GenelgeMEVZUAT

OKUL SAĞLIĞI HIZMETLERI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

OKUL SAĞLIĞI HIZMETLERI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI : B100TSH01200000/

KONU : Okul Sağlığı Hizmetleri

01.02.2005 1276

…………………VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğüne)

GENELGE

2005/15

ILGI: a)02.09.1994 tarih ve B100TSH0100003/10393 sayılı genelgemiz.

b)01.05.2000 tarih ve B100TSH0100000-5846 (2000/35) sayılı genelgemiz.

c)Adalet Bakanlığının 18.05.2000 tarih ve B.03.0.CIG.0.00.00.0.-3.3.14/76 sayılı genelgesi.

d)10.06.2003 tarih ve B100TSH0200001/8595 (2003/56) sayılı genelgemiz.

Okul sağlığı hizmetleri okulun çevresi dahil sağlığı olumsuz olarak etkileyen her türlü etmenin denetimi ile öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi için yapılan çalışmaların tümüdür.1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 3 üncü maddesinde, okul sağlığının korunması Bakanlığımızın bütçeleriyle belirli sınırlar içinde doğrudan ifa edeceği görevler arasında sayılmış, 163’ üncü maddesinde ise, bütün okulların bina ve sağlık şartları, bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunmaları açısından Bakanlığımızın murakabesi altında olduğu belirtilmiştir.Okul sağlığı hizmetleri kapsamında Valiliğinizce temini gerekli görülen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

-Okul sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde okul öğretim personeli, çocuk ve genç aileleri ile işbirliği yapılarak bir ekip halinde çalışılması,

-Okullarda, özellikle okula yeni başlayan öğrenciler başta olmak üzere, bölgesel özellikler de dikkate alınarak, genel muayene ve hastalık (görme, işitme, enfeksiyon hastalıkları, paraziter hastalıklar, gelişme geriliği, sakatlıklar, kalp hastalıkları, diş hastalıkları vb.) taramaları yapılması,

-Öğrencilere gereken aşıların zamanında yapılması,

-Öğretmenler, okulda çalışanlar ve gerektiğinde velilerin de sağlık konularında eğitilmesi,

-Öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda olumlu davranışların kazandırılması için öğrencilere yönelik eğitim programlarının planlanması ve okul yönetimi ile işbirliği içinde uygulanması, gerektiğinde özellikle rehber öğretmenler ile öğrencilerin sağlık eğitimlerinde ortak çalışılması,

-Bu yerlerde sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyu bulunması, içme ve kullanma suyunun kalitesinin sürekli izlenmesi, izleme sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınması, su depolarının periyodik temizliği ve dezenfeksiyonunun sağlanması,

-Derslikler ile diğer salon ve odalar, tuvaletler, avlu ve bahçeler, kantinler ve yemekhanelerin öğrencilerin gelişim çağına uygun nitelikte, gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip olması,

-Okullar ve benzeri yerlerin çevresindeki öğrencilere hitap eden işyerlerinin gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun faaliyet göstermesi, bu işyerlerinde satışa sunulan ürün ve hizmetlerin gerekli sağlık şartlarına uygun olması,

-Kantin ve yemekhanelerde, sağlığa uygun, çocukların ve gençlerin yeterli ve dengeli beslenmelerinin sağlanmasına yönelik besinlerin satışının yapılması, güvenli gıdaların tüketime verilmesi, çevrede açıkta gıda satışının önlenmesi, bu işyerleri ile kantin ve yemekhanelerdeki tüm görevlilerin periyodik portör muayenelerinin yapılması ve yaptırılması,

-Yemek servisi bulunan okullarda ve okul beslenme hizmetlerinin yürütülmesinde çocukların ve gençlerin enerji ve besin ögeleri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uygun menülerin planlanması,

-Okullar ve benzeri yerler ile çevreleri ve çevrelerindeki işyerlerinin, oluşturulacak ekipler aracılığıyla tetkik ve kontrollerinin yapılması, bunların sonuçlarına göre, çocuk ve gençlerin sağlığının korunması bakımından gerekli sağlık şartlarına uygun olmayan okullar ve benzeri yerler ile sahipleri, gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun faaliyet göstermeyen, sağlık şartlarına uygun olmayan ürün ve hizmetleri satışa sunan işyerleri ve sahipleri, yasaklara aykırı hareket edenler ile zorunluluklara ve alınan tedbirlere uymayanlar hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli her türlü işlemin yapılması ve yaptırılması, uygulanması ve uygulattırılması,

-Konu hakkında il ve ilçe umumi hıfzıssıhha meclislerinin, kamuoyunun ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,

-Okullar ve benzeri yerlerde öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması için, Valiliğiniz sorumluluğunda, il ve ilçelerde, ilgili Vali Yardımcısının/Kaymakamın başkanlığında, Il Sağlık Müdürlüğü/Ilçe Sağlık Grup Başkanlığı ve Il Milli Eğitim Müdürlüğü/Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinden bir komisyon oluşturularak, okullar ve benzeri yerlerin tek tek bu komisyonca değerlendirilmesi, örnek uygulamalar ve güçlüklerin diğer okullarla paylaşılması, bundan sonra bütün “Okul sağlığı hizmetleri”nin kısa, orta ve uzun vadeli planlanıp denetlenmesi ile bu hizmetlerin Ilinizde düzenli olarak sürdürülmesi.

Bu çerçevede; Resmi ve özel bütün okullar, dershaneler, kurslar, eğitim merkezleri ve benzeri yerlerin çocukluk ve gençlik hıfzıssıhhası, fert ve toplum sağlığı ile genel sağlığın korunması bakımından gerekli sağlık şartlarına uygun olması için Valiliğinizce gerekli her türlü tedbir alınmalı ve aldırılmalıdır.“Okul Sağlığı” konulu ilgi (a), (b) ve (d) genelgelerimiz yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve buna göre gereğini arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Bakan

DAĞITIM:

GEREĞI: BILGI:

81IL VALILIĞI MILLI EĞITIM BAKANLIĞI

(Il Sağlık Müdürlüğü) ADALET BAKANLIĞI