ADLI TIP KURUMU KANUNU

KANUN NO: 2659
Resmi Gazete: 20 Nisan 1982 – 17670

BIRINCI BÖLÜM

KURULUŞ

MADDE 1 – Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, [1]”adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak” üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu kurulmuştur.

Bakanlık gerekli gördüğü yerlerde ayrıca kuruma bağlı olarak Adli Tıp Ihtisas Daireleri veya şubeleri kurabilir. (Değişik 2. fıkra[i]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.1) Adalet Bakanlığınca Kuruma bağlı olarak Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları veya şube müdürlükleri kurulabilir. Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları bünyesinde bir veya daha çok adli tıp ihtisas dairesi bulunur.

GÖREV

MADDE 2.- (Değişik[ii]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.2) Adli Tıp Kurumunun görevleri şunlardır:

a) Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen adli tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek,

b) Adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini Tıpta Uzmanlık Tüzüğü çerçevesinde vermek,

c) Adli tıp ve adli bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adli tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak,

d) Adli tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek.

KURUMA DAHIL BIRIMLER

MADDE 3 – Adli Tıp Kurumu:

a – Adli Tıp Kurumu Başkanlığı;

b – Adli Tıp Başkanlar Kurulu;

c – Adli Tıp Genel Kurulu;

d – Adli Tıp Ihtisas Kurulları;

e – Adli Tıp Ihtisas Daireleri;

f- (Değişik[iii]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.3) Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları;

g – Adli tıp Şube Müdürlüklerinden;

Oluşur.

ADLI TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

MADDE 4.- (Değişik[iv]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.4) Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, adli tıp uzmanı bir Başkan ve en az birisi adli tıp uzmanı olmak üzere iki başkan yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen birim ve müdürlüklerden oluşur.

ADLI TIP BAŞKANLAR KURULU

MADDE 5.- (Değişik[v]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.5) Adli Tıp Başkanlar Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları, adli tıp ihtisas kurulları başkanları ve Kurum merkezinde bulunan adli tıp ihtisas daireleri başkanlarından oluşur. Ancak başkan yardımcıları ve adli tıp ihtisas daireleri başkanları oylamaya katılamaz.

ADLI TIP GENEL KURULU

MADDE 6 – (Değişik 1. fıkra[vi]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.6) Adli Tıp Genel Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, adli tıp ihtisas kurulları başkan ve üyelerinden oluşur.

Genel Kurulda görüşülen konu, daha önce Kurum merkezinde veya taşradaki adli Tıp ihtisas dairelerinde karara bağlamış ise, Adli Tıp genel kuruluna kurum merkezindeki ilgili ihtisas dairesi başkanı, yokluğunda vekili iştirak eder ve oylamaya katılır.

Genel Kurul için yeteri kadar raportör bulundurulur.

ADLI TIP IHTISAS KURULLARI

Adli Tıp Kurumunda beş ihtisas kurulu bulunur. Her Ihtisas Kurulu bir başkan ile aşağıdaki üyelerden oluşur.

a. Birinci Ihtisas Kurulu birer;

– Adli Tıp,

– Patolojik Anatomi,

– Iç Hastalıkları,

– Kardioloji,

– Genel Şirürji,

– Nöroşirürji,

– Kadın Hastalıkları ve Doğum,

b. Ikinci Ihtisas Kurulu birer;

– Adli Tıp,

– Genel Şirürji,

– Kadın Hastalıkları ve Doğum,

– Radyoloji,

– Göz,

– Kulak-Boğaz-Burun Hastalıkları,

c. Üçüncü Ihtisas Kurulu birer;

– Adli Tıp,

– Genel Şirürji,

– Ortopedi ve Travmatoloji,

– Nöroloji,

– Iç Hastalıkları,

– Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz,

d) (Değişik[vii]: 3334 – 26.3.1987) Dördüncü Ihtisas Kurulu birer;

– Adli Tıp,

– Ruh sağlığı ve hastalıkları,

– Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları,

– Nöroloji

– Anatomi,

– Patolojik anatomi,

– Radyoloji,

e. Beşinci Ihtisas Kurulu birer;

– Adli Tıp,

– Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları,

– Farmakoloji,

– Biyokimya,

– Analitik Kimya,

– Allerji,

– Immünoloji,

– Anestesi ve Reanimasyon,

Uzmanlarından oluşur.

MADDE 7 – (Değişik 1. fıkra: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.7) Adli Tıp Kurumunda altı ihtisas kurulu bulunur. Aşağıdaki ihtisas kurulları, bir başkan ve adli tıp uzmanı iki üye ile;

a) Birinci Adli Tıp Ihtisas Kurulu birer;

– Tıbbi patoloji,

– Iç Hastalıkları,

– Kardiyoloji,

– Genel Cerrahi,

– Beyin ve Sinir Cerrahisi,

– Anesteziyoloji ve Reanimasyon,

– Kadın Hastalıkları ve Doğum,

– Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

b) Ikinci Adli Tıp Ihtisas Kurulu birer;

– Radyoloji,

– Göz,

– Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,

– Genel Cerrahi,

– Göğüs Cerrahi,

– Kalp ve Damar Cerrahi,

– Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,

– Nöroloji,

– Ortopedi ve Travmatoloji,

c) Üçüncü Adli Tıp Ihtisas Kurulu birer;

– Ortopedi ve Travmatoloji,

– Genel Cerrahi,

– Nöroloji,

– Iç Hastalıkları,

– Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

– Göğüs Hastalıkları,

– Enfeksiyon Hastalıkları,

d) Dördüncü Adli Tıp Ihtisas Kurulu;

– Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki,

– Çocuk psikiyatrisi için bir,

– Nöroloji için bir,

e) Beşinci Adli Tıp Ihtisas Kurulu birer;

– Tıbbi Mikrobiyoloji,

– Tıbbi Farmakoloji,

– Tıbbi Biyokimya,

– Analitik Kimya,

– Allerji Hastalıkları,

– Immünoloji,

– Tıbbi Genetik,

– Enfeksiyon Hastalıkları,

– Halk Sağlığı,

f) Altıncı Adli Tıp Ihtisas Kurulu birer;

– Kadın Hastalıkları ve Doğum,

– Radyoloji,

– Üroloji,

– Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,

– Çocuk Psikiyatrisi,

– Adli Antropoloji,

– Çocuk Cerrahisi,

Uzmanlarından oluşur.

Ihtisas Kurullarında yeteri kadar rapotör bulundurulur.

ADLI TIP KURUMU IHTISAS DAIRELERI

MADDE 8 – Adli Tıp Ihtisas Daireleri,

a – Morg,

b – Gözlem,

c- (Değişik[viii]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.8) Kimya,

d – Biyoloji,

e- (Değişik[ix]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.8) Fizik,

f – Trafik,

Daireleri Başkanlıkları ile yönetmelikte belirtilen şubelerinden oluşur.

(Değişik 2. fıkra[x]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.8) Her adli tıp ihtisas dairesinde konu ile ilgili uzman bir daire başkanı ile yeteri kadar uzman ve idari personel bulunur. Adli tıp ihtisas dairelerinin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

ADLI TIP KURUMU GRUP BAŞKANLIĞI

MADDE 9 – Bu Kanunun birinci maddesi gereğince Bakanlık gerekli görülen yerlerde birden fazla adli tıp ihtisas daireleri açtığında bu yerlerde ayrıca Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı da kurulur.Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı bir başkan ile buna bağlı bürodan oluşur. Grup Başkanlığı görevini daire başkanlarından en kıdemli Adli Tıp öğretim üyesi, yoksa, akademik unvana sahip en kıdemli öğretim üyesi, onun da bulunmaması halinde en kıdemli daire başkanı yürütür.Grup başkanlıklarının görevleri, çalışma usul ve esasları ile teşkil edilecek büroların kuruluşları yönetmelikte gösterilir.

ADLI TIP KURUMU GRUP BAŞKANLIKLARI:

MADDE 9.- (Değişik madde ve başlığı[xi]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.9) Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları kurulur. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı, adli tıp uzmanı bir Başkan ile buna bağlı bürodan oluşur.Adli Tıp Kurumu grup başkanlıklarının görev, çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.Adli Tıp Kurumu grup başkanı, grup başkanlığındaki tüm görevlilerin özlük hakları itibarıyla ve bütçe ile verilmiş harcama kalemleri sarfiyatından ita amirliği görevini de yapar.

ADLI TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERI

MADDE 10.- (Değişik[xii]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.10) Adli Tıp Kurumu şube müdürlükleri, bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince Adalet Bakanlığınca ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde kurulur. Ancak, ağır ceza mahkemesi bulunmayan ilçelerde de coğrafi durum ve iş yoğunluğu da göz önünde tutularak, adli tıp şube müdürlükleri kurulabilir. Adli Tıp Kurumu şube müdürlükleri, iş hacmine göre bir veya birden fazla adli tıp uzmanı ve diğer personelden oluşur. Adli Tıp Kurumu şube müdürlüğünde görevli personel, Adalet Bakanlığınca görev sınırları belirlenen yerlerde bulunan mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar tarafından adli tıpla ilgili olmak üzere gerekli görülecek otopsi, muayene ve keşifleri, gerekirse olay yerine de gitmek suretiyle yaparak bu hususta rapor vermek ve yapılan davet üzerine sözlü görüşlerini bildirmekle yükümlüdür. Adli Tıp Kurumu şube müdürlüğü bulunmayan yerlerde bu görevler adli tabip ve diğer personel tarafından yerine getirilir.

Özel Kanun hükümleri saklıdır.Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerinin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

IKINCI BÖLÜM

GÖREVLER

ADLI TIP KURUMU BAŞKANININ GÖREVLERI

MADDE 11 – Adli Tıp Kurumu Başkanı Kurumun idari, Adli Tıpla ilgili bilimsel ve hukuki işlemlerinden sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a – Adli Tıp Kurumunu temsil etmek,

b – Adli Tıp Genel kurulu ve Başkanlar Kuruluna Başkanlık etmek, (Ek ibare: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.11) “Başkanlar Kurulunun kararlarını uygulamak,”

c – Kurumun verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak,

d – Ihtisas Kurulları, daireler ve şubelerde ölüm, istifa, emeklilik gibi nedenlerle kadronun boşalması veya kanuni mazeret halinde, bu mazeretin devamı süresince, Kuruma bağlı uzmanları uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak,

e – Yayınlanmasında yarar umulan rapor, görüş ve çalışmaların yayınlanmasını sağlamak,

f – Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak,

BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERI

MADDE 12 – a – Kurum Başkanının vereceği görevleri yapmak,

b- (Değişik[xiii]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.12) Kurum Başkanının yokluğunda kendisine görev verildiğinde ona vekillik etmek.

ADLI TIP BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREVLERI

MADDE 13 – a – Kurullar, daireler ve şubelerin iş durumu ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak uzman ve raportörlerin görev yerlerini belli etmek,

b – Zorunluluk halinde Ihtisas Kurul başkan ve üyeleri ile daire başkanı, şube müdürü, uzman ve diğer görevlilerin yerlerini değiştirmek,

c – Ihtisas Kurulları ile daire ve şubelere yıl içinde gelen işlerin normal çalışma düzeni içerisinde karşılanamayacak oranda artmış ve kurul, daire ve şubeler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmişse, bir kısım işlerin mahiyetlerini de gözetmek suretiyle başka kurul, daire ve şubelere vermek,

d- (Ek: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.13) Adli Tıp Kurumunun adli tıp alanında uzmanlık programları ile görev alanına giren konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler ile bunlara ilişkin eğitim programlarını kararlaştırmak,

e – Diğer Kanunlarla verilen görevleri yapmak.

(Ek 2. fıkra: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.13) Adli Tıp Başkanlar Kurulunun çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

IHTISAS KURULLARI BAŞKANLARI VE DAIRE BAŞKANLARININ GÖREVLERI VE BUNLARA VEKALET

MADDE 14 – a – Kurul ve dairelerin ahenkli, verimli ve düzenli çalışmasının gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan süratle incelenip karara bağlanmasını, kurul ve dairelerin kendi kararları arasında meydana gelen uyuşmazlıkların önlenmesini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almak, özellikle dosyaları takrir edecekleri bu esaslar uyarınca tespit etmek, raporları yazmak veya raporların hangi üye, uzman veya raportör tarafından yazılacağını belli etmek,

b – Adli Tıp Kurumu Başkanının yetkileri saklı kalmak üzere emrindeki görevlileri denetlemek,

c – Raporların zamanında yazılıp dosyaların Kurum Başkanlığına iadesini sağlamak,

d – Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak,

Ihtisas Kurulu Başkanına, yokluğunda en kıdemli üye vekillik eder.Daire Başkanlarının yokluğunda o dairenin en kıdemli şube müdürü veya uzmanı, bulunmamaları halinde Adli Tıp Kurumu Başkanının, diğer daire başkanları veya uzmanları arasından görevlendireceği kişi vekillik eder. Adli Tıp Grup Başkanlığı bulunan yerlerde bu görev grup başkanı tarafından yerine getirilir.

ADLI TIP GENEL KURULUNUN GÖREVLERI

MADDE 15.- (Değişik[xiv]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.14) Adli Tıp Genel Kurulu;

a) Adli tıp ihtisas kurulları ve ihtisas daireleri tarafından verilip de mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklarca kapsamı itibarıyla yeterince kanaat verici nitelikte bulunmadığı, sebebi de belirtilmek suretiyle bildirilen işleri,

b) Adli tıp ihtisas kurullarınca oybirliğiyle karara bağlanamamış olan işleri,

c) Adli tıp ihtisas kurullarının verdiği rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,

d) Adli tıp ihtisas kurulları ile ihtisas dairelerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,

e) Adli tıp ihtisas kurulları ile adli tıp ihtisas dairelerinin ve adli tıp şube müdürlüklerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,

f) Adli tıp ihtisas kurulları ile Adli Tıp Kurumu dışındaki sağlık kuruluşlarının verdikleri rapor ve görüşler arasında ortaya çıkan çelişkileri,

Konu ile ilgili uzman üyelerin katılımıyla inceler ve kesin karara bağlar.

IHTISAS KURULLARININ GÖREVLERI

MADDE 16- (Değişik[xv]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.15) I- Genel görevleri:

Bu Kanun kapsamına giren işlerde;

a) Bilirkişilerce,

b) Fizik ve Trafik Ihtisas Dairelerinin tıpla ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere adli tıp ihtisas dairelerince,

c) Adli tabip veya adli tıp uzmanlarınca,

Verilip de mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar tarafından yeterince kanaat verici nitelikte bulunmayan ve aralarında çelişki olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.

II- Özel görevleri:

a) Birinci Adli Tıp Ihtisas Kurulu:

Ölümle ilgili işler ile diğer kurulların görevlerine girmeyen işler,

b) Ikinci Adli Tıp Ihtisas Kurulu:

Müessir fiiller,

c) Üçüncü Adli Tıp Ihtisas Kurulu:

Ikinci Adli Tıp Ihtisas Kurulunun görevine girmeyen Sosyal Sigortalar ve Iş Kanunları ile ilgili olaylar, malüliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, meslek hastalıkları ve mesleki kusurlar, hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının ertelenmesi, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler,

d) Dördüncü Adli Tıp Ihtisas Kurulu:

Türk Ceza Kanununun 53, 54, 55 ve 57 nci maddeleri ile 58 inci maddesinin bir, iki, dört, beş ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, cezai ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepler ile hukuki ehliyetin tespiti, Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili iptila derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler,

e) Beşinci Adli Tıp Ihtisas Kurulu:

Zehirlenmeler ile allerji ve immünolojiye, ilaç kimyasına, alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler, nesebin belirlenmesine ilişkin işler, halkın sağlığına, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin cürümler, uyutucu ve uyuşturucu maddeler, gıda ve ilaçlara ilişkin işler,

f) Altıncı Adli Tıp Ihtisas Kurulu:

Genel ahlak ve aile düzeni aleyhine işlenen cürümler, nesep cürümleri, çocuk düşürme veya düşürtme cürümleri, Türk Ceza Kanununun 53, 54, 55 ve 57 nci maddeleri ile 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasının dışındaki hususlar ve cinsel iktidar tespiti ile fiile karşı koyup koyamayacağı hususlarının tespitine ve yaş belirlemesine ilişkin işlemler,

Hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.

MORG IHTISAS DAIRESININ GÖREVLERI:

MADDE 17.- (Değişik madde ve başlığı[xvi]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.16) Morg Ihtisas Dairesi, mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve ceset kısımları ile canlılara ait doku ve biyolojik materyal üzerinde her türlü incelemeleri yapar ve sonucunu bir rapor ile tespit eder.Morg dairesine getirilen ve otopsinin sonuçlanması ile hüviyetinin tespitinden sonra morg dairesiyle ilgisi kalmayan ve yakınlarınca alınmayan veya araştırmalar sonucu kimsesiz olduğu anlaşılan ceset veya kısımları, adli tahkikatla ilgisi kalmamış olması ve aksine vasiyet bulunmaması şartıyla, en az altı ay süreyle muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına verilebilir. Ceset veya kısımlarının, bilimsel araştırma amacıyla yükseköğretim kurumlarına verilmesiyle ilgili işlemler yönetmelikle düzenlenir.

GÖZLEM IHTISAS DAIRESININ GÖREVLERI

MADDE 18 – Mahkemeler ve hâkimlerce gözleme tabi tutulmasına karar verilenleri gözleme tabi tutmak ve gözlem sonucunu bir raporla tespit etmek.

KIMYA IHTISAS DAIRESININ GÖREVLERI

MADDE 19 – Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen toksikolojik, gıdai, sınai, narkotik, ilaç ve diğer çeşitli maddeler ile alkolometrik analizler yapmak ve sonucunu bir raporla tespit etmek.

BIYOLOJI IHTISAS DAIRESININ GÖREVLERI:

MADDE 20.- (Değişik madde ve başlığı[xvii]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.18) Biyoloji Ihtisas Dairesi, mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen her türlü biyolojik örnek ve biyolojik örnek taşıması muhtemel materyalin mikrobiyolojik, hematolojik, serolojik ve genetik yönden incelemelerini yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder.

FIZIK IHTISAS DAIRESININ GÖREVLERI

MADDE 21 – Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen silâh, mermi, yazı (Grafolojik – daktiloskopik), fotograf, resim, imza, imza niteliğini taşıyan parmak izleri ile radyolojik, radyoizotop, klimatolojik, (Ek ibare: 4810 / m.19- R.G.25.2.2003-25031) “diğer fiziksel”, materyal ve olaylarla ilgili olarak incelemeler yaparak sonucunu bir raporla tespit etmek.

TRAFIK IHTISAS DAIRESININ GÖREVLERI

MADDE 22 – Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklarca gönderilen trafik olayları ile ilgili konularda gerekli muayene ve incelemeler yapmak ve sonucunu bir raporla tespit etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA ESASLARI

ADLI TIP GENEL KURULUNUN VE IHTISAS KURULLARININ ÇALIŞMASI

MADDE 23 – A) (Değişik 1. paragraf[xviii]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.20) Adli Tıp Genel Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında adli tıp ihtisas kurulları başkan ve üyeleri ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca Genel Kurula katılması gereken adli tıp ihtisas dairesi başkan veya vekilinin iştiraki ile toplanır.

Genel Kurula Ihtisas Kurulları Başkan ve üyelerinin en az üçte ikisinin iştiraki zorunludur.Kararlar çoğunlukla alınır. Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısı, onun da yokluğunda en kıdemli Ihtisas kurulu Başkanı Genel kurula Başkanlık eder. Ihtisas Kurullarından Genel Kurula havale edilmiş dosyalar hakkında raportör üyenin raporunu okuyup gerekli açıklamayı yapmasından sonra, o işle ilgili bulunan Kurul Başkanı, yok ise Kurul temsilcisi olan kıdemli üye, ya da Kurul Başkanının uygun göreceği diğer bir üye Kurul görüşünü açıklar. Ikinci maddede sayılan yargı organlarınca gerekli görülen konuların Genel Kurulda görüşülmesi hallerinde, konu Genel Kurul raportörleri tarafından hazırlanarak Kurula sunulur. Kurul Başkanı izahat verdikten sonra konu hakkında tartışma açılır.

Konu Ihtisas kurullarından hangisini ilgilendiriyor ise Başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla iştirak etmek zorundadır. Incelenecek konunun uzman üyesi bulunmadıkça bu konuda müzakere açılamaz.

B) Adli Tıp Ihtisas Kurullarının Çalışması:

Adli Tıp Ihtisas kurulları Başkanının başkanlığında işin niteliğine göre en az dört üye ile toplanır ve oyçokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır. Üyelerden birinin özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik diğer kurullardan alınacak üye ile tamamlanır. Şu kadar ki tetkik edilecek konu, ilgili uzman üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez.

C) Adli Tıp Kurumu Genel kurulu ve Ihtisas kurulları lüzum görüldüğü hallerde kararını vermeden önce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onanmış örneklerini mahallinden isteyebileceği gibi aslı üzerinde de inceleme yapması zorunlu olduğunda bunları da isteyebilir.

Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve Ihtisas kurulları ilgili kişileri gerektiğinde muayene ve bunları usulüne göre dinleyebilir. Her türlü tetkikatı yapar ve yaptırabilir.Adli Tıp Genel kurulu kararları nihai olmakla beraber mahkemelerin delilleri serbestçe takdir hususundaki yetkilerini kısıtlamaz. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 uncu maddesinin hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.20 – Yürürlük m.29) Adli Tıp Genel Kurulu ve adli tıp ihtisas kurullarının çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

ADLI TIP KURUMUNDA BILIRKIŞI DINLENMESI VE TOPLANTILARA KATILMA

MADDE 24.- (Değişik madde ve başlığı[xix]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.21) I- Adli Tıp Genel Kurulu ve adli tıp ihtisas kurulları ile adli tıp ihtisas daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak Adli Tıp Kurumunda bulunmayan tıp ve diğer uzmanlık dallarında Adli Tıp Kurumu dışından uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler oy hakları olmamakla beraber görüşlerini bir raporla Adli Tıp Genel Kurulu, adli tıp ihtisas kurulu veya adli tıp ihtisas dairesi başkanlığına bildirirler.Bilirkişilere yönetmelikteki esaslara göre Adli Tıp Genel Kurulu, adli tıp ihtisas kurulu ve adli tıp ihtisas dairesi başkanlığınca yaptıkları çalışmaya uygun ücret takdir olunur.

II-a) Adli Tıp Genel Kurulu, adli tıp ihtisas kurulları ile adli tıp ihtisas daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak kendi kurul veya dairelerinde bulunmayan, Adli Tıp Kurumundaki diğer kurul veya dairelerde bulunan uzmanların davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler, o olayla ilgili toplantıya katılır ve oy kullanırlar.

b) Beşinci Adli Tıp Ihtisas Kurulunun görev alanına giren işlerle ilgili ölüm olaylarında; Birinci Adli Tıp Ihtisas Kurulu toplantısına, Birinci Adli Tıp Ihtisas Kurulu Başkanının daveti üzerine Beşinci Adli Tıp Ihtisas Kurulunun o olayla ilgili uzman üye veya üyeleri katılır ve oy kullanırlar.

c) Gözlem Ihtisas Dairesinde gözleme tabi kişiler hakkında, Dördüncü Adli Tıp Ihtisas Kurulunca da karar verilmesi hallerinde; Gözlem Ihtisas Dairesi Başkanı veya vekili Dördüncü Adli Tıp Ihtisas Kurulu toplantısına katılır ve oy kullanır.

IHTISAS DAIRELERI ŞUBELERI

MADDE 25 – Bu şubelerde görevlendirilecek personelin nitelikleri, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ATAMALAR

ATAMA ESASLARI

MADDE 26 – (Değişik 1. fıkra[xx]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.22) Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları, adli tıp ihtisas kurulları başkan ve üyeleri, Adalet Bakanının inhası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından müşterek kararnameyle atanırlar.

(Değişik 2. fıkra[xxi]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.22) Adli Tıp Kurumu 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, adli tıp ihtisas dairesi başkanları, adli tıp grup başkanları, adli tıp şube müdürleri, şube müdürleri, adli tıp uzmanları, uzmanlar, trafik uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, raportörler, mühendisler, kimyagerler, fizikçiler, programcılar, psikologlar, pedagoglar, antropologlar, astronomlar, asistanlar, eczacılar, biyologlar, diş hekimleri, balistik, adli belge inceleme ve silah muayene uzmanları, Adli Tıp Kurumu Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca atanırlar.

(Değişik 3. fıkra[xxii]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.22) Birinci ve ikinci fıkra dışında kalan personelin atamaları Adli Tıp Kurumu Başkanınca yapılır.

(Değişik 4. fıkra[xxiii]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.22) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerden, Adli Tıp Kurumu Başkanı dışındaki görevlere üniversitelerin ilgili fakültelerinin öğretim üyeleri ve yardımcıları, asıl görevleri ile ilişkileri kesilmemek şartıyla görevlendirilebilirler. Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları ve adli tıp ihtisas kurulları başkanları ile adli tıp ihtisas kurulları üyeleri, adli tıp grup başkanları ve adli tıp ihtisas daireleri başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Görev süreleri sona erenler, aynı usule göre yeniden atanabilir veya görevlendirilebilirler. Yeni atanan veya görevlendirilenler göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevi devam eder.

(Ek fıkra: 3334 – 26.3.1987) Adli Tıp Kurumu Başkanı, (Değişik ibare[xxiv]: 4810 – R.G.25.2.2003-25031 / m.22) “başkan yardımcıları”, Ihtisas Kurulları Başkan ve üyeliklerine ait kadrolarda, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine göre kendilerine aylık bağlanmış olanlardan gerekli nitelikleri taşıyanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı çerçevesinde, aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın, atanmalarındaki usule göre kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Karşılık gösterilen kadrolara başka atama yapılamaz. Bu şekilde çalıştırılan sözleşmeli personel, kadrolarının he