GenelgeMEVZUAT

ÖZEL GÜVENLIK GÖREVLILERI VE SILAH RUHSATI ALACAKLARA VERILECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI

ÖZEL GÜVENLIK GÖREVLILERI VE SILAH RUHSATI ALACAKLARA VERILECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGELERI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: B10.0.THG.0.10.00.02.- 010.06- 17.04.2006 / 765

Konu: Özel Güvenlik Görevlilerine Verilecek Sağlık Kurulu Raporu

………………VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE2006/45

Ilgi:a)28.01.2005 tarih ve 1553 sayılı Genelgemiz.

b)Içişleri Bakanlığı’nın 27.03.2006 tarih ve 57977 sayılı yazısı.

c)24.05.2004 tarih ve 8470-2004/74 sayılı Genelgemiz.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Ilişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereği, özel güvenlik görevlisi olacak şahıslara “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu, ilgi (a) Genelgemizde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda verilmektedir.Içişleri Bakanlığının ilgi (b) sayılı yazılarında, silahlı özel güvenlik görevlisi olacak şahısların, yukarda anılan yönetmeliğin 24 üncü maddesi, “görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır” hükmü gereği “özel güvenlik görevlisi olur” ifadesinin geçtiği sağlık kurulu raporu almaları gerektiği belirtilmektedir.Bundan böyle; silahsız özel güvenlik görevlisi olacak şahıslara, halen uygulanmakta olan ilgi (a) Genelgemizde belirtilen usul ve esaslar dahilinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu verilmesi,

Silahlı özel güvenlik görevlisi olacak şahıslara ise, 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik gereği, Bakanlığımızca yayımlanan ilgi (c ) sayılı “Silah Ruhsatı Alacak Kişilere Verilecek Raporlar başlıklı” Genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibaresi geçen sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Yukarda bahsedilen sağlık kurulu raporunu düzenleyebilecek hastane baştabipliklerinin bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

81 Il Valiliği

Içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI: B100THG0100002-3120 / 1553-28.01.2005

KONU: Sağlık Raporları

…………….VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE2005/ 12

ILGI:a)28.07.2003 tarih ve 14841 (2003/86) sayılı,

b)20.02.2004 tarih ve 2847 (2004/23) sayılı genelgelerimiz.

Içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 31.12.2004 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.08.01/3969-232946 sayılı yazısı ile, 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında çalışma izni alarak özel güvenlik görevlisi olacaklardan, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Ilişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince sağlık raporu alınması gerektiği, ancak sağlık raporu verebilecek özel veya resmi hastanelerin ekserisinde nöroloji dalında uzman bulunmadığı, uzman bulunan hastanelerde de Bakanlığımızca talimat verilmediğinden bahisle rapor verilemediği belirtilmektedir.5188 sayılı Kanun kapsamında çalışma izni alarak özel güvenlik görevlisi olacaklardan Kanunun Uygulanmasına Ilişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereği “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenmektedir.Mezkur Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince özel güvenlik görevlisi çalışma izni

verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen,

a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

c)Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak.

d)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini ypmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

e)Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.” kriterlerine dikkat edilerek sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

1/2Yukarıda belirtilen dallarda uzman hekimi bulunmayan yerlerde, Yataklı Tedavi Kurumları Işletme Yönetmeliği’nin 25 inci maddesi gereğince, sağlık kurulunda ilgili dalda resmi uzmanın bulunmadığı hallerde, aynı şehirdeki resmi kurumların ilgili dal uzmanlarından birisi davet edilerek, kurula, katılması sağlanır. Bu da bulunmadığı takdirde, baştabibin uygun göreceği ve valiliğin onaylayacağı bir serbest uzmandan sağlık kurulunda yararlanılması mümkündür.Bu konuda rapor verebilecek kurumlarımızın yukarıda belirtilen hüküm doğrultusunda Sağlık Kurulu oluşturarak, vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi.Ayrıca, rapor müracaatlarının değerlendirilmesinde, daha önce yayınladığımız ilgi (a-b) de kayıtlı genelgelerimizde de belirtildiği üzere, Bakanlığımız hastanelerinin daha titiz davranmaları ve rapor düzenlenmesinde yararlanılan tüm tetkik tahlillere ilişkin resmi belgelerin yapılabilecek bir denetimde değerlendirilmek üzere muhafazası için ilgili hastanelerin uyarılması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.Müsteşar

DAĞITIM :

GEREĞI : BILGI:

81 Il Valiliği

Içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI: B100THG0100002-3120-24.05.2004 – 8470

KONU: Silah Ruhsatı Alacak Kişilere Verilecek Raporlar

……………….VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE2004/74

Bilindiği üzere, Içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 15.05.1997 tarih ve 1159-109 sayılı Genelgesi ile hastanelerin sağlık kuruluna giren vatandaşların fiziki kusurlarının bulunması halinde silah ruhsatı verilip verilemeyeceğine ilişkin hususlar belirtilmiştir.Bazı hastanelerimizde “renk körlüğü, tek göz körlüğü, görme keskinlik dereceleri ve refreksiyon kusurlarının derecesi” gibi konularda meydana gelen tereddütler nedeniyle, silah ruhsatı alacak olan kişilerden istenecek olan sağlık raporlarında uyulması gereken kriterlerin neler olması gerektiği hususu Içişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)’ndan alınan 01.03.2004 tarih ve 1272-47935 sayılı yazı ile belirtilmiş olup, silah ruhsatı alacak kişilerden istenecek sağlık raporlarının Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB, Dahiliye dallarını kapsayacak şekilde sağlık kurulu raporu olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.Ayrıca söz konusu yazı ekindeki Silah Bulundurma Ve Taşıma Ruhsatı Verilemeyecek Durumlar listesi yazımız ekinde

gönderilmiştir.Raporda yer alan bölümlerin eksiksiz ve hastane kayıtlarına uygun olarak ilgili dal uzmanı doktorlar tarafından Yataklı Tedavi Kurumları Işletme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sağlamsa “sağlam” yazılması, hastalık varsa teşhisin açıkça yazılması, kaşelenmesi ve imzalanması, raporlar üzerinde düzeltme yapılmışsa düzeltmeyi yapan tarafından kaşelenmesi ve imzalanması,

Yukarda bahsedilen sağlık kurulu raporunu düzenleyebilecek hastane baştabiplerinin bilgilendirilmesi hususunda,Bilgilerinizi ve gereğini arz / rica ederim.

Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

EKI:1 Silah Bulundurma Ve Taşıma Ruhsatı Verilemeyecek Durumlar listesi

DAĞITIM:

GEREĞI: BILGI:

81 Il Valiliği

Içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

Ek-1 SILAH BULUNDURMA VE TAŞIMA RUHSATI VERILEMEYECEK DURUMLAR:

Psikiyatri:

·Psikiyatri hastalığı olanlara

·Kişilik bozukluğu olanlara

·Alkol uyuşturucu bağımlılığı olanlara

·Impuls kontrol bozukluğu olanlara silah ruhsatı verilmez.

Nöroloji:

·Serebrovasküler hastalık geçirip silah kullanmasını engelleyecek sekeli olanlara

·Miyotonik rahatsızlığı ve ileri derede miyopatisi olanlara

·Epilepsi hastalığı olanlara

·Ellerde tremoru olanlara

·Mental retardasyonu olanlara

·Demansı olanlara

·Üst extremitielerde periferik sinir bozukluğu olup, silah kullanmasına engel teşkil edeceklere

·Denge kaybına neden olan serebeller sistem rahatsızlıkları olanlara silah ruhsatı verilmez.

Göz:

·Düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 2/10’dan aşağı, her iki gözün görme toplamı 12/20’den az olanlara

·Silindirik değerlerin toplamı –5 ten ve +3 den daha yukarı değerdeki refraksiyon kusurları olanlara

·Gece körlüğü olanlara

·Ptozis-hemiptozis olanlara

·Diplopi ve paralitik şaşılık olanlara

·Görme alanı defekti olanlara

·Renk körlüğü olanlara silah ruhsatı verilmez. Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt, makula dejenerasyonu, retinopatiler) hastalığı olanlara yılda bir kez göz muayenesi istenir.

KBB:

·Her iki kulak için ayrı ayrı fısıltıyı 2.5 metreden duymayı engelleyen işitme kaybı olanlara

Ortopedi:

·Üst extremetelerden 2 sini de kaybetmiş olanlara

·Kas iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlılığı olanlara

·Protezi olup kullanım uyumluluğu gösteremeyenlere silah ruhsatı verilmez.

Dahiliye:

·Vücutta aşırı düşkünlük yapmış herhangi bir dahili hastalığı olanlara silah bulundurma ve taşıma ruhsatı verilmez.