BAZI SAĞLIK PERSONELİNE DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ UYGULAMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BAZI SAĞLIK PERSONELİNE DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ UYGULAMASI
ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete
Tarih: 20.11.1981; Sayı: 17520

Amaç:
Madde 1 – 2514 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine dayalı olarak çıkarılan bu yönetmeliğin amacı; Kanunun 2 inci maddesine göre devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi personelin kamu kurum ve kuruluşlarına atanmalarında takip edilecek esas ve usuller ile uygulamaya ilişkin sair hususları tesbit ve düzenlemektir.

Kapsam :
Madde 2 – Bu yönetmelik ; 2514 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirlenen yükümlülüğe tabi personel ile bu personelin atanacakları ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinde sayılan kurumları, bunların kurdukları döner sermayeli kuruluşları, kanun ile kurulan fonları, kefalet sandıklarını ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerini kapsar.

Atama esasları ve usulleri :
Madde 3 – Devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi personel aşağıda belirtilen esas ve usullere göre atanırlar.
a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı her yıl en geç Ocak ayının sonunda Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne tabi personelin atanacağı görev yerlerini tesbit ve ilan eder.
b) Bu yÖnetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan kapsama dahil kurum ve kuruluşlar teşkilat kadrolarındaki münhallerin kadro, ünvan ve derecesi ile görev yerlerini açıklayan listeleri her yıl en geç Aralık ayının 15’ine kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderirler.
c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilat kadrolarındaki münhaller ile diğer kurum ve kuruluşların gönderdiği listelerdeki münhaller arasından her kur’a döneminde hizmetin önemi, sürekliliği ve uzun süre boş kalmış olmasını gözönünde tutarak kur’aya dahil edilecek dağıtım listesini tanzim eder.
ç) (Ek: 24/12/1992 – 92/3968 K.) Devlet hizmeti yükümlüsü tabipler, Sağlık Bakanlığınca ilan edilen münhal görev yerleri arasından en çok üç il tercih edebilirler. Tercih edilen bu illerdeki boş yerlere birden fazla istekli olması halinde bu kişiler arasında komisyon huzurunda kur’a çekilir. Bu şekilde belirtilen tercihler, ilgililer açısından bir hak doğurmaz.
d) 2514 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca bu yönetmeliği hazırlamakla görevli Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Koordinatörlüğünde Adalet, MilliSavunma, Maliye, Milli Eğitim ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının üst düzeydekiyöneticilerinden oluşan komisyon kur’a işlemlerini de yürütmekle yükümlüdür.
e) Atama komisyonu her ayın 2 nci ve 4 ncü Cuma günleri belirli saatlerde Sağlık Bakanlığı Müşteşarının Başkanlığında toplanır. Atama bekleyen müracaat sahiplerinin çoğalması halinde Sağlık Bakanlığı Komisyonu olağanüstü toplantıya davet eder.
f) Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamına giren Bakanlık ve Kurumların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirdiği kadro ve ihtiyaç listelerinde görevlerin öncelikleri dikkate alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından her kur’a dönemine ait olarak hazırlanan dağıtım listesi komisyonun bilgisine sunulur ve bunu takiben pratisyen tabibler ile her uzmanlık dalı için ayrı kur’a işlemleri yapılır. Her kur’a işlemi için iki torba hazırlanır. Torbalardan birine; atama yapılacak münhal görevlerin ait olduğu Bakanlık veya kurumun adı, görevi ünvanı, kadro derecesi ve görev yeri ayrı ayrı pusululara yazılarak konur. Diğer torbaya da atanacakların adları, adresleri, mezun oldukları fakülteler ile mezuniyet tarih ve dereceleri yine ayrı ayrı pusululara konur. Torbaların ihtiva ettikleri pusula sayısı tutanakla tesbit edilerek kur’a çekimine başlanır. Önce görev alacakların torbasından kur’a çekilerek listeye yazılır ve sonra görev yerini havi torbadan kur’a çekilerek çıkan görev yeri bu ismin hizasına yazılır. Yükümlüler istedikleri takdirde kur’alarını bizzat çekebilirler. Kur’a çekimi tamamlandıktan sonra liste ayrı bir tutanak ile komisyon üyelerine imzalatılır. Çekilen kur’a sonuçları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından en geç iki gün içinde ilgili Bakanlık ve Kurumun sorumlusuna kapalı mühürlü bir zarf içersinde tutanakla teslim edilir ve ayrıca yükümlülere bildirilir.
g) Kamu kurum ve kuruluşları çekilen kur’a sonucu teşkilat kadrolarında atamaları yapılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından kimlikleri bildirilen yükümlülerin yasanın öngördüğü süre içinde atama işlemlerini tamamlarlar.
h) Sağlık durumu nedeni ile ancak belirli iklim şartları ve kentlerde hizmet yapabileceği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının belirleyeceği sıhhi kurullardan alacakları raporlar ile kanıtlanan yükümlüler, durumlarına uygun görev yerlerine atanırlar.
ı) Ek:(24/12/1992-92/3968 K.) Devlet hizmeti yükümlülük süreleri ve branşları aynı olan, uzman ve pratisyen tabipler hizmet süreleri içerisinde aynı kurum bünyesinde bulunmak kaydıyla karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirler tarafından uygun bulunmasına bağlıdır.
i) Bu yönetmelikte belirlenen esas ve usullere tabi olmadan 2 nci maddede sayılan kurum ve kapsamındaki görev yerlerine re’sen atanarak göreve başlatılan personel Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmaz ve bu kişilere 2514 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki ceza hükmü uygulanır.
j) Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü sürdüren personelin kadro ve görev ünvanının iptal edilmesi halinde, geri kalan yükümlülüğünü tamamlamak üzere bir başka göreve aynı esas ve usuller ile atanır.
k) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın tesbit ve ilan ettiği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü görev yerlerinin dışında kalan münhallere Sağlık Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşlar Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlayan personeli kendi tayin ve nakil yönetmelikleri uyarınca naklen atarlar.
l) Karı – koca durumunda olan Devlet Hizmeti Yükümlüsü personel kur’aya tabi olurlar. Ancak eşlerin kur’a ile belirlenen görev yerlerinden kendi tercihlerine göre birisinde birleştirilmesi için Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği yapılır. Bu işbirliği sonunda görev yerlerinin birleştirilmesi mümkün olmadığı hallerde Yükümlü Personel Yönetmeliğinin diğer hükümlerine tabi olurlar.

Devlet hizmeti yükümlülük süresi içinde izinler :
Madde 4 – İki yıllık hizmet yükümlülüğü içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü yıllık izin ve mazeret izinlerinin dışında, hastalık izinlerinin ancak yirmi günü devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır.Bunu aşan hastalık izni günlerini bilfiil hizmet yaparak tamamlaması gerekir.

Devlet hizmeti yükümlülük süresi içinde görev yeri değişikliği:
Madde 5 – (Değişik: 9.4.1982 – 8/4539 K.)
Kapsama dahil kurum ve kuruluşlar Devlet hizmeti yükümlülerini kur’a ile atandıkları görevlerinden iki yıllık süre içinde ancak önemli afetler ve salgınlar sebebiyle ve bir aylık süreyi aşmayacak suretle geçici olarak bir başka göreve atayabilirler.
Devlet hizmeti yükümlülerinin eşlerinin, 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinde sayılan kurumlar ile bunların kurdukları döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve Yüksek Öğrenim Kurumlarında görevli olmaları halinde aynı görev mahallinde çalışabilmelerini temin için bunların veya kur’a sonucu görev yerlerine atanan Devlet Hizmeti Yükümlülerinin naklen atanmaları 1 inci fıkradaki süreye bakılmaksızın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile sayılan kurum ve kuruluş arasında hizmetin dağılım dengesi esas alınarak ve kadro imkanları ölçüsünde karşılıklı koordinasyon sağlanmak suretiyle yapılabilir.

Devlet Hizmeti Yükümlülük süresi içinde görevden ayrılmalar:
Madde 6 – Yükümlülük süresi içinde kanuni sebepler ile görev yerlerinden uzaklaştırılan personelin geriye kalan yükümlülük süresini bitirmeleri gerekir. Geri kalan süreyi tamamlamayan personel için yükümlülükler devam eder. Eksik kalan süresini tamamlamak üzere müracaat eden veya hizmete çağrılan personel kanuni ve idari bir sakınca yok ise atanmış olduğu ilk görev yerine, aksi halde yeniden kur’a ile başka bir görev yerine atanır.

GEÇİCİ MADDE – Yönetmeliğin 3 ncü maddesi b fıkrasına göre, kapsama giren kurum ve kuruluşların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verecekleri personel ihtiyaç listeleri 1981 yılına mahsus olmak üzere yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay sonra verilir.

Yürürlük:
Madde 7 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 8 – Bu yönetmeliği Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları yürütür.