MEVZUATYönetmelik

AMBULANS İLE ÖZEL AMBULANS SERVİSLERİ VE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

AMBULANS İLE ÖZEL AMBULANS SERVİSLERİ VE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete
Tarih: 8.7.2001; Sayı: 24456

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans hizmetleri ve özel ambulans servislerinin, kuruluş, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ambulansların tıbbi ve teknik özelliklerini düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; Milli Savunma Bakanlığı hariç bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ambulans hizmetlerini, ambulansların teknik ve tıbbi özellikleri ile özel ambulans servislerinin kuruluş, işleyiş, personel, araç-gereç, ücret, denetim, devir ve uygunluk belgelerinin geri alınmasına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
c) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
d) Özel Kuruluş: Özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerini, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını,
e) Açmaya ve İşletmeye Yetkililer: Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerini ve iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını,
f) Ambulans: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kullanılan ve Yönetmelikte öngörülen teknik ve tıbbi malzemelerle özel olarak donatılmış kara, hava ve deniz ulaşım araçlarını,
g) Ambulans Servisi: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kurulan işletmeyi,
h) Çağrı Merkezi: Gelen çağrıların değerlendirildiği ve ambulansların sevk ve idare edildiği yeri,
i) İstasyon: Çağrı Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren ambulans ve ekibinin bekleme yerini,
j) Hekim: 1219 sayılı Kanuna göre mesleğini icra etme yetkisine sahip tıp fakültesi mezunu tabipleri,
k) Sağlık Personeli: Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyenliği, hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu bölümü mezunları ve/veya ambulans ve acil bakım teknikerliği yüksek okulu mezunlarını,
l) Komisyon: Müdürlük acil sağlık hizmetlerinde görevli en az biri hekim olmak kaydı ile en az iki sağlık personelini,
m) Mes’ul Müdür: Kamu kurum ve kuruluşlarında başhekimler ile diğer ambulans servislerinde idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer hekimler ile birlikte sorumlu hekimi,
n) Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi: Ambulans servisinin faaliyet gösterebilmesi için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,
o) Ambulans Uygunluk Belgesi: Ambulans servisinde faaliyet gösterecek/gösteren ambulans araçları için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,
p) Acil Yardım Ambulans Ekibi: En az biri hekim olmak üzere iki sağlık personeli ile şoförden oluşan acil yardım ambulans personelini,
r) Hasta Nakil Ambulans Ekibi: En az bir sağlık personeli ile şoförden oluşan hasta nakil ambulansı personelini,
s) Şoför: En az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip kişiyi,
t) Olağandışı Durum: Aniden oluşan ve büyük zararlara yol açan doğal afetler ile teknolojik afetlerin ve büyük çapta gerçekleşen kitlesel kazaların bütününü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ambulansların Sınıflandırılması, Dış Özellikleri, Personeli ve Tescili

Ambulans
Madde 5 — Yönetmelik ile düzenlenen ambulans hizmetlerinde kullanılacak araçlar, kara, hava ve deniz ambulansları olarak; kara ambulansları ise ayrıca acil yardım ambulansı ve hasta nakil ambulansı olarak sınıflandırılır.
Acil yardım ambulansları; her türlü acil durumlarda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gereken tüm acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve EK-1, 2 ve 4 te yer alan teknik ve tıbbi donanımlara sahip 24 saat hizmet veren kara araçlarıdır.
Hasta nakil ambulansları; acil tıbbi müdahale gerektirmeyen ve durumu stabil olan hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanılan ve EK-1, 3 ve 4 te belirtilen teknik ve tıbbi donanımlara sahip kara araçlarıdır.
Hava ve deniz ambulansları; EK-5 de belirtilen tıbbi donanımlara sahip olan, teknik özellik bakımından ulusal deniz ve havacılık yetkili makamlarınca onaylı ve uluslar arası standartlara uygun 24 saat hizmet veren araçlardır.

Ambulans Personeli
Madde 6 — Kara ambulanslarından, Acil Yardım Ambulansları; en az biri hekim olmak üzere iki sağlık personeli ile şoförden, Hasta Nakil Ambulansları ise en az bir sağlık personeli ile şoförden oluşur.
Hava ve deniz ambulansları; en az bir hekim ile hava/deniz ambulansını kullanma ehliyetine sahip personelden oluşur.

Ambulans Üzerinde Yer Alacak Yazı ve İşaretler
Madde 7 — Kara ambulansları beyaz renkte olacak, bunlardan Acil yardım ambulanslarında şerit, kırmızı renkte ve maksimum 200 mm genişliğinde, hasta nakil ambulanslarında ise şerit, lacivert renkte ve maksimum 200 mm genişliğinde olacaktır.
Ambulans üzerinde yer alacak yazı, işaret ve logo özellikleri EK-15’de belirtilmiş olup, yazı ve rakam karakterleri maksimum 300 mm büyüklüğünde olacaktır. Hilal karakteri, “AMBULANS”, “HASTA NAKİL AMBULANSI” ve “ACİL YARDIM AMBULANSI” kelimeleri, kırmızı renkte olacaktır.
Kara, hava ve deniz ambulanslarında amblemler ve işaretler için kullanılacak madde fosforlu özellikte olacaktır.

Ambulans Tescili
Madde 8 — Açmaya ve işletmeye yetkili kişi ve kurumlarca ambulans hizmetlerinde kullanılan kara araçlarının ambulans olarak tescili; Yönetmeliğin EK-1, 2, 3 ve 4 sayılı cetvellerinde öngörülen çerçevede Müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda düzenlenen belgeye dayanılarak yetkili trafik birimlerince yapılır.
Hava ve deniz araçlarının ambulans olarak tescili, Yönetmeliğin EK-5 sayılı cetvelinde öngörülen çerçevede Müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda düzenlenen belgeye dayanılarak ulusal deniz ve havacılık yetkili birimlerince yapılır.
Müdürlükçe Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan denetim veya değerlendirmeler neticesinde ambulans olarak nitelenemeyecek vasıftaki araçların tespiti halinde, durum tespit tutanağı ile zapta geçirilir. Ambulans ilgilisi (sahibi-mes’ul müdürü) zabıt evrakında kendisine Yönetmelik hükümlerine göre verilen mehil müddetinde, tespit edilen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür. Süresi içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde trafik tescil belgesinde “cinsi” hanesindeki “ambulans” ibaresinin kaldırılması ve araç üzerindeki ambulans yazısı ile tepe lambası, siren, tıbbi donanımları ve işaretlerin kaldırılması hususlarında düzenlenen belge, gerekli işlemlerin yapılması için, kara ambulansları bakımından yetkili trafik birimlerine, hava ve deniz ambulansları bakımından ise yetkili ulusal deniz ve havacılık birimlerine iletilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Ambulans Servisleri, Kurulması, Başvuru Şartları ve Başvurunun Değerlendirilmesi

Özel Ambulans Servisleri
Madde 9 — Özel ambulans servisleri, hizmet altyapı özellikleri ve personel durumuna göre çağrı merkezi yada çağrı merkezi ve istasyonlardan oluşur. Her ambulans servisi, en az iki adet kara ambulansı ve ekibini bulundurmak zorundadır. Eğer hem acil yardım, hem nakil ambulansı bulundurulacak ise, her iki tip için en az birer ambulans olacaktır.
Ambulanslar, her ne surette olursa olsun amaçları dışında kullanılamaz. Hasta nakil amaçlı olarak kullanılmak üzere tahsis olunan ambulanslar, tahsis amaçları dışında Acil yardım ambulansları yerine kullanılamaz.
İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyet gösteren özel hastaneler, en az bir adet acil yardım ambulansı bulundurmak ve ambulans uygunluk belgesi almak zorundadır.
9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında olan özel sağlık kuruluşları, ambulans bulundurdukları takdirde Ambulans Uygunluk Belgesi almak zorundadır.
Belirtilen kuruluşlar birden fazla ambulans bulundurdukları takdirde Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi almak zorundadır. Bu kuruluşların sorumlu hekimleri, aynı zamanda özel ambulans servisinin mes’ul müdürü statüsünde sayılırlar. Kuruluşta çalışan hekim ve diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte öngörülen çalışma izin belgesinden muaftır.
Sağlık Bakanlığı, (112 Acil Sağlık Hizmetleri) kuruluş ve işleyiş bakımından 11 Mayıs 2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği” hükümlerine tabidir.

Kurulma
Madde 10 — Ambulans servisleri; açmaya yetkili kişi ve kurumlar tarafından acil yardım ve/veya hasta nakli amacıyla kurulur ve Müdürlükçe düzenlenen Uygunluk Belgesi ile faaliyet gösterir.

Başvuru İçin Gereken Belgeler
Madde 11 — Ambulans servisi kuracaklar, bizzat veya mes’ul müdürleri vasıtasıyla, kuruluşun unvanını, sahip/sahiplerini, faaliyet adresini, verilmek istenen ambulans hizmetinin ve sahip olunan ambulansların türünün belirtildiği dilekçe ile Müdürlüğe başvurur. Müdürlükçe oluşturulacak bir komisyon tarafından açılması istenen ambulans servisinin fiziksel mekan, park yeri, araçların yeterliliği hakkında bir ön inceleme raporu düzenlenir. Ön inceleme raporu uygun olan kuruluşa ait dosyada bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır.
a) Ambulans servisinin çağrı merkezi ile noktaların adresleri, telefon ve faks numaraları,
b) Ambulans servisinin oda esasında park yeri dahil bütün mekanların ne amaçla kullanılacağını gösterir 1/100 ölçekli krokisi,
c) Mesken olarak kullanılan binaların bir bölümünde özel ambulans servisi kurulması istenmesi durumunda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24 üncü maddesi ikinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi, bina işyeri ise İmar Müdürlüğünden alınacak işyeri belgesi,
d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge,
e) Yetkili mercilerle yapılan tıbbi atık sözleşmesi,
f) İşletmeye ait vergi levhasının noter onaylı bir örneği, eğer şirket olarak açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı bir örneği,
g) Özel ambulans servisinde çalışan ve bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan sağlık personelinin 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildirir belgeleri,
h) Mes’ul müdürün açılacak ambulans servisinde mes’ul müdür olarak çalışacağına dair noterlikçe tasdikli mes’ul Müdürlük sözleşmesi ile hekimlik diploma örneği, mes’ul müdüre ait tasdikli nüfus cüzdanı örneği, 2 adet vesikalık fotoğraf ve ikametgah ilmühaberi,
i) Özel ambulans servisinde çalışacak hekim ve sağlık personeli diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları ve mes’ul müdür tarafından onaylanmış nüfus cüzdanı fotokopileri ile hekimlerin meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarını bildirir belgenin veya meslek odası kimlik kartının mes’ul müdür tarafından onaylı bir örneği,
j) Araç şoförü olarak çalışacak personelin ehliyet fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve ikametgah ilmühaberi,
k) Bu Yönetmeliğin EK-1, 2 ,3, 4 ve 5 sayılı cetvellerinde belirtilen asgari tıbbi cihaz, araç-gereç, malzeme ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren, mes’ul müdür tarafından her ambulans için onaylı liste,
l) Ambulans olarak kullanılan taşıtlara ait trafik tescil belgelerinin onaylı birer adet örneği.
Kamu kurum ve kuruluşlarından (c), (f), (g), (h), (i), (j) bentleri istenmez.
Bu belgeler iki nüsha halinde eklenir.
Başvuru sırasında sağlık kuruluşunda çalışan sağlık personeline ait okul çıkış belgeleri, başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kabul edilir. Ancak bu süre sonunda diplomasının aslını Müdürlüğe ibraz etmek zorundadır. Bu süre sonunda diploma aslının Müdürlüğe ibraz edilmemesi halinde, personelin çalışmasına müsaade edilmez.

