SAĞLIK HİZMETLERİNDEN NASIL FAYDALANACAĞIZ ?

Erdem Özgür Sağlık hizmetlerinden yararlanma konuaundaki son değişiklikleri yazdı. SGK uzmanı Erdem Özgür sağlıkta yaşanan son değişikleri sizler ile paylaşıyor…

Erdem Özgür Sağlık hizmetlerinden yararlanma konuaundaki son değişiklikleri yazdı. SGK uzmanı Erdem Özgür sağlıkta yaşanan son değişikleri sizler ile paylaşıyor

Sosyal güvenlik reform sonrası 5510 sayılı Kanunun 4-1-b’ye tabi, önceki adıyla Bağ-Kur sigortalıları, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunmuyorsa genel sağlık sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekteler. Borcu olan sigortalılar değil aynı zamanda sigortalının bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalarda sağlık hizmetlerini elde edememekteler. Böylece sayıları tahminş 6 milyonu aşkın bu kapsamdaki nüfus sağlık hizmeti elde edememekteler.

Son yapılan düzenlemelerle bu derce büyük soruna çözüm bulmak amacıyla, bu borçlarını 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirenlere bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte sağlık yardımlarından yararlanma hakkı sağlanmaktadır.

SİGORTALILAR NE YAPACAK

4/1-b(Bağ-Kur) sigortalıları borçlarını yapılandırdıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünden kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için “Tecil ve Taksitlendirmeden Faydalanan Sigortalılara Ait Sağlık Yardımı Müstahaklık Belgesi“ almaları gerekmektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN NASIL YARARLANACAKLAR

Sigortalı ve bakmakla yükümlü kişiler sağlık hizmet sunucularına(hastaneler, poliklinikler, tıp ve dal merkezleri vd.) “Tecil ve Taksitlendirmeden Faydalanan Sigortalılara Ait Sağlık Yardımı Müstahaklık Belgesi“ ile müracaatları halinde gerekli sağlık hizmetleri kendilerine verilecektir.

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ YAPMASI GEREKENLER

Sağlık hizmet sunucuları ise SUT kapsamında vermeleri ve bu hizmet bedellerini Sağlık Uygulama Tebliğinin 9.2.1 maddesinin (1) alt bendine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna manuel fatura edeceklerdir.

Manuel fatura işlemleri sağlık hizmeti sunucularında önemli ölçüde kırtasiye ve zaman, işgücü kaybına sebep olacağından, kısa süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumunun bilgisayar programlarını hazırlayıp devreye sokması gerekmektedir.

PRİM ÖDEME VE GÜN SAYISINA BAKILMASIZIN SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEKLER

Son olarak prim ödeme ve gün sayısına bakılmasızın sağlık hizmeti alabilecekleri sayalım.

Prim ödeme gün sayısı olup olmadığına bakılmaksızın, genel sağlık sigortalısı olması yeterli kabul edilip gerekli sağlık hizmetleri verilmek zorunda olanlar;

18 yaşını doldurmamış olan kişiler,

Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler,

Acil haller,

İş kazası ile meslek hastalığı halleri,

Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar,

Kişilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri.

Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler.

Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali