MEVZUATYönetmelik

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TALİMATI’NIN DÜZENLENMESİNDEKİ ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TALİMATI’NIN
DÜZENLENMESİDEKİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete
Tarih: 9.11.2001; Sayı:24578

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının sağlık yardımı verdiği kişilerin tedavilerinin en kısa sürede sağlanması, çalışma güçlerinin yeniden kazandırılması, bunların eksiksiz ve maddi açıdan en ekonomik koşullarda gerçekleştirilebilmesi için kullanılacak ilaçların listesi, bunların uygulama ve tedavi esasları ile katkı payı alınmayacak hastalıklarla ilaçların ve Kurumun ilaç politikasını belirleyen “SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı”nın hazırlanmasıdır.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatının hazırlanması, yürürlüğe konulması ve bu Talimatı hazırlayacak komisyonun oluşumu, görevleri ve çalışma esaslarının belirlenmesini kapsar.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik 616 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine ve 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,
b) Kurum Başkanı: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,
c) Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünü,
d) Genel Müdür: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürünü,
e) Genel Müdür Yardımcısı: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Donanım İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısını,
f) Başkanlık: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Donanım İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığını,
g) Daire Başkanı: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Donanım İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanını,
h) Şube Müdürlüğü: Tıbbi Donanım İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığı, İlaç ve Eczacılık Şubesini,
i) Şube Müdürü: Tıbbi Donanım İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığı, İlaç ve Eczacılık Şube Müdürünü,
j) Talimat: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatını,
k) Komisyon: Bu Yönetmelik esaslarına göre seçilmiş bulunan üyeler topluluğunu,
l) Karar Defteri: Komisyonun toplantılarda aldığı kararların yazıldığı defteri,
m) Tutanak: Komisyon çalışmaları sonucunda hazırlanan yeni Talimat’ın yazılı metnini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Oluşumu

Madde 5 — Komisyon, Tıbbi Donanım İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığının teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile oluşturulur.

Madde 6 — Komisyon Başkanı, Genel Müdür Yardımcısıdır.
1 — Başkan Yardımcısı, Daire Başkanıdır.
2 — Başkan Yardımcısı, Şube Müdürüdür.
Komisyonda, Şube Müdürlüğünden bir eczacı ve Kurum sağlık tesislerinde görev yapan 2 başeczacı üye olarak yer alır.
Komisyonda, Kurumun sağlık tesislerinde görev yapan aşağıdaki branşlardan birer uzman tabip üye olarak yer alır.
– Cilt Hastalıkları
– Çocuk Hastalıkları
– Dahiliye
– Diş Tabibi
– Endokrinoloji
– Enfeksiyon Hastalıkları
– Fizik Tedavi
– Genel Cerrahi
– Göğüs Hastalıkları
– Göz Hastalıkları
– Hematoloji
– Kadın Hastalıkları ve Doğum
– Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
– Nöroloji
– Ortopedi
– Psikiyatri
– Üroloji

Gerekli görülen hallerde Kurum’da görev yapan diğer branşlardan uzmanlar veya başeczacılar geçici olarak komisyonda görevlendirilebilir veya görüşleri alınmak üzere komisyona davet edilebilir.

Madde 7 — Komisyonun-raportörleri, Şube Müdürlüğünde görevli eczacılar arasından Tıbbi Donanım İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığı tarafından seçilir ve Kurum Başkanının onayı ile görevlendirilir.

Madde 8 — Her yeni Talimat hazırlığı için yeni bir komisyon oluşturulur. Komisyon, yeni bir komisyonun oluşumuna kadar görevde kalır. Bir komisyona katılan üyelerin müteakip komisyonda da görevlendirilmeleri mümkündür.

Madde 9 — Hastalık, görev değişikliği, emeklilik ve benzeri nedenlerle komisyona katılamayan veya bir çalışma döneminde birbirini takip eden 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılamayan üyenin yerine, beşinci maddede belirlenen esaslarla yeni bir üye görevlendirilir.
Toplantıya katılamamanın nedeni olan mazeret, üyenin çalıştığı sağlık tesisince Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

Madde 10 — Komisyon, gerekli gördüğü hallerde Kurum dışından yazılı görüş alabilir veya görüş almak üzere konusunda yetkili kişileri komisyona davet edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun ve Komisyon Üyelerinin Görevleri

Komisyonun Görevleri
Madde 11 — a)Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkı bulunan kimselerin tedavilerinde kullanılacak ilaçları ve bunların kullanım ve tedavi esaslarını belirlemek.
b) Talimat ile ilgili teklifleri ve itirazları incelemek, değerlendirmek ve sonuca bağlamak.
c) Kurum ilaç politikasına yön verecek görüşleri belirlemek.
d) Katkı payı alınmayacak hastalıklar ve ilaçları belirlemek.

