MEVZUATYÖNERGE

TÜRK TABIPLERI BIRLIĞI ORGANLARI ÇALIŞMA YÖNERGESI

(29.06.1996 tarihli 44. Büyük Kongre’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir)

Dayanak

Madde 1-Bu yönerge 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 4. ve 59. Maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Amaç

Madde 2-Bu yönergenin amacı, TTB Büyük Kongresi, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Tabip Odaları ve Türk Tabipleri Birliği Kolları, GYK(Genel Yönetim Kurulu) ve TTB MYK(Merkez Yürütme Kurulu) çalışmalarının esaslarını ve eşgüdümünü sağlayacak işleyiş ilke ve yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 3-Bu yönergede, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin işleyişi, çalışma ilke ve yöntemleri; Konsey-Oda ilişkilerinin biçim ve yöntemleri; Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre kararlarının oluşturulma biçimi; Türk Tabipleri Birliği Kollarının kurulmaları, çalışma alanları ve işleyişleri; Konsey-Kol ilişkilerinin düzenlenmesi; Kollar arası eşgüdümün sağlanması; Kol-Oda Komisyonu çalışmalarının örgütlenmesi; Genel Yönetim Kurulu’nun oluşması, toplanma ve karar oluşturma biçimi; Merkez Yürütme Kurulu’nun oluşması toplanma ve karar oluşturma biçimleri; gibi alanlara ilişkin kurallar belirtilmiştir.

Tanımlar

Madde 4-Bu yönergede geçen;

a)Kongre: TTB Büyük Kongresini,

b)Birlik: Türk Tabipleri Birliği’ni,

c)Konsey: Merkez Konseyi’ni,

d)Odalar: Tabip Odalarını,

e)Kollar: Türk Tabipleri Birliği Çalışma Kollarını

f)Komisyonlar: Türk Tabipleri Birliği Kollarının Tabip Odası Komisyonlarını,

g)GYK: Genel Yönetim Kurulu’nu

h)MYK: Merkez Yürütme Kurulu’nu anlatır.

Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi

Madde 5-Kongre yasa gereği, iki yılda bir seçimli olmak üzere her yıl bir defa toplanır. Kongre kararları Konsey’i ve diğer organlarla tüm tabip odalarını bağlayıcı niteliktedir.

Kongre Öncesi Hazırlıklar

Madde 6-Kongre her yıl Haziran ayının ikinci yarısında toplanır. Odalar gündem hakkında görüşlerini Mayıs ayı sonuna kadar Konsey’e iletirler. Konsey, gelen önerileri de dikkate alarak MYK’da kongre gündemini hazırlar. Kongre gündem taslağı ve yıllık faaliyet raporu Konsey tarafından Kongre’nin toplanacağı tarihten en geç 20 gün önce olmak üzere tüm tabip odalarına gönderilir.

Kongre’nin Yapılması

Madde 7-Kongre’nin Konsey Başkanı tarafından açılışından sonra kongre divanı için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçimi yapılır. Seçim açık oy yöntemi ile yapılır. En çok oy’u alan o göreve seçilmiş olur.Başkan, gündem üzerinde değişiklik önerisi olup olmadığını araştırır. Herhangi bir değişiklik önerisi yoksa gündemi oya sunar, mevcut delegelerin oy çokluğu ile karar alınır.Gündem kesinleştikten sonra maddeler sıraya göre başkan tarafından uygulanır. Her gündem için ayrılan süre başkan tarafından kongrenin onayına sunulur ve gündeme geçilir. Ilave gündem maddelerinde verilen önerge lehinde iki, aleyhinde iki kişiye söz verilir. Konuşmalar bittikten sonra önerge oya sunulur. Gündemin dilek ve istekler bölümünde zamanın elvermesi ölçüsünde delegelere söz verilir. Her delege kendi adına söz ister, konuşacak olanlar sırayla divan yazmanlarına adlarını yazdırırlar. Başkan, ad okuyarak konuşmacıları tanıtır, konuşma sırasını duyurur. Delegelerin konuşma süresi her delegeye eşit süre tanınmak

koşuluyla divan tarafından belirlenir. Konuşmacıların konuşmalarını bitirmelerinden sonra oturuma ara verilir. Divan Başkanı, yardımcısı ve iki yazman bu süre içinde kongre kararlarını derleyip yazılı hale getirirler. Aradan sonra tekrar toplanıldığında bu kararlar okunur. Tümü üzerinde görüşme açılır. Kararlar lehinde ve aleyhinde konuşacak delegelerin sayısını ve konuşma süresini, ayrılan süreyi dikkate alarak Divan Başkanı belirler. Konuşmalarda değişiklik, ekleme önerileri varsa tek tek oy’a sunulur. Mevcut delegelerin oy çokluğu ile karar alınır.Kongre kararlarının oylanmasından sonra başkan kongrenin oturumunu kapatır. Seçimli kongrelerde ertesi gün usulüne göre seçim yapılır ve kongre sona erer.

Kongre sonrası, organların oluşturulması

Madde 8-Merkez Konseyi, 6023 Sayılı Yasa’ya uygun olarak Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi’nce seçilen yedi kişiden oluşur ve Yasa’da belirtilen görev bölüşümünü yapar. Konsey üyeleri ayrıca, aşağıda belirtilen ve diğer çalışma alanlarına ilişkin işbölümünü kendi aralarında gerçekleştirir:

a)Tıp Eğitimi

b)Pratisyen Hekimler

c)Halk Sağlığı

d)Işçi Sağlığı ve Işyeri Hekimliği

e)Turizm ve Sağlık

f)Spor Hekimliği

g)Özel Hekimlik

h)Özlük Hakları

i)Insan Hakları

j)Basın-Yayın

k)Dış Ilişkiler

l)Tıp Etiği

m)Sosyal-Kültür Etkinlikler

n)Hukuk

o)Tıp Öğrencileri

Bu işbölümü, belirtilen alanlarda kurulmuş ya da kurulacak Kollardan sorumlu olmayı da gerektirir.

Madde 9-Büyük Kongreler arası süreç içinde Konsey; Tabip Odaları ile görüş alışverişinde bulunmak ve karar alma sürecinde daha demokratik bir işleyiş sağlamak amacıyla aşağıdaki organları oluşturur. Bu organlar, Genel Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve Temsilciler Meclisi’dir.

Genel Yönetim Kurulu(GYK)

Madde 10-Genel Yönetim Kurulu, Konsey Üyeleri ve Kol Başkanları(ya da temsilcileri) ve her Tabip Odasının iki temsilcisinden oluşur. Her oda temsilcisi Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve Büyük Kongre Delegeleri arasından seçim yoluyla belirlenir.

Madde 11-Genel Yönetim Kurulu her toplantısında, kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.

Madde 12-Genel Yönetim Kurulu üç ayda bir toplanır. Toplantılarda, Konsey’in oda temsilcilerinin görüşlerini alarak hazırladığı gündem maddeleri görüşülür. Toplantıdan önce, Oda Yönetim Kurulları, olanak varsa genel üye toplantısı ile, ya da kendi Büyük Kongre Delegeleri, seçilmiş organları ve Oda Komisyonları ile bir araya gelerek, gündemin önceden tartışılmasını sağlarlar.

Madde 13-Genel Yönetim Kurulu’nda karar almak için mevcut GYK üyelerinin oy çoğunluğu gereklidir. Örgütün tüm birimlerinde, alınan kararlara uyulması ve bunların yaşama geçirilmesi için Konsey ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri çaba harcayacaktır. Bir sonraki Genel Yönetim Kurulu’nda Konsey, alınan kararların izlenmesi ile ilgili bilgi verir.

