MEVZUATYönetmelik

SAĞLIK BAKANLIĞI SICIL AMIRLERI YÖNETMELIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI SICIL AMIRLERI YÖNETMELIĞI

Resmi Gazete: 10 Aralık 2005 – 26019

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının sicil amirlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil amirleri

Madde 4 – Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının sicil amirleri, ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

Madde 5 – Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 6 – 8/3/1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

I SAYILI CETVEL

MERKEZ TEŞKILATI

SIRA NO:

SICIL RAPORU DOLDURULACAK MEMURLAR

SICIL RAPORU VERMEYE YETKILI AMIRLER

1.SICIL AMIRI

2.SICIL AMIRI

3.SICIL AMIRI

A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

1

Bakanlık Müşavirleri ve Özel Kalem Müdürü

Bakan

2

Özel Kalem Müdürlüğü personeli

Özel Kalem Müdürü

3

Bakanlık Müşavirliği personeli

Bakan Müşaviri

B MÜSTEŞARLIK

1

Müsteşar

Bakan

2

Müsteşar Yardımcıları

Müsteşar

Bakan

3

Müsteşarlık Sekreteryası personeli

Müsteşar

4

Müsteşar Yardımcılığı Sekreteryasında çalışan personel

Müsteşar Yardımcısı

C TEFTIŞ KURULU BAŞKANLIĞI

1

Teftiş Kurulu Başkanı

Bakan

2

Başmüfettiş, Müfettişler, Müfettiş Yardımcısı ve Şube Müdürü

Teftiş Kurulu Başkanı

Bakan

3

Diğer Personel

Şube Müdürü

Teftiş Kurulu Başkanı

Bakan

D HUKUK MÜŞAVIRLIĞI

1

1.Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yard.

Müsteşar

Bakan

2

Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yard.

Müsteşar

3

Diğer Personel

Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yard.

E ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDINASYON KURULU BAŞKANLIĞI

1

A.P.K. Kurulu Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

2

Daire Başkanı

A.P.K. Kurulu Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

3

Şube Müdürü ve A.P.K. Uzmanı

Daire Başkanı

A.P.K. Kurulu Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

4

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

A.P.K. Kurulu Başkanı

F GENEL MÜDÜRLÜKLER

1

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

2

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

3

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

4

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

5

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

6

Genel Müdürlük Sekreteryasında çalışan personel

Genel Müdür

7

Genel Müdür Yardımcısı Sekreteryasında çalışan personel

Genel Müdür Yardımcısı

G MÜSTAKIL DAIRE BAŞKANLIKLARI

1

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

2

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

3

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

4

Daire Baştabipliği (Idari ve Mali Işler Daire Başkanlığı)

a

Daire Baştabibi

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

b

Diğer Personel

Daire Baştabibi

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

H SAVUNMA SEKRETERLIĞI

1

Savunma Sekreteri

Müsteşar

Bakan

2

Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

Müsteşar

Bakan

3

Sivil Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

Içişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü

4

Diğer Personel

Savunma Uzmanı veya Sivil Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

Müsteşar

I BASIN MÜŞAVIRLIĞI

1

Basın Müşaviri

Bakan

2

Diğer Personel

Basın Müşaviri

II SAYILI CETVEL

TAŞRA TEŞKILATI

SIRA NO:

SICIL RAPORU DOLDURULACAK MEMURLAR

SICIL RAPORU VERMEYE YETKILI AMIRLER

1.SICIL AMIRI

2.SICIL AMIRI

3.SICIL AMIRI

A SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERI

1

Sağlık Müdürü

Vali

Müsteşar

Bakan

2

Sağlık Müdür Yardımcısı

Sağlık Müdürü

Vali

Müsteşar

3

Sivil Savunma Uzmanı

Sağlık Müdürü

Vali Yardımcısı

Sivil Savunma Genel Müdürü

4

Avukat

Sağlık Müdür Yardımcısı

Sağlık Müdürü

Vali

5

Şube Müdürü

Sağlık Müdür Yardımcısı

Sağlık Müdürü

Vali

6

Diğer Personel

Şube Müdürü

Sağlık Müdür Yardımcısı

Sağlık Müdürü

B SAĞLIK EĞITIM ENSTITÜLERI VE SAĞLIK MESLEK LISELERI (*)

1

Okul Müdürü

Sağlık Müdürü

Vali

Müsteşar

2

Okul Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler

Okul Müdürü

Sağlık Müdürü

Vali

3

Diğer Personel ve Öğrenciler

Okul Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

Sağlık Müdür Yardımcısı

C DEPO VE TAMIRHANE MÜDÜRLÜKLERI

1

Müdür

Sağlık Müdürü

Vali

Müsteşar

2

Müdür Yardımcısı

Müdür

Sağlık Müdürü

Vali

3

Tabip ve Mühendis

Müdür

Sağlık Müdür Yardımcısı

Sağlık Müdürü

4

Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli

Bölüm veya Atölye Şefi

Müdür Yardımcısı

Müdür

5

Sağlık Personeli

Sorumlu Tabip

Müdür Yardımcısı

Müdür

6

Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

Sağlık Müdür Yardımcısı

D YATAKSIZ TEDAVI KURUMLARI

(Sağlık Ocakları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, Ruh Sağlığı Dispanseri, Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanseri, Ilk ve Acil Yardım Istasyonları v.b.)

a)Il Merkezlerinde

1

Baştabip veya Sorumlu Tabip

Sağlık Müdürü

Vali

Müsteşar

2

Diğer Personel

Baştabip veya Sorumlu Tabip

Sağlık Müdürü

Vali

b)Ilçe Merkezlerinde

1

Baştabip veya Sorumlu Tabip

Sağlık Grup Başkanı

Kaymakam

Vali

2

Diğer Personel

Baştabip veya Sorumlu Tabip

Sağlık Grup Başkanı

Kaymakam

E YATAKLI TEDAVI KURUMLARI

(I)EĞITIM HASTANELERI

1

Baştabip

Sağlık Müdürü

Vali

Müsteşar

2

Baştabip Yrd.,Klinik ve Laboratuvar Şefleri,Hastane Müdürü ve Başhemşire

Baştabip

Sağlık Müdürü

Vali

3

Klinik ve Laboratuvar Şeflikleri bünyesinde çalışan; Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Tabip, Asistan, Mühendis, Fizyoterapist,Diyetisyen,Sosyal Çalışmacı, Kimyager,Biyolog,Psikolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi, Tıbbi Teknolog,Sağlık Memuru,Anestezi,Röntgen, Laboratuvar ve Fizik Tedavi Teknisyenleri v.b.

Klinik ve Laboratuvar Şefi

Baştabip

Sağlık Müdür Yardımcısı

4

Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalışan Tabip,Diştabibi, Eczacı,Mühendis,Tıbbi Teknolog,Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen,Fizyoterapist, Avukat, v.b.

Baştabip Yardımcısı

Baştabip

Sağlık Müdür Yardımcısı

5

Hemşire,Ebe,Hemşire Yardımcısı ve Hasta bakımında görevli diğer personel

Başhemşire

Klinik Laboratuvar Şefi veya Servis Sorumlusu Uzman Tabip

Baştabip

6

Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan diğer personel

Hastane Müdürü

Baştabip Yardımcısı

Baştabip

7

Sivil Savunma Uzmanı

Baştabip

Sağlık Müdür Yardımcısı

Sağlık Müdürü

(*)16.06.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği;Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri personelinin nakli gerçekleşinceye kadar ilgililerin bağlı bulundukları Sicil Amirleri yukarıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir.

TAŞRA TEŞKILATI

SIRA NO:

SICIL RAPORU DOLDURULACAK MEMURLAR

SICIL RAPORU VERMEYE YETKILI AMIRLER

1.SICIL AMIRI

2.SICIL AMIRI

3.SICIL AMIRI

(II)DIĞER YATAKLI TEDAVI KURUMLARINDA

a) Illerde

1

Baştabip

Sağlık Müdürü

Vali

Müsteşar

2

Baştabip Yardımcısı, Uzman Tabip, Hastane Müdürü ve Başhemşire

Baştabip

Sağlık Müdürü

Vali

3

Tabip, Diştabibi,Eczacı,Tıbbi Teknolog,Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Mühendis, Kimyager,Biyolog, Psikolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi,Fizyoterapist, Avukat v.b.

Baştabip Yardımcısı

Baştabip

Sağlık Müdür Yardımcısı

4

Anestezi,Röntgen,Laboratuvar,Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru v.b.

Servis Sorumlusu Tabip

Baştabip

Sağlık Müdür Yardımcısı

5

Hemşire,Ebe,Hemşire Yardımcısı ve hasta bakımında görevli diğer personel

Başhemşire

Servis Sorumlusu Tabip

Baştabip

6

Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan diğer personel

Hastane Müdürü

Baştabip Yardımcısı

Baştabip

b)Ilçelerde

1

Baştabip

Sağlık Grup Başkanı

Kaymakam

Vali

2

Baştabip Yardımcısı,Uzman Tabip,Hastane Müdürü ve Başhemşire

Baştabip

Sağlık Grup Başkanı

Kaymakam

3

Pratisyen Tabip,Diştabibi,Eczacı, Diyetisyen,Biyolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi,Mühendis, Kimyager,Psikolog, Fizyoterapist, Avukat v.b.

Baştabip Yardımcısı

Baştabip

Sağlık Grup Başkanı

4

Sağlık Memuru,Röntgen, Anestezi,Laboratuvar ve Sağlık Teknisyenleri v.b.

Servis Sorumlusu Tabip

Baştabip Yardımcısı

Baştabip

5

Hemşire, Ebe,Hemşire Yardımcısı ve hasta bakımında görevli diğer personel

Başhemşire

Servis Sorumlusu Tabip

Baştabip

6

Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan diğer personel

Hastane Müdürü

Baştabip Yardımcısı

Baştabip

F SAĞLIK GRUP BAŞKANLIKLARI

1

Sağlık Grup Başkanı

Kaymakam

Vali

2

Diğer Personel

Sağlık Grup Başkanı

Kaymakam

Vali

G SAĞLIK MÜZELERI

1

Müdür

Sağlık Müdür Yardımcısı

Sağlık Müdürü

Vali

2

Müdür Yardımcısı

Müdür

Sağlık Müdür Yardımcısı

Sağlık Müdürü

3

Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

Sağlık Müdür Yardımcısı

H HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI

a)Illerde

1

Müdür

Sağlık Müdür Yardımcısı

Sağlık Müdürü

Vali

2

Müdür Yardımcısı

Müdür

Sağlık Müdür Yardımcısı

Sağlık Müdürü

3

Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

Sağlık Müdür Yardımcısı

b) Ilçelerde

1

Müdür

Sağlık Grup Başkanı

Kaymakam

Vali

2

Müdür Yardımcısı

Müdür

Sağlık Grup Başkanı

Kaymakam

3

Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

Sağlık Grup Başkanı