GenelgeMEVZUAT

DÖNER SERMAYE HAKKINDA GENELGE

DÖNER SERMAYE HAKKINDA GENELGE

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B100THG0740003
Konu : Döner Sermaye Hk.

Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında 209 Sayılı Kanun’un bazı maddeleri 23 Ocak 2001 gün ve 24296 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4618 nolu Kanunla değiştirilmiş ve bu bağlamda Söz konusu Kanun’a eklenen geçici 2. madde uyarınca Maliye Bakanlığınca ilinizde 1 No’lu Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı kurulmuştur.
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan 25.10.2001 gün ve 24101 sayılı yazıda;İlinizde kurulan döner sermaye saymanlığının 01.11.2001 tarihinde faaliyete geçirilmesinin uygun olacağı belirtilmektedir.
Bu nedenle yeni kurulan 1 No’lu Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığınıza 1.000.000.000 TL kuruluş sermayesi tahsis edilmiştir.
24.09.2001gün ve 18364 sayılı genelgemizle istenilen 2001 yılı bütçeniz onaylanarak 01.11.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ekte gönderilmektedir.
İliniz Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan 1 No’lu Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığının çalışmaları aşağıdaki usul ve esaslar dahilinde yürütülecektir.
1. Döner Sermaye hizmetleri 209 Sayılı Kanun’a ve buna bağlı olarak hazırlanan Yönetmelik, Yönerge ve genelge hükümlerine tabidir.
2. Saymanlık hizmetlerinin 24.09.2001 gün ve 18364 sayılı genelgemizde belirtildiği üzere aksamadan yürütülebilmesi için (sayman hariç) yeteri kadar personel görevlendirilmelidir. Ayrıca Saymanlığa bağlı birimlerde (Sağlık Ocağı, Halk Sağlığı Laboratuvarı, AÇSAP, Verem – Sıtma – Kanser Savaş v.b.) yeteri kadar sayman mutemedi görevlendirilecektir.
3. İliniz Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden vezne alındısı, sayman mutemedi alındısı temin edilecektir.
4. Döner sermaye saymanlığınızın yeni kurulması nedeniyle bir başka döner sermayeli sağlık kurumundan bir defaya mahsus olmak kaydıyla ayniyat tesellüm makbuzu karşılığında veya piyasadan kasa, banka ve yevmiye defterleri, demirbaş defteri, ayniyat tesellüm makbuzu v.b. diğer defter ve belgeler temin edilecektir.
5. Döner Sermaye saymanlığında kullanılacak mühür için Genel Müdürlüğümüzden talepte bulunulacaktır.
6. Saymanlığınıza tahsis edilen sermaye, bir mahsupla ilk yevmiye maddesi olarak 501- Ödenmemiş Sermaye Hesabı 1.000.000.000 TL. borçlu, 500- Sermaye Hesabı 1.000.000.000 TL. alacaklı hesaba kayıt yapılacaktır.
7. Hangi hizmetlerin ücretlendirileceği ekli Makam Onayı ve Bütçe Uygulama Talimatı hükümlerine göre yapılacaktır. Ancak yine Makamın 08.11.2001 tarih ve 7560 sayılı onayına istinaden bu ücretlerin ” Sosyal Güvencesi olmayan tüm kişilerden alınmaması” gerekmektedir.
8. Tahsil edilen paralar vezne alındısı veya sayman mutemedi alındısı ile tahsil edilecektir.
9. Sayman Mutemetliklerince tahsil edilen paralar, Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen zaman ve miktarlara göre Ziraat Bankası şubesi bulunan yerlerde saymanlığın banka hesabına, bulunmayan yerlerde ise haftanın son iş gününde vezneye alındı karşılığında yatırılacaktır.
10. Verilen hizmetlerin faturalandırılması Sağlık Müdürlüğünde mevcut veya oluşturulacak Tahakkuk birimince Bütçe Uygulama Talimatındaki ( Tedavi Giderleri ) örneğine uygun olarak yapılacaktır.
11. Kasada biriken paralar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce her yıl yayınlanan Genel Tebliğde belirtilen miktarı aştığında T.C. Merkez Bankasında, bu Bankanın şubesinin bulunmadığı yerlerde T.C. Ziraat Bankasında açılan bir hesapta muhafaza edilecektir.
12. Her türlü alım satım, ihale, trampa v.b. işlemler 84 / 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir. Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan Devlet İhaleleri Genelgesi hükümlerine uyulacaktır.
13. Bakanlığımızca onaylanmayan bütçe uygulanamayacağı gibi 209 sayılı Kanunun 3.ve 106 sayılı yönetmeliğin 7.maddesi kapsamına girmeyen harcamalar kesinlikle döner sermaye bütçesinden yapılmayacak olup bu konuda yayınlanacak genelgeler titizlikle takip edilecek ve hükümleri mutlak surette uygulanacaktır.
14. 106 sayılı yönetmeliğin 36. maddesine göre yapılacak aktarmalar : Aktarma taleplerinde sütunların eksiltilen ve çoğaltılan şeklinde düzeltilmesi ve sütun toplamlarının eşit olmasına dikkat edilecektir.
15. Bölüm içi yapılacak aktarmalar saymanın teklifi, 2.derece ita amirinin onayı ile gerçekleştirilecektir. Aktarma formunun bir örneği bilgi için Bakanlığımıza gönderilecektir.
16. Bölümler arasında yapılacak aktarmalar Bakanlığımızca yapılacak olup aktarma isteklerinde gerekçe mutlaka belirtilecek gerekçesi belirtilmeyen aktarmalar değerlendirilmeden iade edilecek, aktarma istek formlarında sayman ve ita amirinin imzası mutlak surette bulunacak ve aktarmalar Bakanlık onayını takiben yürürlüğe girecektir.
17. Bölüm içi veya bölümler arası aktarma taleplerinde aktarmanın yapıldığı harcama kaleminde en az 1 TL. bırakılmalıdır.
18. % 9 Hazine Hissesi ve % 1 Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Hissesi , bütçenin 740 24 bölümünden ödenecektir. Bu bölümden diğer bölümlere aktarma talebinde bulunulmayacaktır. Ancak Tek Düzen Muhasebe Sisteminde 770 Genel Yönetim Giderleri bölümüne muhtemel 770 15 Vergi Resim ve Harçlar için 1 TL. veya kurumca talep edinildiği miktarda ödenek konmuştur.
19. Bir örneği ekte gönderilen aylık mizan, gelirler döküm cetveli, giderler döküm cetveli ve saymanlığın borç ve alacağını gösterir formları 3’er aylık dönemler halinde yılın 3., 6., 9. ve 12.ayı takip eden ayın 20’sinde Bakanlığımızda olacak şekilde formatına uygun olarak gönderilecektir.
20. Döner sermayeden yapılacak prim ödemeleri müktesep bir hak olmayıp her dönem yapılması zorunlu olmadığından öncelikle kurumunuzun mali portresi çıkartılacak kurumun ihtiyaçları tesbit edilerek temininde öncelik verilecek gerçek ve tüzel kişilere olan borçların ödenmesi hitamında yeterli ödenek olması halinde ek ödeme yapılabilecektir. İlgililerin bu konuda hassasiyetle davranmaları gerekmektedir. Ek ödeme toplamı kurum veya kuruluşunuzun üç aylık dönem içinde elde ettiği döner sermaye gelirinin % 50’sini aşmayacaktır. Bu konuda yayımlanmış yönerge ve genelgelerde belirtilen esaslara hassasiyetle riayet edilmelidir.
21. 740 18 harcama kaleminden yapılacak harcamalarda Genel Müdürlüğümüzden izin alınmayacaktır.
22. Amortisman ve Tükenme Payları Hesaplarına ilgili Maddi Duran varlığın bulundukları ve kullanıldıkları yerlere (üretim veya genel yönetim) göre ödenek konularak muhasebeleştirilecektir.
23. Telefon,elektrik ,su ve yakacak ihtiyaçları Genel Bütçe ödenekleri yetersiz olduğu durumlarda Döner Sermaye imkanlarıyla karşılanabilecektir. Ayrıca Ambulans ve Jeneratörlerin her türlü bakım , onarım ve yakıt giderleri ile hizmet araçlarının akaryakıt giderleri de aynı şartlarda döner sermaye imkanları ile karşılanabilecektir.
24. Müteahhit alacaklarının aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda ödenmesi gerekmektedir.
a) Satın alınacak mal ve hizmetin bedelinin ne şekilde ve ne zaman ödeneceği idari şartnamede belirtilecek ve buna kesinlikle uyulacaktır.
b) Ödemeler için belirli bir takvim yapılacak,ödeme günlerinde kimlere ne miktarda ödeme yapılacağı haftalık veya aylık listeler halinde belirlenecektir.
c) Hazırlanacak ödeme listelerinde,ilgilileri her türlü şaibeden uzak tutacak krıterler (fatura tarihi) dikkate alınacaktır.
d) Ödeme listeleri kurum içinde alacaklıların görebileceği bir yerde asılı bulundurulacaktır.
e) Ödeme günü müracaat edemeyen alacaklıların ödemeleri mümkün olduğu takdirde banka hesaplarına aktarılacaktır. Bu uygulamanın tüm alacaklılar için uygulanmasının usul haline getirilmesi faydalı olacaktır.
f) Ödeme listeleri denetim ve incelemelerde ibraz edilmek üzere muntazam bir şekilde dosyalanıp saklanacaktır.
g) Zorunlu olarak pazarlıkla yapılan alımlardaki ödemelerde de yukarıda belirtilen esaslara uyulacaktır.
h) Yayınlanmış Mevcut mevzuat ve 2001 yılında yayımlanacak Kanun , Yönetmelik ve genelgeler titizlikle takip edilecek ve hiçbir aksaklığa mahal verilmeyecektir.
25 . Kurulan bu saymanlıklarda ita amiri İl Sağlık Müdürü, Tahakkuk Memuru ise İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olacaktır.
İlinizde kurulan Döner Sermaye Saymanlığına aşağıda belirtilen kod numarası verilmiş olup saymanlığınızın kayıtlara geçirilebilmesi için 832 sayılı Sayıştay Kanununun 43 . maddesi uyarınca faaliyete geçiş tarihinin ( İlk para tahsil ediliş tarihi ) Bakanlığımıza bildirilmesi ve sorumlularına ilişkin bilgi ve belgelerin Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi ile ayrıca birer örneklerinin de Maliye Bakanlığına iletilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

Doç.Dr. Sefer AYCAN
Bakan a.
Müsteşar

Koordine
Verem Savaş Dai Bşk. :Dr.E.KİBAROĞLU
Sıtma Savaş Dai Bşk :Dr.M.DEMİRKASIMOĞLU
A.Ç.S.A.P Genel Müdürü : Uz.Dr. R.KÖSE
T.S.H.Genel Müdürü : Dr. İ .TOPRAK

Saymanlık Kodunuz :

Ekler :
1 Onay ( Sermaye Tahsisi : Excel formatında zip’li dosya)
1 Makam Onayı ( Ücretlendirme Listesi 8 sayfa Excel formatında zip’li dosya)
Bütçe ve Ekleri
Açıklama ( 4 Sayfa )
1 Gelir Cetveli Bilgi İçin:
1 Gider Cetveli Teftiş Kurulu Başkanlığına
1 Borç Alacak bilgi formu
1 Aylık Mizan