GenelgeMEVZUAT

HEKİMLERİN YAPTIĞI REKLAMLAR VE İLANLAR HAKKINDA GENELGE

HEKİMLERİN YAPTIĞI REKLAMLAR VE İLANLAR HAKKINDA GENELGE

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

İlgi: Hekimlerin yaptığı reklam ve ilanlar hk.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi Ticari Reklam ve İlanlarla ilgili hükümleri içermektedir. Aynı yasanın 17. maddesine dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan “Reklam Kurulu”nun 18 üyesinden birisi de, Türk Tabipleri Birliği temsilcisidir.

4077 Sayılı Yasa’nın, ticari reklamlar ve ilanlarla ilgili 16. maddesi uyarınca, “Ticari reklam ve ilanların yasalara … uygun, …. olmaları esastır….”

1219 Sayılı Yasa’nın 24. maddesi uyarınca;

“Mesleklerini uygulayan hekimler hastalarını kabul ettikleri yer ile muayene saatleri ve uzmanlıklarını bildiren ilanlar verebilirler. Diğer biçimde ilan, reklam ve benzerlerini yapmaları yasaktır.”

Yani, 1219 Sayılı Yasa’nın 24. maddesinde tanımlananın dışında ilan ve reklam yapan hekimler, aynı zamanda 4077 Sayılı Yasa’nın 16. maddesine de aykırı davranış olmaktadır.

Tabip Odası bölgeniz dahilinde, hekimlerin yapmış oldukları reklam ve ilanlarla ilgili olarak, 1219 Sayılı Yasa’nın 24. maddesi ve Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8. ve 9. maddelerine aykırı davrananlar hakkında, disiplin soruşturmaları yapılmakta ve ilgili hekimler Onur Kurullarına sevkedilmektedirler.

Ayrıca bölgenizde saptadığınız bu tarzdaki reklam ve ilanların, yazılı ise; aslını ve yayın tarihini, görsel ise; yayınlanan kuruluş, yayın saati, tarihi ve elde edilebilirse, yayın kasetinin Konseyimize gönderilmesini dileriz.

Gönderilecek olan bilgi ve belgeler ile Reklam Kurulu Başkanlığı’na başvurularak, yasanın gereğinin yapılması istenecektir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Hukuk Bürosu TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri