MEVZUATYasa

TÜRK ECZACILARI BIRLIĞI KANUNU

KANUN NO: 6643
Resmi Gazete: 02 .02.1956 – 9223

BIRLIĞIN KURULUŞU VE VAZIFELERI

MADDE 1 – (Değişik: 3145 – 8.1.1985) Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili olup da, özel kanunlarında üye olamayacakları belirtilenler hariç, sanatlarıyla uğraşan ve meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışan eczacıların katılmasıyla; eczacıların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, eczacılığın genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak; eczacıların birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadıyla tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde Türk Eczacıları Birliği kurulmuştur.Mesleğini serbest olarak icra eden veya özel kuruluşlarda eczacılıkla ilgili hizmetlerde çalışacak eczacılar işe başlamadan önce bulundukları ilin eczacı odasına kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye mecburdurlar. Eczacı odalarına kayıtlı eczacılar diğer kanunlarla kurulmuş meslek odalarına kaydolmaya zorunlu değildir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli kadrolarda çalışan eczacılar ile herhangi bir sebeple meslek ve sanatıyla uğraşmayan eczacılar istedikleri takdirde eczacı odalarına kaydolabilirler.

MADDE 2 – Türk Eczacıları Birliği:

a) Eczacı Odaları,

b) Merkez Heyeti,

c) Yüksek Haysiyet Divanı,

d) Büyük kongreden mürekkep hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür.

MADDE 3 – (Değişik: 3145 – 8.1.1985) (Değişik 1. fıkra : 4267 – 18.6.1997) Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odaları kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.Birlik ve odalar protokol kurallarına göre resmî törenlere katılır, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir.

MADDE 4 – Türk Eczacıları Birliğinin vazifeleri şunlardır:

a) Halk sağlığına ve hastalara fedakârlık ve feragatle hizmeti gaye bilen eczacılık meslekine ait gelenekleri muhafaza ve geliştirmeye çalışmak,

b) Azasının maddi ve mânevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve Devletin menfaati ile en iyi şekilde telife çalışmak,

c) Eczacılık meslekinin icrası hakkındaki kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardım etmek,

d) Azasının daha yüksek bir meslek kültürüne erişebilmesi için kütüphaneler tesis etmek, dergi çıkarmak, ilmi konferans ve kongreler tertibeylemek ve eczacı okulu öğrencilerinin eczanelerde yapacakları stajı düzenlemek,

e) Hususi ihtisas komisyonlarına hazırlattıracağı ilâç, fiyat tarifelerini Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekâletinin tensip ve tasdikına arzetmek ve tasdik edilen tarifelerin tatbik olunup olunmadığını kontrol etmek,

f) Halk sağlığını korumaya, âzasını muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, iş kanunları ile içtimai kanunların ve bunlara müsteniden çıkarılan nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziini âdilâne bir şekilde tanzime çalışmak,

g) Azasından yaşlı ve mâlûl olanlarla ölenlerin bakmakla mükellef olduğu kimselere yardım etmek üzere meslektaşlar arasında yardımlaşma sandığı kurmak,

h) Eczanesi bulunmıyan yerlerde eczane açılması için icabeden teşebbüslerde bulunmak,

i) Yerli tıbbi müstahzarların revacını temin edecek tedbirleri almak,

j) Halk sağlığı ve eczacılık mesleki ile alâkalı meseleler için resmî makamlarla karşılıklı işbirliği yaparak bu makamların yardımını temine çalışmak,

k) Eczacılar ve Eczaneler Kanununa göre âzasının tutmaya mecbur olduğu defterleri tertip, tabı ve bedeli mukabilinde tevzi etmek.

MADDE 5 – (Değişik: 3145 – 8.1.1985) Sınırları içinde eczacı odalarına kayıtlı en az yüzelli eczacı bulunan her ilde bir eczacı odası kurulur.Sınırları içinde oda kurmak için yeter sayıda eczacı bulunmayan illerdeki eczacıların hangi illerdeki eczacılar ile birleştirilerek yeni bir eczacı odası kurulacağı ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki eczacıların hangi il eczacı odasına bağlanacağı; memleketin coğrafi ve ulaşım durumu ile eczacıların toplu olarak bulundukları iller gözönüne alınarak Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin önerisi üzerine Büyük Kongrece kararlaştırılır.Odalar kuruluşlarını Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti aracılığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar. Yeni kurulacak odaların kurucu üyeleri Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince atanır. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organlarının seçimini yapar. Bu seçim, odanın kurulduğu yılın bu Kanunda yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanuni süreleri buna göre hesaplanır.

MADDE 6 – Eczacı odalarının uzuvları şunlardır:

a) Umumi Heyet,

b) Idare Heyeti,

c) Haysiyet Divanı.

UMUMI HEYET

MADDE 7 – Umumi Heyet odalara kayıtlı âzanın toplanması ile teşekkül eder.

MADDE 8 – Umumi Heyet yılda bir defa Eylül ayı içinde mukayyet âzanın mutlak ekseriyeti ile içtima eder. Ilk toplantıda ekseriyet hâsıl olmazsa ertesi günü mevcut âza ile iktifa olunarak toplantı yapılır.

(Değişik 2. Fıkra: 4078 – 23.2.1995) Oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarda da ayrıca oy kullanmaları zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın umumi heyet toplantılarına katılmayanlar ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar, yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.(Üçüncü fıkra, 8 Ocak 1985 tarih ve 3145 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 9 – (Değişik: 3145 – 8.1.1985) Oda yönetim kurulu genel toplantısının bütün üyelerine en az 20 gün önceden taahhütlü mektupla ve gazete ilanı ile duyurur. Bu bildirimde, toplantının yeri, günü, saati ve gündem ve ayrıca toplantıda yeterli çoğunlu olmadığında yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati bildirilir. Seçimi gerektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir.

MADDE 10 – Umumi Heyet toplantılarında evvelce bildirilen ruznamedeki mevzular müzakere edilir. Şu kadar ki, ayrıca müzakeresi teklif edilen bir mevzu umumi heyetin ekseriyeti tarafından kabul edilirse ruznameye ithal olunur.

MADDE 11 – Idare Heyeti reisi umumi heyet toplantısını açıktan sonra müzakereleri idare etmek üzere gizli reyle bir reis, bir reis vekili ve iki kâtip seçilir.Umumi Heyette kararlar ekseriyetle verilir. Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanır.

MADDE 12 – Umumi Heyetin vazifeleri şunlardır:

a) Idare Heyetinin yıllık çalışma raporu ile murakıpların raporunu incelemek,

b) Idare Heyetinin bilânçosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,

c) Bütçeyi tasdik eylemek,

d) Idare Heyetince teklif edilen veya âza tarafından teklif edilip umumi heyetin ekseriyeti tarafından kabul olunan mevzuları müzakere etmek,

e) Idare Heyeti âzasını seçmek,

f) Büyük kongreye gidecek asıl ve yedek temsilcileri seçmek,

g) Üç asıl ve üç yedek murakıp seçmek,

h) Haysiyet Divanı âzasını seçmek.

Bu madde hükmüne göre yapılacak seçimler gizli reyle olur.

IDARE HEYETI

MADDE 13 – (8 Ocak 1965 tarih ve 3145 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 14 – Aza sayısı iki yüz elliye kadar olan eczacı odalarının idare heyeti beş asıl ve beş yedek, iki yüz elliden fazla olanlarda yedi asıl ve yedi yedek âzadan teşekkül eder.

MADDE 15 – Idare heyetinin müddeti iki yıldır.

Bu devre içinde asıl âzalıklardan açılan yerlere yedeklerden en çok rey alan âza getirilir.

MADDE 16 – Bir seneden fazla ağır hapis veya üç seneden fazla hapis cezasına veya mesleki bir suçtan dolayı hürriyeti tahdideden bir cezaya veya meslek ve sanattan muvakkaten tatil cezasına mahkum olanlar veyahut eczacı odaları haysiyet divanlarının kararı ve Yüksek Haysiyet Divanının tasdiki ile muvakkaten sanat icrasından menedilenler idare heyetine seçilemezler.

Yukardaki cezalara mahkum edilmiş olanlar idare heyeti âzalığından düşerler.Bu mahkumiyetlerin devamı müddetince hiçbir âza seçimlere katılamaz ve rey veremez.

