GenelgeMEVZUAT

SAĞLIK PERSONELI ÇALIŞMA DÜZENI HAKKINDA GENELGE

SAĞLIK PERSONELI ÇALIŞMA DÜZENI HAKKINDA GENELGE

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI : B100THG0100002/3120 01.10.2004 – 16637

KONU : Sağlık Personeli Çalışma Düzeni

………………..VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2004/124

Ilgi: a) 28.12.1994 tarih ve 24462 sayılı,

b)03.01.1997 gün ve 00139 sayılı,

c)17.07.1997 tarih ve 13093 sayılı genelgeler.

Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda çalışma düzeni ve çalışma saatleri ile nöbet esaslarına titizlikle riayet edilmesi gerektiği Bakanlığımızca muhtelif tarihlerde yayınlanan genelgelerde önemle vurgulanmıştır.Buna karşın yapılan denetimler, Bakanlığımıza yapılan vâki müracaatlar, basına yansıyan haberlerden hastanelerimizde özellikle mesai saati uygulamalarında istenmeyen bazı aksaklıkların yaşandığı tespit edilmiştir.Sağlık hizmetlerinin sunulduğu kurum ve kuruluşlarda aksamalara meydan verilmemesi için aşağıdaki hususların bir kez daha vurgulanmasında lüzum ve yarar görülmüştür.

2368 sayılı “Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun”un 2 inci maddesi uyarınca kamu sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin haftalık kanuni çalışma süresi 45 saattir. Ancak, bu Kanunun birinci maddesi kapsamına giren personelden 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı Icrasına Dair Kanun” hükümlerine göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar, iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlardan yararlanmamak kaydı ile mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personeli ile sağlık hizmetleri sınıfı dışındaki diğer çalışan personel için ise haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmiştir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ilgili mevzuatlarda öngörülen mesai sürelerini kesintisiz olarak tamamlamaları gerekmektedir. Hizmetler, Valiliklerce belirlenen mesai başlama saati doğrultusunda başlatılacak, verilen hizmetlerin sürekli olduğu dikkate alınarak hizmete ara verilmeyecektir. Sağlık hizmetlerinin sunulduğu mesai saatleri içerisinde (özellikle öğle saatlerinde 12.00-13.00) hekimlerin muayenehanelerine gitmeleri yasaktır. Çalışan personelin öğle yemekleri ise saat 12.00-13.00 arasında hizmeti aksatmayacak şekilde münavebeli olarak verilecek, bu saatlerde hizmetin devamını sağlayacak şekilde birimlerde personel bulundurularak hizmete devam edilecektir.

Ilgide kayıtlı genelgeler yürürlükten kaldırılmış olup, konuya ilişkin uygulamaların bu genelgeye göre yürütülmesi, mesai saatlerinin kontrolünün Valiliklerce yapılması ve genelge hükümleri ile mesai saatlerine uymayan personel hakkında gerekli disiplin ve idari işlemlerin titizlikle yapılması hususunda ilgililere emirlerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof.Dr.Recep AKDAĞ

Bakan

DAĞITIM :

A Planı