SOSYAL SIGORTA IŞLEMLERI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELIK

Resmî Gazete

Sayı : 27743

YÖNETMELIK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SIGORTA IŞLEMLERI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELIK

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Sosyal Sigorta Işlemleri Yönetmeliğinin geçici 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde” ibaresi “31/3/2011 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/5/2010 27579

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/10/2010 27727

Resmî Gazete

Sayı : 27727

YÖNETMELIK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SIGORTA IŞLEMLERI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta Işlemleri Yönetmeliğinin 108 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olanlar” ibaresi, “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç diğer alt bentlerine tabi olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe, Ek-2’den sonra gelmek üzere ekli Ek-2/A eklenmiş ve aynı Yönetmeliğin ekleri Ek-5 ve Ek-9 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin;

a)1 inci maddesi 1/10/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b)2 nci maddesi ile eklenen Ek-2/A 12/5/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c)2 nci maddesi ile değiştirilen Ek-5 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç)2 nci maddesi ile değiştirilen Ek-9 ve diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

20 Ağustos 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27325

YÖNETMELIK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL SIGORTA IŞLEMLERI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

MADDE 1-28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta Işlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine “meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Işverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç yukarıda sayılan belgeleri ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda gönderirler.”

MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d)Kanunun 51 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında çalışmaya başlanılan tarihin bir gün öncesinden,”

MADDE 4-Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6)Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bir göreve başlayanların o aya ait kıst aylıklarından sigorta primi alınır. Ölüm, aylık bağlanması ve 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması nedenleri dışındaki diğer nedenlerle aybaşlarından sonra görevlerinden ayrılanların sigorta primleri aylık veya ücret ödenen gün sayısı üzerinden alınır.”

MADDE 5-Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin;

a)Birinci fıkrasında yer alan “Ek-9-B, Ek-9-B-1’de” ibaresi “Ek-9-B’de” olarak değiştirilmiştir.

b)Ikinci fıkrasının “aylık prim ve hizmet belgesini” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesini” ibaresi eklenmiştir.

c)Üçüncü fıkrasının (f) ve (g) bentleri ile beşinci fıkrasında yer alan “aylık prim ve hizmet belgeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgeleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 110 – (1)Işveren, alt işveren ve sigortalıyı devir alanlar tarafından Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, doğruluğu, fiilen yapılan denetimler sonucu veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden anlaşılması hâlinde işleme konulur. Aylık prim ve hizmet belgesinin fiilen yapılan tespitler sonucunda işleme alınmasında, tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla bir yıllık süreye ilişkin olan kısmı dikkate alınır.

(2)Yasal olarak verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak takip eden üçüncü ayın sonuna kadar Kuruma verilen asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi, aksine bir tespit veya şüpheli bir durum yoksa ve aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde veya aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte Kuruma verilmiş olması hâlinde, sözkonusu belge, ayrıca incelemeye gidilmeksizin işleme alınır.

(3)Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, fiili hizmet süresi zammı prim belgeleri ile itibari hizmet süresi prim belgeleri şüphe, ihbar veya şikayet hâlleri bulunmadığı sürece incelemeye gidilmeksizin işleme alınır.

(4)Daha önce Kuruma belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu nitelikte verilen aylık prim ve hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmaz. Sonradan düzeltme amaçlı verilen belge ile fiili hizmet süresi zammı kazandırılması halinde, sözkonusu belgenin işleme alınmasında bu maddenin yukarıdaki fıkralarında belirtilen usul izlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yıllık fiili hizmet süresi zammı prim belgesinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 132 nci maddesinin beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5)Işverenlerce, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların yıl içindeki itibari hizmet süreleri, örneği Ek-9-C’de bulunan yıllık itibari hizmet süresi prim belgesi ile, (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için ise, örneği Ek-9’da bulunan aylık prim ve hizmet belgesi ile, çalışmanın olduğu yılın son ayında tespit edilerek internet veya elektronik ortamda bildirilir.”

“(7)Kanunun 49 unc u maddesinde belirtilen unvanlarda, görevlerde ve yerlerde yıl içinde geçen çalışmaların gün sayısı dikkate alınmak suretiyle, bu maddenin 5 inci fıkrasına göre süre tespiti yapılarak itibari hizmet süresinden yararlandırılacağı gün sayısı bulunur. Tespit edilen gün sayısı ile yılın son ayında sigortalı adına ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ait sigortalı ve işveren prim toplam tutarının 30’a bölünmek suretiyle bulunacak günlük prim tutarının, itibari hizmet süresi ile çarpılması sonucu işveren tarafından ödenecek prim tutarı tespit edilir. Tespit edilen itibari hizmet sürelerinin tamamı, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan veya bu aya ait maaşını müteakip ayın 15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, ait olduğu yılı takip eden birinci ayın son gününe kadar, her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan veya bu süreye ait

maaşını ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, ait olduğu yılı takip eden birinci ayın on beşinci günü sonuna kadar yıllık itibari hizmet süresi prim ve hizmet belgesi ile (EK-9-C) internet veya elektronik ortamda Kuruma bildirilir ve primleri aynı süre içinde ödenir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılar için itibari hizmet süreleri aylık prim ve hizmet belgesi (Ek-9) ile, Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde verilir ve muhteviyatı prim tutarları da, yine Aralık ayına ait primlerin ödenmesi gereken süre içinde Kuruma ödenir.”

“(8)Aralık ayından önce görevinden ayrılanların itibari hizmet sürelerine ait prim belgesi, yılın son ayı beklenilmeden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların görevden ayrıldıkları tarihteki prime esas kazancına göre maaşını ayın 15’inde peşin alan veya müteakip ayın 15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, söz konusu ayı takip eden ayın son gününe kadar, maaşını ayın 1’inde peşin alan veya bu süreye ait maaşını çalıştıktan sonra müteakip ayın 1’inde alan sigortalılar için ise söz konusu ayı takip eden ayın onbeşinci günü sonuna kadar bildirilir, bu sürelere ait primler aynı süre içerisinde ödenir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar için ise ortalama günlük kazancı işten ayrıldığı aya ait aylık prim ve hizmet belgesindeki prime esas kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanır ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilir. Muhteviyatı prim tutarları da bu aya ait

primlerin ödenmesi gereken süre içinde ödenir.”

MADDE 9-Aynı Yönetmeliğin geçici 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4)5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun kapsamında iştirakçi olup, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların fiili hizmet süresi zammı ile itibari hizmet süresine ait kesenek ve karşılığı 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıldaki son aylık/ücretleri ile kesenek ve karşılık oranlarına göre hesaplanmak suretiyle fiili hizmet süresi zammı için örneği Ek-9-B-1’de bulunan yıllık fiili hizmet süresi zammı prim belgesi ile itibari hizmet süresi için örneği Ek-9-C-1’de bulunan yıllık itibari hizmet süresi prim belgesi ile ait olduğu yılı takip eden 3 ay içerisinde düzenlenerek internet veya elektronik ortamda Kuruma gönderilir. Kesenek ve karşılıkları da aynı süre içinde ödenir.

(5)Dördüncü fıkrada belirtilen belgelerin yasal süresi içinde verilmemesi halinde, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi, keseneği ve karşılığının süresi içinde ödenmemesi halinde de 89 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklarca Kuruma yapılacak bildirimler

GEÇICI MADDE 25 – (1)506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar Kuruma devir tarihine kadar, 1/8/2009 tarihinden sonra işe başlayan ve işten ayrılan iştirakçilerinin, sandıkla ilgilerinin başlamasına ilişkin bildirimlerini Ek-4, sandıkla ilgilerinin sona ermesine ilişkin bildirimlerini ise Ek-5 ile, işe başlama ve işten ayrılma tarihinden itibaren en geç on gün içinde Kuruma yaparlar.

(2)Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin elektronik ortamda verilme usulü hakkında bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince işlem yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4, Ek-4-A, Ek-5, Ek-5-A, Ek-6, Ek-9, Ek-9-B-1 numaralı ekleri, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmeliğin,

a)1 inci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 12 nci maddelerinde yer alan Ek-9, Ek-9-B-1 numaralı ekleri 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b)2 nci, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddelerinde yer alan Ek-4, Ek-4-A, Ek-5, Ek-5-A, Ek-6 numaralı ekleri 1/8/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c)Diğer maddeleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/8/2008 26981

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/11/2008 27061

1.EK-4 SIGORTALI IŞE GIRIŞ BILDIRGESI 4-a b

2.EK-4 A SIGORTALI IŞE GIRIŞ 4-c

3.EK-4 A SIGORTALI IŞE GIRIŞ AÇIKLAMA 4-c

4.EK-5 SIGORTALI IŞTEN AYRILIŞ BILDIRGESI 4-a b

5.EK-5 A SIGORTALI IŞTEN AYRILIŞ 4-c

6.Ek-6 IŞYERI BILDIRGESI ÇALIŞMA BAKANLIĞI ILE ORTAK

7-EK 9 AYLIK PRIM HIZMET BELGESI ILK SAYFASI 4-A

8-EK 9-AYLIK PRIM HIZMET BELGESI ARKA YÜZÜ

9-EK 9 AYLIK PRIM HIZMET BELGESI DEVAM SAYFASI 4-A

10. Ek-9 B1

11.Ek-9 B1 devam

12.Ek-9 B1 açıklamalar

21 Kasım 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27061

YÖNETMELIK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL SIGORTA IŞLEMLERI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

MADDE 1-28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta Işlemleri Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b)Yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu belirleyen “Mahiyet Kodu” ile ilgili haneye; kamu sektörüne bağlı devamlı işyerleri için “1”, özel sektöre bağlı devamlı işyerleri için “2”, kamu sektörüne bağlı geçici işyerleri için “3”, özel sektöre bağlı geçici işyerleri için “4” rakamı yazılır.”

MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3)Özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde, işyerinde en az iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmadığı, işverenler tarafından bildirilen veya Kurumca tespit edilen işyeri dosyaları, sigortalı çalıştırılmaya son verilen tarih itibarıyla ünitece Kanun kapsamından çıkarılır.”

MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4)Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen nedenlerle ödeme günü öne alınanlar ile durum değişikliği veya ölüm hâlinde sigortalı ve hak sahiplerine durum değişikliği veya ölüm tarihine ait Kanunda belirtilen ödeme döneminde peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmaz.”

MADDE 4-Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6)Bu bendin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen çocukların aynı zamanda Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerine tabi olarak iş kazası ve meslek hastalığı, analık ile hastalık sigortasına göre çalışmaları hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmadığı veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 104 – (1)Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

a)Aylık prime esas kazanç, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Sigortalının prime esas kazancıyla ilgili beyanı, beyanın yapıldığı tarihteki aydan başlanılarak dikkate alınır ve yapılmış olan bu beyan değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış sayılır. Yapılan beyana istinaden üst üste oniki aydan fazla prim ödemesinde bulunulmaması hâlinde, bu oniki aylık sürenin sonundan itibaren beyanın geçerliliği ortadan kalkar. Beyanda bulunmayan, beyanının geçerliliği ortadan kalkan veya beyanları Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katının altında kalan sigortalının aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katıdır.

b)Sigortalının, sigortalılığının başladığı ay içinde iş kazasına uğraması veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğinin başlaması hâlinde, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğin başladığı tarihten önce beyanda bulunmamış ise, sigortalılığının başladığı ayda yapacağı beyanı; ödeyeceği prim yönünden takip eden aydan başlanılarak dikkate alınır, iş kazası veya meslek hastalığı hâlinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirin hesabında esas alınmaz. Bu durumda iş kazası veya meslek hastalığı hâlinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirin hesabında aynı veya emsal sigortalının günlük kazancı esas alınır.

c)Sigortalı aynı zamanda işveren ise birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenen aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, Kanunun 89 uncu maddesi hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

ç)Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması hâlinde, bu fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur.

d)Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması hâlinde, kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi tehlike sınıf ve derecesi en yüksek olan işyeri üzerinden hesaplanır. Aynı ay içinde faaliyetini sonlandırıp yine aynı ay içinde yeniden faaliyete başlayan sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi, son faaliyet konusu işine göre hesap ve tahsil olunur.

e)Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, köy muhtarları ile tarım işlerinde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların prime esas kazançlarının belirlenmesinde; Kanunun yürürlüğe girdiği yıldan başlamak üzere, 80 inci maddesine göre belirlenen günlük kazancın 15 katı dikkate alınır. Bu oran 30 katı geçmemek üzere her yıl 1 puan artırılarak uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)Işverenler, bir ay içinde Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine tabi çalıştırdığı sigortalıların, sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalıların, 4857 sayılı Iş Kanununun 7 nci maddesine göre iş görme edimini yerine getirmek üzere başka işverene geçici olarak devrettiği sigortalıların ve 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların,

a)Sosyal güvenlik sicil numaralarını (T.C. Kimlik Numaralarını),

b)Ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk soyadlarını,

c)Prim ödeme gün sayılarını,

ç)Prime esas kazanç tutarlarını,

d)Işe başlama ve işten çıkış tarihlerini,

e)Ayın bazı günlerinde çalışmamış olmaları hâlinde, eksik çalışma nedenlerini,

f)Ay içinde işten ayrılmış olmaları hâlinde, işten çıkış nedenlerini,

g)Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primlerini,

ğ)Varsa 3568 sayılı Kanuna tabi olan meslek mensubunun adı ve soyadı ile bunların meslekî oda kayıt numarasını,

h)Işverenin kamu idaresi olması hâlinde tahakkuk veya tediye görevlisinin adı ve soyadını,

ı)Kurumca belirlenen diğer bilgilerini, taşıyan ve çalıştırılan sigortalının durumuna uygun olan örneği Ek:9, Ek:9-A ve Ek:9/A-1’de bulunan aylık prim ve hizmet belgesi ile yine örneği Ek:9-B, Ek:9/B-1’de bulunan aylık fiilî hizmet süresi zammı prim belgesini, Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilen süre içinde Kuruma vermekle; sigortalıyı çalıştırmaya son verdiği durumda, sigortalı çalıştırmaya son verilen tarihten itibaren 15 gün içinde durumu ilgili üniteye bildirmekle yükümlüdür. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince sigortalı olan ve sigortalı çalıştıran işverenler ile işveren şirketin ortaklarının da bu belge ile Kuruma bildirilmesi hususunda Kurum yetkilidir. Kurum, elektronik imza uygulamasına geçildiğinde bu fıkranın (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen kişiler ile işverenlerin veya vekilinin elektronik imzalarını isteyebilir.”

“(6)Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçları, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilme süresi içinde Türkiye’ye dönmemişse, bu araçlarda çalıştırılan sigortalıya ait aylık prim ve hizmet belgesi, araçların Türkiye’ye dönüşünü takip eden ay içinde, Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilecek sürenin sonuna kadar Kuruma verilir. Ancak, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi, bu maddede belirtilen belgenin, Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilecek verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ayı geçemez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6)Daha önce belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı aynı olmak kaydıyla, incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu amaçla verilen aylık prim ve hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmaz.”

MADDE 9-Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 111-(1)Işverenlerin tutmak zorunda oldukları defterlerle dayanağı belgeler, aylık prim ve hizmet belgesinin, aylık fiilî hizmet süresi zammı prim belgesinin ve yıllık itibari hizmet süresi prim belgesinin dayanağı belgeler niteliğinde sayılır.

(2)Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen şekilde tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve anılan alt bentteki geçersizlik hâllerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için idarî para cezası uygulanır. Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu hâlde tasdiksiz tutulmuş olan defterler ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve bu defterlerle ilgili olarak defter ve belgelerin ibraz edilmemesine ilişkin hükümler uygulanır.

(3)Işverenler, işyeri sahipleri, alt işverenler ile sigortalıyı devralanların kanunlar gereğince tutmak zorunda oldukları defterlerle dayanağı belgeler, prim belgelerinin dayanağı belgeler niteliğinde sayılır. Şu kadar ki;

a)Kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmına,

b)Işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş, eksik veya fazla işlenmiş olduğu tespit edilen aylara,

c)Gerçek ve fiilî çalışmaya dayanmadığı hâlde, kayıt ve belgelerde ücret tahakkuku veya ödemesi bulunan aylara,

ç)Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usulsüz, karışık veya noksan tutulmuş aylara,

d)Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin o ayın dâhil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması hâlinde o aylara,