GenelgeMEVZUAT

DİSİPLİN SORUŞTURMASI YÖNTEMİ

DİSİPLİN SORUŞTURMASI YÖNTEMİ

A. GİRİŞ
B. UYGULAMA ALANI
C. SORUŞTURMADA YETKİ
D. SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI
E. TEBLİGAT
F. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI
G. ONUR KURULU
H. KARAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

II. EKLER
A. Disiplin Soruşturması Açılması ve Soruşturmacı Tayini Kararı
B. Soruşturmacı Görevlendirme Yazısı
C. Mağdura veya Yakınlarına Yazılacak Çağrı Yazısı
D. Şikayet Edene Yazılacak Çağrı Yazısı
E. Tanıklara Yazılacak Çağrı Yazısı
F. Hekime Yazılacak Savunma İstem Yazısı
G. Fezleke
H. Karar
I. Karar Tebliği Yazısı
J. Dizi Pusulası

GİRİŞ
Mevzuata aykırı eylemi Tabip Odası tarafından öğrenilen hekim hakkında Oda Yönetim Kurulu tarafından disiplin soruşturması açılır. Açılan soruşturmada toplanan kanıtlar çerçevesinde hekimin mevzuata ve meslek ahlakına aykırı eyleminin saptanması halinde dosya ekleriyle birlikte Oda Onur Kuruluna sevk edilir ve Oda Onur Kurulu tarafından gerekli cezai yaptırım uygulanır.
Belirtilen süreç ile ilgili olarak yapılması gerekenler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

UYGULAMA ALANI
Disiplin soruşturması sivil ya da asker ayırımı gözetilmeksizin odaya kayıtlı olsun olmasın bütün hekimler hakkında açılabilir.Bunlardan başka Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olmuş,hekim olmayan laboratuvar uzmanları (bakteriyoloji, biyokimya,vs. uzmanı) hakkında da disiplin soruşturması açılabilir.

SORUŞTURMADA YETKİ
Tabip Odalarının soruşturma açma yetkileri bölgeleriyle sınırlıdır. Bölgesi içinde bir suç işlendiğini öğrenen Tabip Odası Yönetim Kurulu soruşturma açmakla yükümlü olup, bir şekilde öğrendiği ancak bölgesi dışında işlenmiş olan suçlarla ilgili olarak ilgili Tabip Odasına suç duyurusunda bulunur.
TTB Merkez Konseyi ise herhangi bir şekilde öğrenmiş olduğu suçların soruşturulmasını ilgili Oda veya gerekli gördüğü durumlarda başka bir Odadan isteyebilir.(Yön.md.15)

SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI
Soruşturma zamanaşımı TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 11.maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre Yönetmeliğin 6.maddesinin b,e,f,g fıkraları ile 7.maddesinde belirtilen suçların işlenmesinden itibaren 5 yıl; 4.ve 5.maddesiyle 6.maddesinin a,c,d,h,I fıkralarında belirtilen suçların işlenmesinden itibaren 2 yıl içinde soruşturma başlatılmamış olması halinde bu suçlarla ilgili olarak disiplin soruşturması başlatılamaz. Ancak yukarıda belirtilen maddelerde belirtilen eylemler aynı zamanda başka kanunlarda da suç olarak belirtilmiş ve daha uzun zamanaşımı süreleri öngörülmüş ise uzun olan zamanaşımı süreleri uygulanır.

TEBLİGAT
Soruşturma sırasında yapılacak bütün yazışmalarda tebliğ tarihinin öğrenilmesine elverişli bir yöntem izlenmelidir. Sürelerin başlangıcı tebliğ tarihi olmakla sağlıklı bir soruşturma için bu tarihin bilinmesi zorunludur.
Tebliğ tarihinin tespit edilmesini sağlayan en kolay yöntem tebligatların iadeli taahhütlü olarak yapılmasıdır. Yapılan iadeli taahhütlü tebligatlarda, tebligatın yapıldığına dair alındı belgesinin soruşturma dosyasına takılarak saklanması gereklidir.
Elden yapılacak tebligatlarda ise tebligatı alan kişinin kimliği ile tebliğ tarihinin tebliğ edilen evrakın dosyada kalan örneği üzerine belirtilmesi zorunludur. Elden tebligat ilgilinin kendisine ya da vekiline yapılır. Avukata elden tebligat yapılması gerektiği takdirde vekaletnamesinin bir örneğinin dosyaya ibrazı zorunludur.
Dosyaya avukatın vekalet ibraz etmesinden sonra, yazışmalar avukat aracılığıyla yapılır. Yani bu aşamadan sonra çıkartılacak tebligatlarda “Dr.B.G. vekili Av.G.M.” ibaresinin kullanılması ve avukatın büro adresine gönderilmesi gereklidir.Ancak savunma istemi,görüşmeye çağrı gibi şahsi nitelikli yazışmanın bizzat hekim ile yapılması işin doğası gereğidir.

SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası,1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve hekimlere ilişkin diğer mevzuat ile Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları tarafından usulüne uygun olarak çıkartılmış olan tüzük, yönetmelik, genelge, vb. düzenlemelere aykırı davranılmış olması halinde, eylem sahibi hekim hakkında soruşturma başlatılır. İhbar, şikayet, vb. şekilde fiil öğrenilmiş olabileceği gibi, bunların hiçbiri mevcut olmadan Tabip Odası tarafından herhangi bir şekilde fiilin öğrenilmiş olması da soruşturma başlatılması için yeterlidir. Yani disiplin soruşturması açılabilmesi için herhangi bir şahsın başvurusu aranmamakta olup Tabip Odası kendiliğinden soruşturma başlatabilir.

İLK İNCELEME
Yakınma üzerine ya da kendiliğinden mevzuata ve meslek ahlakına aykırı bir eylemi öğrenen Tabip Odası Yönetim Kurulu olayı ilk toplantısında değerlendirir. Yapılan değerlendirmede, mevcut kanıtlar çerçevesinde eylemin soruşturulmasına gerek olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verilir.
Oda Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde bu karar, suçlanana ve varsa yakınana iadeli taahhütlü olarak ya da imza karşılığı elden tebliğ olunur. Tebliğ edilen bu karara yakınan, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Onur Kurulu nezdinde itiraz edebilir. İtiraz dilekçesi Oda Yönetim Kuruluna verilir. Oda Yönetim Kurulu dosyayı itiraz dilekçesi ile birlikte Onur Kuruluna gönderir.
Onur Kurulunun yapacağı inceleme sonucunda Yönetim Kurulu kararının yerinde olduğuna dair verdiği karara karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yüksek Onur Kurulu nezdinde itiraz edilebilir.
Onur Kurulunun isnat edilen eylemi soruşturulmaya değer görüp Yönetim Kurulu kararını kaldırması halinde ise dosya Yönetim Kuruluna iade edilir ve Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verilmek zorundadır.
Yönetim Kurulu isnat edilen eylemin soruşturulmasına gerek görmesi halinde soruşturma açılmasına karar verir ve bu durumu karar defterine yazar. Soruşturma açılmasına dair kararda hakkında soruşturma açılan kişinin adı ve isnat edilen eylemin açıkça yazılması gereklidir.Bu aşamadan sonra yapılacak işlemlerde çerçevenin soruşturma açılmasına dair karardaki eylemle sınırlanacağı dikkate alındığında bu hususun önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca belirtelim ki soruşturma ancak gerçek kişiler hakkında açılabilir. Şirketler,hastaneler,vs. tüzel kişilikler hakkında açılacak soruşturmalarda muhatap o kurumların sorumlu hekimleridir.Soruşturma açılmasına dair karar alınırken sorumlu hekimin kimliğinin bilinmemesi durumunda “….. Ltd.Şti. sorumlu hekimi” ibaresinin kullanılması gereklidir.
Soruşturma, Yönetim Kurulu tarafından yürütülebileceği gibi atanacak bir soruşturmacı aracılığıyla da yürütülebilir. Soruşturmacı atanması halinde bu durumun da karar defterinde gösterilmesi gereklidir. Bu karar atanan soruşturmacıya tebliğ edilir ve suçlama ile ilgili mevcut dosya soruşturmacıya verilir. Soruşturmanın bundan sonraki aşamaları soruşturmacı tarafından yerine getirilir.

SORUŞTURMA
Oda Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılmasına dair karar alınmasından sonra durum suçlanana bildirilir. Bildirimde isnat edilen eylemler açıkça belirtilerek bu eylemler sebebiyle hakkında soruşturma açıldığı, konu ile ilgili savunma ve kanıtların bildirimin tebliğinden itibaren 15 gün içinde verilmesi gerektiği açıklanır. Soruşturma,soruşturmacı tarafından yürütülüyor ise bildirime soruşturmacı olarak atanmaya ilişkin Yönetim Kurulu kararı da eklenir. Bildirimin iadeli taahhütlü olarak ve “GİZLİ” kaydıyla yapılması gereklidir.
Suçlamanın suçlanana açık ve anlaşılır olarak bildirilmesine ilişkin tebligatın yapılmasından sonra 15 gün geçmesine karşın herhangi bir savunma gelmemiş ise suçlanan savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
Süresinde gelen savunma ve eklerine göre incelenmesi ve araştırılması gereken hususlar araştırılır.
Süresinde savunma yapılmış olsun olmasın suçlananın leh ve aleyhindeki bütün kanıtlar mümkün olduğunca toplanır. Soruşturmacı olayla ilgili gördüğü herkesle görüşebilir,gerekli gördüğünde tanık dinleyebileceği gibi resmi makamlardan belge de isteyebilir. Tanık dinlenmesi halinde ifadesinin tutanağa geçirilmesi ve altının tanık, soruşturmacı ve varsa yeminli katip tarafından imzalanması gereklidir.

SAVUNMA HAKKI
Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta savunma hakkının ihlal edilmemesidir. Savunma için 15 günden az süre verilmiş olması, suçlamanın açık olarak bildirilmemiş olması savunma hakkının açık ihlalinin örnekleridir. Kanıtların toplanmasından sonra başlangıçta bilinmeyen bir bilgi ya da belgeye ulaşılmış olması halinde suçlananın bu konudaki savunmasını verebilmesi için yeni bir savunma hakkı tanınmasında yarar bulunmaktadır. Bu husus, her ne kadar yasal bir zorunluluk olmasa da anayasal bir hak olan savunma hakkına saygı gösterilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasının sağlanması bakımından yararlıdır. Ayrıca unutulmaması gerekir ki suçlama ne olursa olsun savunma alınmadan ceza verilmesi olanaksızdır.
Kişinin savunmasını yapabilmesi için hakkında tanzim edilen dosyayı incelemek de en doğal hakkıdır. Soruşturmanın ihbar veya şikayet üzerine başlatılmış olması halinde şikayet edenin kimliğinin saklı tutulması gereken durumlarda bu hususa dikkat edilerek dosyanın incelenmesine izin verilir.
Soruşturma sırasında yeni bir takım suçlamalar tespit edilirse bu suçlamalar sebebiyle sanığa ek savunma hakkı mutlaka tanınmalıdır.

İFADELERİN ALINMASI
İfadelerin alınmasında,ifade alınan yerde, ifadesi alınan, soruşturmacı ve yeminli katip dışında kimse bulunmaz.
Soruşturulan şahsın ifadesi alınırken yemin verilmez. Diğer şahısların (tanık, şikayet eden, bilirkişi,vs.) ifadesi alınrken yemin verilir. Ancak tanık olarak ifadesine başvurulan kişi soruşturulanın 1.derece yakını ise (karı, koca, kardeş, anne, baba, çocuk) yemin verilmeden ifade alınır.
İfadeler daktilo ile üç suret olarak alınır. Bir sureti ifadesi alınan şahsa verilir. İfade metninin her sayfası soruşturmacı,soruşturulan ve katip tarafından imzalanır.
İfade metninin başında ifadesi alınan kişinin nüfus bilgileri, görevi, açık adresi ve varsa telefon numarası yazılır.
İfadesi alınan kişiye konu aktarılır savunmasıbilgisigörgüsü sorulur. Gerektiğinde sorularla gerekli bilgilere ulaşılmaya çalışılır. İfade verenin sunduğu kanıtlar ifade metninde belirtilerek alınıp dosyaya konulur.
İfade alınmasında şikayetçiden başlanılır, tanıklarla devam edilir ve en son suçlananın ifadesi alınır. İfade için çağrı yapılırken bu husus dikkate alınmalı ve bunu sağlayacak şekilde tarihlendirme yapılmalıdır.

SORUŞTURMANIN BİTMESİ
Toplanan kanıtlar ve savunmadan sonra dosyayı özetleyen ve kanaat bildiren bir fezleke soruşturmacı tarafından düzenlenir ve dosya ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur.
Yönetim Kurulu kendisine sunulan dosyada suçlamanın yeterince araştırılmış olduğuna kanaat getirirse soruşturmanın bittiği kararını verir. Soruşturmanın bitmesinden sonra Yönetim Kurulu ya “disiplin kovuşturmasına yer olmadığına” ya da “dosyanın Onur Kuruluna sevkine” karar verir.

Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığı Kararı
Yönetim Kurulu yapılan soruşturma sonucu hazırlanan dosya ve varsa fezlekeyi inceleyerek suçlamanın kanıtlanamadığı ya da ceza verilmesini gerektirir olmadığı kanaatine varırsa disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair karar verir. Kararın gerekçeli olarak verilmesi zorunlu olup gerekçede, kanıtlar tartışılarak kararın dayanağı belirtilir.
Alınan bu karar hakkında soruşturma yürütülen hekime ve varsa yakınmacıya bildirilir. Tebliğ edilen bu karara yakınan, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Onur Kurulu nezdinde itiraz edebilir. İtiraz dilekçesi Oda Yönetim Kuruluna verilir. Oda Yönetim Kurulu dosyayı itiraz dilekçesi ile birlikte Onur Kuruluna gönderir.
Onur Kurulunun yapacağı inceleme sonucunda Yönetim Kurulu kararının yerinde olduğuna dair verdiği karara karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yüksek Onur Kurulu nezdinde itiraz edilebilir.
Onur Kurulunun isnat edilen eylemi kovuşturmaya değer görüp Yönetim Kurulu kararını kaldırması halinde ise dosya, Onur Kurulunda görüşülmek üzere bekleyen dosyalar arasında sıraya konulur.

Onur Kuruluna Sevk Kararı
Yönetim Kurulu hazırlanan soruşturma dosyası ve varsa fezlekeyi incelemesinde isnat edilen eylemin mevcudiyetine dair yeterli kanaati edinmişse dosyanın karar verilmek üzere Onur Kuruluna sevkine karar vererek dosyayı Onur Kuruluna gönderir.

ONUR KURULU
GÖREVİ
Onur Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kovuşturma açılmasına karar verilen dosyaları inceleyerek gerekli kararları verir.Yönetim Kurulunun soruşturma ya da kovuşturma açılmamasına dair kararlarında ilk itiraz merciidir. Bunlardan başka yasalarla kendisine verilmiş görevleri yerine getirir.

TOPLANMASI
Onur Kurulu,toplantı tarihini kendisi belirlemişse o tarihte, belirlememişse yönetim kurulu tarafından toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere yapılacak çağrı üzerine toplanır. Toplantıya katılamayacak üyeler mazeretlerini toplantı tarihinden en az üç gün önce bildirirler. Bildirim üzerine yedek üyeler toplantıya çağırılır.
Toplantı başkan tarafından yönetilir.Onur Kurulu en az dört üyenin katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
Toplantıda dosya üzerinde müzakerenin bitiminden sonra oylamaya geçilir. Oylamada başkan oyunu en son kullanır. Çekimser oy kullanılamaz.Oylarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 23.maddesinde sayılan üyeler ilgili dosyanın görüşüldüğü toplantıya katılamazlar.

KARAR
Onur Kurulu dosya üzerindeki müzakereden sonra, oylama yapar ve karar alır. Alınan karar ne yönde olursa olsun gerekçeli olmalıdır. Gerekçede kararın dayandığı gerekçeler mevzuat hükümleri de dikkate alınarak belirtilir. Kararda sanığa isnat edilen bütün suçlamalar açık olarak tartışılması ve hangilerinin sübut bulduğu,verilecekse cezanın hangi suçtan dolayı verilmiş olduğu belirtilmelidir. Karar oybirliğiyle alınmamışsa karara muhalif kalan üyeler neden muhalif kaldıklarını belirten bir şerh yazarlar. Muhalefet şerhi kararın ayrılmaz parçasıdır.

KARAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER
Onur Kurulu dosya üzerindeki incelemesini yapıp kararını verdikten sonra dosyayı kararla birlikte Yönetim Kuruluna gönderir.
Yönetim Kurulu önüne gelen dosyada mevcut kararın örneğini sanık ve varsa şikayet edene bildirir. Bildirimde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara Yüksek Onur Kurulu nezdinde itiraz edilebileceği,itiraz dilekçesinin Tabip Odasına verilmesi gerektiği bildirilir.Karar tebliğinin iadeli taahhütlü posta ile yapılması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir.
Kararın ilgiliye usulüne uygun olarak tebliğinden sonraki 15 gün içinde herhangi bir itiraz olmaz ise meslekten men cezasını içeren kararlar dışındaki kararlar kesinleşir. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz. Karar meslekten men cezasını içerir mahiyette ise itiraz süresinin geçmesini müteakip, diğer kararlarda süresinde vaki itiraz üzerine dosya incelenmek ve karar verilmek üzere TTB Yüksek Onur Kuruluna gönderilir.
Yüksek Onur Kuruluna gönderilecek dosyalarda, dosyadaki belgelerin mutlaka dizi pusulasına bağlanması ve belge asıllarının gönderilmesi gereklidir.
Yüksek Onur Kurulunda incelenip karara bağlanan dosyalarla ilgili kararlar Oda’ya gönderilir. Bu şekilde gelen dosyalarda Yüksek Onur Kurulu kararının bir örneği taraflara tebliğ edilir.
Yüksek Onur Kurulu kararının onama olması halinde karar kesinleşir ve uygulanır.
Kararın bozma kararı olması halinde ise bozmanın niteliğine göre gerekli işlem yapılır. Örneğin eksik inceleme veya savunma hakkının kısıtlanmış olması sebebiyle Onur Kurulu kararının bozulmuş olması halinde belirtilen işlem tamamlanır/sanığa mevzuata uygun savunma hakkı tanınır ve yeniden karar verilmek üzere dosya yerel Onur Kuruluna havale edilir. Bozma kararı esastan ise,yani isnat edilen eylem ile verilen ceza arasında uyumsuzluk olduğu yönünde ise dosya doğrudan Onur Kuruluna verilir ve karar vermesi istenir. Karardan sonra ilk karardaki süreç aynen uygulanır.
Ocak 1998
Av.Mustafa GÜLER
TTB Hukuk Danışmanı

EKLER
Disiplin Soruşturması Açılması ve Soruşturmacı Tayini Kararı
(A.B.) tarafından Dr.(C.D.) hakkında yapılan şikayet üzerine konunun (reklam yasağına aykırı davranış, asgari ücret tarifesinin altında ücret almak, meslek uygulamasında hata) yönlerinden soruşturulmasına, soruşturmanın Dr.(D.E.) tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Soruşturmacı Görevlendirme Yazısı
7.1.1998 tarih ve 98/2 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Dr.(C.D.) hakkında (reklam yasağına aykırı davranış, asgari ücret tarifesinin altında ücret almak, meslek uygulamasında hata) yönlerinden soruşturma açılmasına, soruşturmanın tarafınızdan yürütülmesine karar verilmiştir. Karar gereğince usulüne uygun olarak soruşturma yapılarak hazırlayacağınız dosyanın fezlekeniz ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmanızı rica ederim.
(……..T.O. YK adına ………..)

