GenelgeMEVZUAT

VARDİYALI ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

VARDİYALI ÇALIŞMA SİSTEMİ
1- HASTANELERİMİZDE VERİLMEKTE OLAN HİZMETLERİN
MEVCUT DURUMU;
– BakanIığımıza bağIı Yataklı Tedavi Kurumlarında sağlık
hizmetinin 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz sürdürülmesi
esastır.
– Poliklinik, laboratuvar, teşhis üniteleri, servis, ameliyathane vb.
hastane hizmetleri yoğun olarak 08.00 – 16.00 saatleri arasinda verilmektedir.
– Normal mesai saatleri dışındaki hizmetler acil vak’aların muayene ve
tedavisini, acil tıbbi müdahale ve ameliyatların yapılması ve
servislerde yatmakta olan hastaların tıbbi bakım ve tedavi
hizmetlerini kapsamaktadır.
– Normal mesai dışındaki hizmetler hizmetin niteliği, iş yoğunluğu ile
personelin niteliği ve mevcuduna göre nöbetci personel tarafından
karşılanmaktadır.
2- MEVCUT UYGULAMADA KARŞlLAŞILAN GÜÇLÜKLER
– Poliklinik, röntgen ve görüntüleme merkezleri gibi muayene ve teşhis
ünitelerinde 08.00 – 16.00 saatleri arasındaki zaman dilimi ile sınırlı
tutulan hizmetler nedeniyle,
– Yoğun poliklinik talebi karşılanamamakta,
– Polikliniklerde (özellikle belirli branşlarda) aşırı yığılmalar oImaktadır.
– Aşırı hasta yoğunluğu nedeniyle hekimler hastalarına yeterince zaman
ayıramamakta,
– MR, Tomografi, Röntgen gibi görüntüleme merkezlerinde ilgili mevzuat
gereği günde 5 saatten fazla yapılamadığı için talepleri
karşılayamamakta,
– Bu birimlerde hastalara 6 aya varan süreler için gün verilmekte,
– Bu durum, dışarıya sevklerin artmasına yol açmakta,
– Tüm bu faktörIere bağlı olarak, hastanelerimizde verilmekte olan
sağlık hizmetlerinde etkin, kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunumu
olumsuz yönde etkilenmektedir.
3- VARDİYALI ÇALIŞMA SİSTEMİNİN HEDEFİ
– Mesai saatleri dışında etkin olarak verilemeyen hizmetlerde
etkinlik ve süreklilik sağlanacak,
– Poliklinik, Laboratuvar, röntgen ve görüntüleme merkezleri gibi muayene
ve teşhis ünitelerinde görüIen aşırı birikim ve yığılmaların önüne
geçilecek,
– Hekimler hastalarına daha fazla zaman ayırabilecek, bu da hizmetin
kalitesini olumlu yönde etkileyecek,
– Dışarıya sevkler asgari seviyeye çekilecek,
– Yüksek maliyetli yatırımlar gerektiren Röntgen, MR, Tomografi vb.
ileri tetkik ve teşhis üniteleri atıl durumdari kurtarılarak daha
rantabi çalıştırılacak,
– Uzman ve nitelikli personelden yararlanılacak,
– Vardiyalı Çalışma Sisteminde görev alacak personele Döner Sermayeden
daha farkli seviyede prim ödenecek,
– Bu sitemde yer alan personele servis ve taşima hizmetleri verilecek,
insan gücünden optimum düzeyde yararlanılacak
4- VARDİYALI ÇALIŞMA SİSTEMİNİN ANA UNSURLARI
– Bakanlığa ait Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde pilot uygulama
başlatılması,
– Polikliniklerde; ilk vardiyanın 08.00 – 16.00, ikinci vardiyanin 16.00 – 24 saatleri
arasında uygulanması,
– Röntgen vb. görüntüleme merkezlerinde ilgili mevzuat gereği, ilk
vardiyanın 08.00 – 13.00, ikinci vardiyanın 13.00 – 18.00, üçüncü
vardiyanın ise, 18.00 – 23.00 saatleri arasında olmak üzere 3
vardiya şeklinde uygulanması,
– Vardiya uygulanacak poliklinik dallarının yoğunluğuna göre
Baştabiplikçe belirlenmesi,
– Vardiyali çalışma sisteminin her Baştabipliğin kendi şartlarına göre
hazırlanacak İç Hizmet Yönergesi’ne göre yürütülmesi,
– Vardiya sorumluluğunun ayda bir dönüşümlü olacak şekilde klinik
şef ve yardımcıları yetkisinde yürütülmesi.
5- ÖNERiLER
– ÖnceIikIe Vardiyalı Çalışma Sistemine geçilmesi için bu sistemi
uygulayacak hastane Baştabiblerince E.P.K Kurulunu da devreye sokarak
bir fizibilite çaIışması yapılması ve neticesinde;
– Hangi poliklinik dallarında vardiyalı sistem uygulanması gerektiğinin
tesbiti,
– Röntgen ve Görüntüleme istisnasız uygulanacak bu sistem insangücü ile
vardiyalı sistemde etüdünün iyi yapılması,
Görüntüleme Merkezleri ile laboratuvarlar için, mevcut ve/veya gerekli yer
alması gereken personelin
– Vardiya uygulamasında gerekli temizlik ve servis ve taşıma
hizmetlerinin planlamasına ilişkin etüd çalışmalarının yapılması, (bu
hizmetlerin Döner Sermaye kanalı ile dışarıdan da satın alınabileceğinin
mümkün bulunduğu da dikkate alınmalıdır),
– Kurumun hizmet gerekleri ve durumuna göre sistemin işleyiş usul ve
esaslarını belirlemek üzere her kurumun kendi “İç Hizmet Yönergesi” ni
en kısa sürede hazırlaması.