Başvurunun Değerlendirilmesi
Madde 12 — Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre vaki olan başvuru, öncelikle dosya üzerinde incelenir. Başvuru dosyasında eksiklik yoksa ambulans servislerinin kuruluş ve faaliyetlerinin Yönetmeliğe uygun olup olmadığının incelenmesi için bir komisyon oluşturulur.
Komisyon, açılacak kuruluşu, çağrı merkezi ve istasyon(lar) ile ambulansları yerinde inceler. Yapılacak inceleme neticesinde uygun bulunan kuruluşa ait ön inceleme raporu; başvuru için istenen belgeler ile birlikte Müdürlüğe gönderilir.
Müdürlükçe, başvurunun uygun görülmesi halinde mes’ul müdür adına Yönetmeliğin EK-7 sayılı cetvelinde gösterilen Mes’ul Müdürlük Belgesi, diğer çalışanların her birine, EK-8 sayılı cetvelinde gösterilen Personel Çalışma İzin Belgesi ile EK-6/a sayılı cetvelinde gösterilen Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi düzenlenir. Bu belgelerin Müdürlükçe onaylı birer örneği ambulans servisinde faaliyet gösteren ambulansların içinde bulundurulur.
Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut ambulans servislerinin faaliyet gösterdikleri çağrı merkezi veya istasyonlardan herhangi birinde adres değişikliği olduğu takdirde 11 inci maddenin (a), (b), (c), (d), (e) bentlerinde belirtilen belgeler, ilave istasyonlar açılır ise 11 inci maddenin (a), (b), (c), (d) (e) (g) bentlerinde belirtilen belgeler düzenlenerek Müdürlüğe bir dilekçe ile başvurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Altyapı

Mes’ul Müdür
Madde 13 — Ambulans servislerinin çağrı merkezinde mes’ul müdür bulunur. Mes’ul müdür, idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer hekimler ile birlikte sorumludur. Ambulans servisi çağrı merkezinde; resmi çalışma günlerinde mesai saati süresince, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde ise 24 saat süre ile mes’ul müdür veya mes’ul müdüre vekalet eden hekim bulundurulur. Mes’ul müdürün idari işlerinden, ambulans servisinin işleyişinden ve sunulan hizmetin gerektirdiği altyapı olanaklarının sağlanmasından ambulans servisinin sahipleri de bizzat sorumludurlar. Çağrı merkezinde görevli olan mes’ul müdür veya mes’ul müdüre vekalet eden hekim aynı anda ambulans hekimi olarak çalışamaz. Mes’ul müdür kuruluşta bulunmadığı zamanlar için (yazılı olarak) kendisine vekil(ler) tayin eder.
Mes’ul müdürün görevleri şunlardır:
a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,
b) Ambulans servisinin gerekli alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak,
c) Ambulans servisinin işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,
d) Ambulans servisinde görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,
e) Ambulans servisinin çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
f) Ambulans servisinin nöbet sistemini ve çalışmalarını düzenlemek,
g) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,
h) Ambulansların EK-1 de bahsedilen teknik özellikleri koruyup korumadığı, EK-2, 3 ve 4 te belirtilen araç ve gereçlerin tam ve kullanılır durumda bulunup bulunmadığını, ihtiyaç gösteren cihaz ve malzemelerin uygun şekilde steril edilip muhafazasını kontrol ve temin etmek,
i) Personelin periyodik hizmet içi eğitimlerini temin etmek.
Mes’ul müdür, ambulans servisinin kuruluşu, işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlüğün birinci derecede muhatabıdır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında mes’ul Müdürlük yapanlar hariç olmak üzere mes’ul müdür, mesleğini serbest olarak sadece mes’ul Müdürlük yaptığı kuruluşta icra edebilirler; muayenehane de dahil olmak üzere bir başka sağlık kuruluşunda mesleğini serbest olarak icra etmesi yasaktır.
Mes’ul müdür ambulans servisindeki görevini sona erdirmek istediğinde veya görevine son verilmek istendiğinde, bu durumun ambulans servisinin sahibi veya mes’ul müdür tarafından Müdürlüğe bir hafta öncesinden bildirilmesi şarttır.

Hekim
Madde 14 — Ambulans servisinde hekimler, adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgeleri ile çalışabilirler. 24 saat esasına göre faaliyet gösteren ambulans servisinde çalışan hekimlerin nöbet aralarındaki süre en az 48 saat olmalıdır. Nöbet listeleri aylık hazırlanır ve mes’ul müdür tarafından onaylanarak saklanır.
Hekimler; ambulans servisince hasta ve yaralılara uygulanan tıbbi işlemlerden ve hasta ve yaralı kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbi müdahalelerin hasta-yaralının dosyasına işlenmesinden ve kullanılan aletlerin sterilizasyonu ve dezenfeksiyonundan sorumludur.