Madde 14-Önemli kararların alınması gerektiğinde, Konsey Genel Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK)

Madde 15-MYK, Genel Yönetim Kurulu üyeleri içinden seçilen 7 kişi ile birlikte Merkez Konseyi’nin 7 üyesinden oluşan 14 kişilik bir kuruldur. GYK’nın aldığı kararların yürütülmesini sağlar. Seçimli Büyük Kongre’den sonraki ilk GYK toplantısında MYK üyeleri de seçilir. MYK, TTB’nin genel politikalarının değerlendirilmesinden, bunların uygulanmasından, Merkez örgütü ile odaların iletişiminin sağlanmasından sorumludur. Ayda bir kez toplanır. Toplantıda içlerinden biri oturum başkanı seçilir. MYK, üç kişilik bir sekreterya oluşturarak iletişimi sağlar. MYK üyeleri seçimli iki genel kurul arası için seçilir ve görev yaparlar. Istifa etmek, toplantılara üç kez üst üste özürsüz katılmamak ya da bir dönemde dört kez katılmamak görevden çekilme nedenidir. Çekilen üye yerine en çok oy alan yedek üye getirilir. MYK üyelerinin yol ve konaklama giderleri Konsey bütçesinden karşılanır.

Temsilciler Meclisi

Madde 16-Temsilciler Meclisi Konsey, Tabip Odaları Yönetim Kurulları, Büyük Kongre Delegeleri ve Kol Temsilcilerinden oluşur.

Madde 17-Temsilciler Meclisi yılda en az bir kez toplanır. Temsilciler Meclisi toplantılarında Birlik’in genel politikalarına ilişkin konular tartışılır ve kararlar alınır.

Madde 18-Temsilciler Meclisi toplantılarının yeri, zamanı ve gündemi, Tabip Odalarının önerileri dikkate alınarak Konsey’ce belirlenir.

Madde 19-Temsilciler Meclisi toplantılarını, katılımcılar arasından seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreterden oluşan bir Divan yönetir.

Danışma Toplantıları

Madde 20-Danışma Toplantıları, Merkez Konseyi’nin politika ve düşünce üretilmesi, değişik hekim kesimlerinin görüşlerinin belirlenmesi, teknik tartışmaların olgunlaştırılması gibi gerekçelerle, gereksinime göre değişen uzman ve üyelerle yaptığı toplantılardır. Bu toplantılar, Merkez Konseyi’ne yol gösterici özelliktedir.

Türk Tabipleri Birliği Kolları ve Oda Komisyonları

Tanım

Madde 21-Kollar ve Komisyonlar, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin ve Tabip Odalarının çeşitli alanlardaki gereksinimlerini karşılayacak nitelikte üretim yapan organlardır.

Kuruluş

Madde 22-Komisyonların ve Kolların kuruluşu, Büyük Kongre’nin, MYK’nın, Tabip Odaları ya da üyelerinin önerisi üzerine, ‘gönüllü’ Birlik üyelerince gerçekleştirilir. TTB’ye bağlı bir Kol oluşabilmesi için en az beş komisyon temsilcisinin bir araya gelmesi gereklidir. Bu yapıya uymayan oluşumlar ‘Çalışma Grubu’ olarak adlandırılır. Odalarda kurulacak Komisyonlar için de, Yönetim Kurullarınca aynı yöntem izlenir. Oda Yönetim Kurulu üyeleri Komisyonlara ilişkin görev bölümü yaparlar. Komisyon çalışmaları Konsey’e bildirilir.

Işleyiş

Madde 23-Kollar ve Oda Komisyonları gönüllü üyelerden oluşur. Her kol, kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra kendi iç işleyişini düzenleyen bir yönerge hazırlar. Oda Komisyonları, bu yönergeyi benimseyebilir ya da bu yönergeye uygun daha kapsamlı yönergeler hazırlayabilirler. Kol yönergesi, Konsey onayıyla yürürlüğe girer.

Madde 24-Kollar, yönergelerine uygun olarak çalışırlar. Üye sayısı 10’u geçen kollar, üyeleri arasından demokratik yöntemlerle bir Yürütme Kurulu oluşturur. Yürütme Kurulu, bir Başkan, bir Sekreter ve üç-dokuz üyeden oluşur.

Madde 25-Kollar, iç işleyişlerinde özerk, ancak Konsey’e karşı sorumludurlar. Kolların oluşturacakları çalışma programları Konsey’de görüşülerek karara bağlanır.

Madde 26-Kolların çeşitli etkinlikleri, Birlik çalışmalarının bir parçasıdır. Etkinliklerin planlanmasında, Kollar arası bilgi alışverişi, ortak çalışmalar ve eşgüdüm sağlanarak çalışma verimi için çaba harcanır. Konsey, Kollar arası eşgüdümü sağlama görevini üstlenir.

Görevler

Madde 27-Kol Yürütme Kurulları(ya da sorumlu üyeleri) MYK’ya Kol çalışmalarına ilişkin bilgi ve üç ayda bir rapor verirler. Üç aylık raporlar diğer kollara da iletilir. Ayrıca, her Büyük Kongre’den önce hazırlanan Kol Çalışma Raporu, Merkez Konseyi Çalışma Raporu’na eklenmek üzere Konsey’e sunulur.

Madde 28-Kol Yürütme Kurulları, kendi kollarının Oda Komisyonlarının kurulması için çaba harcar ve girişimlerde bulunurlar. Yürütme Kurulları, iki yılda bir Kol Genel Kurulu’nca yeniden belirlenir.

Madde 29-Kol Başkanları (ya da temsilcileri) Konsey’in haftalık toplantılarına gerek görüldüğünde katılarak, kendi çalışmalarına ilişkin bilgi verirler. Kol başkanları (ya da temsilcileri) Genel Yönetim Kurulu ve Temsilciler Meclisi toplantılarının doğal üyesidirler ve karar alma sürecine katkıda bulunurlar.

MYK Kollar Arası Eşgüdüm

Madde 30-Merkez Konsey en az üç ayda bir MYK ve tüm Kol üyelerinin katılacağı ‘Kollar Toplantısı’ düzenler. Bu toplantılarda;

a)Kolların karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları,

b)Merkez Konseyi çalışmaları konusunda Kol çalışanlarının bilgilendirilmesi,

c)Birlikçe alınacak politik kararların oluşturulma sürecine katılım sağlanması,

d)Ortak çalışmalar yapılması,

e)Genel Yönetim Kurulu toplantılarından önce gündemin tartışılması gibi işlevler gerçekleştirilir.

Kollar Toplantısı, önemli karar aşamalarında olağanüstü olarak da yapılabilir.

Oda Komisyonları

Madde 31-Oda Komisyonları, Oda Yönetim Kurulu ve Kol Yürütme Kurulu ile işbirliği içinde çalışırlar. TTB düzeyinde bir araya gelerek TTB Kollarını oluştururlar.

Madde 32-Oda Komisyonu kurulmasına oda yönetim kurulu karar verir. Ilk komisyon, gönüllü katılım ya da Yönetim Kurulu’nca görevlendirme yoluyla oluşturulur. Daha sonra gönüllü katılımla Komisyonlar genişletilir. Üye sayısı 10’un(on) üstünde olursa, Komisyon Yürütme Kurulu seçim yoluyla belirlenen başkan, sekreter ve üç üyeden oluşur.

Madde 33-Komisyonlar, Kol’un merkezden yürütülen çalışmalarının desteklenmesinin yanı sıra, yerel sorun ve gereksinimlere yönelik çalışmalar yaparlar.

Yürürlük ve yürütme

Madde 34-Bu yönerge TTB Büyük Kongresi’nde onaylandıktan sonra yürürlük kazanır. Bu yönergeyi, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yürütür.