

-Eğitmenlerin ulaşım, konaklama, yemek ve ders ücretleri Tabip Odası tarafından karşılanır.

Madde 9-Bu yönetmelik TTB Büyük Kongresinde onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 10-Bu yönetmelik TTB Merkez Konseyi tarafından yürütülür.

TTB IŞÇI SAĞLIĞI VE IŞYERI HEKIMLIĞI C TIPI KURS PROGRAM YÖNETMELIĞI

(10/11 Ekim 1998 tarihli 47.Büyük Kongre’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir)

Amaç Ve Dayanak

Madde 1- Işyeri hekimliği yapmakta olan hekimlerin sürekli eğitimleri çerçevesinde, iş kolu düzeyinde yaşanan sorunlara çözüm getirmek ve katılımcıların eğitim düzeylerini arttırmak üzere 6023 sayılı TTB yasasının 59.maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik;

-C Tipi kurs programının düzenlenmesinin usul ve esaslarını,

-Kursiyer başvurularının nasıl yapılacağını,

-Kurs ücretlerini,

-Kursa devam durumlarını,

-Programın yürütülmesine ait diğer koşulları ve sorunların çözüm yollarına ilişkin esasları belirler.

Kurs Takviminin Belirlenmesi Ve Yürütülmesi

Madde 3- C tipi kurs programının hangi bölgelerde açılacağı, kaç kursiyerin katılacağı Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Kolu tarafından belirlenerek TTB Merkez Konseyi’nin onayına sunulur.

-Merkez Konseyi’nin onayı olmaksızın kurs düzenlenemez.

-C Tipi kurs katılım belgesi Merkez Konseyi’nce verilir.

-Kursun eğitim yapmaya uygun koşullarda yürütülmesinden ilgili Tabip Odası sorumludur.

Kursların Düzeni

Madde 4- C Tipi kurs programına hangi iş kolunda düzenleniyorsa o iş kolunda çalışan işyeri hekimleri çağrılır.

-Kursa katılacak olan hekimlerin listesi Yerel Tabip Odalarınca Merkez Konseyine bildirilir. Kursa katılacak hekimlere çağrı kurs tarihinden en geç 20 gün önce hekime posta ile ulaştırılır.

-Çağrılı olduğu halde geçerli bir mazereti olmadan kursa katılmayan işyeri hekimlerine sözleşme yenileme döneminde yeni onay verilmez.

Madde 5- Programa devam zorunludur. Devamsızlık hakkı toplam ders süresinin %15 kadar olup, 3 saati aşan devamsızlıklarda katılım belgesi verilmez.

Madde 6- C tipi iş kolu düzeyindeki kurs programı 3 gün toplam 24 saattir.

-Bu süre ve ders programı Akademik Kurul, Işçi Sağlığı Işyeri Hekimliği kolunun önerisi ve Merkez Konseyinin onayı üzerine değiştirilebilir.

-Dersler uygun dersliklerde en fazla 40 kişilik sınıflarda yapılır.

-Eğiticiler Akademik Kurul’un önerisi ile Merkez Konseyi’nce belirlenir.

Mali Hükümler

Madde 8- Kursiyerlerden katılım ücreti olarak o dönemde A Tipi Sertifika programında belirlenen ücretin %50’si alınır.

-Belirlenen ücret Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği Kolu’nun önerisi ve Merkez Konseyi’nin kararı ile değiştirilebilir.

-Eğitmenlerin ulaşım, konaklama, yemek, ders ücretleri Merkez Konseyi tarafından karşılanır.

Madde 9-Bu yönetmelik TTB Büyük Kongresinde onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 10-Bu yönetmelik TTB Merkez Konseyi tarafından yürütülür.