Sağlık personeli
Madde 15 — Ambulans servisinde sağlık personeli, adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgeleri ile çalışabilirler. 24 saat çalışan ambulans servisinde çalışan sağlık personelinin nöbet aralarındaki süre en az 48 saat olmalıdır. Nöbet listeleri aylık hazırlanır ve mes’ul müdür tarafından onaylanarak saklanır. Sağlık personeli tıbbi uygulamalarda hekime yardımcı olur ve hekimin verdiği diğer tıbbi görevleri yerine getirir. Sağlık personeli görevleri hekimin gözetiminde yapar.

Bulunması zorunlu asgari birimler
Madde 16 — Kuruluşta aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur:
a) Çalışma odası: Çağrı kabul ve ambulans yönlendirilmesinin yapıldığı bölüm,
b) Personel odası: 24 saat hizmet sunmak üzere açılan kuruluşlar için nöbet tutan hekim ve diğer personelin dinlenmesine ayrılmış bir oda,
c) Arşiv birimi ve bu birim için bir bölme veya oda,
d) Asgari bir mutfak, tuvalet ve lavabo,
e) Atık toplama birimi ve bu birim için hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölme veya oda,
f) İlgili mevzuata uygun ambulans park yeri.
Sağlık kuruluşunun çalışma odasında; kuruluşa ait uygunluk belgesinin aslı, mes’ul Müdürlük belgesinin aslı, mes’ul müdürün ve mes’ul müdürün kuruluşta bulunmadığı süreler için belirlediği ve görevlendirdiği hekimin ismi ile çalışan bütün sağlık personelin isimlerinin bulunduğu tabela, sağlık kuruluşu ile ilgili şikayetlerin yapılabileceği Müdürlüğün ve meslek odalarının belirlenmiş telefonlarının bulunduğu liste, hasta hakları tabelası, hastalar ve yakınları tarafından kolayca okunabilecek uygun bir yere asılır. Ayrıca ambulans ücretlerini gösteren bir fiyat listesi bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Ambulans Servisi Çalışma Usul ve Esasları

Çağrı
Madde 17 — Çağrı, hasta veya yaralının kendisi, yakını veya üçüncü bir şahıs ile olağan dışı durumlarda Müdürlük tarafından, şahsen veya haberleşme araçları ile yapılır.

Çağrının Değerlendirilmesi ve Kabulü
Madde 18 — Ambulans servisinde acil yardım ambulansı var ise acil yardım talebi hekim tarafından değerlendirilir. Çağrı, ambulans servisinin kapasitesi, çalışan personelin niteliği ile ekipman durumuna göre kabul veya ret olunur. Talebin kabul edilmediği durumlarda çağrıyı yapana talebinin nasıl karşılanması gerektiği ambulans servisince bildirilmek zorundadır. Acil yardım talebi kabul edilerek acil yardım ambulansı görevlendirildiğinde, derhal Acil Sağlık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezine telefon veya telsiz vasıtasıyla bildirilecektir.

Ekibin Yapacağı İşler
Madde 19 — Hasta veya yaralının bulunduğu yere ulaşan ekip giden ambulansın özelliğine göre gerekli tıbbi acil yardımı veya nakil işlemini gerçekleştirir. Acil yardım ambulanslarının ulaştıkları hastalara yapılan işlemlere ait bilgiler aylık bildirim formları ile Acil Sağlık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezine bildirilir.
Acil hasta veya yaralılar gerektiğinde ekip tarafından önceden bilgilendirilerek hastaneye nakledilir.
Hasta veya yaralıya çağrılan ekip EK-12 de gösterilen Hasta Muayene ve Gözlem Formunu her hasta veya yaralı için düzenlemek zorundadır.

Haberleşme
Madde 20 — Özel ambulans servislerinde çağrı merkezine ait yedi rakamlı bir telefon kullanılır. Bu telefon ve ambulans servisine ait diğer telefonlar, Acil Sağlık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezine önceden bildirilir.
Çağrı Merkezi, Noktalar, Ambulanslar ve Ekiplerinde UHF Bandında telsizler kullanılacaktır. Kullanılacak UHF bandındaki telsiz frekansı tüm telsizlerde iki adet olup, bunlardan birisi ambulans servisinin işleri için, diğeri tüm diğer ambulans servisleri için ortak bir frekans olup, bu frekans sadece Acil Sağlık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi ile haberleşmeler için kullanılacaktır. Ortak frekanstan Acil Sağlık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından olağandışı durumlarda verilen görevlendirilmelere ambulans desteği verilir. Bu frekanslara ilave olarak hava ve deniz ambulanslarında uluslar arası hava ve deniz haberleşmelerinde kullanılan haberleşme cihazları bulunmalıdır.

Kıyafet
Madde 21 — Ambulans servisinde görev yapan sağlık personeli hizmetlerine uygun tek tip kıyafet giymek zorundadırlar. Kıyafet üzerinde, görev yapan personelin unvanı yazılı olarak bulunacaktır. Kıyafet üzerinde fosforlu şeritler, ambulans servisinin amblemi ve isimleri ile uluslar arası acil sağlık işaretleri bulundurabilir.

Kimlik kartı
Madde 22 — Ambulans servisi personeli, Müdürlükçe onaylı ve EK-11 de belirtilen bilgileri içeren tanıtıcı kimlik kartlarını hizmet sunumunda hizmeti alanlarca görünebilecek yerde bulundurmak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM
Tutulacak Defterler

Protokol/Adli Rapor Defteri
Madde 23 — Ambulans servisine başvuran hastaların kimlik bilgileri ile tıbbi işlemlerin kaydında kullanılmak üzere Ek-14’de gösterilen ve Müdürlük tarafından onaylı protokol/adli rapor defteri bulundurulur.

Teftiş ve Denetim Defteri
Madde 24 — Ambulans servisinde, Genel Müdürlük veya Müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için EK-9’da gösterilen Müdürlük tarafından onaylanan Teftiş ve Denetim Defteri bulundurulur.

Kayıt
Madde 25 — Ambulans servisine başvuran her hasta/yaralıya yapılan işlemler EK-12 de belirtilen Özel Ambulans Servisi Hasta Muayene/Gözlem Formuna kaydedilir.

Arşiv
Madde 26 — Ambulans servisinde kayıtlar 10 yıl süre ile saklanır. Faaliyeti sona eren ambulans servisi kayıtları ilgili mevzuatta belirtilen süre müddetince saklanmak üzere Müdürlüğe devredilir.

Bildirimler
Madde 27 — Ambulans servisleri sundukları hizmet ile ilgili bilgileri EK-13 de gösterilen Özel Ambulans Servisi Bildirim Formu ile Müdürlüğe Temmuz ve Ocak ayında olmak üzere yılda iki kez periyodik olarak bildirmek zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim, Ücretlendirme, Tabela ve Devir Durumu

Denetim
Madde 28 — Ambulans servisleri komisyonca düzenli olarak denetlenir. Şikayet ve soruşturma ile Genel Müdürlük veya Müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimler en az yılda iki kez yapılır. Denetimlerde Yönetmeliğin EK-10 sayılı cetvelinde gösterilen Denetleme Formu kullanılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar Müdürlüğe ait Teftiş ve Denetim Defterine yazılır.
Denetimlerde tespit edilen aksaklıklar, ilgili kurum veya kuruluşlarca en fazla EK-10 sayılı cetvelde belirtilen süre içinde giderilir. İkinci defa yapılan denetimlerde aynı aksaklıkların devam ettiğinin tespiti halinde tespit edilen aksaklıklar giderilinceye kadar ambulans servisi faaliyetten men edilir. Bu şekilde faaliyeti durdurulan ambulans servisi, faaliyetin meninden itibaren azami bir ay içinde aksaklığını gidermemesi halinde, Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi iptal edilir.
İptal nedeni ambulansın teknik ve tıbbi yetersizlik veya eksikliklerine bağlı ise motorlu araç tescil belgesi, Müdürlüğün yazılı teklifi üzerine yetkili trafik birimlerince iptal edilir. Belgesi iptal edilen araçların üzerinde bulunan ambulans olduğunu gösteren her türlü yazı, sesli ve ışıklı ikaz cihazları ile tıbbi donanımları sökülerek durumuna uygun araç olarak yeniden tescili yapılır.

Ücretlendirme
Madde 29 — Ambulans hizmetlerinden alınacak ücretler; ambulans servisleri ile ambulans hizmeti veren kişi veya kuruluşlarca verilen teklifler; İl Sağlık Müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Tabip Odası, Şoförler ve Otomobilciler Derneği temsilcileri ile görevli acil sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli Şube Müdüründen oluşan bir komisyonca; fiyat indeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak tespit edilir. Tespit edilen ücretler Bakanlıkça aynen ya da değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır.
Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan eşya fiyatları endeksi artışları % 25 i geçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek koşuluyla bu süre beklenmeden artırma isteminde bulunulabilir.

Tabela
Madde 30 — Ambulans servisinin dış tabelasında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve unvanı yazılır. Bu tabelanın azami boyutları 8 metrekare yüzölçümünde olabilir. Ambulans servisinin birden fazla cephesi var ise en fazla iki cephesine bu tabeladan asılabilir. Tabelada, aşağıda örneği verilen kuruluş ismi tek renkli olmak üzere, en fazla iki renk kullanılabilir.
Tabelalarda ve kullanılan basılı materyaldeki isimlendirmede, “Özel” ibaresini takiben sağlık kuruluşunun ismi ve bu ismi takiben ise bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Müdürlükçe verilmiş “…..Ambulans Servisi” unvanı yer alır.
Tabelalarda ve diğer basılı materyalde kullanılan, “Özel” ibaresi de dahil olmak üzere, sağlık kuruluşuna ait isim ve unvan aynı yazı karakterinde kullanılır, “Özel” ibaresi diğer yazı puntolarının 1/3 ünden küçük olamaz.

Devir Durumu
Madde 31 — Bu Yönetmelikte belirtilen ambulans servisinin veya ambulansların devredilmesi halinde, devralanlar aynı zamanda denetimler neticesinde tespit olunan eksik ve aksaklıklardan dolayı, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Bu yüzden önceden devredene verilen süre devralana da verilmiş sayılarak ek bir süre verilmez.
Ambulans servisini devralan kişiler madde 8 ve 11 de belirtilen belgeleri hazırlayarak müracaat etmeleri halinde inceleme sonucu uygun bulunanlara, Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Yasaklar
Madde 32 — Bu Yönetmelikte belirtilen ambulanslar ve ambulans servisleri:
a) Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi almadan faaliyete geçemez.
b) Özel ambulans servisinde, serbest meslek icra etmek yetkisi bulunan hekimler ve sağlık personeli dışında hekim unvanı kazanmamış stajyer öğrenciler ve ilgili mevzuata göre çalışma izni olmayan yabancı uyruklu hekimler çalışamaz ve çalıştırılamaz.
c) Özel ambulans servisinde çalışan hekim ve diğer sağlık personeli bu Yönetmelik kapsamındaki başka bir özel ambulans servisinde çalışamaz ve çalıştırılamaz.
d) Müdürlükçe adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmemiş hekim ve sağlık personeli, her ne surette olursa olsun, özel ambulans servisinde-ambulansta çalıştırılamaz.
e) Acil Sağlık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi dışında tek bir çağrı merkezinden ve özel ambulans servisinden kendisine ait ambulanslar dışındaki başka ambulans servisleri ve ambulanslara aracılık edilemez. Bu amaçla hiçbir telefon, iletişim aracı, elektronik ortam, kişi veya kuruluş kullanılamaz.
f) Çağrı merkezinin telefonu üç rakamlı, ulusal veya uluslar arası acil çağrı numaralarını çağrıştıran bir numara olamaz.
g) Ambulanslar üzerinde bu Yönetmelikte belirtilenler dışında hiçbir yazı, numara veya resim bulunamaz.
h) Nakil ambulansları durumu stabilize edilmemiş acil hasta/yaralıların taşınmasında kullanılamaz.
i) Hastaneler ile tıp merkezleri ve polikliniklere ait ambulanslar, başka ambulans servisleri ve kurum veya kuruluşlar tarafından yönlendirilemez .
j) Aynı il hudutları içinde aynı isimle birden fazla ambulans servisi bulunamaz. İstasyon açacak olan ambulans servisi istasyonun adını ilk kuruluşun adının sonuna bulunduğu semtin, yerleşim yerinin adı koyarak isimlendirir.
k) Hiçbir ambulans cenaze nakli amacıyla kullanılamaz.
l) Ambulans servisi şirket, dernek, vakıf, ve bugibi sahipliğinde ise, bu kuruluşların faaliyet alanına giren sağlık hizmetleri dışındaki diğer işler ambulans servisinde yapılamaz.
m) Ambulanslar ve ambulans servisleri hasta nakil ve acil yardım hizmetlerini doğrudan kendileri vermek zorundadırlar. Bu amaçla kurulmuş aracı kuruluşlara hizmet veremezler. Verdikleri hizmetten hasta ve yaralıya karşı doğrudan sorumludurlar.
n) Özel ambulans servisine ait ambulanslar (hava ve deniz ambulansları hariç) Uygunluk Belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapmak ve konuşlanmak zorundadırlar. İl sınırları dışına afetler ve Acil Sağlık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından bildirilen Olağan Dışı Durumlar dışında, ancak nakil ambulanslarının, hava ve deniz ambulanslarının il dışı sevkleri nedeni ile çıkabilirler, sevk işlemini gerçekleştiren ambulanslar, personelin dinlenmesi, hastanın sevk edildiği sağlık kuruluşuna yerleştirilmesi, teknik nedenler (akaryakıt dolumu, arıza, onarım ve benzeri) haricinde il dışında uzun süreli bekleme ve ambulans hizmeti veremezler. (İletişim, araç-gereç, fiziki mekan ve personel yönünden inceleme neticesinde Genel Müdürlükçe uygun bulunan ambulans servisleri bu madde kapsamı dışındadır.)
o) Sağlık personeli, kişi için hayati olan ve o an için bir hekimin bulunamadığı acil durumlarda zorunlu ilk yardım ve tıbbi müdahaleler hariç olmak üzere, hekim kararı ve talimatı olmaksızın, hangi surette olursa olsun hastalara doğrudan tıbbi hizmet sunamazlar. Sağlık personelinin, bu kurala aykırı olarak sunduğu hizmetlerden doğan neticelerden söz konusu personelin kendisi ile birlikte, bu kararı ve talimatı veren hekim de sorumludur.
p) Bu Yönetmelik kapsamındaki ambulans servisleri, tabelada veya basılı evrakta başka bir unvan veya mevcut unvanların yabancı dildeki karşılıklarını kullanamazlar.
r) Aynı il sınırları içinde, ambulans servisi açmaya yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından daha önceden kullanılmış bir ticari unvan, başka kişi ve kuruluşlarca açılacak sağlık kuruluşlarında kullanılamaz.
s) Ambulans servisleri, vatandaşın yanlış algılamalarının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla; resmi sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimleri ticari isim olarak kullanamaz ve tabelalarında belirtemezler.
t) Ambulans servisleri yukarıda belirtilen çalışma düzenine tam olarak uymak ve uygunluk belgelerinde belirtilen süreler içinde öngörülen hizmetleri sunmak zorundadırlar.

Müeyyideler
Madde 33 — Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır; bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir.
Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme
Madde 34 — Ambulans Servisleri ve çalışanları her ne sûrette olursa olsun; kuruluşları, kuruluşlarının sundukları hizmet, uyguladıkları tanı ve tedavi yöntemleri ya da kullandıkları her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili kitle iletişim araçları, elektronik ortam, görsel-işitsel araçlar, yazılı materyaller veya benzeri nitelikteki araçlar ile doğrudan ve dolaylı olarak tüketici konumundaki kitleye yönelik reklam ve tanıtım yapamazlar. Başkaca kişi, kurum ve kuruluşların benzer nitelikteki çalışmalarına aracı olamazlar. Ambulans servisleri çalışmalarına ticarî bir görünüm veremeyecekleri gibi; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamazlar.
Ancak, sadece özel ambulans servisine başvuran hastaların kullanımına yönelik olarak, temel olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte söz konusu ambulans servisinin faaliyet gösterdiği alan ile ilgili sağlık soru