SAĞLIK EĞİTİMİToplam Kalite Yönetimi

TESİS YÖNETİMİ VE GÜVENLİK

Genel Bakış

Sağlık işletmeleri hastalar, hasta yakınları, personel ve ziyaretçiler için güvenli ve işlevsel tesis oluşturmak için çalışmalıdır. Bu amaca ulaşmak için tesisin fiziki yapısı ve diğer ekipmanlarla insanlar etkin birşekilde yönetilmelidir. Yönetim özellikle,

 Tehlike ve riskleri azaltıp, kontrol altına almalıdır

 Kazaları ve yaralanmaları önlemeli ve

 Emniyet koşullarını sağlamalıdır.

Ayrıca;

 Etkin yönetim ve planlama, eğitim ve izleme/ gözlem’i içermelidir.

 Yöneticiler tıbbi departmanların ihtiyaçlarını etkin ve emniyetli sağlamak üzere hacim, ekipman ve kaynak planlaması yapmalıdır.

 Tüm personel risk oluşturan durumun gözlenmesi, raporlanması, risklerin azaltılması amacı ile tesis hakkında eğitilmelidir.

 Önemli sistemlerin gözlenmesi ve ihtiyaç duyulan gelişmelerin belirlenmesi için performans kriterleri kullanılmalıdır.

Tesis yönetimindeki planlamada hastanenin çalışmalarına bağlı olarak aşağıdaki 7 konu gözönüne alınmalıdır.

1. Emniyet: Binalar, zemin, ekipman ve bina sakinlerine zarar vermeyecek sistemler.

2. Güvenlik: Zarar ve kayba karşı bina sakinlerinin ve malların korunması

3. Tehlikeli Malzemeler: Radyoaktif ve diğer malzemelerin kullanımı, taşınması ve depolanması kontrol altında tutulması ve tehlikeli atıkların emniyetlişekilde atılması

4. Acil Durumlar: Bulaşıcı hastalıklar, afetler ve acil durumlar için eylem planları oluşturulması ve etkinleştirilmesi

5. Yangın Emniyeti: Bina sakinlerinin ve malların yangın ve dumana karşı korunması.

6. Tıbbi Ekipman: Tıbbi ekipmanın riskleri azaltmak üzere seçilmesi, bakımının yapılması ve kullanılması

7. Destek Yöntemleri: Elektrik, su ve diğer destek sistemlerinin bakımı, işletme arızaları risklerinin an aza indirilmesi

Kanunlar, yönetmelikler ve genel yönetimlerce yapılan denetimler, tesisin dizaynı, kullanımı ve bakımı konusunda genel bir perspektif ortaya koymalıdır. Tüm sağlık işletmeleri fiziksel boyut ve kaynaklarına bağlı olmaksızın hastalara, yakınlarına, personele ve ziyaretçilere olan sorumluluğunun bir parçası olarak bu gerekliliklere uymalıdır.

Sağlık işletmeleri işe, kanun ve yönetmeliklerin gereğini yerine getirerek başlamalıdır. Zaman içinde, içinde bulundukları binanın fiziki detayları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalı,. daha sonra hasta bakım kalitesini yükseltmek ve riskleri azaltmak amacıyla tüm verilerini aktif olarak biraraya getirip stratejiler geliştirmelidirler

Standart:

Kurum, ilgili kanun, düzenlemeler ve tesis denetim gereklerini yerine getirmelidir.

Kurum, kilit önemdeki sistem, bina ve bileşenlerin değişimi ve iyileştirmesi amacı ile planlama ve bütçelendirme yapmalıdır.

Hedeflenen

Herhangi bir tesis için birinci unsur, kanun yönetmelik ve diğer ihtiyaçların sağlanmasıdır. Bu ihtiyaçlar tesisin yaşı, yerleşim yeri ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Örneğin, yağmurlama sisteminin kodlaması gibi pek çok bina yapı kodlaması ve yangın emniyet kodlaması sadece yeni yapılara uygulanmaktadır.

Kurum yöneticileri aşağıdaki konulardan sorumludur.

 Ulusal ve yerel kanunları, yönetmelikleri ve kurum tesisleri için uygulanan diğer gereksinimleri bilmelidir.

 Uygulanabilir ihtiyaçları yada onaylanmış alternatif ihtiyaçları yürürlüğe koymalıdır.

 Verilerin izlenmesiyle belirlenen gerekli iyileştirme ve değiştirmeler için planlama ve bütçeleme yapmalıdır.

Kurumun ihtiyaçlarının karşılanmadığı öne sürüldüğünde, yöneticiler planlama ve daha önce belirlenmiş zaman aralığında ihiyaçların karşılanması için sorumluluk almalıdır.

Standart

Kurum, fiziki çevrenin yönetimi için planlama yapmalı ve uygulama için bir program ortaya koymalıdır.

Kurum, hastalar, yakınları, personel ve ziyaretçiler için emniyetli tesis sağlamalı ve mevcut risklerin azaltılması için binalarını yangın emniyeti açısından denetlemeli ve plan oluşturmalıdır.

Hedeflenen

Kurum yöneticileri emniyetli ve etkin çalışan bir tesisin oluşturulması için uygun kaynakları kullanmalıdır. Emniyetli ve etkin hizmet sunan bir tesisin yaratılmasında önlemlerin alınması ve planlamaşarttır. Etkin planlama için kurum tesis içinde varolan risklerin farkında olmalıdır. Amaç, kaza ve yaralanmaların önlenmesi, hastalar, yakınları, personel ve ziyaretçiler için emniyetli ve güvenlişartların sağlanması; tehlike ve risklerin azaltılması ve kontrol altında tutulmasıdır.

Bu planlama tesisin düzenli aralıklarla denetlenmesi ile, yaralanmaya neden olabilecek keskin köşeli yada kırık bir mobilyadan yangın çıkışı olmayan bir odaya kadar not edilmesiyle yapılabilir bu periyodik denetlemeler yazılı olarak rapora dönüştürülür ve kurumun uzun vadeli iyileştirmeleri için bütçe yapmasına yardımcı olur.

Tesisin fiziki yapısıyla ilgili varolan risklerin anlaşılmasıyla kurum, hastalar, yakınları, personel ve ziyaretçiler için risklerin azaltılması amacıyla aktif planlar geliştirmelidir. Bu plan emniyet, güvenlik ve tehlikeli maddeleri içermelidir.

Standart

Kurum, tesis içinde tüm bina sakinlerinin yangın duman ve diğer acil durumlarda emniyetini garanti altına almak amacı ile planlama yaparak bir program uygulamalıdır.

Oluşturulan plan, yangın ve yangın dışındaki acil durumlar için koruyucu önlemleri, erken teşhis ve tespiti, bastırma, hafifletme ve tesisten emniyetli kaçışı kapsamalıdır.

Kurum, yangın ve yangın emniyeti planlarını düzenli olarak test edip, sonuçlarını yazılı olarak rapora dönüştürmelidir.

Hedeflenen

Yangın bir sağlık işletmesinde her zaman varolan bir risktir. Bu nedenle tüm kurumlar yangın ve dumana karşı bina sakinlerini korumak için planlamaya ihtiyaç duyarlar. Bir kurum aşağıdaki konular için detaylı planlama yapmalıdır.

 Yanıcı maddelerin emniyetli taşınması ve depolanması gibi yangının önlenmesinde risklerin azaltılması,

 Tesisin ve tesise bitişik komşu binaların yapısı ile ilgili tehlikeler,

 Bir yangın durumunda planlı emniyetli ve engellenmeyen boşaltma,

 Yangın devriyeleri, duman dedektörleri yada yangın alarmları gibi erken uyarı, erken tespit sistemleri.

 Yangın söndürme hortumları, kimyasal içerikli söndürme tüpleri yada yağmurlama sistemi gibi söndürme mekanizmaları.

 Yukarıdaki önlemler bir araya geldiklerinde, yangın ve duman durumunda insanların binayı boşaltmaları için yeterli zamanı sağlayacaktır. Bu önlemler bina hangi yaşta, ölçüde yada yapıda olursa olsun etkindir. Örneğin; tek katlı tuğla bir tesisin kullacağı metodlar daha büyük çok katlı ahşap bir tesisten farklıdır.

Kurumun yangın emniyet planı,

 Yangın önleme ve emniyet sistemlerini denetleme, test ve bakım sıklığını,

 Yangın ve duman durumunda tesisin emniyetlişekilde boşaltılması planının yılda en az iki defa olmak üzere test sürecini,

 Acil durumlarda müdahale ekibinin ve hastaları tahliye edecek personelin gerekli eğitimlerini,

 Her yıl en az bir acil hazırlık durumu testine tüm personelin katılımının sağlanmasını tanımlamalıdır.

Tüm denetim, test ve bakımlar yazılı olarak rapora dönüştürülmelidir.

Standart

Kurum, tedavi amaçlı olmayan alanlarda personel ve hastaların sigara içmelerini sınırlandırmak için bir plan geliştirip yürürlüğe koymalıdır.

Hedeflenen

Kurum, tüm hastaları, ailesini, personeli ve ziyaretçileri kapsayacakşekilde kurum tesislerinde sigara içilmesini engelleyecek yada hasta bakım alanları dışında minimum düzeyde tutmak üzere politika geliştirip bir plan uygulamalıdır.

Kurum sigara politikasında hastaya bağlı olarak bazı istisnalar oluşturabilir. Tıbbi yada psikiyatrik nedenlere bağlı olarak bazı hastalara, diğer hastalardan uzakta olmakşartıyla sigara içme izni verilmelidir..

Standart

Kurum, toplumsal olaylar, salgın, doğal ve diğer afetlere karşı bir plan geliştirmelidir.

Kurum, toplumsal olaylar, salgın ve doğal afetlere karşı hazırlık durumunu test etmelidir.

Kurum, salgın, doğal afet ve acil durumlarda yapacaklarına destek olacak tıbbi yardım, iletişim ekipmanları ve diğer malzemelere ulaşabilir durumda olmalıdır.

Hedeflenen

Toplumsal olaylar, salgınlar ve afetler kurumu doğrudan etkileyebilir. Örneğin hasta bakım alanlarının depremde hasar görmesi yada grip nedeniyle personelin işe gelmemesi gibi.

Bu tip durumlarda etkin karşılık verebilmek için kurum bir plan geliştirmelidir ve her yıl periyodik olarak plan tatbikatı gerçekleştirilmelidir.

Standart

Kurum, tehlikeli maddelerin kullanımı, kontrolu, depolanması, taşınması ve envaterinin tutulması, tehlikeli malzeme ve atıkların uzaklaştırılması için bir plan oluşturmalıdır.

Hedeflenen

Kurum tehlikeli malzeme ve atıkları bir plana dayalı olarak belirlenen ve emniyetlişekilde kontrol etmelidir. Tehlikeli malzeme ve atık tanımı, kimyasalları, kemoterapi ajanlarını, radyoaktif malzeme ve atıklarını, zararlı gaz ve buharları ile denetim altındaki tıbbi ve bulaşıcı atıkları kapsar. Oluşturulan plan aşağıdaki başlıklar için süreçleri düzenlemelidir.

 Tehlikeli malzemelerin taşınması, depolanması ve kullanımı,

 Tehlikeli malzeme ve atıkların envanteri,

 Dökülme, korunamama ve diğer kazaların denetimi ve raporlanması,

 Tehlikeli atıkların uygunşekilde atılması,

 Kullanım, dökülme yada korunamama sırasında uygun koruyucu ekipman ve prosedürleri,

 İzin, ruhsat yada diğer düzenleme gereksinimlerini içeren dökümantasyonu,

 Tehlikeli malzeme ve atıkların uygunşekilde etiketlenmesi,

Standart

Tesisin etkinliği ve emniyetin sağlanması için programın planlanması ve uygulanmasında bir ya da daha fazla yetkin kişi nezaret etmelidir.

Bir izleme programı kazalar, yaralanmalar ve uzak ihtimalli risklerin azaltılması ve planlamayı destekleyen diğer olaylar üzerinde veri sağlamalıdır.

Hedeflenen

Küçük yada büyük kurumlarda tesis yönetimi ve emniyet programı, bir yada daha fazla kişinin yönetici olarak görevlendirilmesini gerektirir. Küçük kurumlarda bir kişinin part-time görevlendirilmesi yeterli iken büyük kurumlarda bir kaç mühendis ve diğer özel eğitimli kişiler görevlendirilmelidir.

Görevlendirme neşekilde olursa olsun, programın tüm adımları etkin ve süreklişekilde yürütülmelidir. Program aşağıdaki başlıkları içerir.

 Programın tüm yönlerinin planlanması,

 Personelin eğitimi,

 Programın test edilmesi ve izlenmesi,

 Pogramın periyodik gözden geçirilmesi ve revize edilmesi.

Kurumun büyüklüğüne bağlı olarak bir emniyet komitesi oluşturulmalı ve programın yürütülmesi için sorumluluk verilmelidir. Programın tüm içeriğiyle izlenmesi, programın geliştirilmesi ve kurum içindeki uzak ihtimalli risklerin azaltılması için değerli veriler sağlanmalıdır.

Standart

Programın organizasyonu ve yönetimi tutarlı olmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.

Kurum, tıbbi ekipmanın denetimi, testi ve bakımı için planlama yapmalı ve bir programı yürürlüğe koyup, sonuçları yazılı olarak rapora dönüştürmelidir.

Kurum, tıbbi ekipman yönetim programı için izleme verilerini toplamalıdır. Bu veriler; kurumun ekipmanlarının iyileştirilmesi yada değiştirilmesi için uzun vadeli ihtiyaçların planlanmasında kullanılmalıdır.

Hedeflenen

Tıbbi ekipmanın kullanıma hazır olması ve fonksiyonel olarak uygunluğunun garantiye alınması için kurum,

 Tıbbi ekipman için envanter oluşturmalı,

 Tıbbi ekipmanı düzenli olarak denetlemeli,

 Tıbbi ekipmanı, kullanımı ve gereksinimlerine uygun olarak test etmeli,

 Koruyucu bakım uygulamalı.

Yukarıdaki hizmetler yetkin kişiler tarafından sağlanmalıdır. Ekipmanlar yaşına, kullanıma ya da üretici firmanın talimatlarına bağlı olarak test edilip denetlenmelidir. Denetimler yapılan testler ve bakımlar yazılı olarak rapora dönüştürülmelidir. Yapılan bu işlemler bakım sürecinin sürekliliği ile iyileştirme ve değiştirme planlamalarına yardımcı olmalıdır..

Standart

Zorunlu hasta bakımı ihtiyaçlarını karşılamak üzere günün 24 saati, haftanın yedi günüşebeke yada alternatif kaynaklardan içme suyu ve elektrik enerjisi kesintisiz sağlanmalıdır.

Hedeflenen

Bir sağlık işletmesinde hem acil hem de olağan durumlarda hasta bakımı haftanın her günü 24 saat esasına göre uygulanmalıdır. Bu nedenle hasta bakımı ihtiyaçlarının karşılanmasında suyun ve elektriğin kesintisiz sağlanmasışarttır. Bunun için normalşebeke ve alternatif kaynaklar kullanılmalıdır.

Standart

Kurumun, bina sakinlerini su ve elektrik sisteminde aksama, kirlenme yada arızalara karşı korumak için acil durum süreçleri olmalıdır.

Kurum, acil durum su ve elektrik sistemlerini düzenli olarak test edip, sonuçlarını yazılı olarak rapora dönüştürmelidir.

Hedeflenen

Sağlık işletmelerinde verilen hizmete, hasta ihtiyaçlarına ve kaynaklara bağlı olarak farklı tıbbi ekipman ve destek sistemleri bulunmalıdır. Sistemin cinsine ve kaynaklarına bağlı olmaksızın bir kurum, hastalarını ve personelini sistem arızası, kesilme ve kirlenme gibi acil durumlara karşı korumalıdır.

Bu tip acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için kurum tarafından;

 Hastalar ve personel için en yüksek risk oluşturan ekipman, sistem ve alanlar belirlenmelidir. Örneğin, aydınlatma, soğutma, yaşam desteği gerektiren alanlar ile sterilizasyon için temiz su kaynağı belirlenmelidir.

 Bu alanlardaki destek sistemlerin arıza riski en aza indirilmelidir.

 Bu alanlar için acil durum elektrik ve temiz su kaynakları planlanmalıdır.

 Acil durum elektrik ve su kaynaklarının uygunluğu ve güvenilirliği test edilmelidir.

 Test sonuçları yazılı olarak rapora dönüştürülmelidir.

Standart

Elektrik, temiz su, pis su, havalandırma, medikal gaz ve diğer kilit sistemleri düzenli olarak denetlenip, bakımının yapılıp uygun zamanlarda iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Görevlendirlen kişi yada kuruluşlar su kalitesini düzenli olarak izlemelidir.

Kurum, destek sistemleri yönetim programı için izleme verilerini toplamalıdır. Bu veriler kurumun destek sistemlerinin iyileştirilmesi yada değiştirilmesi için uzun vadeli ihtiyaçların planlanmasında kullanılmalıdır.

Hedeflenen

Kurum içinde, destek ve diğer kilit sistemlerin etkin ve verimli işletilmesi, hastalar, aileleri, personel ve ziyaretçilerle hasta bakımı gereklerinin karşılanması içinşarttır. Örneğin mutfak atıklarının kirlenmesi, laboratuvarda yetersiz havalandırma, oksijen hatlarındaki sızıntı ve kaçak, deforme olmuş elektrik kabloları, tehlike arz eder. Bu ve diğer tehlikelerden sakınmak için kurumun sistemlerini düzenli olarak denetleyecek ve koruyucu ve diğer normal bakımları uygulayacak süreçleri olmalıdır. Testler sırasında sistemlerin kritik bileşenlerine azami dikkat edilmelidir. Acil durum elektrik kaynaklarının testleri, gerçek yük gereksinimini yansıtacakşekilde gerçekleştirilir. Bu sistemler ihtiyaç duyuldukça yenilenip, iyileştirilmelidir.

Suyun kalitesi kurumun elinde olmayan nedenler de dahil olmak üzere pek çok nedenle ani olarak değişebilir. Su kalitesi tıbbi bakım sürecinde kritik bir faktördür. Bu nedenle kurum su kalitesini düzenli olarak izleyecek bir süreç geliştirmelidir. İzleme frekansı daha önce yaşanan su problemlerine uygun olarak belirlenmelidir. İzleme görevi, kurum tarafından klinik labaratuvar personeli, halk sağlığı yada kurum dışı kontrol mercilerine verilebilir.

Gerekli sistemlerin izlenmesi kurum problemlerinin önlenmesinde yardımcı olur ve sistem iyileştirmesi planlamasında karar verilmesine katkıda bulunur.

Standart

Kurum, tüm personelini tesis emniyetinin sağlanması için alacakları görevler doğrultusunda eğitmelidir.

Tüm personel, tesisin yangın emniyeti, güvenliği, tehlikeli malzemeler ve acil durum planlarında alacakları görevler konusunda da eğitilmelidir.

Personel, tıbbi ekipman ve destek sistemlerinin işletilmesi ve bakımı konusunda eğitilmelidir.

Kurum, personelin bilgisini tatbikat, yalancı ihbar ve diğer uygun metodlarla periyodik olarak test etmelidir. Yapılan testler yazılı olarak rapora dönüştürülmelidir.

Hedeflenen

Kurum personeli, hastalar, aileleri ve ziyaretçelerle olan ilişkilerde temel kaynaktır. Bu nedenle risklerin belirlenmesi ve azaltılması, kendilerinin ve diğerlerinin korunmasında, emniyetli ve güvenli bir tesisin yaratılmasında görevlilerin belirlenmesi amacıyla eğitilmelidir.

Her kurum personelinin eğitiminin cins ve seviyesine karar vermeli ve eğitim için bir program hazırlayıp dokümante etmelidir. Program grup talimatlarını, yazılı eğitim materyallerini, yeni personelin oryantasyon programını ve kurumun ihtiyacı olan diğer mekanizmaları içermelidir. Program potansiyel risklerin raporlanması, kendileri ve diğerleri için risk oluşturan tehlikeli ve diğer malzemelerin taşınmasını içermelidir.

Kurum, yangın emniyeti prosedürlerini, tehlikeli malzemelere karşı yapılacakları, hastalar ve personel için risk teşkil eden tıbbi ekipmanın kullanımını kapsayacakşekilde acil durum prosedürleri hakkında personelin bilgisini test edecek bir program oluşturmalıdır. Bilgilerin testi bireysel yada grup halinde yazılı veya bilgisayar ortamında yapılmalıdır. Kurum kimlerin test edildiğini ve test sonuçlarını yazılı olarak rapora dönüştürmelidir.