MEVZUATYönetmelik

SAĞLIK HIZMETI SUNAN 4734 SAYILI KAMU IHALE KANUNU

SAĞLIK HIZMETI SUNAN 4734 SAYILI KAMU IHALE KANUNU KAPSAMINDAKI IDARELERIN TEŞHIS VE TEDAVIYE YÖNELIK OLARAK BIRBIRLERINDEN YAPACAKLARI MAL VE HIZMET ALIMLARINA ILIŞKIN YÖNETMELIK

Resmî Gazete

Sayı : 27134

YÖNETMELIK

Maliye Bakanlığından:

SAĞLIK HIZMETI SUNAN 4734 SAYILI KAMU IHALE KANUNU KAPSAMINDAKI IDARELERIN TEŞHIS VE TEDAVIYE YÖNELIK OLARAK BIRBIRLERINDEN YAPACAKLARI MAL VE HIZMET ALIMLARINA ILIŞKIN YÖNETMELIK

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ihale Kanunu kapsamındaki idarelerden sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarının usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ihale Kanunu kapsamındaki idarelerden sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 3 üncü maddesinin (h) bendi ile aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)Kanun: 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununu,

b)Idare: Kanunun 2 nci maddesinde sayılan idarelerden sağlık hizmeti sunanları,

c)Geri ödeme kurumu: Ilgili mevzuatı uyarınca hak sahibi kişilerin sağlık yardımını karşılamakla yükümlü kamu kurum ve kuruluşlarını,

ç)Fiyat tarifeleri: Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde veya Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tedavi Yardımına Ilişkin Uygulama Tebliğinde belirlenen fiyatları ya da bu kapsamda hazırlanan diğer resmi fiyatları,

d)Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

e)Hizmet: Teşhis ve tedaviye yönelik olarak idarelerce üretilen veya Kanuna göre hizmet alımı yolu ile üçüncü şahıslardan temin edilen hizmetleri,

f)Mal: Teşhis ve tedaviye yönelik olarak idarelerce üretilen veya Kanuna göre temin edilen malları,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Hizmet Alımları

Hizmet alınması

MADDE 5 – (1)Idareler, aralarında imzalayacakları protokollerle birbirlerinden doğrudan hizmet alabilirler.

Fiyatlandırma

MADDE 6 – (1)Idarelerin kendi aralarında alım ve satıma konu olan hizmetlerden, fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların bu Yönetmelik kapsamındaki alım ve satımlara esas alınacak fiyatları, maliyetinin altında kalmamak kaydıyla idareler arasında yapılacak protokolle belirlenir. Ancak, bu suretle belirlenecek fiyat, fiyat tarifeleriyle belirlenen fiyatı hiçbir şekilde geçemez. Fiyat tarifelerinde belirlenmiş olan tutarlardaki değişikliklerin; protokol ile belirlenen fiyatları etkileyip etkilemeyeceği, etkileyecekse hangi oranda etkileyeceği ve karşılıklı alımlarda mahsuplaşma yapılıp yapılmayacağı hususları da protokolde ayrıca karara bağlanır.

(2)Idarelerin kendi aralarında alım ve satıma konu olan hizmetlerden, fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve hizmet alımı yoluyla üçüncü şahıslardan temin edilen hizmetlerin fiyatı; yapılacak kanuni kesintiler ihale bedeline ayrıca dâhil edilmek kaydıyla, ihale bedelinin üzerine % 10’a kadar ilave edilmek suretiyle belirlenebilir.

(3)Idarelerin kendi aralarında alım ve satıma konu olan hizmetlerden, fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve idarelerce üretilen hizmetlerin fiyatı, kanuni kesintiler maliyet bedeline ayrıca dâhil edilmek kaydıyla, maliyet bedelinin üzerine % 10’a kadar ilave edilmek suretiyle belirlenebilir.

Faturalandırma ve ödemeler

MADDE 7 – (1) Sunulan hizmetlerin bedeli, protokolde belirlenen fiyatlar üzerinden hizmeti satan idarece düzenlenecek fatura karşılığında, hizmeti alan idarece ödenir. Faturanın düzenleme ve ödeme süresi protokolde belirlenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında hastaya sunulan hizmetlerin bedeli, geri ödeme kurumuna hizmeti alan idare tarafından faturalandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mal Alımları

Mal alınması

MADDE 8 – (1)Idareler aralarında imzalayacakları protokollerle birbirlerinden doğrudan mal temin edebilirler.

Fiyatlandırma

MADDE 9 – (1)Idarelerin kendi aralarında alım ve satıma konu olan mallardan, fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların bu Yönetmelik kapsamındaki alım ve satımlara esas alınacak fiyatları, maliyetinin altında kalmamak kaydıyla idareler arasında yapılacak protokolle belirlenir. Ancak, bu suretle belirlenecek fiyat, fiyat tarifeleriyle belirlenen fiyatı hiçbir şekilde geçemez. Fiyat tarifelerinde belirlenmiş olan tutarlardaki değişikliklerin; protokol ile belirlenen fiyatları etkileyip etkilemeyeceği, etkileyecekse hangi oranda etkileyeceği ve karşılıklı alımlarda mahsuplaşma yapılıp yapılmayacağı hususları da protokolde ayrıca karara bağlanır.

(2)Idarelerin kendi aralarında alım ve satıma konu olan mallardan, fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan, amortismana tabi olmayan malların fiyatı, maliyetinin üzerine %10’a kadar ilave edilmek suretiyle belirlenebilir. Fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan, amortismana tabi malların fiyatı ise amortisman tutarları da dikkate alınarak satışı yapacak olan idare tarafından 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarına göre tespit edilir.

Faturalandırma ve ödemeler

MADDE 10 – (1)Malların bedeli, protokolde belirlenen fiyatlar üzerinden malı satan idarece düzenlenecek fatura karşılığında malı satın alan idarece ödenir. Faturanın düzenleme ve ödeme süresi protokolde belirlenir.

(2)Bu Yönetmelik kapsamında kullanılan malların bedeli geri ödeme kurumuna malı alan idare tarafından faturalandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Protokol düzenlenmesi

MADDE 11 – (1)Her bir mal ve hizmet alımı için ayrı ayrı protokol düzenlenebileceği gibi, birden fazla mal ve hizmet alımı için ortak protokol düzenlenebilir.

(2)Karşılıklı mutabakat sonucu hazırlanan Protokol, Protokolün tarafı olan birimlerin harcama yetkilileri tarafından imzalanır.

(3)Mal alımına ve hizmet sunumuna ilişkin diğer hususlar, her alım konusunun özelliğine göre idarelerce protokolde belirlenir.

(4)Protokolde “bu alımlar hakkında uygulanacak ceza ve yasaklama hükümlerinde 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununa tabi olunacağı” hususuna yer verilir.

(5)Protokolün feshine ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümler protokolde belirlenir.

BEŞINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür