MEVZUATYasa

SERIRI TAHARRIYAT VE TAHLILAT YAPILAN VE MASLI TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERIYOLOJI VE KIMYA LABORATUVARLARI KANUNU

KANUN NO: 992
Resmi Gazete: 30 Mart 1927 – Sayı: 580

MADDE 1 – Muayyen ücret mukabilinde veya meccanen (…) serirî taharriyat ve tahlilât yapılan veya maslî teammüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya lâboratuvarları, yapılacak tahlilât ve taharriyatın cinsine göre ihtisas vesikasına malik ve Türkiye’de icrayı sanata mezun tabip, baytar, eczacı veya kimyagerler tarafından Sıhhiye ve Muaveneti Içtimaiye Vekâletinin müsaadesi istihsal edilmek suretiyle açılır.

MADDE 2 – Lâboratuvar açacak her mütehassıs mahallî sıhhiye ve muaveneti içtimaiye müdiriyetine bir istida ile müracaat eder ve bu istidasına âtideki evrak raptedilir.

A – (Değişik: 1551 – 27.01.1930) Nüfus tezkeresi, diploma, tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun ile nizamnamesinde münderiç ihtisas vesikaları hakkındaki hükümlere muvafık olarak alınmış vesikalar veya suretleri.

B – Lâboratuvarların ismi, muvazzah adresi ve krokisi, iştigal edeceği tahlilâtın envar ve tahlilâtın her nev’ine nazaran tesbit edilen ücretler miktarı lâboratuvarlarda şerik veya memur sıfatiyle ifayı vazife edecek mütehassısların isimlerini, alâtını ve edevatını ve echize ve müfredatını muhtevi beyanname.

MADDE 3 – Istida ve merbutatı sıhhiye müdiriyetince tetkik olunarak Sıhhiye ve Muaveneti Içtimaiye Vekâletine gönderilir. Şeraiti anifeyi haiz olanlara müsaade edilir. Ve ruhsatname verilir. Tarihi müracaattan itibaren âzamî bir ay zarfında muamele intaç olunarak sahibine tebliğ olunur.

MADDE 4 – Işbu kanunun neşrinden mukaddem hali faaliyette olan ve ihtisas vesikasını hâmil bulunan lâboratuvar sahiplerinin vesikaları muteberdir. Ancak bu lâboratuvarlar ashabı iki ay zarfında müsaade talebine ve bu kanunla tesbit edilen ahkâma ittibaa mecburdurlar.

MADDE 5 – Lâboratuvarların hususatı fenniyesinden ruhsatname sahibi mesuldür.

MADDE 6 – Lâboratuvarlar senede bir defa umumi teftişe tabi olduğu gibi lüzum görüldükçe de teftiş olunurlar. Lâboratuvar müdiri mesulü ispatı hüviyet eden teftiş memurlarına defterleri ve lâboratuvarının umumi tahlilât ve taharriyata mahsus aksamını göstermeğe ve icap eden izahatı vermeğe mecburdur.

MADDE 7 – Serirî (…) tahlilât yapılan maslî teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya lâboratuvarlarının krokisi, muhtevi olacakları alât ve echize ve bunların sureti muhafazaları ve muktazi defterlerle ne suretle tutulacakları ve vaserman yapılan lâboratuvarların tabi olacakları ahkâmı mahsusa ve bu teamülün hangi usul ile icra olunacağı Sıhhiye ve Muaveneti Içtimaiye Vekâletince bir talimatname ile tesbit olunur.

MADDE 8 – Bir lâboratuvarın sahibi tarafından seddi veya başka bir mahalle nakli takdirinde sıhhiye ve muaveneti içtimaiye müdüriyetine malûmat verilir.

MADDE 9 – (Değişik 1. fıkra: 4854 – 24.4.2003 / m.1/B-4) Uzman olup da izinsiz laboratuvar açanın laboratuvarı, bu Kanunda yazılı usul uyarınca izin alınıncaya kadar Sağlık Bakanlığınca kapatılır. Uzman olmayıp da bu çeşit laboratuvar açanlara veya izin ile açmış oldukları laboratuvarlarını uzman olmayanlara terk edenlere yediyüzellimilyon lira idari para cezası verilir ve ayrıca laboratuvar kapatılır.Bu kanunun dördüncü maddesinde gösterilen lâboratuvar ashabından, alât ve edevat ve sairesi noksan görülenlere, lâboratuvarlarının ikmali nevakısı için verilen mühlet nihayetinde ikmal etmedikleri takdirde lâboratuvarları kapatılır ve ruhsatnamesi geri alınır.

MADDE 10.- (Değişik: 4854 – 24.4.2003 / m.1/B-4) Fenne uygun tahliller yerine getirilmediği ve beyannamesinde belirtilen hükümlere uymadığı veya bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca düzenlenen yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenenlere yediyüzellimilyon lira idari para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde birmilyar lira idari para cezası alınmakla beraber laboratuvarı bir ay süreyle o yerin en büyük mülki amiri tarafından kapatılır; eylemin ikiden fazla tekrarı halinde birmilyarbeşyüzmilyon lira idari para cezası verilmekle birlikte ruhsatnamesi o yerin en büyük mülki amiri tarafından geri alınır.

Birinci fıkrada ve 9 uncu maddede yazılı para cezalarıyla 9 uncu maddenin birinci fıkrasındaki kapatma kararı hariç diğer kapatma, ruhsatnamenin geri alınması işlemlerine ilişkin kararlar, o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Verilen kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Itiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. Itiraz üzerine verilen karar kesindir. Itiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

MADDE 11 – (…) (6.5.2003 tarih ve 25100 sayılı R.G.’de yayımlanan, 24.4.2003 tarih ve 4854 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 12 – Bu kanun neşri tarihinden on beş gün sonra muteberdir.

MADDE 13 – Bu kanunun icrasına Sıhhiye ve Muaveneti Içtimaiye ve Adliye Vekilleri memurdur.