MADDE 17 – Idare heyeti âzası ilk toplantıda kendi aralarında gizli reyle bir reis, bir umumi kâtip, bir muhasip ve bir veznedar seçerler.Reisin bulunmadığı zamanlarda eczacı odalarını umumi kâtipler temsil eder.

MADDE 18 – Idare heyeti en az on beş günde bir toplanır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak gelmiyen âza istifa etmiş sayılır.Idare heyetinin müzakereye başlayabilmesi için toplantıda âzadan yarıdan bir fazlasının bulunması şarttır. Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanır.

IDARE HEYETI VAZIFELERI

MADDE 19 – Idare Heyeti odanın bilânçosunu ve bütçesini hazırlayarak murakıp raporu ile birlikte umumi heyete sunar. Odanın durumu ile muamele ve faaliyetleri hakkındaki raporunu umumi heyete okuduktan sonra ibrasını ister. Ibra edilmiyen idare heyeti düşmüş sayılarak yeni bir idare heyeti seçilir. Yeni seçilen idare heyeti eski heyetin müddetini tamamlar ve bu suretle düşen idare heyeti âzası aradan iki sene geçmedikçe tekrar seçilemezler. Idare heyeti yıllık çalışma raporunun bir suretini hemen merkez heyetine gönderir.

MADDE 20 – Idare heyetinin diğer vazifeleri şunlardır:

a) Kanun haricinde menfaat temin etmek maksadiyle gerek âza ve gerek meslek mensupları ile başka şahıslar arasında gizli anlaşmalar yapılmasına ve muvazaa yoliyle müesseseler kurulmasına mâni olmak,

b) Meslektaşların Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekâletince kabul ve tasdik edilen formül, imal tarzı ve fiyatlar dışında ilâç yapmalarını, kanunun müsaadesine aykırı olarak başka şahıs ve müesseselere ilâç satmalarını, ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı müstahzaratın isim, marka ambalâjlarını taklit veya kopya ederek veyahut iltibasa meydan verecek şekilde isim veya marka koyarak halkı istismar etmelerini, konulan kâr hadlerine riayet etmiyerek ihtikâra tevessül eylemelerini, eczaneler ve müstahzarlar hakkında meslek âdabına ve bu husustaki kanun hükümlerine uymıyacak şekilde reklâm, ilân ve propaganda yapmalarını önlemek,

c) Oda âzası arasında çıkacak meslek ihtilâflarını deontoloji bakımından halletmek,

d) Oda âzası ile iş verenler arasında çıkabilecek ihtilâfları mevzu hükümlere göre halletmek ve bu kabil müesseselerde çalışan meslek mensuplarının ücret, huzur hakkı ve mesai saatlerine mütaallik esasları tarafların karşılıklı menfaatlerini gözönünde bulundurmak suretiyle tanzime çalışmak,

e) Oda âzaları ile hasta ve hasta sahipleri arasında çıkabilecek ilâç bedeli ve saireden mütevellit ihtilâfları meslek şerefi ile mütenasip olmak üzere işin ehemmiyetine, hasta veya oda âzasının vaziyetine göre uzlaştırma yolu ile halletmeye çalışmak veyahut hakem usulüne başvurmak,

f) Azanın mesleki tekâmüllerini temin için gerekli teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun yerine getirilmesi maksadiyle resmî ve hususi sağlık müesseselerinden faydalanmaya çalışmak,

g) Kütüphane açmaya gayret etmek, âzasını memleketin sağlık ve ilâç meselelerini incelemeye ve bu hususta araştırmalar yapmaya teşvik etmek ve bunlardan çıkacak neticelere göre alâkalı sağlık makamlarından dileklerde bulunmak,

h) Meslekin şeref ve haysiyetini ve meslektaşların hukuk ve menfaatlerini müdafaa etmek,

i) Lüzum görülecek yerlere belirtilecek salâhiyetler dairesinde mümessil tâyin etmek,

(Ek bentler “j-p”: 4078 – 23.2.1995)

j) Oda ve üyelerin meslekî meselelerinin halli için, Büyük Kongre ve Merkez Heyeti kararları ve ilkelerine bağlı kalarak, bölgeleri dahilindeki resmî makamlar nezdinde kendi protokol düzeyinde yazılı ve sözlü temaslarda bulunmak ve sonuçlarını merkez heyetine bildirmek,

k) Eczacıların ticaret siciline kayıt olabilmeleri için yeterli olacak oda kayıt belgelerini vermek,

l) Odaya yeni kaydolan, başka odalara naklolan ve odadan kaydı silinen üyeleri, en geç 30 gün zarfında Merkez Heyetine bildirmek,

m) Eczacılık ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler ile Deontoloji Tüzüğü hükümlerinin ve oda ve Birlikçe alınmış meslekî kararların gerektiği şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için, eczacıların çalışmalarını ve iş yerlerini denetlemek,

n) Bölgelerindeki yerleşim yerlerinin özelliklerine göre eczaneler için tatil olacak günleri ve saatleri tespit etmek ve ihtiyacı karşılayacak miktarda nöbetçi kalacak eczane veya eczanelere ait nöbet listesini hazırlamak ve mahallin en büyük sağlık amirinin onayına sunmak,

o) Nöbet görevlerini yerine getirmeyenler ile nöbetçi olmadıkları halde eczanelerini kapatmayan eczacıların fiillerini zapta bağlayarak oda haysiyetdivanına sevk etmek ve mahallin en büyük sağlık amirine bildirmek,

p) Iki yıl içerisinde üyelik vecibelerini yerine getirmeyen eczacıların odaya üyelik kayıtlarını Merkez Heyetinin kabulü halinde silmek.

MADDE 21 – Idare Heyeti meslektaşlar arasında vukuunu her hangi bir suretle haber aldığı ihtilâfları hal ve telife çalışır ve icabında tahkikatını tamamlıyarak evrakını haysiyet divanına verir.

MADDE 22 – 20 nci maddenin a, b, c, d ve e bentlerinin şümulüne giren fiil ve hareketler idare heyetlerince hal ve tesviye edilemediği takdirde meslek âdabı ile telifi mümkün olmıyan hallere kalkıştıkları görülen meslek mensuplarının deontolojiye veya âmme hizmet ve selâmetine aykırı hareketleri delillerle tesbit olunarak müdafaaları istenir.Yapılan tebligata on beş gün içinde cevap vermiyen âzanın evrakı doğrudan doğruya, cevap verenlerinki müdafaalariyle birlikte haysiyet divanına tevdi olunur.

HAYSIYET DIVANI

MADDE 23 – Her eczacı odasında bir Haysiyet Divanı kurulur. Divan, beş asil ve beş yedek âzadan terekkübeder. Müddeti iki yıldır.Haysiyet Divanı âzası umumi heyette gizli reyle seçilir. Reyler açık olarak tasnif edilir.Asil âzalıktan her hangi bir surette yer açıldığı takdirde yedek âzadan en çok rey alan asil âzalığa geçer.

MADDE 24 – Haysiyet Divanına seçilebilmek için yurt içinde en az beş sene çalışmış olmak şarttır. Bu vasıftaki âza ile heyet tamamlanamadığı takdirde en az üç sene hizmet etmiş bulunanlar da seçilebilirler.

MADDE 25 – Bu kanunun 16 ncı maddesi hükmü haysiyet divanı âzaları için de caridir.

MADDE 26 – Haysiyet Divanı âzası ilk toplantıda kendi aralarından bir reis, bir reisvekili, bir de sözcü seçerler.Müzakereler ve bu maksatla tutulan zabıtlar gizli olup reisin mesuliyeti altında muhafaza edilir.

MADDE 27 – Haysiyet Divanının toplanmasına lüzum görüldüğü takdirde keyfiyet taahhütlü bir mektupla veya imza mukabilinde en az bir hafta evvel âzaya yazılı olarak bildirilir. Toplantıya gelemiyecek âza toplantıdan üç gün evvel yazı ile mazeretlerini bildirmeye mecburdur.Azanın mazeretleri halinde heyet yukardaki müddetle mukayyet olmaksızın çağrılacak yedek âza ile tamamlanır. Üç defa mazeretsiz olarak toplantıya gelmiyen âza istifa etmiş sayılır.Haysiyet Divanına iştirak edecek âzaya mensubolduğu oda bütçesinden yol ve zaruri masrafları ödenir.

MADDE 28 – Haysiyet Divanı âzası bitaraflıklarını şüpheye düşürecek bir vaziyetin mevcudiyeti halinde reddolunabilirler. Ret talebinde bulunan âza iddiasını delilleriyle birlikte bildirmeye mecburdur. Bu takdirde reddolunan âzanın yerleri yedekleriyle ikmal edilerek ve reis ile vekilinin birlikte reddi halinde gizli reyle geçici bir reis seçilmek suretiyle ret talebi incelenir.

(Değişik 2. fıkra: 4078 – 23.2.1995) Ret talebi kabule şayan görülmediği takdirde, talebin reddine karar verilmekle beraber, ayrıca karar tarihinde yürürlükte olan yıllık aidatın dört katından on katına kadar para cezası ödenmesine karar verilir.Reddedilenlerin çokluğu dolayısiyle Haysiyet Divanının yedeklerle dahi teşkiline imkân görülmezse ret talebi en yakın Eczacı Odası Haysiyet Divanında incelenir. Yukardaki hükümler bu takdirde dahi aynen tatbik olunur.Ret talebinin reddi hakkındaki kararlara karşı esas mesele ile birlikte Yüksek Haysiyet Divanına itiraz olunabilir.

MADDE 29 – Aşağıdaki vaziyette bulunan haysiyet divanı reis ve âzası heyete atılamazlar:

a) Incelenilen mesele ile alâkası bulunanlar,

b) Hakkında inceleme yapılan kimsenin usul veya füruu,

c) Üçüncü dereceye kadar olan civar hısımları (bu derece dâhil) kardeş, amca, ayı, hala, teyze ve yeğenler,

d) Evlilik rabıtası mürtefi olsa dahi karı ve koca ile bunların usul ve füruu,

e) Evlâtlık ile evlât edinenler.

HAYSIYET DIVANININ VAZIFE VE SALAHIYETLERI

MADDE 30 – Haysiyet Divanı odaya girmiyen veya bu kanunun kendisine tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine getirmeyenler ile evrakı kendisine tevdi dilen âzanın meslek âdap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine öre aşağıdaki inzibati cezaları verir:

a) Yazılı ihtar,

b) (Değişik: 4078 – 23.2.1995) Fiilin işlendiği tarihteki oda yıllık aidatının dört katından onbeş katına kadar para cezası,

c) (Değişik: 4078 – 23.2.1995) Üç günden 180 güne kadar sanat icrasından men,

d) Bir bölgede üç defa sanat icrasından memnuiyet cezası almış olanları o mıntıkada çalışmaktan menetmek.

Haysiyet divanları, bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin takdir hakkını kullanılırlar. Ancak (c) fıkrasına göre muvakkaten sanat icrasından menedilen âzanın eski fiil ve hareketlerinin tekerrürü dolayısiyle yeniden sanat icrasından menedilmeleri icabettiği takdirde bu fıkrada yazılı cezanın âzami haddi verilir.

(Ek Fıkra: 4078 – 23.2.1995) Oda haysiyet divanları, kendilerine intikal eden dosyaları azamî üç ay içerisinde karara bağlamak zorundadırlar.

MADDE 31 – (Değişik: 255 – 19.6.1963) Haysiyet divanları tarafından verilen disiplin cezaları aleyhine, kararın üyeye tebliğinden itibaren, 15 gün zarfında yazılı olarak itiraz edilebilir. Itiraz dilekçesi, karar aleyhindeki belgelere dayanan savunma ile birlikte ve imza karşılığında (Yüksek Haysiyet Divanına gönderilmek üzere) Oda Idare Heyeti Başkanlığına verilir. Müddeti içinde itiraz edilmiyen disiplin cezalarından, yazılı ihtar ve para cezaları kesinleşir ve derhal tatbik edilir.

Cezalandırma halinde karar aleyhinde itiraz vaki olmasa dahi geçici olarak sanattan veya bir bölgede çalışmaktan men kararları Idare Heyeti Başkanlığınca Yüksek Haysiyet Divanına gönderilir. Bu hususlara mütedair olan kararlar Yüksek Haysiyet Divanının tasdikiyle tekemmül eder.

BIRLIĞIN MERKEZ TEŞKILATI

MADDE 32 – Türk Eczacıları Birliğinin merkez teşkilâtının uzuvları şunlardır:

a) Merkez Heyeti,

b) Yüksek Haysiyet Divanı,

c) Büyük Kongre.

MERKEZ HEYETI

MADDE 33 – Merkez Heyeti, meslek hayatı ile alâkalı bütün işler ile meşgul olmak ve bu kanunda derpiş edilen hükümleri tatbik etmek üzere kurulmuştur.

MADDE 34 – Merkez Heyeti, birliği dahilde ve hariçte temsil eder.

MADDE 35 – (Değişik: 3145 – 8.1.1985) (Değişik 1. fıkra: 4078 – 23.2.1995) Birliğin Merkez Heyetinin idare merkezi Ankara’dır. Merkez Heyeti iki yıllık bir dönem için mesleklerinde beş yılını tamamlamış Büyük Kongre mümessilleri arasından seçilir. Merkez Heyeti, onbir asıl ve onbir yedek üyeden oluşur. Asıl ve yedek üyeler, ayrı listelerle seçilirler. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yerlerine yedek üyelerden sırası ile en fazla oy almış olanlar getirilir.Görev dönemi içinde herhangi bir sebeple değişen kurulun görev süresini yerine seçilen yeni kurul tamamlar.16 ncı madde hükümleri heyet üyeleri hakkında da uygulanır.

MADDE 36 – (Değişik: 3145 – 8.1.1985) Merkez Heyeti üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir Ikinci Başkan, bir genel sekreter ve bir muhasip seçer.Heyet onbeş günde bir defa üye tamsayısının salt çoğunluğu ile birlik merkezinde olağan, Başkanın daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır. Kararlar toplantıya katılan heyet üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın oy kullandığı taraf üstün sayılır.Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya veya altı ay içinde yapılan olağan toplantıların yarısından fazlasına her ne sebeple olursa olsun katılmayanlar Merkez Heyeti üyeliklerinden istifa etmiş sayılır.Olağanüstü toplantılara davetin belgeye dayalı olması şarttır.

Merkez Heyeti üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, büyük kongre, mevcut Merkez Heyeti üyeleri veya murakıplar tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu süre içerisinde çağrının yapılmaması halinde büyük kongre delegelerinden birinin başvurması üzerine, Merkez Heyetinin bulunduğu mahallin asliye hukuk mahkemesi büyük kongre delegeleri arasından seçeceği beş kişiyi büyük kongreyi bir ay içinde Merkez Heyetinin seçimini yaptırmak üzere toplamakla görevlendirir.

MADDE 37 – (Değişik: 3145 – 8.1.1985) Büyük kongrece Merkez Heyetinin hesaplarını, işlemlerini ve faaliyetlerini murakabe etmek üzere bu Kanunda yazılı usullere göre üç asıl üç yedek murakıp seçilir. Murakıplar kendi aralarından bir başkan seçerler.Murakabe Heyeti yılda en az bir defa Merkez Heyetini murakabe ederek sonuçlarını bir rapor halinde Merkez Heyetine ve toplandığında büyük kongreye sunar.Murakabe Heyeti asıl üyeliklerinden boşalma halinde yerlerine yedeklerinden sırası ile en fazla oy alanlar getirilir.16 ncı madde hükmü murakıplar hakkında da uygulanır.

MADDE 38 – (23 Şubat 1995 tarih ve 4078 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 39 – (Değişik: 4078 – 23.2.1995) Merkez Heyetinin görevleri şunlardır:

a) Büyük Kongre kararlarını yerine getirmek,

b) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak ve bu konularda yetki vermek,

c) Birliğin eczacı odaları ile alakalı işlerini takip etmek,

d) Eczacı odalarının çalışmalarının ve işlemlerinin düzen içerisinde olmasını sağlamak, takip etmek ve denetleterek, aksaklıkları görülenlere ihtarda bulunmak, oda organları hakkında gerekirse adlî ve idarî makamlara bildirmek,

e) Her iki yılda bir Büyük Kongreyi toplamak,

f) Lüzum görülecek hallerde Büyük Kongreyi olağanüstü toplantıya çağırmak,

g) Özel ve kamu kurum ve kuruşları ile üyeler arasındaki mesleki faaliyetlerle ilgili işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almak, bilgi alışverişinde bulunmak, mesleki tesanüd ve deontolojinin teminini sağlamak,

h) Kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasına yönelik yönetmelik taslaklarını hazırlayarak Büyük Kongrenin onayına sunmak, kabul edilenleri Resmî Gazete’de yayınlatmak,

i) Birlik merkezinde çalıştırılacak kimselerin adet ve ücretlerini belirlemek,

j) Eczanelerden sağlık hizmeti satın alacak bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapmak, imzalanan protokole uygun tip sözleşmeleri bastırmak ve belirleyeceği bedel karşılığı eczanelere dağıtmak,

k) Seri ve sıra numaralı aidat tahsilat makbuzları ile odalarca kullanılacak her türlü matbu evrakı bastırmak ve bedeli karşılığında dağıtmak,

l) Bu Kanun ve kanuna göre çıkarılan tüzük ve yönetmelikler ile öngörülen diğer işleri yapmak.

YÜKSEK HAYSIYET DIVANI

MADDE 40 – (Değişik: 3145 – 8.1.1985) Yüksek Haysiyet Divanı büyük kongrece seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için Türkiye’de en az onbeş sene meslekte çalışmış olmak ve bu Kanunun 30 uncu maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış olmak gerekir.Divan Ankara’da Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinde olağan olarak Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Merkez Heyeti daha sık toplanabilir.Divan her toplantıda gizli oyla bir başkan ve bir raportör seçer. Toplantıyı bir önceki toplantının başkanı, o yoksa en yaşlı üye açar.Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar ilgili haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet, hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. (Değişik 2. Cümle: 4078 – 23.2.1995) Bütün kanunî işlem ve süreler sonunda kesinleşen ihtar ve para cezalarına dair kararlar, ilgililerin kayıtlı olduğu odalarca; meslekten men cezalarına dair kararlar, Sağlık Bakanlığı’nca uygulanır.

MADDE 41 – Bu kanunun 16 ncı maddesi hükmü büyük kongre tarafından seçilen Yüksek Haysiyet Divanı âzası hakkında da tatbik olunur.

MADDE 42 – Yüksek Haysiyet Divanına seçim ile gelen asil ve yedek âzanın müddeti iki yıldır. Eski âza yeniden seçilebilir. Açılan asil âzalığa rey sırasına göre yedeklerden alınır.

MADDE 43 – Yüksek Haysiyet Divanı üçte iki ekseriyeti ile toplanır ve mevcudun üçte iki ekseriyetiyle karar verir.

MADDE 44 – Bölge Haysiyet Divanı tarafından verilen kararların Yüksek Haysiyet Divanında tetkik ve müzakeresi sırasında alâkalıların talepleri üzerine yazılı veya şifahi müdafaaları alınır.

MADDE 45 – (Değişik: 255 – 19.6.1963) Yüksek Haysiyet Divanı Bölge Haysiyet Divanlarından gelecek evrakı ve kararları inceledikten sonra uygun gördüğü takdirde ya aynen veya tadilen kabul ve tasdik eder. Mahallince verilen kararları uygun bulmazsa bu husustaki mütalâasiyle birlikte dosyaları ilgili Haysiyet Divanına iade eder.Bölge Haysiyet Divanının bu konuda vereceği ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar hakkında Danıştay’a başvurma hakkı mahfuzdur.(Üçüncü fıkra, 8 Ocak 1985 tarih ve 3145 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 46 – (8 Ocak 1985 tarih ve 3145 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 47 – Yüksek Haysiyet Divanı kararı ile geçici olarak sanat icrasından menedilen âza hiçbir suretle sanatlarını icra edemiyeceği gibi varsa müessesesi de kapatılır.Bu kararın, ilgililerce bilinmek üzere Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekâleti tarafından münasip görülecek şekilde ilân olunarak tatbikı sağlanır.(Değişik 3. Fıkra: 4078 – 23.2.1995) Tek eczane bulunan yerlerdeki eczaneler, için verilen kapatma cezaları, kapatma müddetinin beher günü için karar tarihindeki oda yıllık aidatından az olmamak üzere beş katına kadar para cezasına tahvil olunur.

MADDE 48 – (23 Şubat 1995 tarih v