GenelgeMEVZUAT

HEKIM YETKISI GENELGESI (SGK) 2009

HEKIM YETKISI GENELGESI (SGK) 2009

T.C.

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Kısa Vadeli Sigortalar DaireBaşkanlığı

Sayı : B.l3.2.SGK.0.10.05.00/X-l093-02-2832/46

Konu : HekimlerinIşyeri Sigortalılarına KurumumuzAdına Reçete Yazma Ve ikiGüne Kadar Istirahat Vermesi

Ankara 20/05/2009

GENELGE

2009/71

Bilindiği üzere, işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinde sigortalılar için Kurumumuz adınareçete yazma ve iki günekadar istirahat verebilmesinin hangi esaslara göre talep edileceği hususu.02.01.2006 tarihli. 3-255 Ek sayılı ve 15.03.2007 tarihli, 2007/21 sayılıgenelgeler ile açıklanmış bulunmaktadır.Ancak,Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, Kurumumuz aleyhine DanıştayOnuncu Dairesinin 2006/817Esasına kayden açılan davaya ait karar sonucu, 02.01.2006 tarihli, 3-255 Eksayılı genelgenin 1/A-a-b, 1/B-a, l/D maddesinin üçüncü paragrafı ile 7 nci ve15 inci bentlerinin iptal edilmesi nedeniyle uygulamasında değişiklik yapılması gerektiğinden, sözkonusugenelge yeniden düzenlenmiştir.

Hekimlertarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçete yazına veiki güne kadar istirahatverilebilmesi için;

1-A Kamu Kurum ve KuruluşlarındaÇalışan Hekimler;

a-)Kamu Kurumve Kuruluşları ile Kamu Iktisadi Teşebbüslerinde çalışan hekimlerin o işyeri sigortalıları için Kurumumuz adınareçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde:

-KamuKurum ve Kuruluşları ile Kamu Iktisadi Teşebbüslerinin talep yazısı,

-Hekiminyetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair TabipOdasınca verilen izin belgesi,

b-)Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Iktisadi Teşebbüslerinde çalışan veya bukuruluşlardan emekli olan hekimlerin ilk defa ve ikinci defa özel bir işyerisigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahatverebilmesi taleplerinde;

-Işyeri-hekimtarafından doldurulan beyan taahhüt belgesi,

-Hekiminyetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair TabipOdasınca verilen

izin belgesi,

B-Özel Bir Işyerinde Tam Gün ÇalışanHekimler;Özelbir işyerinde tam gün çalışan hekimlerin ilk defa ve ikinci defa sigortalılariçin Kurumumuz adına reçeteyazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

-Işyeri-hekimtarafından doldurulan beyan taahhüt belgesi,

-Hekiminyetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair TabipOdasınca verilen izinbelgesi,

C-Özel Kurum ve kuruluşlarda ÇalışanHekimler Ile Serbest Olarak Çalışan Hekimler;Özel Kurum veKuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin ilk defa veikinci defa özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma veiki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

-Işyeri-hekimtarafından doldurulan beyan taahhüt belgesi,

-Hekiminyetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair TabipOdasınca verilen izinbelgesi,

2-)Birhekime iki işyerinden fazla işyeri için Kurumumuz adına reçete yazma ve ikigüne kadar istirahatverilmesi mümkün bulunmamaktadır,

3-)Asistan hekimlere Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahatverilmesi mümkün bulunmadığından,hekimin asistan olmadığına ilişkin yazılı beyanının alınması,

4-)Hekimin, işyerinde haftanın tümçalışma günlerinde, bütün gün olmamakla birlikte, belirli saatlerde poliklinik yapacak şekilde çalışması,

5-)Hekimin,işyerinde poliklinik yapacağı saatlerin mümkün olduğu kadar, sigortalılarınKurumca yetkilendirilensağlık hizmeti sunucusuna sevk edilmeleri halinde, aynı gün içinde muayeneolabilmelerine imkanverecek şekilde belirlenmesi,

6-)KamuSağlık Hizmetlerinde görev yapan hekimlerin ancak, Sağlık Personelinin Tazminatve Çalışma EsaslarınaDair 2368 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne göre çalıştıkları taktirde,Kurumumuz adına reçeteyazma ve sigortalılara iki güne kadar istirahat vermesi mümkün olduğundan, buhekimlere ait sözü edilenbelgenin gönderilmesi,

7-)Birden fazla Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılara iki güne kadaristirahat verme yetkisi tanınanhekimin işyerlerindeki poliklinik saatlerinin çakışmayacak şekilde ayarlanması,

8-)Hekimlerce kullanılması zorunlu olan “0702.1000.007 örnek” tedavikartlarının düzenlenmesi, tasnifi ve saklanması hususlarında gereken titizliğingösterilmesi,

9-)Hekimlerce işyeri sağlık biriminde teşhis ve tedavi olanağı bulunan vak’alarınsevk edilmemesi, sevkedilmeleri zorunlu olan vak’aların ise, mutlaka ilk muayene sonucu, sevk nedenive düşünülen teşhis de belirtilmeksuretiyle en yakın Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucusunagönderilmesi,

10-)Hekimlerce yazılan reçete içeriğiilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilmesi,

11-)Hekimlerce yazılan reçetelerin, 15.03.2007 tarihli, 2007/21 sayılı genelgemizcekendilerine verilen yetkiile sınırlı kalması, Kurum Sağlık Uygulama tebliğ esaslarına uygun olması, buhususlar hakkında gerektiğindeGenel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi,

12-)Işyerinin, ikinci bir hekime Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılar içiniki güne kadar istirahat verilmesi talebinde bulunursa, bu hekime ne sebepleihtiyaç duyulduğunun açıklanması,

13-)Ayrıca, 02.01.2006 tarihli, 3-255 Ek sayılı ve 15.03.2007 tarihli, 2007/21sayılı genelgeler ekinde yeralan “Işveren ve Hekim Arasında Yapılan Sözleşme” belgesi”Işyeri-Hekim Beyan Taahhüt Belgesi” şeklinde yeniden düzenlenmişolup, sözkonusu belge ile “Hekim Yetkilendirme Talep Formu”nun tüm maddelerinin eksiksiz olarakdoldurulması,Gerekmekledir.

Hekimlerinişyeri sigortalılarına, Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne istirahatvermesi ile ilgili 02.01.2006 tarihli, 3-255 Ek sayılı genelge iptaledilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Fatih ACAR

Kurum Başkanı V.

EK-1:Hekim Yetkilendirme Talep Formu

EK-2: Işyeri-Hekim Beyan TaahhütBelgesi

DAĞITIM: BILGI:

GEREĞI Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına

Merkez ve Taşra Teşkilatına Sağlık Bakanlığına

HEKIM YETKILENDIRMETALEP FORMU EK-1

A­ IŞYERI ÜNVANI VE ADRESI :………………………………………………….

B­IŞYERI SICIL NUMARASI :

C­ ORTAK SAĞLIK BIRIMI OLUŞTURULMUŞ ISE IŞYERLERI ÜNVANLARI-ADRESLERI-SICIL NUMARALARI-IMZA VE KAŞELERI: (IŞYERI SAYISI FAZLA ISE EK LISTE YAPILABILIR.)

1-………………………………………………………………….. ………………………………………………….. 2-…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. 3-……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….

D-ORTAK SAĞLIK BIRIMINDEN AYRILAN IŞYERI/IŞYERLERI VAR ISE ÜNVANLARI-SICIL NUMARALARI:

E­IŞYERININ UNVAN DEĞIŞIKLIĞI YAPIP, YAPMADIĞI: YAPILMIŞ ISE IŞYERININ YENI ÜNVANI: (BUNA ILIŞKIN BELGENIN GÖNDERILMESI)

F­IŞYERINDE ÇALIŞAN IŞÇI SAYISI: SOSYAL GÜVENLIK DESTEK PRIMINE TABI ÇALIŞANLARIN SAYISI :

G­HEKIMIN ADI-SOYADI : T.C KIMLIK NUMARASI:

H­DIPLOMA TESCIL NUMARASI: (SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN VERILEN) BRANŞI: IHTISAS NUMARASI:

I­HEKIMIN IŞYERINDE POLIKLINIK YAPACAĞI GÜNLER VE SAAT ARALIĞI: (TÜM HANELER DOLDURULACAK)

GÜNLER Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma: SAAT ARALIĞI : : …………………………. : …………………………. : …………………………. : …………………………. : ………………………

I­HEKIMIN KADROLU OLARAK RESMI BIR IŞYERINDE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI, ÇALIŞIYORSA BU KURUM-KURULUŞUN ÜNVANI : HEKIMIN BU KURULUŞTA HANGI YASAYA TABI OLARAK ÇALIŞTIĞI: (506-657-399 vbg.)

J­HEKIMIN BAŞKA BIR IŞYERI/IŞYERLERINDE YETKISI VAR ISE IŞYERININ ÜNVANI/ÜNVANLARI : SICIL NUMARASI/NUMARALARI : ………………………………….

K­IŞYERINDE DAHA ÖNCE YETKILI HEKIM/HEKIMLER VAR ISE AYRILIP AYRILMADIKLARI: AYRILDILARSA ADI-SOYADI/ADLARI­SOYADLARI:

L­IŞVEREN/IŞVERENLERIN ONAYI : IMZA-KAŞE (EK LISTE YAPILABILIR)

EK-2 IŞYERI-HEKIMBEYAN TAAHHÜT BELGESI

Işyerinin;

-Ünvanı:

işveren imza-kaşe bilgilerinin yeraldığı ek bir liste sözleşmeyeeklenecektir.)

-Adresi:

-Tel:

-Fax:

-e-posta:

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıBölge Sicil Numarası:

-Işyeri Sicil Numarası:

-Faaliyet Konusu:

-Yer aldığı Risk Grubu:

-Çalışan Sigortalı Sayısı:

Hekimin;

-Adı Soyadı:

-T.C Kimlik Numarası:

-Diploma Numarası:

-Diploma Tescil Numarası:

-Ihtisas Numarası:

-Işyeri Hekimliği Sertifikası Numarası:

-Branşı:

-Hekimin Niteliği:

a)Kamu/Kadrolu

b)Sağlık Kurum/Kuruluşları

c)Özel/Serbest

d)Emekli

e)Tam gün

-Tabip Odası Izin Belgesinin Tarih ve Sayısı:

-Yetki Istenilen Işyerindeki Çalışma Gün ve Saatleri:

Günler: Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Saatler: …/… …/… …/… …/… …/…

-Görev Yaptığı Resmi veya Özel Kurum/Kuruluşun Ünvanı:

Bu Kurum/Kuruluştaki Mesai Saatleri:

-Part-Time BelgesininTarihi:

-Kurumumuzca Yetki Verilen Bir Başka Işyeri/Işyerleri Var Ise;Ünvanı/Ünvanları:

Işyeri/Işyerlerinin Sicil Numarası/Numaraları:

Işyeri/Işyerlerindeki Çalışma Saatleri:

Ayrılıp/Ayrılmadığı:

-Yetkilendirme yapılan hekimin görevinde herhangi bir değişiklikolduğu takdirde bu durum bildirilecektir.

-Hekimin Kurumca verilen yetkiye ilişkin belirlenmiş olankurallara uymadığı, usulsüzlük yaptığı veya Kurumumuzu zarara uğrattığınıntespiti halinde, Kurum zararından yetkilendirilmiş hekimler sorumlu olup,hekimin işyerinden ayrıldığının süresi içinde bildirilmemesi durumunda da ayrılıştarihinden itibaren yazılan reçete bedellerinden ve Kurumun uğrayacağı diğerzararlardan yetkilendirilmiş hekimle birlikte işverenler de müştereken ve müteselsilensorumlu tutulacaktır.

Özel Hükümler:

Tarih Işveren Hekim

Imza -Kaşe Imza-Kaşe

Ek-1:Hekim Diploma Fotokopisi Ek-2:Hekim Nüfus CüzdanıFotokopisi