Komisyon Üyelerinin Görevleri
Madde 12 — a) Genel Müdürlükçe bildirilen gün ve saatte komisyon toplantılarına katılmak.
b) Komisyona iletilen teklif ve itirazları inceleyerek görüşlerini sözlü veya yazılı olarak bildirmek.
c) Kendi uzmanlık alanına giren veya kendi uzmanlık alanında olmamakla birlikte komisyon başkanı tarafından kendine iletilen konularda komisyon dışında inceleme yaparak sonucu komisyona iletmek.
d) Komisyonun çalışmaları ile ilgili olarak, Talimatın yayımlanmasından önce hiçbir kişi ve kuruluşa bilgi vermemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun Çalışma Esasları

Madde 13 — Talimatın düzenlenmesi ile ilgili hazırlık çalışmaları, büro ve yazı işleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Madde 14 — Talimat ile ilgili Kurum sağlık tesisleri, firmalar, sigortalılar ve diğer ilgililerden gelen her türlü bilgi ve belge Şube Müdürlüğünde toplanır, incelenir, eksiklikleri tamamlanır ve komisyona sevk edilir.

Madde 15 — Komisyonun oluşturulmasını müteakip ilk toplantı günü ve saati Şube Müdürlüğünce saptanır ve üyeler toplantıya davet edilir. Takip eden toplantı gün ve saatleri komisyonda kararlaştırılır.

Madde 16 — Toplantılar, üyelerden en az üçte ikisinin katılımıyla yapılır.

Madde 17 — Komisyon Başkanı ve Başkan Yardımcıları aynı zamanda Komisyon üyesidir. Komisyonda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının katıldığı taraf çoğunlukta sayılır.

Madde 18 — Komisyonda ilaçların Talimat kapsamına alınıp alınmaması kararı “Kabul” veya “Ret” olarak verilir, varsa özel koşullar belirlenir ve üyeler tarafından imzalanır.

Madde 19 — Her toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.

Madde 20 — İlaçlarla ilgili ilaç firmalarının tekliflerinin değerlendirilmesinde; ilacın tedavideki yeri, aynı gruptaki diğer ilaçlar ile tedavi maliyeti karşılaştırılması, tedaviye getirebileceği maddi ve manevi olumlu katkı, yenilik, kolaylık, çabukluk gibi konular gözönüne alınarak karar verilir ve yine bu doğrultuda uygulama kuralı belirlenir. Uygulamaya yönelik diğer başvurular da, tedavideki gelişmeler, tıbbi gereklilikler ve Kurum’un sağlık politikası dikkate alınarak değerlendirilir.

Madde 21 — Çalışmalar sonucunda hazırlanan yeni Talimat bir tutanakla tespit edilir ve tutanağın her sayfası ile imza sayfası üyeler ve raportörler tarafından imzalanır.

Madde 22 — Tutanak, Başkanlık Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Madde 23 — Talimat, Yönetim Kurulunun onayından sonra Resmî Gazete’de yayımlanır ve bir genel yazı ile ünitelere duyurulur.
Ayrıca bir kitap halinde de bastırılabilir.

Madde 24 — Kurumca ilan edilen Talimatın yeniden ne zaman ve ne şekilde değerlendirileceği komisyonun her çalışma döneminin son toplantısında kararlaştırılır. Komisyon olağanüstü haller dışında yıllık çalışmaların bitiminden sonraki kararlaştırılmış olan tarihte çalışma ile ilgili uygulamayı ve yeni başvuruları değerlendirmek üzere Kurum Başkanı onayıyla toplantıya davet edilir. Yayımlanmış bulunan Talimatla ilgili komisyonca yapılacak ilave ve değişiklikler Talimata ek olarak yürürlüğe konulur.

Madde 25 — Komisyon çalışmaları sürerken ve sonuçlandığında alınan kararlar hakkında, Talimat Kurumca yayımlanıncaya kadar açıklama yapılamaz.

Madde 26 — Talimat her yıl için yeniden düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 27 — 24/12/1978 tarihli ve 16499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç Listesinin Düzenlenmesindeki Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 28 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.