MEVZUATYönetmelik

ASKERI HASTAHANELERE ALINACAK AHALI VE FUKARA HAKKINDAKI TÜZÜK

Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: 480 – 2 Kanunusani 1337 (1921)

MADDE 1 – Müddeti medide yatak işgal etmiyen ahali, fukara hastaları kadrosunun boş yatak oldukça yüzde beşi kadar askerî hastaneleri tarafından bilâ bedel kabul ve tedavi olunur.

MADDE 2 – (Değişik: 2/18972 – 16.11.1942) Askerî hastane sıhhi müessese olmıyan yerlerde, tedaviye muhtaç görülen bütün ordu mensupları, Hükümete ve vilâyet hususi idarelerine ve belediyelere ait hastahanelerde ve sıhhi müesseselerde tedavi olunurlar ve bunların tedavi masrafları tamamen ait olduğu vekâlet daireleri bütçelerinden verilir.

MADDE 3 – Gerek mülkiye ve gerek askerî hastaneleri fukarayı ahaliye mahsus birer «polikılinik» küşat ve müracaat edecek hastaları bilâ bedel ayakta tedavi ederler.

MADDE 4 – Büyük merkezlerde ve hastaneleri olmıyan şehirlerde sıhhiye müdiriyetleri tarafından ayrıca bir «polikılinik» küşat edilir. Sivil ve askerî bilcümle etıbba vazifei esasiyelerine halel gelmemek şartiyle bu polikliniklere münavebeten devam ederler. Bu polikıliniklere en mübrem edviye müessesatı sıhhiyeye muavenet faslından ita olunur.

MADDE 5 – Bu Nizamnamenin icrasına Müdafaai Milliye ve Sıhhiye Vekâletleri memurdur.