MEVZUATYönetmelik

SOSYAL SIGORTALAR KURUMU SAĞLIK TEŞKILATI YÖNETMELIĞI

SOSYAL SIGORTALAR KURUMU SAĞLIK TEŞKILATI YÖNETMELIĞI

BÖLÜM: I

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

MADDE 1- Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Teşkilatı personelinin görev,yetki ve sorumlulukları ile çeşitli hizmetlerin uygulanış yöntemlerini belirleyerek 506 sayılı Kanuna göre sağlık hizmetlerinden yararlanacaklara; Çağdaş tıbbın gereklerine uygun, kademeli, etkili,eşit, süratli ve ekonomik bir sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Kurumun Sağlık Teşkilatını oluşturan aşağıdaki kuruluşları kapsar.

a)Genel Müdürlük Sağlık Dairesi Başkanlığı,

b)SSK Sağlık Koordinasyon Kurulu,

c)Sağlık Işleri Müdürlükleri,

d)Yataklı Sağlık Kuruluşları,

e)Yataksız Sağlık Kuruluşları,

f)Sağlık hizmetleri ile ilgili diğer kuruluşlar,

MADDE 3- Kurum, sağlı hizmetlerinin yürütülmesinde, yukarıda sayılan kuruluşlardan başka aşağıda yazılı kuruluşlar ve personelden de sözleşmeler yapmak suretiyle faydalanır.

a)Resmi veya Özel Sağlık Kuruluşları,

b)Eczacılar ve Laboratuvarlar,

c)Resmi veya serbest sağlık personeli veya hizmetle ilgili diğer personel.

BÖLÜM: II

SAĞLIK DAIRESI BAŞKANLIĞI

KURULUŞ

MADDE 4- Kurum Sağlık Teşkilatının bu yönetmelikte yazılı çalışmaları, Genel Müdürlük adına Sağlık Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

SAĞLIK DAIRESI BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKILERI

MADDE 5- Sağlık Dairesi Başkanlığının kuruluş ve işleyişi “Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği ”nde belirtilir.

SAĞLIK KOORDINASYON KURULU

MADDE 6- Kurum sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeye çıkarılarak etkili, süratli ve ekonomik bir biçimde sunulması ile ilgili karaların alınmasında görüşlerinden yararlanmak üzere ve Sağlık Teşkilatının en yüksek danışma ve istişare organı olarak bir “Sağlık Koordinasyon Kurulu” oluşturulur.

A-Teşekkülü

SAĞLIK KOORDINASYON KURULU

a)Genel Müdür,

b)Sağlıkla ilgili Genel Müdür Yardımcısı,

c)Sağlık Dairesi Başkanı,

d)Sağlık Dairesi Şube Müdürleri,

e)Sağlık Işleri Müdürleri,

f)Eğitim Hastaneleri Baştabipleri,

g)Hizmet Hastanelerinden iki ve Dispanser Baştabiplerinden iki olmak üzere seçimle tespit edilecek dört üyeden oluşur.

B-Üyelerin Seçimi:

Yurdumuz; Trakya ve Marmara, Ege, Güney ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu, Iç Anadolu olmak üzere 6 bölgeye ayrılır. Bölgelere giren Illerin tespiti Genel Müdürlükçe yapılır.Bu bölgelerdeki hizmet hastaneleri ve dispanser baştabipleri ayrı ayrı kendi aralarından bir temsilci seçerler. Seçim için her baştabip gösterdiği adayın isim ve görev yerini kapalı zarfla Genel Müdürlüğe bildirir. Toplanan oylar Sağlık Dairesi Başkanlığınca değerlendirilerek en yüksek oyu alan Bölge temsilcileri saptanır. Bunlardan her yıl sıra ile 2 bölgenin temsilcileri( 2 hastane, 2 dispanser Baştabibi) toplantılara üye olarak katılır.Seçimler 3 yılda bir yenilenir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

C-Toplantı ve Kararlar:

a)Kurul normal olarak yılda en az bir defa toplanır. Gerektiğinde Genel Müdür, Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

b)Kurul Başkanı Genel Müdürdür. Bulunmadığı zamanlarda toplantıya sağlıkla ilgili Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

c)Toplantılarda kararlar ekseriyetle alınır, eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.

d)Toplantılara Sağlık Dairesi Başkanlığının teklifi ve Kurul Başkanlığının kabulü ile veya doğrudan doğruya Kurul Başkanlığının isteği ile Kurum bünyesinden ve yurt içi kuruluşlarından konuyla ilgili yönetici ve uzmanlar katılabilir.

e)Kurulun kararları, istişari mahiyette olup, yetki sınırına göre Genel Müdürün veya Yönetim Kurulunun olumlu kararı ile kesinleşir.

D-Kurulun Görev ve Yetkileri:

a)Kurumun genel sağlık politikasını tespit etmek,

b)Sigortalıya sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesinde müessir olacak tedbirleri tespit ile Genel Müdürlüğe öneride bulunmak,

c)Sanayinin gelişmesi paralelinde yurt düzeyinde kurulacak sağlık tesislerinin yer ve kapasiteleri ile ilgili görüşleri tespit etmek,

d)Eğitim Hastaneleri bünyesinde kurulacak yan dal ihtisas birimlerinin isim, yer ve personel kadrolarının tespitinde esas alınabilecek prensipleri koymak,

e)Sağlık Dairesi Başkanlığının diğer Merkez Üniteleri ile Koordinasyonu sırasında çözümlenemeyen konular hakkında ve Sağlık Işleri Müdürlükleri ile Sağlık Kuruluşları arasında olumlu yönde bir işbirliği kurulması hususunda görüş bildirmek,

f)Kurum Teşkilat Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, sağlık hizmetleriyle ilgili maddelerinin zamanın icaplarına göre düzenlenmesi için, gerekli çalışmalarda bulunmak,

g)Gerektiğinde, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personelinin ücret ve yan ödemeleriyle ilgili hususlarda önerilerde bulunmak,

h)Sağlıkla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceleyerek görüşlerini bildirmek,

i)Kurumun, Işçi Sendikaları ile yapacağı Toplu Iş Sözleşmeleri yer alacak sağlık, sağlık tesisleri ve sağlık personeli ile ilgili hükümlerin tespiti hususunda mütaala vermek,

j)Genel Müdürlüğün gerekli gördüğü konularda danışmanlık yapmak.

BÖLÜM III

SAĞLIK IŞLERI MÜDÜRLÜKLERI

KURULUŞ

MADDE 7- Sağlık Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Kurum Sağlık Kuruluşlarının kontrol ve denetimini yapmak, işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla Genel Müdürlükçe lüzum görülen yerlerde Sağlık Işleri Müdürlükleri kurulur. Sağlık Işleri Müdürlüğü; Kurumda veya diğer resmi bir sağlık teşkilatında idareci olarak başarı ile çalışmış, Kurum mevzuatını bilen bir tabibin idaresi altında; ihtiyaca göre tabip ve idari müdür yardımcıları ile tabip müfettiş, tabip, eczacı, şef, muhasebeci, memur ve diğer personelden kurulur.

SAĞLIK IŞLERI MÜDÜRLÜĞÜNÜN

GÖREV VE YETKILERI

MADDE 8- Sağlık Işleri Il Müdürlüğünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.Kendi bölgelerindeki sağlık teşkilatı ile personelinin, görevlerini gereği gibi yapıp yapmadıklarını yılda en az iki defa yerinde denetleyerek, görülen aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

Personel, araç, gereç, ilaç ve diğer ihtiyaçlarından Sağlık kuruluşlarınca sağlanamayanların Sağlık Işleri Müdürlüğü yetkisi ile olabilenleri kendisi, olamayanlarını da Sağlık Dairesi Başkanlığı aracılığı ile sağlamak,Bu meyanda, gerektiğinde sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan tüketim maddelerinin ihalesini yapmak.

Atanmaları Sağlık Işleri Müdürlüğüne bırakılmış olan personel hakkında atama, terfi, ceza ve ödüllendirme kararlarını vermek ve atamaları Genel Müdürlüğe ait olan personelden atama, terfi, ödüllendirme ve cezalandırmaları hakkındaki işlemleri de Sağlık Dairesi Başkanlığına arz etmek. Sağlık Işlerindeki görevli personel ile bölgesindeki sağlık kuruluşlarında çalışan ve atamaları Genel Müdürlüğe ait tüm personelin izin cetvellerine inceleyip tasdik etmek, gerekli gördüğü takdirde (ilgili baştabibin de görüşünü alarak) hizmet için zorunlu olan değişikliği yapmak.

Kurumun personel yönetmeliğine göre ilgililerin gizli sicil raporlarını doldurmak,

Bölgesindeki sağlık kuruluşlarında çalışan personelden lüzum görülenlerin yerlerini, ünite amirinin de fikrini alarak geçici bir süre için değiştirmek ve bu değişikliği gerekçeleri ile birlikte onay almak üzere üç gün içinde Sağlık Dairesi Başkanlığına bildirmek.

Bölgeleri içindeki işyeri tabipleri, sağlık istasyonları, Dispanserler, Hastaneler ve Eğitim Hastaneleri arasında kademeli hizmet görmede işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

Gerekli görülen hallerde ve yılda en az iki kere Bölgelerindeki sağlık kuruluşları baştabipliklerini, gerektiğinde diğer tabip, diş tabibi ve eczacılarını da toplamak suretiyle, kuruluşların tıbbi ve idari sorunlarını gözden geçirerek gerekli istişari kararları almak. Müdürlük yetkisi içinde olan konularda bu kararlardan faydalanmak.Diğerleri için de Sağlık Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak,

Sağlık kuruluşlarının çalışmalarını gösterir istatistik cetvellerini inceleyerek eksiksiz ve yanlışsız olarak Genel Müdürlüğe göndermek.

Bölgesindeki Sağlık Kuruluşlarının çalışmaları ve kendi faaliyetleri ile ilgili altı aylık kısa raporların birincisini Nisan, ikincisini de en geç Ekim ayı başında Sağlık Dairesi Başkanlığında bulunacak şekilde göndermek ve ikinci raporda gelecek senenin çalışma programını bütçe ve kadro ile ilgili teklifleri de belirtmek.

Bölgesi dışından gelen veya gönderilen sigortalı hastalarla, Kurum personelinin muayene ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak ve gerekli raporlarını düzenlettirmek üzere, bunları uygun gördükleri Sağlık Kuruluşlarına veya bölge dışı kuruluşlara yollamak. Bu gibi hastaların tedavileri ile ilgili her türlü işlemlerin ivedilikle sonuçlanması için gerekli tıbbi işlem sonuçlarını sigortalının geldiği Sağlık Işleri, Bölge ve Sigorta Müdürlüğüne göndermek

Sağlık hizmetlerine ait dilek ve şikayetleri inceleyerek yetkisi içinde olanları sonuçlandırmak, yetkisi dışında kalanları da görüşleri ile birlikte Sağlık Dairesi Başkanlığına bildirmek,

Üçüncü maddede adı geçen kuruluş ve kişilerle yapılacak sözleşme esaslarını hazırlayarak Sağlık Dairesi Başkanlığına göndermek.

Kurum tabipleri veya sözleşmeli tabipler tarafından yazılıp Kurum eczanelerinden verilen ilaçlara ait reçeteleri miktar (kaç günlük olduğu) ve kullanışlık bakımlarından inceleyerek, ilaç israfına meydan vermemek amacı ile ilgililere Sağlık Dairesi Başkanlığının tedavi prensiplerini hatırlatmak ve bu hususları yazılı olarak da duyurmak.

Anlaşmalı eczanelerden bedelini almak için gönderilen reçeteleri yukarıdaki (n) fıkrasında belirtilen hususlardan başka, ödemelerden önce; fiyat, miktar ve Kurum mevzuatı yönlerinden inceleyerek reçete ve faturaların sözleşme esaslarına göre düzenlenmiş olduğu, reçete sahibinin, ilacın alındığına dair imzasının bulunduğu, her kalem ilacın karşısına fiyatının yazılarak toplamının da reçete arkasındaki eczane kaşesinde gösterildiği, reçete kopya defterinin tarih ve numarasının konulduğu anlaşıldıktan ve varsa noksanları da tamamlandıktan sonra ödeme işlemi yapılmak üzere faturasını tasdik etmek.Aynı şekilde sözleşmeli laboratuarların tahlil ücret ve faturalarını da inceleyip tasdik etmek.

MADDE 9- Sağlık Işleri Müdürlükleri, 8. maddede yazılı görevleri kendileri yapabilecekleri gibi yardımcılarına da yaptırabilir. Ancak, idari yardımcıları Sağlık Işleri Müdürlerine vekalet edemez.

MADDE 10- Sağlık Işleri Müdürlükleri, kendi bölgelerinin uzak şehirlerindeki sağlık kuruluşlarının idaresi için yetki ve sorumluluklarından bir kısmını Genel Müdürlüğün uygun görmesi ile, o yerin en büyük sağlık kuruluşu baştabibine bırakılabilir.

BÖLÜM : IV

YATAKLI SAĞLIK KURULUŞLARI

TANIMI

MADDE 11- Yataklı Sağlık Kuruluşları (Genel ve Özel Dal Hastaneleri), hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, rapor almak üzere resmi kurumlar tarafından gönderilenlerin, ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri ve doğum yapılan gerekli sıhhi ve fenni koşulları taşıyan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar; Sağlık Işleri Müdürlüğü olan yerlerde bu Müdürlüklere, olmayan yerlerde ise doğrudan Genel Müdürlük Sağlık Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışırlar.Kurumun yataklı sağlık kuruluşları; fonksiyonlarına göre genel maksatlı hastaneler ve özel dal hastaneleri olmak üzere ikiye ayrılır.Genel maksatlı hastaneler her ihtisas dalından hizmet verilen hastanelerdir.

Özel Dal Hastaneleri; Doğumevleri, Göğüs Hastalıkları Hastaneleri ve Sanatoryumlar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Geriatri Hastaneleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ve bunlara benzer kuruluşlardır.Bu yataklı sağlık kuruluşlarından, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uzman tabip yetiştirilmek üzere yetki verilen hastaneler, “ Eğitim Hastanesi “ unvanına da sahiptirler.

YATAKLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA SAATLERI

MADDE 12- Yataklı Sağlık Kuruluşlarında hizmet gece ve gündüz aralıksız devam eder.

MADDE 13- Sağlık Tesislerinde görevli personelin haftalık çalışma saat ve şekilleri yürürlükteki mevzuata göre düzenlenir.

MADDE 14- Tüm personelin günlük çalışmalarının başlama ve bitme saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 100. ve 101. maddelerine göre tespit edilir.

MADDE 15- Yataklı sağlık kuruluşlarının, işçi statüsüne tabi personelinin günlük çalışma süresi ve programları, Iş Kanunu ve Toplu Iş Sözleşmeleri hükümlerine göre düzenlenir. Programlar ve ekiplerin personel sayıları hizmetin ağırlığına göre saptanır.

YEMEK SAATLERI

MADDE 16- Yataklı kuruluşlarda yemek saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenir.Hastaların sabah kahvaltısı saat 6.00-7.00, öğle yemekleri 12.00-13.00 ve akşam yemekleri de mevsime ve o yerin özelliklerine göre 18.00-19.00 arasında verilir.Sanatoryum ve Prevantoryumların ikindi kahvaltısı saatlerini Diyetisyenler, olmayan yerlerde Hastane Müdürleri düzenler.Diyet Yemekleri ise servis uzmanının tespit edeceği şekil ve saatlerde servis hemşiresinin gözetimi altında yedirilir.Ayağa kalkabilecek hastalar yemeklerini bu işe ayrılmış masalarda yerler. Kalkamayacak durumda olanlara da yataklarında servis yapılır.Servislerin hemşire, hastabakıcı ve yardımcı personeli öğle ve akşam yemeklerini, hastaların yemek işleri tamamlandıktan sonra yerler.

Hastanenin diğer personeli öğle yemeklerini saat 12.00 de ve akşam yemeklerini 19.00 da yerler

Yemeklerin mutfaktan servis ofislerine, ofislerden de hastaların önüne kadar temiz ve özellikleri bozulmadan tevzii ve bulaşık kapların toplanarak yıkanıp servis ofislerine yerleştirilmesi hijyen kuralları içerisinde yapılır. Bu hizmet ile görevli personel, diyetisyence, yoksa servis hemşiresi tarafından diyet ve hijyen kuralları konusunda eğitilir.

YATAKLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA POLIKLINIK HIZMETLERI

MADDE 17- Poliklinikler, muayene ve tedavi için ilgililerin ilk başvuracakları ünitelerdir.Polikliniklerde hizmetlerin layıkı vechiyle yapılabilmesi için buraların düzenli, tertipli ve temiz tutulması, iş akımının iyi kanalize edilmiş bulunması, personelin nazik, müşfik ve sabırlı olması ve hastalara iyi muamele etmesi gerekir.

MADDE 18- Poliklinik muayenelerinde gizlilik prensiplerine riayet esastır. Hastaların gelenek ve ihtiyaçlarına saygı gösterilmesine, muayeneye teker teker alınmasına röntgen servislerinde filmi çekilecek veya skopi yapılacak kadın hastaların bir kadın bakıcı nezaretinde soyunmalarına, soyunduktan sonra giyinmeleri için beyaz gömlek verilmesine ve muayene esnasında içeride sağlık ve yardımcı sağlık personelinden başka kimsenin bulundurulmamasına dikkat edilir.

MADDE 19- Poliklinik yerleri, hastane hizmetini aksatmayacak ve hasta servisleri ile ilgili olmayacak şekilde ayrı binalarda veya kapıları ayrı olan zemin katlarında kurulur.

MADDE 20- Yataklı sağlık kuruluşlarında ( patalojik anatomi, biyokimya, bakteriyoloji ve radyoloji laboratuvarları ile anesteziyoloji hariç) uzman bulunan her uzmanlık dalı için bir poliklinik açılır. Kadrosu müsait olan ve ihtiyaç duyulan yerlerde, kuruluşun içinde veya aynı kuruluşa bağlı olmak üzere kuruluş dışında, her uzmanlık dalı için birden fazla poliklinik açılabilir.

MADDE 21- Hastanelerde, servis uzmanları kendi dallarına ait günlük poliklinik hizmetlerini de yaparlar. Ayını uzmanlık dalında birden fazla uzman bulunan yerlerde, poliklinik hizmetleri Baştabibin düzenleyeceği sıraya göre nöbetleşe yürütülür.

MADDE 22-Eğitim hastanelerinde poliklinikler, birim şefleri, şef yardımcıları, başasistanları ve mevcut uzmanların nöbetleşe katılması ile yapılır.

MADDE 23- Yataklı sağlık kuruluşlarında polikliniği bulunan uzmanlık dalı tabiplerinden hiç kimse poliklinik hizmetlerinden muaf tutulamaz. Kendi uzmanlık dalında birden fazla uzman bulunduğu hallerde Baştabipler istedikleri takdirde bu hizmetten muaf tutulur.Baştabip yardımcıları, Baştabibin lüzum görmesi halinde poliklinik muayenelerine katılmazlar.

MADDE 24- Işi fazla olan polikliniklerde, yeteri kadar tabip bulunmadığı takdirde Baştabipler ve yardımcıları imkan ölçüsünde poliklinik çalışmalarına katılacakları gibi, kendi uzmanlık dalının tek uzmanı olan baştabipler uzmanlıkları ile ilgili olarak poliklinikte kendilerine ayrılan hastaları muayene ederler.

MADDE 25- Polikliniğe gelen hastalara, fiş alma sırasına göre bir numara verilir ve muayeneler bu sıraya göre yapılır.Acil ve adli vakalarda sıra gözetilmez.

MADDE 26- Poliklinik gün ve saatlerini gösteren listeler Baştabiplik tarafından kuruluşu görülebilecek bir yerine astırılır.

MADDE 27- Çalışma saatlerinden sonra polikliniklere başvuracak hastaların muayeneleri nöbetçi tabipler tarafından yapılır.

MADDE 28- Çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde meydana gelen olağanüstü halleri karşılamak üzere Baştabip veya nöbetçi tabip gerekli gördüğü dallardan yeteri kadar personeli göreve çağırabilir. Ilgililer bu çağrıya uymakla yükümlüdür.

MADDE 29- Önemli ve acil vak’alarda nöbetçi tabipler tarafından lüzum görülen uzman tabip, eczacı ve diğer personel göreve çağrılır. Çağrılanın en süratli araç ile gelmesi zorunludur. Çağrılana kuruluştan vasıta gönderilmediği hallerde geliş-gidiş araç ücretleri Kurumca ödenir.

POLIKLINIKTE MUAYENE EDILEN SIGORTALILARA YAPILACAK IŞLEMLER

MADDE 30- Poliklinikte muayene edilen sigortalıların tedavi kartlarına veya poliklinik defteri ile sağlık karnelerine okunaklı bir şekilde kısaca şikayeti, bulgular ve teşhis, verilen ilaç ve istirahat süresi yazılır. Muayene tarihinin altına doktor kaşesini basar ve parafe eder.Poliklinik tabiplerinin hastalar ile daha fazla meşgul olabilmeleri için, poliklinik çalışmalarının gerektirdiği yazı işleri; kadro imkanlarına göre asistan, hemşire, sağlık memuru veya görevlendirilecek kişiler tarafından yürütülür.

MAADE 31- Sigortalılara verilecek ilaçlar, Kurumun başlıklı, sıra numaralı ve soğuk damgalı reçete kağıtlarına yazılır ve bu kağıdın her bölümü doldurularak tabibin kaşesi basılır. Bu reçete kağıtları başka maksatlarla kullanılamayacağı gibi, sigortalı olmayanlara da kullanılması yasaktır. Reçete kağıtları Tabiplere numaralara göre zimmetle verilir. Tabipler reçete kağıtlarını başkalarının eline geçmeyecek şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.

MADDE 32- Polikliniğe muayene gelen sigortalıların vizite kağıdı ile sigorta sicil kartlarını veya resimli kimlik belgelerini ve tedavi kartı kullanılmayan yerlerde sağlık karnelerini göstermeleri zorunludur.Bu belgeleri göstermeyenlerde durumu acil olmayanların muayeneleri yapılmaz. Acil olanların gerekli muayene ve tedavileri yapılmakla beraber reçeteleri ücreti kendileri tarafından ödenmek üzere verilir.

MADDE 33- Hasta aynı kuruluşta diğer bir uzman tabibe tedavi kartları veya sağlık karneleri ile, laboratuvara muayene formları ile gönderilir.Kuruluş dışında sözleşmeli bir uzmana veya laboratuvara veya Kurumun diğer bir kuruluşuna sevkine lüzum görülen hastalar, Baştabipliğin yazısı ile gönderilir.Uzmanların sevk kağıdına yazacakları sonuçların özeti, gönderen tabip tarafından hastanın tedavi kartına veya sağlık karnesine işlenir.

MADDE 34- hastalar için düzenlenen tedavi kartları ile vizite kağıtları, muayene sonunda kendilerine verilmez. O günkü poliklinik çalışmalarından sonra ilgili memur tarafından bunlardan gerekli istatistikler çıkarılır.Tedavi kartlarına eklenmeleri mümkün olmayan vizite kağıtları, laboratuvar raporları, röntgen filmleri, E.K.G. traseleri ve sair belgeler 51., 109. ve bunu takip eden maddelerle 114. maddede belirtildiği şekilde ilgili arşivlerinde saklanır.Ölen sigortalının tedavi kartının sağ yukarı köşesine yeşil kalemle büyük bir ( – ) işareti ve karşısına da (ölmüştür) kaydı konur. Bu gibi kartlar, kartoteksin umumi sırasından çıkarılıp özel bir gözde, yine sıra numarasıyla saklanır.

MADDE 35- Sağlık kuruluşlarında çeşitli sigorta kanunları ile ilgili işlemlerin yapılması ve gerekli belgelerin düzenlenmesi şekli Genel Müdürlüğün bu konudaki emir ve talimatlarına göre yürütülür.

ACIL SERVIS HIZMETLERI

MADDE 36- Eğitim Hastaneleri ile tabip sayısı yeterli olan tam teşekküllü hastanelerde, gerekli cihaz, alet ve sıhhi malzeme ile yeteri kadar personel kadrosu olan bir “Acil Servis” kurulur.Acil Servis bulunmayan hastanelerde acil ve ilk yardım hizmetleri, nöbet hizmetleri ile birlikte yataklı kuruluşun kendi imkanları içinde yürütülür.Acil servislerde, kadın ve erkekler için ayrı ayrı ambulatuvar yatma odaları, muayene odası, uzman tabip ve personel odaları, acil vak’a ameliyathanesi, alçı kısmı, pansuman odası, acil tıbbi vak’alar için gerekli müdahaleleri yapmak üzere lüzumlu yer, mümkün olan yerlerde küçük bir laboratuvar ve röntgen bölümü ile hayat kurtarıcı cihazlar, her türlü ilaç ve tıbbi malzeme bulunur.

a)Acil serviste, acil tedavi ve müdahaleyi gerektiren vak’alara bakılır.

b)Acil servis hizmetleri; biri genel cerrahi, diğeri iç hastalıkları uzmanı olmak üzere, iki uzman tabip tarafından yürütülür.Bu maksatla hastanenin bütün genel cerrahi ve iç hastalıkları uzmanları, rotasyon usulü ile 24’er saat nöbet tutarlar.Ayrıca, yeteri kadar tabip ve yardımcı sağlık personeli ile yardımcı hizmetler sınıfı personeli bulunur.Acil serviste hizmet gören Iç Hastalıkları ve Genel Cerrahi uzmanlarından birisi, bu servis hizmetlerini yürütmek üzere Baştabiplikçe görevlendirilir.

c)Acil servis nöbetine giren uzman tabipler aynı zamanda icapçı tabip nöbetine de girerler.

d)Acil servis nöbetçi tabibinin acil vakalara yetişmediği hallerde icapçı tabip hastaneye davet edilir.

e)Acil servis nöbetine giren uzman tabipler hastane genel uzman tabip nöbetinden muaf tutulurlar.

f)“Acil Servis” de çalışma aralıksız 24 saat devam eder. Hastalar hiç bekletilmeden ilgili tabip tarafından görülür ve tedavileri yapılır. Müşahede altında tutulmasına lüzum görülen hastalar servisin ambulatuvar yataklarına yatırılır. Acil cerrahi müdahaleyi gerektiren vakalardan; küçük cerrahi müdahaleler acil servis ameliyathanesinde küçük, orta, büyük ve aseptik ameliyatlar hastanın esas ameliyathanelerinde yapılır. Nöbetçi veya icapçı uzman tabiplerin gösterecekleri lüzum üzerine bu uzmanların servislerine nakledir ve öncelikle bu uzmanlara ayrılan yataklara yatırılır. Yatakları dolu olduğu takdirde servisin boş bulanan diğer yataklarına, serviste hiç boş yatak bulunmaması halinde de nöbetçi şefinin uygun göreceği diğer bir servisin boş bulunan yatağına yatırılırlar.

g)Eğitim hastanelerindeki asistanlarla, pratisyen tabipler genel hastane nöbetlerini acil serviste tutarlar

h)Acil servisi olan hastane yakınında doğumevi ve çocuk sağlığı ve hastalıkları hastanesi bulunması halinde bunlara ait acil vakalara bu özel dal hastanelerinde bakılır. Bu dallarda özel hastanesi bulunmayan yerlerde “Acil Servis Hizmetleri” ile görevli tesislerde, bu dallara ait acil ve ilk yardım hizmetleri, ilgili servislerinde kendi uzmanları arasında nöbet tutularak karşılanır.

i)Acil servise müracaat eden vakalar için yönetmeliğin bu husustaki maddeleri ile Genel Müdürlükçe yayınlanan genelgelere göre işlem yapılır.

j)Trafik kazası, yaralanma, intihar v.s. adli vakalarda gerekli tedavi ile birlikte mevzuatın icap ettirdiği ihbarlar yapılır.

YATAKLI SAĞLIK KURULUŞLARINDAN SERVIS HIZMETLERI

MADDE 37- Birim ve servis hizmetlerinin amacı; yatan hastaya en iyi koşullar altında; isabetli teşhisin konulması ile iyi bir bakım eşliğinde kısa zamanda tedavisinin yapılarak, sağlıklı bir şekilde işine ve yuvasına dönmesini sağlamaktır.Ilgili tabip her sabah bu bilinçle servise girer, etrafın ve hastanın düzen ve temizliğini denetler. Ilgi şefkatle hastaları gözden geçirir. Gerekenleri muayene eder. Yazdığı ilaç ve tavsiyeler hakkında hemşireye talimat verir. Emirlerinin yerine getirilip getirilmediğini sık sık kontrol eder.Hemşire de hastaya, güleryüzlü şefkatli, güvenilir, düzenli ve kusursuz bir bakımın yanında, tabibin tedavi hakkındaki direktiflerini uygular.

Bu maksatla servis hemşireleri vizite esnasında aldıkları notlardan gerekenleri viziteden sonra servisin günlük tedavi defteri veya bunun yerine kullanılan günlük tedavi fişlerini, hasta yatak numarası sırasının da kaydedip karşılarına, ilaç, enjeksiyon, lavman sıcak-soğuk tatbikat, röntgen vs. muayenelere hazırlık gibi işlerin uygulanacakları saatleri yazarlar ve bunlar yapıldıkça yanlarına işaret koyarlar.Nöbet devri veya izinli ayrılma halinde servise bakacak yeni hemşireye bu görevleri anlatarak devir ederler.

MADDE 38- Sabah vizitesinden sonra çalışma saati içinde yatırılan hastalar, birim veya servisin şef veya uzmanı tarafından görülür. Hastayı gören şef veya uzman, tedavileri için servis tabibi veya servis asistanına, bunlar yoksa servis hemşiresine gerekli talimat verilir.Sabah vizitesinden ve servis sorumlu hemşireleri tarafından rasyon cetvellerinin hazırlanmasından sonra yatırılan hastalara yaz&#