GenelgeMEVZUAT

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVI YÖNTEMLERI KONUSUNDA EĞITIM VERECEK MERKEZLERIN NITELIKLERI

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVI YÖNTEMLERI KONUSUNDA EĞITIM VERECEK MERKEZLERIN NITELIKLERI, TESPITI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ILE EĞITIM PROGRAMI VE SERTIFIKA VERILMESINE DAIR TEBLIĞ

Resmi Gazete: 15.12.2002-24964

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı; üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda eğitim verecek merkezlerin nitelikleri, tespiti ve çalışma usul ve esasları ile eğitim programı ve sertifika verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ; üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda eğitim veren merkezleri ve bu merkezlerin faaliyetleri ile bu merkezlerde eğitim gören kişileri kapsar.

Hukukî dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ; 21.08.1987 tarihli ve 19551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinin, 11.01.1998 tarihli ve 23227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Eğitim Merkezi: Üremeye Yardımcı Tedavi Eğitim Merkezlerini,

Eğitim Programı: Eğitim Merkezinde uygulanan teorik ve uygulamalı programı,

Kursiyer: Eğitim Merkezinde eğitilecek kişiyi,

Yönetmelik: Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği’ni,

Bilim Komisyonu: ÜYTEM Yönetmeliğinde düzenlenen “Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Bilim Komisyonu”nu,

Sertifika: Eğitim programı sonucu verilen belgeyi,

ÜYTE: “Üremeye Yardımcı Tedavi” tabirinin kısaltmasını,

ÜYTEM: “Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri” tabirinin kısaltmasını,

ifade eder.

Bu Tebliğde geçen diğer hususlar bakımından, ÜYTEM Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde yapılan tanımlar geçerlidir.

IKINCI BÖLÜM

Eğitim Merkezlerinin Açılma Şartları ve Nitelikleri

Eğitim Merkezlerinin açılabilecekleri yerler

Madde 5-Eğitim Merkezleri, Yönetmeliğe uygun olarak ÜYTEM açılış izni almış olan Bakanlık Eğitim Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Eğitim Hastaneleri ile Özel ÜYTEM’de açılabilir. Personel değişikliğinde eğitim merkezi olma özelliği Bilim Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilir. Özel ÜYTEM’nin Eğitim Merkezi olabilmesi için, Üniversite veya Bakanlığa bağlı eğitim hastanelerinin Eğitim Merkezleriyle resmi işbirliği yapmaları şarttır.

Eğitim Merkezi olarak yetkilendirilmek için başvuru

Madde 6- Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen sağlık kuruluşlarından bünyesinde Eğitim Merkezi açmak isteyenlerin gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte yazılı olarak Bakanlığa başvurmaları gerekir. Kamuya ait eğitim hastaneleri bünyesinde açılacak Eğitim Merkezi için Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü de teklif yapabilir

Eğitim Merkezlerinin nitelikleri

Madde 7- Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen sağlık kuruluşları bünyesinde Eğitim Merkezi açılması ve Eğitim Programı düzenleme yetkisi verilebilmesi için;

a)Yönetmelikde belirtildiği şekilde fiziki yapı, teorik ve pratik eğitime olanak sağlayacak toplantı salonu ile benzer bölümlerin mevcut olması,

b)Sperm analizinin, oosit diseksiyonlarının, mikromaniplasyon ve embriyo değerlendirmelerinin yapıldığı tüm mikroskopların ayrı ayrı monitörize olması veya kursiyerin de bizzat takip edebileceği eğitim mikroskobunun bulunması,

c)Kadın Hastalıkları ve Doğum, Histoloji – Embriyoloji, Androloji, Genetik, Anestezi-Aneljezi ve Laboratuvar konularından oluşan bir eğitim programı olması ve uygulanması,

d)Eğitici kadrolarında akademik kariyere sahip en az bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak üzere, embriyoloji ihtisası ya da doktorası bulunan en az bir embriyologu ve infertilite genetiği konusunda eğitim görmüş genetik uzmanı olan kurum içi veya dışı genetik merkezi ile çalıştığının belgelenmesi,

e)Yıllık en az 300 siklus sayısına ulaşmış olması, eve bebek götürme oranının en az %15 olması ve bu sonuçları Sağlık Bakanlığına bildiren, yıllık geri bildirimle onaylanmış olması,

f)ÜYTEM sorumlusu ile ÜYTEM’de laboratuvar sorumlusu olarak görev yapan embriyolog’un en az 3 yıl, ilgili alanda çalışmış olmaları, yaptıkları çalışma ve yayınlarının Bakanlığa gönderilmiş olması,gereklidir.

Bilim Komisyonu tarafından bu şartların mevcudiyeti araştırılır ve değerlendirme sonucu bir rapor ile Bakanlığa bildirilir.Bakanlıkça, Bilim Komisyonunun sunmuş olduğu rapor değerlendirilerek, yerinde ziyaret edildikten sonra, şartları haiz olan Merkezlere Bakan Onayı ile eğitim verme yetkisi verilir.

Yetkili Eğitim Merkezlerinin ilanı

Madde 8- Bu Tebliğ ile düzenlenen eğitim programını uygulamaya, Bakanlıkça tespit edilen Eğitim Merkezleri yetkilidir.Bu Merkezlerden, eğitim merkezi niteliklerini kaybettiği tespit edilenlerin eğitim yetkisinin geri alınması ve bu nitelikleri haiz olan yeni eğitim merkezlerinin ilavesi hususunda, Bilim Komisyonunca yapılacak denetim ve değerlendirme sonucu tanzim edilecek rapor değerlendirilerek, Bakanlıkça değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler ilgili Kurumlara ve Valiliklere bir yazı ile duyurulur.Yetkili olmayan merkezlerin düzenlediği eğitim programlarına dayanılarak sertifika verilemez, verilmiş ise Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programı, Bölümleri ve Süresi

Eğitim programına ilişkin genel esaslar

Madde 9- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ile Embriyologlar için ayrı eğitim programları uygulanır.

Eğitimde Amaç:

a)Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları için; Ünite Sorumlusu olarak, bir ÜYTEM’ni tek başına yönetebilecek ve infertilite ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip edip uygulayabilecek temel bilgileri ve uygulama becerilerini,

b)Embriyologlar için; laboratuar sorumlusu olarak, bir ÜYTEM laboratuarını tek başına yönetebilecek, konusu ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip edip uygulayabilecek temel bilgileri ve uygulama becerilerini, kazandırmaktır.

Eğitim programları

Madde 10- Eğitim programı, teorik ve pratik olarak iki bölümde yapılır ve sertifika verilmesine esas eğitim programının süresi en az 6 aydır. Kurs başlangıçları Ocak ve Temmuz aylarıdır.Bir eğitim merkezinde, aynı dönemde (6 aylık sürede), bir klinisyen ve bir embriyolog olmak üzere iki kişi eğitilir. Bu kursiyer adaylarının ikisi de ÜYTEM sorumlusu yada embriyolog olarak da eğitilebilir.Ancak, 500 ve üstü yıllık siklus sayısına ulaşmış, birden fazla Mikromanipülatörü bulunan eğitim merkezlerinde 6 ayda en fazla 3 (üç) kişi eğitilebilir.

Eğitim Merkezleri teorik eğitim konuları

Madde 11- Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları için:

1.Üreme Fizyolojisi ve Endokrinolojisi

2.Infertilite nedenleri

3.Infertil çiftin değerlendirilmesi

4.ÜYTE için hasta seçimi ve değerlendirilmesi

5.Infertilitede görüntüleme teknikleri

6.Infertilitede endoskopik yöntemler

7.Infertilitede ÜYTE teknikleri de dahil tedavi seçenekleri, ÜYTE uygulamalarının tarihçesi, mevcut yasal ve etik uygulamalar

8.Ovulasyon indüksiyonu ve komplikasyonları

9.Oosit aspirasyonu

10.Temel laboratuar bilgisi

11.Temel embriyoloji ve genetik

12.Mikromanipülasyon ve embriyo biopsisi

13.Embriyo transferi ve destek tedavisi

14.Embriyo dondurulması ve saklanması

15.Asepsi, antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon

16.ÜYTE uygulamalarında anestezi-analjezi

17.Hastaların kaydı, istatistik analizi ve raporlama

18.ÜYTE uygulamalarında problem çözümü

19.Temel eğitim ve iletişim teknikleri

20.Ortak bilgisayar program eğitimi

Embriyologlar için:

1.Embriyoloji ve genetik temel bilgileri

2.Temel üreme fizyolojisi ve endokrinolojisi

3.Temel laboratuar teknikleri

4.Embriyo dondurulması, saklanması

5.Mikromanipülasyon

6.Embriyo biopsisi

7.ÜYTE uygulamalarında problem çözümü

8.ÜYTE uygulamalarının tarihçesi, mevcut yasal ve etik uygulamalar

9.Asepsi, antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon

10.Hastaların kaydı, istatistik analizi ve raporlama

11.Temel eğitim ve iletişim teknikleri

12.Ortak bilgisayar program eğitimi

Eğitim sırasında değerlendirme akademik unvana sahip ÜYTE Merkezi Sorumlusu ve laboratuar sorumlusu tarafından yapılır. Değerlendirmenin sürekliliği ve güvenilirliği için pratik eğitim çizelgesine uygun olarak detaylı hazırlanmış kursiyerin dolduracağı ve merkez sorumlusunun onaylayacağı dosya esas alınacaktır.

Eğitim Merkezleri pratik eğitim konuları:

Madde 12- Pratik eğitim, poliklinik hizmetlerinden hastayla ilk karşılaşma ile başlayıp embriyo transferine kadar uzanan çeşitli basamakları kapsar. Eğitim basamakları, yapılması gerekenler ve konularına göre eğitim süreleri, aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

a)Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları için pratik eğitim konuları:

Ilk 15 gün teorik hazırlanma

1)Erkek hastanın muayene ve değerlendirilmesi (50 hasta)

2)Ovulasyon indüksiyonu kontrolü ovaryan hiper stimulasyon (COH) (50 hasta)

3)Ultrason eğitimi- Follikülometri (30 hasta) ve ultrasonografi kılavuzluğunda yumurta toplanması (20 hasta)

4)Sperm elde etmede girişimsel yöntemler (10 hasta)

5)Embriyo transferi ve destek tedavisi (50 hasta)

1)Rutin Semen Analizi (Androloji) Eğitim Süresi 30gün

Eğitim Basamakları Eğitimde yapılması gereken işlem ve sayısı Eğitim süresi

Laboratuar alet, malzemelerini tanıma, yapılan işlemleri gözlem Gözlem Ilk 1 gün

Bazal sperm değerlendirmesi En az 50 sperm analizi gözlemleme 7 gün

Sperm morfolojisinin değerlendirilmesi En az 50 sperm morfoloji preparatının bakılması 3 gün

Sperm hazırlık işlemleri En az 50 sperm washing işlemi (25 swim up/25 Percoll) 4 gün

Pratik uygulama Eğitimci kontrolünde 10 kez washing sperm hazırlama ve morfoloji değerlendirme 15 gün

2)ÜYTE Yöntemleri

Sperm hazırlama

Eğitim süresi 30 gün

Eğitim basamakları Eğitimde yapılması gereken işlem ve sayısı Eğitim süresi

Laboratuar alet, malzemelerini tanıma, yapılan işlemleri gözlem Gözlem Ilk 1 gün

IVF/ICSI işlemleri için sperm hazırlanması En az 10 vaka gözlemlenmesi

MESA/TESA/TESE/ PESA işlemleri ile sperm hazırlanması En az 2 vaka gözlemlenmesi

Pratik uygulama Eğitimci kontrolünde sperm elde edilen vakalardan ikinci ejakulat hazırlanması (5 vaka)

Eğitimci kontrolünde 1 vakada TESE dokusunun parçalanması, 1 vakada TESA/MESA/PESA işlemi yapılması TOPLAM 30 gün

3)EMBRIYOLOJI

Eğitim basamakları Eğitimde yapılması gereken işlem ve sayısı Eğitim süresi 15 gün

Laboratuar alet, malzemelerini tanıma, yapılan işlemleri gözlem Gözlem 1 gün

Yumurta ve kalitesini tanıma işlemi Eğitimci kontrolünde 5 vakada uygulama 3 gün

Yumurta temizleme işlemi Eğitimci kontrolünde 3 vakada uygulama 3 gün

Embriyo transfer hazırlığı Fertilize olmayan oositlerle veya arta kalan embriyolar ile en az 10 kez 2 farklı transfer katateri ile deneme 3 gün

TOPLAM 10 gün

Mikroenjeksiyon işlemi Fertilize olmayan oositlerle pratik çalışma 5 gün

Pratik uygulama 90 gün

b)Embriyologlar için pratik eğitim konuları:

Ilk 15 gün teorik hazırlanma

ANDROLOJI Eğitim süresi 60 gün

1)Rutin Semen Analizi

Eğitim süresi 30 gün

Eğitim Basamakları Eğitimde yapılması gereken işlem ve sayısı

Eğitim süresi

Laboratuar alet, malzemelerini tanıma, yapılan işlemleri gözlem Gözlem Ilk 3 gün

Bazal sperm değerlendirmesi En az 50 sperm analizi gözlemleme 7 gün

Sperm morfolojisinin değerlendirilmesi En az 50 sperm morfoloji preparatının bakılması 7 gün

Sperm hazırlık işlemleri En az 50 sperm washing işlemi (25 swim up/ 25 Percoll) 7 gün

Pratik uygulama Eğitimci kontrolünde 10 kez washing sperm hazırlama ve morfoloji değerlendirme 6 gün

2) ÜYTE Yöntemleri

Sperm hazırlama

Eğitim süresi 30 gün

Eğitim basamakları Eğitimde yapılması gereken işlem ve sayısı Eğitim süresi

Laboratuar alet, malzemelerini tanıma, yapılan işlemleri gözlem Gözlem Ilk 3 gün

IVF/ICSI işlemleri için sperm hazırlanması En az 10 vaka gözlemlenmesi 20 gün

MESA/TESA/TESE/PESA işlemleri ile sperm hazırlanması En az 2 vaka gözlemlenmesi

Pratik uygulama Eğitimci kontrolünde sperm elde edilen vakalardan ikinci ejakulat hazırlanması (5 vaka)

Eğitimci kontrolünde 1 vakada TESE dokusunun parçalanması, 1 vakada TESA/MESA/PESA işlemi yapılması 7 gün

TOPLAM 30 gün

3) EMBRIYOLOJI

Eğitim basamakları Eğitimde yapılması gereken işlem ve sayısı Eğitim süresi 60 gün

Laboratuar alet, malzemelerini tanıma, yapılan işlemleri gözlem gözlem 30 gün

Işlemler için hazırlık yapabilme Pastör pipeti, ağız pipeti kullanabilme, pipet yapımı Pratik uygulama 9 gün

Yumurta ve kalitesini tanıma işlemi Eğitimci kontrolünde 5 vakada uygulama 7 gün

Yumurta temizleme işlemi Eğitimci kontrolünde 3 vakada Uygulama 7 gün

Embriyo transfer hazırlığı Fertilize olmayan oositlerle veya arta kalan embriyolar ile en az 10 kez 2 farklı transfer katateri ile deneme 7 gün

TOPLAM 60 gün

Pratik uygulama Son 45 gün

Bu tabloda düzenlenen eğitim konuları dışında, kursiyerlerin istekleri ve Komisyonca uygun görülmesi halinde 60 gün süreli Mikroenjeksiyon işlemi ve Fertilize olmayan oositlerle pratik çalışma yaptırılabilir.Bakanlıkça gerekli görülen hallerde ve Bilim Komisyonunun tavsiyeleri üzerine programlarda değişiklik yapılabilir ve yapılan değişiklikler duyurulur.Eğitim Merkezi sorumluları her yıl eylül ayında Bilim Komisyonu toplantısına katılarak, verilen eğitim programının yeterliliği ve geliştirilmesi hakkındaki görüşlerini bildirirler. Eğitime ilişkin asgari pratik sayıları belirlenir.

Eğitim Merkezlerinin faaliyet planlarının ve programının bildirimi

Madde 13- Eğitim Merkezleri yıllık eğitim faaliyetlerini bir rapor halinde Bakanlığa sunar. Eğitim Merkezlerinin, her eğitim döneminde kaç ÜYTEM sorumlusuna, kaç embriyoloğa eğitim vereceğini bildiren yazıları Bilim Komisyonunca değerlendirilerek yıllık eğitim faaliyetleri düzenlenir.Eğitim Merkezleri yıllık eğitim raporlarını Bakanlıkça öngörülen formatta her yıl ocak ayında Bakanlığa sunarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programına Müracaat ve Kabul Şartları ile

Eğitim Ücretlerinin Karşılanması

Eğitim Programına Müracaat

Madde 14- Eğitim için müracaat şartları:

Kadın-Doğum Uzmanları:

1-Detaylı özgeçmişlerini,

2-Tıp doktoru diplomasını,

3-Uzmanlık belgesini,

4-Laparoskopi sertifikasını,

5-Ultrasonografi belgesini,

6-Daha önce konu ile ilgili yapmış oldukları çalışmaları,

Embriyoloji eğitimi için:

1-Detaylı özgeçmişlerini,

2-Mezun oldukları yüksek okul diplomasını,

3-Ilgili belgelerini (uzmanlık, lisans üstü, doktora vb.),

4-Konu ile ilgili yapmış oldukları çalışmaları,içeren dosyaların ekli olduğu bir dilekçe ile Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğüne başvururlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve memur sıfatını haiz olanların eğitim alma müracaatlarının, çalıştıkları kurum vasıtasıyla yapılması şarttır.

Müracaatların değerlendirilmesi ve eğitim programına kabul edilme

Madde 15- Müracaat dilekçesi ve ekindeki belgeler Genel Müdürlükçe değerlendirilir, uygun bulunması halinde bir Eğitim Merkezinde başlatılır.

Eğitim programına devamsızlık

Madde 16- Eğitim programına kesintisiz devam edilmesi esastır. Mazeretsiz olarak devamsızlık yapılan ve aşağıdaki fıkrada belirtilen süreyi geçmeyen devamsızlıklar ile hastalık raporu sebebiyle yapılan devamsızlıklarda 10 günü aşan süreli devamsızlıklar eğitim süresine ilave edilerek tamamlattırılır.Memur sıfatıyla görevlendirmesi olmayan kursiyerlerin mazeretsiz 10 günü aşan devamsızlıkları halinde program ile ilişikleri kesilir. Memur sıfatı ile iştirak edenlerin mazeretsiz devamsızlıkları bağlı bulunduğu kurumuna bildirilir ve disiplin hükümleri haricinde eğitime devamsızlıkları döneminde kurumundaki göreve de devam etmediği tespit edilenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre yasal işlem yapılır.

Eğitim ücretlerinin tespiti

Madde 17- Eğitim Merkezlerinde düzenlenecek eğitim programları için kişi başına ödenecek miktar ile kursiyer ücretine ilişkin diğer usul ve esaslar, Bilim Komisyonunun görüşleri alınarak Sağlık Bakanlığı’nca tespit edilir ve duyurulur. Kursiyerin bir aylık eğitim ücreti, Ankara’da 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden maaş alan bir uzman tabibin o yılın Ocak ayında aldığı bir aylık net maaşını geçemez.

Devlet memurlarının durumu

Madde 18- Eğitim programına iştirak edenlerden memur statüsünü haiz olanlar, hizmet içi eğitim kapsamında mütalaa edilerek, program süresince geçici görevlendirme yapılır ve bunlardan kurs ücreti alınmaz. Bunlar eğitim sürelerinin iki katı kadar kurumlarında çalışmak zorundadırlar. Bunların sertifikaları, kendi kurumlarındaki çalışma sürelerini tamamlamadan kendilerine verilmez.

BEŞINCI BÖLÜM

Eğitim Programında Kursiyerlerin Değerlendirilmesi

Ölçütleri ve Sertifika Işlemleri

Kursiyerlerin değerlendirilmesi

Madde 19- Kursiyerler 6 aylık eğitim sonunda yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınavlar, kursiyerin eğitim gördüğü eğitim merkezince yapılır. Sözlü sınavlar ise, aynı eğitim merkezinde Bakanlık tarafından oluşturulacak bir jüri tarafından yapılır. Jüriler, eğitim verme niteliklerine sahip ilgili branşlardaki 3 uzmandan oluşur.Bir kursiyerin başarılı sayılabilmesi için, teorik ve yazılı eğitim konularından almış olduğu not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması şarttır. Ancak, pratik eğitim konularından 50 puandan aşağı not alan kursiyer, puan ortalaması kaç olursa olsun başarısız sayılır.Bu sınavlarda başarısız olan kursiyerler 3 ay süre ile eğitime devam ederler ve bu sürenin sonunda yazılı ve sözlü sınava alınırlar. Bu sınavlarda da başarısız olan kursiyer, bilim komisyonunca belirlenecek başka bir eğitim merkezinde yeniden 6 aylık bir eğitime tabi tutulur. Bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda da başarısız bulunan kursiyerler 2 yıl süre ile aynı eğitime başvuramazlar.

Sertifikaya Esas Olacak ve Eğitim Merkezince Düzenlenecek Belgeler

Eğitim Merkezince düzenlenecek belgeler

Madde 20- Eğitim alan her aday için ayrı bir dosya tanzim edilir. Eğitim programı sonucunda başarılı görülen kursiyerlere, eğitim çalışmalarına ilişkin uygulama ve müfredat programı ile yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukları üstlenebilecek bilgi ve beceriyi haiz olduğuna dair bilgileri içeren bir form düzenlenerek Bakanlığa intikal ettirilir.

Sertifikalandırma esasları

Madde 21- Eğitim Merkezince, eğitim programını tamamlayanların ÜYTE ile ilgili konularda almış olduğu eğitim ile bu eğitimlerde uygulanan müfredat programına ait belgeler Bakanlığa gönderilir. Bu şekilde gönderilen bilgi ve belgeler Bilim Komisyonu tarafından incelenir. Bilim Komisyonun tavsiyesi üzerine, Genel Müdürlükçe Tebliğ ekindeki Ek-1 sayılı Sertifika Belgesi tanzim edilerek Müsteşar Onayına sunulur ve imzayı müteakiben ilgiliye verilir. Tebliğ hükümlerine göre verilen sertifika belgelerine ilişkin bilgiler Genel Müdürlükçe tutulacak bir deftere kaydedilir ve muhafaza edilir.

Yurt dışında gördüğü eğitime istinaden sertifika talep edenlerden;

a)Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları;

1-Uzmanlık Belgesinin noter tasdikli örneği,

2-Bakanlık tarafından verilmiş laparoskopi sertifikası örneği,

3-Bakanlık tarafından uygun görülmüş ultrasonografi belgesi örneği,

4-ÜYTE ile ilgili konularda almış olduğu eğitim ile bu eğitimlerde uygulanan müfredat programına ait belgeleri,

b)Embriyoloji eğitimi alanlar;

1-Mezuniyet belgesinin noter tasdikli örneği,

2-ÜYTE ile ilgili konularda almış olduğu eğitim ile bu eğitimlerde uygulanan müfredat programına ait belgeleri,

müracaat dilekçesine ekleyerek Bakanlığa başvuruda bulunurlar.

Yurt dışında eğitim görenlerin belgeleri ve eğitim alınan merkez, ilgili Yönetmelik ve Eğitim Tebliği çerçevesinde uygunluğu ve denklik açısından Bilim Komisyonunca değerlendirilir. Tebliğ ve Yönetmeliğe uygun olmayanların eksikliklerini tamamlaması istenir.Tebliğin yayın tarihinden önce bu Tebliğ ile belirlenmemiş, yurtiçi veya yurtdışındaki merkezlerde eğitim almış ve bunu belgelemiş adayların sertifika müracaatları Bilim Komisyonunda değerlendirilerek, sertifikalandırılır. Devlet memurlarının sertifikalandırma işlemleri 18 nci maddede belirtilen esaslara göre yapılır.

Tazeleme Eğitimleri

Madde 22- ÜYTEM’deki çalışmasına en az 2 yıl herhangi bir nedenle ara vermiş olanların yeniden çalışmak istediği durumlarda 1 aylık tazeleme eğitimi alması gerekir.Sertifika alındığı tarihten itibaren 2 yıl süre ile hiç çalışmamış olanların, çalışmak istemeleri halinde 2 aylık tazeleme eğitimi alması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim Merkezlerinin Denetimi ve Eğitim Faaliyetlerinin Durdurulması

ile Eğitim Yetkisinin Geri Alınması

Madde 23- Eğitim Merkezleri, ÜYTE Bilim Komisyonunun Izleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından yılda en az bir kez denetlenir. Yapılan denetleme sonucunda Eğitim Merkezi olma kriterleri yanında; personel hareketleri, fiziki konum ve cihaz listesi değişimi, siklus sayısı, eve bebek götürme oranları, Üremeye Yardımcı Tedavi Tekniklerinde yenilikler ışığında merkezin bilimsel ve işlevsel gelişiminin olup olmadığı bir rapor halinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Denetleme raporları, Genel Müdürlük görüşü de belirtilerek Bilim Komisyonunun görüşüne sunulur. Genel Müdürlükçe, Bilim Komisyonu görüşleri de dikkate alınarak Merkezin durumu hakkında karar verilir.Yapılan denetim sonucu, eğitim merkezi niteliğini kaybettiği anlaşılan Merkezlerin faaliyeti durdurulur ve Bakanlıkça eksikliklerin tamamlanması için 2 ay süre verilir, belirtilen bu süre zarfında eksikliklerini tamamlamayan merkezlerin, eğitim verme yetkisi verildiği usul dairesinde geri alınır.Eğitim yetkisi geri alınan merkezlerdeki kursiyerlerin durumu

Madde 24- Bu merkezlerdeki kursiyerler, Bilim Komisyon’ un tavsiyesi alınarak, durumlarına en uygun bir eğitim merkezine nakledilirler. Böyle bir merkezde eğitilmekte olan kursiyerlerin eğitimlerinin aksatılmaması için Bakanlıkça gereken tedbirler derhal alınır.Eğitim yetkisi alınan merkezler, eğitim programına ve kursiyerlere ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi, istenildiğinde Bakanlığa teslim etmeye mecbur olup, nakilleri yapılan kursiyerlerin eğitim programının muhtevası ve süresi, bu bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucuna göre tayin edilir.

YEDINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebliğde açıklık olmayan ve hüküm bulunmayan haller

Madde 25- Bu Tebliğde açıklık olmayan ve hüküm bulunmayan hallerde, Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.Faaliyette olan merkezlerin personelinin eğitim programına iştirak süresi

Madde 26- Tebliğin yürürlük tarihinden önce Yönetmelik Hükümlerine göre faaliyette olan eğitim merkezlerinin fiziki yapı, personel, tıbbi araç-gereç, yıllık siklus sayısı, eve bebek götürme oranlarını üç (3) ay içinde Bakanlığa bildirmeleri gerekir.

Geçici Madde 1- Halen Eğitim Merkezi konumunda olan merkezlerin, durumlarını bir yıl içinde Tebliğe uygun hale getirmeleri şarttır.

Geçici Madde 2- Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce eğitim görmüş olanlar, Tebliğin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde, eğitime devam etmekte olanlar ise eğitimlerinin bitiminden itibaren bir ay içinde Bakanlığa başvurarak sertifikalandırılmaları için değerlendirilmesini isteyebilirler. Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

Yürürlük

Madde 27- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.