GenelgeMEVZUAT

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HAKKINDA GENELGE

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HAKKINDA GENELGE

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 24 Ekim 1996 günlü genelgesinde, başta kamu kurumlarında kadrolu olarak çalıştırılan hekimlerin sözleşmeli olarak istihdam edilemeyeceği belirtilmektedir.

Bu genelge uyarınca Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü’nün sağlık ocağında çalışan doktorları işyeri hekimi olarak istihdam edemeyecekleri, işyeri hekimliği sertifikası olmayan ve kamuda çalışmayan bir hekimle imzaladıkları İşyeri Hekimliği Sözleşmesine onay verilmesini isteyen yazısı ek yapılarak görüş istenmektedir:

Bilindiği üzere bütün hekimlerin 1219 sayılı yasa uyarınca mesleklerini serbest olarak icra etme hakları bulunmaktadır. Yine sağlık personelinin çalışma yöntemini belirleyen 2368 sayılı yasanın 4. Maddesi gereğince hekimler bazı ek tazminatlardan yararlanmamak koşulu ile kamudaki görevlerinin yanısıra serbest olarak da mesleklerini yapabilirler. Kamuda çalışan hekimlerin part-time ayrılarak işyeri hekimliği yapmaları bu yasada tanımlanan mesleğin serbest olarak yürütülmesidir. Yasa ile hekimlere özel olarak tanınmış bu hakkın genelge hükümleri ile yürürlükten kaldırılması düşünülemez. Yasanın altında yeralan ve ona aykırı olan genelge hükümleri yok hükmündedir ve uygulanması hukuka aykırıdır.

Öte yandan İşyeri Hekimlerinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şartlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca işyeri hekimi olarak görev alacak hekimlerin iş hekimliği sertifikasına sahip olmaları gerekir. İş hekimliği sertifikası olmayan hekimler ancak o bölgede sertifikalı hekim bulunmadığı takdirde işyeri hekimi olarak atanabilirler.

…..Tabip Odası’nın yazısından işyeri hekimliği sertifikası olan ve o görevi yapabilecek hekimlerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle sertifikasız bir hekimin işyeri hekimi olarak atanması hukuken mümkün değildir. Ancak anılan kurumun işçi sayısı kamuda çalışan hekimlerin bakabileceği ve bu konuda Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen standardın üstünde ise bu halde mevzuatta öngörülen zamanı ayırabilecek bir hekimin atanması düşünülmelidir.

Sonuç olarak ….. Tabip Odası bölgesinde ilgili kuruluşun işçilerine sayıları itibari ile gerekli zamanı ayırabilecek, sertifikalı ve diğer koşulları da (liste sırası vb.) uygun olan hekimlerin 2368 sayılı yasa hükümleri uyarınca sadece Bakanlık genelgesi gerekçe gösterilerek atanmamaları hukuka uygun değildir. Yine kamuda çalışmayan ve sertifikası bulunmayan bir hekime işyeri hekimi olarak onay verilmesi, yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri uyarınca mümkün değildir.

Gereği bilgilerinize rica olunur.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Hukuk Bürosu TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri