GenelgeMEVZUAT

DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.10.0.SGB.0.00.00.00/

Konu: Döner sermayeden yapılan Ek ödeme hakkında

GENELGE

2006/

4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun, 07/03/2006 tarihli ve 5471 sayılı Kanunla değiştirilen 5 inci maddesine istinaden hazırlanan, “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.01.04.2006 tarihinden itibaren personele, mezkur Yönetmelik hükümleri uyarınca döner sermayeden ek ödeme yapılması gerekmektedir.Mezkur Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

1)Personele yapılacak ek ödemeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

2)Ek ödeme matrahının tespitinde, personelin sadece bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınacaktır.Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13’üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme tutarı, huzur hakkı, yabancı dil tazminatı, nöbet tazminatı, özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ile 06/01/2005 tarihli ve 5283 sayılı kapsamında Bakanlıkça devralınan personele ödenen fark tazminatı ek ödemenin matrahına dahil edilmez. Kısaca mezkur Yönetmeliğin 20 nci maddesinde sayılan kalemler haricinde hiçbir kalem, personele yapılacak ek ödeme matrahının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

3)Özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan naklen tayin edilen personele döner sermayeden ödenen ek ödeme miktarları; mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (cc) bendinde yer alan “Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan naklen tayin edilen personele 24.11.1994 tarihli ve 4046 Sayılı Kanun’un 22 nci maddesi kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dahil edilir” hükmü uyarınca fark tazminatı hesabında dikkate alınması için Genel Bütçe Tahakkuk saymanlıklarına resmi yazı ile bildirilecektir. 5283 sayılı “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun” kapsamında Bakanlığımıza devredilen personele, mezkur Yönetmelik doğrultusunda yapılacak olan döner sermaye ek ödemesi, mezkur Kanunun 5 inci ve 6 ncı madde hükümleri doğrultusunda fark tazminatı hesabına dahil edilmek üzere Genel Bütçe Tahakkuk saymanlıklarına resmi yazı ile bildirilecektir.

4)Dağıtılacak döner sermaye miktarı hesaplanırken, “Kurumsal Kaliteyi Geliştirme Yönergesi” yürürlüğe konuluncaya kadar “kurum performans katsayısı” 1(bir) olarak esas alınacaktır. Kurumsal Kaliteyi Geliştirme Yönergesinin yayımlanmasından itibaren ise mezkur Yönerge hükümleri doğrultusunda “kurum performans katsayısı” tespit edilecektir.

5)Mezkur Yönetmelik uyarınca; riskli birim için öngörülen kat sayıdan faydalanılabilmesi ancak personelin sayılan riskli birimlerde münhasıran çalışması ve bu çalışmanın süreklilik arz etmesi yani personelin mesaisinin tamamının riskli birime hasredilmesi şartına bağlıdır. Riskli birimlerde arizi (geçici) olarak çalışan personel ile riskli birimdeki hizmetini kurumun başka bir birimindeki görev ile birlikte yürüten personelin riskli birim için öngörülen katsayılardan faydalanması mümkün değildir.

6)Mezkur Yönetmeliğe ekli “Ek-6 sayılı Girişimsel Işlemler Listesi” yer alan tabip muayene ve girişimsel işlemlerin puanları, 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (2006 BUT) ile puanları referans alınmak suretiyle hazırlanmıştır. Ancak “Girişimsel Işlemler Puanları Listesi”nde bulunan tüm girişimsel işlem puanları, 2006 BUT puanları bire bir aynen esas alınmak suretiyle belirlenmemiştir. Bu nedenle, tabiplerin net performans puanlarının ve ek ödemeye esas tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının tespitinde mezkur Yönetmeliğe ekli “Ek-6 sayılı Girişimsel Işlemler Puanları Listesi”nde yer alan puanlar esas alınacaktır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.10.0.SGB.0.00.00.00/

Konu: Döner sermayeden yapılan Ek ödeme hakkında

-2-

7)Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (ç) bendi uyarınca, girişimsel işlemlerin Bütçe Uygulama Talimatı ilkelerine uygunluğu ile girişimsel işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden tıp etiği ve kayıtlara uygunluğunun denetlenmesi maksadıyla teşkil edilen “Inceleme Heyeti” tarafından girişimsel işlemlerin titizlikle incelenmesinin temini ve Inceleme Heyetinin etkin bir şekilde çalışması hususunda kurum yetkilileri gerekli tüm tedbirleri alacaklardır. Ayrıca personelin, idari soruşturma raporu ile inceleme heyetinin raporuna istinaden veya teftiş, muhakkik incelemesi neticesi, şikayet gibi yollarla kayıtlarda usulsüzlük yaptığı ve tıp etiği ile deontolojiye aykırı hareket ettiği tespit edilen personele, altı (6) aya kadar ek ödeme kesilmesi cezası verilmesinin yanında, işlediği fiil nedeniyle idari ve cezai sorumluluğunun bulunduğunun hatırlatılmak suretiyle uyarılması uygun olacaktır.

8)Bakanlığımız Merkez Teşkilatına geçici görevle veya re’sen görevlendirilen personele, mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca; mezkur Yönetmelik usul ve esasları çerçevesinde süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun döner sermayesinden ek ödeme yapılacaktır.

9)Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendinde “Bakanlık istihdam planlama kurulunca ihtiyaç planlaması yapılan yerlerde resen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabipleri Il Performans Puan Ortalaması/Hastane Hizmet Puan Ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. Bu şekilde Tavan Ek Ödeme Tutarına ulaşılamaması halinde, toplam olarak Tavan Ek Ödeme Tutarını geçmeyecek şekilde ayrıca bunlara gittikleri yerden de ek ödeme yapılabilir” hükmü yer almaktadır. Anılan personele, hem asıl kadrosunun bulunduğu kurumdan hem de toplam olarak Tavan Ek Ödeme Tutarını geçmeyecek şekilde görevlendirildikleri kurumdan mezkur hüküm doğrultusunda ek ödeme yapılacaktır. Anılan hüküm uyarınca görev yapan personelin tavan ek ödeme tutarının takibi, mezkur Yönetmelik usul ve esasları uyarınca personelin kadrosunun bulunduğu kurum tarafından yapılacaktır. Personelin resen görev yaptığı kurum, resen görevlendirilen personele ek ödeme yapmadan önce

personelin tavan ek ödeme tutarı ile personele yapılan brüt (gelir vergisi ve damga vergisi dahil) ek ödeme tutarını asıl kadrosunun bulunduğu kurumdan yazılı olarak talep edecektir. Personelin resen görev yaptığı kurum, personelin asıl kadrosunun bulunduğu kurum tarafından personelin tavan ek ödeme tutarı ile personele yapılan brüt (gelir vergisi ve damga vergisi dahil) ek ödeme tutarının yazılı olarak bildirilmesini müteakiben, personele asıl kadrosunun bulunduğu kurum tarafından yapılan brüt (gelir vergisi ve damga vergisi dahil) ek ödeme tutarını dikkate almak suretiyle, personelin tavan ek ödeme tutarını aşmamak kaydıyla ek ödeme yapacaktır. Ayrıca personelin resen görev yaptığı kurum tarafından, resen görevlendirilen personele ödenen ek ödeme tutarları personelin asıl kadrosunun bulunduğu kuruma bildirilecektir. Fazla ödemeye mahal verilmemesi bakımından gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

10)209 sayılı Kanun ile mezkûr Yönetmelik uyarınca personele ek ödeme yapılmasında hizmete katkının temel ve belirleyici esas olduğu gözönüne alınarak Bakanlığımıza bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında; münhal kadro bulunması (baştabip ve baştabip yardımcılığı görevlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi durumu hariç) ve usûlüne uygun şekilde (illerde valiler, merkezde atamaya yetkili amir tarafından) görevlendirme yapılması şartıyla; ikinci görev, vekaleten görevlendirme veya görevlendirme durumunda, bu görevleri yürüten personele mezkur Yönetmelikte yürüttükleri kadro için öngörülen “hizmet alanı-kadro unvan katsayısı” üzerinden ek ödeme yapılacaktır. Bu şekilde görevlendirilen personelin ek ödeme matrahı olarak, asıl kadrosuna ait ek ödeme matrahı esas alınacak yani ek ödeme matrahı almakta olduğu maaş bordrosunda yer alan kalemler esas alınmak suretiyle belirlenecek ve bu şekilde görevlendirilen personele kesinlikle, yürüttüğü göreve ait ek ödeme matrahı esas alınarak

ek ödeme yapılmayacaktır.Ancak boş kadro bulunmaması veya yukarıda belirtilen şekilde, usûlüne uygun görevlendirme yapılmaması halinde, bu personele asıl kadrolarına ait “hizmet alanı-kadro unvan katsayısı” üzerinden ek ödeme yapılacaktır.

11) Mezkur Yönetmelik uyarınca, Bakanlığımız dışındaki kurumlara personelin talebi üzerine yapılan geçici görevlendirmelerde, personele ek ödeme yapılmayacaktır. (Örneğin Diyanet Işleri Başkanlığı’na Hac için görevlendirilen personele veya Içişleri Bakanlığı’na geçici görevle görevlendirilen personele ek ödeme yapılmayacaktır.) Bakanlığımız dışındaki kurumlara re’sen yapılan geçici görevlendirmelerde ise bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere asıl kadrosunun bulunduğu kurumdan ek ödeme yapılacaktır.

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.10.0.SGB.0.00.00.00/

Konu: Döner sermayeden yapılan Ek ödeme hakkında

-3-

12)Mezkur Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi sadece Aile Hekimliğinin pilot olarak uygulandığı iller için geçerlidir. Aile Hekimliği’nin uygulandığı illerde, Aile hekimliği sisteminin dışında kalan personele Geçici 3 üncü maddenin hükümleri uygulanacaktır.

13)Mezkur Yönetmeliğin uygulanması esnasında ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak; www.saglik.gov.tr/performans web adresinin “Performans Yönetimi 2006” bölümünün altında yayımlanacak olan sık sorulan sorulara ilişkin olarak, Strateji Geliştirme Başkanlığınca illere verilen görüşlerin incelenmesi ve kurumların yazılarının Il Sağlık Müdürlükleri tarafından öncelikle mezkur Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve Bakanlığımızca daha evvel gönderilmiş bulunan görüş yazılarının dikkatlice tetkik edilmek suretiyle sonuçlandırılması şayet değerlendirme neticesinde tereddüt hasıl olur ise Bakanlıktan görüş talep edilmesi, Yönetmelikte açık hüküm bulunan konularla ilgili olarak görüş sorulmaması ve Bakanlığın aşırı yazışmalar ile meşgul edilmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

14)Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personeline, Yönetmelikte belirlenen çerçevede ek ödeme yapılır. Bu personel, sağlık müdürlüğü saymanlığında görev yapmakta ise, ek ödeme sağlık müdürlüğü döner sermayesinden, sağlık müdürlüğü ve hastanelerin döner sermayelerinin aynı saymanlıkta birleştirildiği durumlarda ilgili hastanelerden ek ödemesi fazla olan hastaneden; bölge hıfzıssıhha enstitüsü müdürlüklerinin bağlı olduğu saymanlıklarda görev yapmakta ise bu kurumların döner sermayesinden; belirli bir hastane saymanlığında görev yapmakta ise ilgili hastaneden; birleştirilen hastanelerin bağlı olduğu saymanlıkta görev yapmakta ise ek ödemesi fazla olan hastanenin ek ödemesinden faydalanır. Ancak, saymanlık personeli, yukarıda belirtilen çerçevede ek ödemesini alacağı kurum veya kuruluşu, ilgili mali yılın başında öncelikle belirleyecek ve yıl boyunca belirlemiş olduğu kurum veya kuruluştan ek ödeme alacaktır. Saymanlık personeline yıl içinde, aylar itibariyle

farklı kurumlardan ek ödeme yapılmayacaktır.

Bilgilerinizi ve Iliniz dahilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile döner sermaye saymanlıklarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

-81 Il Valiliği – Teftiş Kurulu Başkanlığı

Memur : G.TUYGAR

Şub.Müd : S.H.KAPAN

Dai.Bşk. : N.TEZCAN

Bşk. V. : K.ALTUNAL

Müst.Yard. : Uz.Dr.I.DEMIRTAŞ