Mağdura veya Yakınlarına Yazılacak Çağrı Yazısı
Dr.C.D. tarafındn yapılan operasyonda mağdur olmanızla lgili olarak soruşturma açılmasına ve soruşturmanın tarafımdan yürütülmesine karar verilmiştir.Konu ile ilgili olarak ifadenizi vermek üzere …/…/1998 tarihinde saat 16:30’da hazır bulunmanızı ve konu ile ilgili bütün kanıtlarınızı sunmanızı rica ederim…./…/200.
Dr.D.E.
Soruşturmacı
Adres:
Eki:
1-Soruşturmacı atandığına dair Yönetim Kurulu yazısı

Şikayet Edene Yazılacak Çağrı Yazısı
…/…/1997 tarihli dilekçenizle yaptığınız şikayet üzerine soruşturma açılmasına ve soruşturmanın tarafımdan yürütülmesine karar verilmiştir.Şikayet konunuz ile ilgili olarak ifadenizi vermek üzere …/…/1998 tarihinde saat 16:30’da hazır bulunmanızı ve konu ile ilgili bütün kanıtlarınızı sunmanızı rica ederim…./…/200.
Dr.D.E.
Soruşturmacı
Adres:
Eki:
1-Soruşturmacı atandığına dair Yönetim Kurulu yazısı
Tanıklara Yazılacak Çağrı Yazısı
Yönetim Kurulunun 7.1.1998 tarih ve 98/2 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla (Dr.D.E.) hakkında (reklam yasağına aykırı davranış, asgari ücret tarifesinin altında ücret almak, meslek uygulamasında hata) yönlerinden soruşturma açılmasına, soruşturmanın tarafımdan yürütülmesine karar verilmiştir. Olayın çözümü bakımından konu hakkında bilginize başvurmak gerekmiştir. 5/2/1998 tarihinde saat 16:30’da aşağıdaki adreste hazır bulunmanızı rica ederim…./…/200.
Dr.D.E.
Soruşturmacı
Adres:
Eki:
1-Soruşturmacı atandığına dair Yönetim Kurulu yazısı
Hekime Yazılacak Savunma İstem Yazısı
Yönetim Kurulunun 7.1.1998 tarih ve 98/2 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla hakkınızda (reklam yasağına aykırı davranış, asgari ücret tarifesinin altında ücret almak, meslek uygulamasında hata) yönlerinden soruşturma açılmasına,soruşturmanın tarafımdan yürütülmesine karar verilmiştir. İşbu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içinde konu ile ilgili savunma ve kanıtlarınızı tarafıma iletmenizi,savunmanızı sözlü olarak yapmak istemeniz halinde …/…/1998 tarihinde saat 16:30’da aşağıdaki adreste hazır bulunmanızı, belirtilen süre içinde savunma vermediğiniz takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınızı bildirir; savunma ve eklerinin aşağıda belirttiğim adrese gönderilmesini rica ederim…/../200.
Dr.D.E.
Soruşturmacı
Adres:
Eki:
1-Soruşturmacı atandığına dair Yönetim Kurulu yazısı
2-Şikayet dilekçesi ve ekleri (varsa)

Fezleke
Soruşturma Emrini Veren Makam : Tabip Odası
Soruşturma Emrinin Tarihi :…../……/1998
Soruşturmacı Atanma Tarihi :…../……/1998
Atama Kararı Tebliğ Tarihi :…../……/1998
Şikayet Eden :Dr.A.B.
Suçlanan :Dr.C.D.
Suçlama :Asgari ücret tarifesinin altında ücret
almak Suçlamaya Uyan Hükümler :6023 sayılı TTB Yasası m.28
Olay ve Açıklamalar :A.B tarafından ../../1998 tarihli dilekçe ile yapılan şikayette Dr.C.D.’nin hastalardan asgari ücretin altında ücret aldığı, aynı hastaların kendisine geldiğinde ücreti yüksek bularak gittiklerini, bu durumun haksız rekabet yarattığını belirtilmiştir(Ek.2). Dilekçede ve …/…/1998 tarihli şikayet edenin ifade tutanağında(Ek.3) isimleri bildirilen hastalar ile yapılan görüşmelerde kendilerinden, uygulanan tedaviler karşılığında, alınan ücretler belirtilmiştir(Ek.4). Suçlanan hekimin serbest meslek makbuzları üzerinde yapılan incelemede hasta ifadelerinde belirtilen ücretler ile makbuzların birbirine uygun olduğu tespit edilmiştir(Ek.5). İncelenen makbuz koçanında ifadesine başvurulanlar dışındaki hastalara ait makbuzlar da incelenmiş ve incelenen 40 makbuzda 33 adedinin asgari ücret tarifesine uygun olduğu görülmüştür.
Suçlanan hekim savunmasında “asgari ücret tarifesine genellikle uyduğunu ancak muayenehanesinin bulunduğu bölgede yaşayanların ekonomik olarak alt/orta gelir grubundan olmaları sebebiyle bazen gelen hastanın parasının çıkışmadığı, böylesi durumlarda da sırf parası çıkışmadı diye hastayı geri çevirmenin meslek ahlakına aykırı olduğunu düşündüğünden gerekli tedaviyi uyguladığını, birçok meslekdaşının aynı durumda olduğu ancak kendisinin dürüst davranarak fiili durumu makbuzlarına yansıttığını” belirtmiştir.
Toplanan kanıtlardan sonra soruşturulan olayın açıklığa kavuştuğu, başkaca kanıt toplanmasına gerek olmadığı görülmüştür.
Sonuç ve Kanaat :Toplanan kanıtlardan isnat edilen suçun unsurlarının olayda gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Zira Hasta ifadeleri, makbuzlar ve soruşturulan hekimin ikrarı asgari ücretin altında ücret alınmış olduğu hususunu kanıtlamak için yeterlidir. Belirtilen olayda sözkonusu olan suç “belirlenmiş asgari ücret tarifesinin altında ücret almak” olup TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 5/d. maddesi gereğince “para cezası” verilmesini gerektirir. Ancak suçlanan hekimin savunmasnda belirttiği hususların bir gerçeklik olması, incelenen makbuzlarda büyük ölçüde asgari ücret tarifesine uyulmuş olduğunun, asgari ücrete uyulmayan durumlarda alınan ücret ile alınması gereken ücret arasındaki farkın çok düşük olması ve hekimin daha önce ceza almamış olması sebeplerinden dolayı verilecek cezada takdir hakkının bir alt ceza olan “uyarma” cezası verilmesi yönünde kullanılması gerketiğine dair kanaatimi ………. Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına saygılarımla sunarım. ……./……./1998
Dr.D.E.
Soruşturmacı
EKLER
Ek.1 Görevlendirme yazısı
Ek 2.Şikayet dilekçesi
Ek.3 Şikayet eden ifade tutanağı
Ek.4 Hasta ifade tutanakları
Ek.5 İlgili makbuz fotokopileri

Karar
…. Tabip Odası Onur Kurulu Kararı
Esas No:1997/36 (Onur Kurulu Dosya Kayıt Defterinde verilen sıra numarası)
KararNo:1998/07 (Onur Kurulunun karar verilen yıl içinde verdiği kaçıncı karar olduğu)
…. Tabip Odası Onur Kurulu yapılan çağrı üzerine 12.04.1998 tarihinde Dr.O.B.,Dr.B.G.,Dr.T.Ç., Dr.H.G.ve Dr.A.S.’nin katılımıyla toplanmış, toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldıktan sonra Dr.O.B.’nin başkanlığında gündemindeki soruşturma dosyalarını görüşmeye başlamıştır.
Dr.C.D. hakkında asgari ücret tarifesinin altında ücret almak suçlamasıyla Yönetim Kurulu tarafından yürütülmüş olan soruşturmaya ilişkin dosya içindeki evrak okundu. Mevcut evrak çerçevesinde karar verilmeden önce suçlanan hekimin sözlü savunmasını almak ihtiyacı doğmuş, yapılan çağrı ile hekim Kurulumuz huzurunda dinlenerek ifadesi zapta bağlanmıştır.
Mevcut belgeler,tanık anlatımları ve hekimin sözlü savunmasında ikrar etmiş olduğu üzere bir kısım hastalardan Dr.C.D.’nin belirlenmiş asgari ücret tarifesinin altında ücret aldığı sabittir.
İsnat edilen ve kanıtlarla sabit olan suçun karşılığı Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 5/d maddesi gereğince para cezasıdır. Ancak hekimin asgari ücretin altında ücret aldığı vakalarda alınan ücret ile alınması gereken ücret arasındaki farkın çok düşük olması ve hekimin bu tavrı ile haksız rekabeti amaçlamadığı yönünde Kurulumuzda oluşan kanaat sebebiyle Dr.C.D.’nin isnat edilen suç sebebiyle UYARI cezası ile cezalandırılmasına, itirazı kabil olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Dr.O.B. Dr.B.G. Dr.T.Ç.
Dr.H.G. Dr.A.S

Karar Tebliği Yazısı
Sanığa yazılacak
Sn.Dr.C.D.
TTB tarafından belirlenmiş olan asgari ücret tarifesinin altında ücret almaktan dolayı hakkınızda odamız tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış olup Onur Kurulunun almış olduğu karar eklidir. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 40.maddesine göre kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı Yüksek Onur Kurulu nezdinde itiraz edebilirsiniz. Karara itiraz etmeniz halinde itiraz dilekçesinin Odamıza verilmesi gerektiğini hatırlatırız.
…..Tabip Odası Yönetim Kurulu adına ……
Eki:Onur Kurulu kararı.

Şikayet edene yazılacak
Sn.Dr.A.B.
Dr.C.D.’nin TTB tarafından belirlenmiş olan asgari ücret tarifesinin altında ücret almaktan dolayı yapmış olduğunuz şikayet soruşturulmuş olup Onur Kurulunun almış olduğu karar eklidir. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 40.maddesine göre kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı Yüksek Onur Kurulu nezdinde itiraz edebilirsiniz. Karara itiraz etmeniz halinde itiraz dilekçesinin Odamıza verilmesi gerektiğini hatırlatırız.
…..Tabip Odası Yönetim Kurulu adına ……
Eki:Onur Kurulu kararı.
Dizi Pusulası
Şikayet dilekçesi
Soruşturma açılmasına ve soruşturmacı atanmasına dair Yönetim Kurulu kararı
Soruşturmacı atama yazısının soruşturmacıya tebliğ yazısı ve tebliğ evrakı
Şikayet edene gönderilen ifadeye çağrı yazısı ve tebliğ evrakı
Tanık …….’ya gönderilen ifadeye çağrı yazısı ve tebliğ evrakı
Sanığa gönderilen savunma istem yazısı ve tebliğ evrakı
Şikayet eden ifade tutanağı
Tanık …. İfade tutanağı
Sanık savunması ve ekleri
Fezleke
Soruşturmanın bittiğine ve dosyanın Onur Kuruluna sevkine dair Yönetim Kurulu kararı
Sanık savunma istem yazısı ve tebliğ evrakı
Karar
Karar tebliğ yazısı ve tebliğ evrakı
İtiraz dilekçesi
Dosya gönderme yazısı
Dizi pusulası.
İşbu dosya ….. adet belge içermektedir.
Dr.F.G.
……. Tabip Odası Başkanı