GenelgeMEVZUAT

PERSONEL ATAMA IŞLEMLERI GENELGESI – EYLÜL 2005

PERSONEL ATAMA IŞLEMLERI GENELGESI – Eylül 2005

Genelge

Başbakanlıktan:

Konu: Personel Atama Işlemleri.

Genelge (Resmi Gazete: 25 Eylül 2005 PAZAR – Sayı : 25947)2005/25

Yürütülmekte olan kamu yönetimi reformu ve personel rejimi çalışmaları çerçevesinde kamu personel hareketlerinin takibi ve bütçe disiplininin sağlanması amacıyla;

-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamalar,

-Hakim ve Savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten sayılan görevlere yapılacak atamalar,

-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün bakım ve koruması altında bulunan ve 3413 sayılı Kanun kapsamına giren atamalar,

-3713 sayılı Kanun’un ek 1’inci maddesinde belirtilen oranlarda işe alınmaları veya atanmaları gerekenlerin atanmaları,

-Bakanlar Kurulu Kararıyla veya Müşterek Kararla yapılacak atamalar,

-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken emekliliğini talep eden ve emekliye sevk edilen, ancak ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca hizmet sürelerinin yetersizliği tespit edilerek kalan süreyi tamamlamak üzere görevlerine devamı öngörülen personelin atanmaları,

-Vatani görevlerini yapmak üzere görevlerinden ayrılıp terhislerini müteakip tekrar eski görevlerine dönmek isteyenler ile ücretsiz izin bitimi yapılacak atamalar,

-TUS ve DUS sonucunda atanmaya hak kazananların atanmaları,

-Sakat ve eski hükümlü kontenjanlarına yapılacak atamalar,

-1416 sayılı Kanun’a göre devlet burslusu olarak yurt dışına gönderilen öğrencilerin akademik eğitimlerini tamamlamalarını müteakip atanmaları,

-Doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalar ile bu kadrolarda görev yapanların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atanmaları,

-Yargı kararlarının uygulanması nedeniyle yapılacak atamalar,

-Müfettiş raporu veya soruşturma sonucu yapılması gereken atamalar,hariç olmak üzere;

1.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında, diğer personel mevzuatına tabi olarak çalışan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kadro ve görevlere nakli yoluyla yapılacak atama işlemleri 31/12/2005 tarihine kadar durdurulmuştur.Ancak; kamu hizmetlerinde aksamaya meydan verilmemesi amacıyla zorunlu hallerde yapılacak atamalar için atanma gerekçeleri belirtilmesi kaydıyla Başbakanlıktan izin alınacaktır.

2.5018 sayılı Kanuna ekli (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her türlü açıktan atama işlemi için Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır.

3.5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen geçiş işlemlerinde (mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen görevler hariç), personelin çalıştığı kurum veya kuruluş tarafından Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından izin alınmasını müteakip muvafakat işleminin tamamlanması için Başbakanlıktan izin alınacaktır.

4.Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 59 ve 92’nci maddelerine göre yapılacak atama işlemleri için Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır.

5.a)Kamu kurum ve kuruluşlarının izin taleplerinde, kurumun ihtiyacı, ataması gerçekleştirilecek personelin nitelikleri ve kurumsal verimliliğe katkısı göz önünde bulundurulacaktır.

b)Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca, kendilerine intikal eden izin talepleri, kamu personeline ilişkin genel düzenlemelerle birlikte, ilgilinin atanacağı kurumun teşkilat yapısı ile görev alanı, naklen atanacak personelin halen çalıştığı kurumda yürüttüğü görevler ve öğrenim durumu dikkate alınarak, kamu personel sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından titiz bir şekilde değerlendirilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan