GenelgeMEVZUAT

MADDE BAĞIMLILIĞI MERKEZLERINDE GÖREV YAPACAK PERSONELIN EĞITIMINE VE SERTIFIKALANDIRILMASINA DAIR TEBLIĞ

MADDE BAĞIMLILIĞI MERKEZLERINDE GÖREV YAPACAK PERSONELIN EĞITIMINE VE SERTIFIKALANDIRILMASINA DAIR TEBLIĞ

Sağlık Bakanlığından:

MADDE BAĞIMLILIĞI MERKEZLERINDE GÖREV YAPACAK PERSONELIN EĞITIMINE VE SERTIFIKALANDIRILMASINA DAIR TEBLIĞ

Resmi Gazete:

Tarih: 10.5.2006 – Sayı: 26164

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1)Bu Tebliğin amacı, madde bağımlılığı eğitimi sertifika programları konusunda; eğitim merkezleri, müfredat programı, sınavların usul ve esasları, başvurular ile eğitime ilişkin esasları belirlemektir.

(2)Bu Tebliğ madde bağımlılığı tedavi eğitim merkezlerinin eğitim faaliyetlerini, eğitim verecek kişileri ve bu merkezlerde eğitim verilecek kişileri kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 2 – (1)Bu Tebliğ 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 16/2/2004 tarihli ve 25375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinin 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1)Bu Tebliğde geçen;

a)Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b)Yönetmelik: 16/2/2004 tarihli ve 25375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğini,

c)Eğitim Merkezi: Madde bağımlılığı tedavisi verecek merkezi,

d)Kursiyer: Eğitim merkezlerinde madde bağımlılığı eğitimi alacak kişileri,

e)Sertifika: Eğitim merkezlerinde uygulanan eğitim programı sonucunda yapılacak sınav sonucunda başarılı olan kursiyerlere verilecek belgeyi,

f)Bilim Komisyonu: Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi gereğince Bakanlıkça oluşturulan Madde Bağımlılığı Tedavi Usulleri Bilim Komisyonu’nu ifade eder.

Eğitim merkezi olabilme şartları

MADDE 4 – (1)Eğitim merkezi olabilmek için;

a)Üniversite ve Bakanlığa bağlı eğitim hastaneleri bünyesinde olmak,

b)Teorik eğitime imkan sağlayacak bir toplantı salonuna ve eğitim malzemesine sahip bulunmak,

c)En az 10 hasta yatağı kapasitesine sahip olmak,

d)En az üç yıldan beri madde bağımlılığı tedavisi uygulayan merkez olmak,

e)Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olarak Bakanlıktan açılma izni almış bulunmak, şarttır.

Eğitim merkezi olarak yetkilendirilmek için başvuru ve yetkilendirme

MADDE 5 – (1)Eğitim Merkezi olmak isteyen madde bağımlılığı tedavi merkezleri;

a)Eğitim sorumluluğunu üstlenecek psikiyatri uzmanının unvan ve ismini,

b)Tabip, psikolog ve hemşirelere yönelik olarak bir yıl içerisinde kaç dönem kurs düzenleyeceğini,

c)Her eğitim döneminde kaç tabip, psikolog ve hemşireye eğitim verebileceğini, belirten yazıları ile Bakanlığa başvururlar.

(2)Başvurular Bilim Komisyonu tarafından değerlendirilir, uygun görülen merkezler, Bakan onayı ile eğitim vermeye yetkili kılınırlar. Eğitim merkezleri yılda en az bir defa eğitim programı açmak zorundadırlar.

Eğitim programı

MADDE 6 – (1)Eğitim merkezlerinin eğitim sorumluları, her yılın Kasım ayında Bakanlığın belirleyeceği tarihte toplanarak, verilen eğitim programlarının yeterliliği ve geliştirilmesi hakkında Bakanlığa görüşlerini bildirirler. Kabul edilen değişiklikler eğitim merkezlerine bildirilir. Bu toplantıda eğitim merkezlerinin yıl içerisinde kurs açabilecekleri dönem ve personel sayıları belirlenir.

(2)Madde bağımlığı tedavisi eğitimi sertifika programı müfredatı, Bilim Komisyonu’nca hazırlanacak el kitabında belirlenerek eğitim merkezlerine bildirilir.

Eğitim programına başvuru

MADDE 7 – (1)Madde bağımlılığı tedavisi eğitimi programlarına, resmi kurumda çalışanların yanı sıra serbest çalışanlar Bakanlık izniyle eğitime alınırlar. Müracaatlarda kamu kurum ve kuruluşlarının teklifleri öncelikli olarak değerlendirilir.

(2)Başvuru dilekçeleri ve ilgili kurumun uygunluk yazıları Bakanlıkça değerlendirilerek talebin uygun bulunması durumunda kursiyer adayı kursa başlatılır.

Değerlendirme

MADDE 8 – (1)Kursa katılan personelin aldığı eğitimi değerlendirmek için eğitim süresi bitiminde eğitim merkezinin bağlı bulunduğu kurumun sınav usullerine göre belirleyeceği en az üç kişiden oluşacak jüri tarafından sınavlar yapılır. Jüri psikiyatri uzmanlarından oluşur. Sınavlar teorik ve uygulama olarak iki kademede yapılır.

(2)Madde bağımlılığı tedavisi eğitimi sertifika programına katılan kursiyerin başarılı sayılarak sertifikalandırılması için eğitim merkezinde yapılacak teorik sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan; pratik sınavda ise, en az altmış puan alması gerekir.

Sertifikalandırma

MADDE 9 – (1)Yapılan sınav sonucunda başarılı olanların Yönetmelik’te belirtilen görev ve sorumlulukları üstlenebilecek bilgi ve beceriye sahip olduğuna dair sınav sonuç tutanağı iki nüsha olarak tanzim edilir. Bunlardan biri merkezde muhafaza edilir. Diğer sınav sonuç tutanağı, sertifika almaya hak kazanan personelin halen çalıştığı kurum, unvan, ad ve soyadı, eğitim aldığı tarihler ile başarı notunu belirten bir yazı ekinde, Bakanlığa bildirilir. Sertifika almaya hak kazananlara Bakanlıkça sertifika düzenlenir.

Daha önce eğitim alanlar

MADDE 10 – (1)Bu Tebliğin yayımından önce madde bağımlılığı eğitimi aldığını belgeleyenlerin başvuruları Bilim Komisyonu tarafından değerlendirilir. Sınava girmeye hak kazananlar Bakanlıkça belirtilen eğitim merkezlerinde teorik ve uygulamalı olacak şekilde sınava alınırlar.

MADDE 11 – (1)Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – (1)Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.