GenelgeMEVZUAT

2005 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI ILAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TALİMATI

2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Ilaç Listesi ve Uygulama Talimatı

(Seri No:2005/1)

Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

BIRINCI BÖLÜM

Yasal Dayanak

Madde 1 – Bu Talimat, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Makamının 31.1.2005 tarihli Olurlarına dayanılarak Ilaç Komisyonu tarafından hazırlanmış ve Kurum Yönetim Kurulu’nun 10.3.2005 günlü, XVII/257 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Tanımlar

Madde 2 – Bu Talimatta yer alan;

a)Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’nı,

b)Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık Işleri Genel Müdürlüğü’nü,

c)Sigortalı: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na ve 2925 Sayılı Tarım Işçileri Sosyal Sigortalar Kanunu?na göre hastalık sigortası yönünden sağlık yardımlarından yararlandırılanlar ile işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kimseleri,

d)Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Sağlık Bakanlığına bağlı olup, sigortalılara sağlık hizmeti veren hastane, sanatoryum, prevantoryum, dispanser, sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı merkezi v.b. sağlık kuruluşlarını,

e)Üniversite Hastanesi:- Üniversitelere bağlı tıp fakülteleri hastanelerini,

-Anılan kuruluşlarca oluşturulan vakıflara ait hastaneleri,

-Yüksek Öğretim Kurumu tarafından üniversite olarak tescil edilen vakıf hastanelerini,

f)Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Eğitim hizmeti veren Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler,

g)Sözleşmeli Kişi: Kurum ile kendi uzman tabiplik veya uğraşı dallarında sağlık hizmeti sunumu için sözleşme veya protokol imzalamış bulunan;

-Hastane

-Tanı ve Tedavi Merkezi

-Laboratuvar

-Klinik-Poliklinik

-Serbest Tabip ve Diş Tabibi

-Eczane, v.b. özel hukuk özel kişilerini,

h)Sözleşmeli Kuruluş: Kurum ile kendi uzman tabiplik veya uğraşı dallarında sağlık hizmeti sunumu için sözleşme veya protokol imzalamış bulunan;

-Hastane

-Tanı ve Tedavi Merkezi

-Laboratuvar

-Klinik-Poliklinik

-Eczane v.b.özel hukuk tüzel kişilerini,

ı)Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Sağlık Bakanlığı, Üniversitelere ait sağlık kurum ve kuruluşları ile 5283 sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen, Kurumun sağlık hizmeti satın aldığı kuruluşları,

j)Işyeri Hekimi: 4857 Sayılı Iş Kanunu’na göre işverenlerce çalıştırılan ve Kurum tarafından yetkilendirilen tabip ve uzman tabipleri,

k)Birim Amiri: Sağlık Bakanlığı’na, Üniversitelere, Resmi Kurum ve Kuruluşlara bağlı yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarının baştabipleri veya bu yetkiye sahip diğer görevlileri,

l)Eşdeğer Ilaç: Aynı etkin maddeyi aynı doz ve aynı farmasötik formda içeren, diğer bir deyişle farmasötik açıdan eşdeğer olan ilacı,

m)En Ucuz Ilaç: Eşdeğer ilaçlardan en ucuz olanını,

ifade eder.

Kapsam

Madde 3 – Bu Talimat hükümleri Kurum sağlık yardımından yararlanma hakkı bulunan sigortalılar ile işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kimselere uygulanır.

Yükümlülük ve Sorumluluk

Madde 4 – Bu Talimat hükümleri;

a)Sözleşmeli kişi ve kuruluşlar ile bunların birim amiri ve ilgili çalışanlarını,

b)Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını, üniversite hastanelerini ve bunların birim amiri ve ilgili diğer çalışanlarını,

c)Diğer resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile bunların birim amirlerini ve ilgili diğer çalışanlarını,

d)Işyeri tabiplerini,

bağlar.

e)Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanılması, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından kişilere veya ilaca verilen özel kullanım izinleri, Resmi sağlık tesisleri sağlık kurulu raporları ile onaylanmak ve Genel Müdürlükce uygun görülmek kaydıyla bu hükmün dışındadır.Bu Talimat hükümlerine uyulmaması durumunda Kurum’ un uğrayacağı zarar, ilgililerin alacağından mahsup veya mümkün olmaması durumunda yasal yollar kullanılarak doğrudan tahsil ve tazmin edilir.

IKINCI BÖLÜM

Reçete Yazım ve Ilaç Kullanım Ilkeleri

Ilaç kullanımında aşağıda belirtilen konular temel alınacaktır.Tüm reçetelere mutlaka tanı yazılacaktır. Tanısı yazılmayan reçeteler eczaneler tarafından kabul edilmeyecektir.Reçetelerde reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi, kaşede Kurumun adı, tabibin uzmanlık dalı ve diploma numarası mutlaka bulunacaktır.

Madde 5 – Ayaktan yapılan tedavilerde; bu Talimatın 7. maddesinde belirtilen durumlar dışında; reçetelere en fazla dört kalemi ve beş günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacaktır. Ilacın beş günlük tedavi dozunu belirlemek üzere, reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu da belirtilecektir.Ancak, tedaviyi yapan tabip tarafından tedavinin 5 günü aşan sürede devam edeceğine karar verilen hastalıklarda kullanılacak ilaçlar, tanı ve tedavi süresi tabibin el yazısı ile reçetede belirtilmek koşuluyla en fazla 1 aylık doza kadar yazılabilecektir.Ilacın piyasada bulunan en küçük ambalajı, 5 günlük tedavi dozundan fazla ise, bu ilaç bir kutu olarak verilecektir.

Madde 6 – Sağlık tesislerinde yatarak tedavi edilen sigortalılar için gerekli olan ve bu hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar en fazla beş günlük tedavi dozunu geçmeyecek şekilde reçeteye yazılabilecektir.Bu reçetelerde mutlak surette günlük tedavi dozu da yazılacak, 5 günlük tedavi dozunu aşan ilaç eczaneler tarafından kesinlikle verilmeyecektir.Bu Talimatta özel kullanım koşulları (kültür antibiyogram, rapor gibi) belirtilen ilaçlarda bu koşullara da aynen uyulacaktır.Ancak, sağlık tesislerinde uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık miktarda ilaç verilebilecektir (Ilaç verilmesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı?nca yapılan düzenlemelere uyulacaktır).Bu talimattaki özel düzenlemeler saklıdır.

Madde 7 – Bu Talimata ekli ?Katkı Payı Alınmayacak Ilaçlar Listesi?nde yer alan hastalıklarda kullanılacak ilaçlar sağlık kurulu raporuna (bu talimattaki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) istinaden reçeteye en fazla 3 aylık miktarda, diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir. Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar Listesinde bulunan hastalıklarda rapora istinaden bir reçetede 4 kalem sınırlaması bulunmamaktadır.Menopozda ve disfonksiyonel uterin kanamalarında kullanılan ilaçlar ise rapor koşulu aranmaksızın en fazla 3 aylık süreli ihtiyaç miktarında yazılabilecektir. Bu konuda Talimatta belirtilen özel düzenlemeler saklıdır.

Madde 8 – Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm iyonik ve noniyonik radyoopak maddelerden katkı payı alınmayacaktır. Radyoopak maddelerden katkı payı alınmaması için ayrıca rapor düzenlenmeyecek, reçeteye hastalığın tanısı, ilgili tabipçe yazılıp imzalanacaktır.Ayaktan yapılan intravenöz pyelografi (I.V.P.) ve histerosalfingografi (HSG) tetkiklerinde kullanılacak noniyonik radyoopak maddelerden 50 ml.lik bir kutu kullanılması halinde yalnızca ilgili tabipçe reçete düzenlenecek, reçeteye radyoopak madde ve yapılacak tetkikin ne olduğu açıkça yazılacaktır. 50 ml.yi aşan dozda noniyonik radyoopak madde kullanılması halinde ise ayrıca kullanılma nedeni ilgili uzman tabip tarafından reçeteye yazılacaktır.

Madde 9 – Bu Talimattaki ilkelere uyulmaksızın düzenlenmiş reçeteler sözleşmeli eczanelere geldiğinde ilaçlar verilmeyecek, gerekli düzeltmeler yapılmak üzere reçete ilgili tabibe geri gönderilecektir.

Madde 10 – Şahsi tedavi için yurtdışından getirtilecek ilaçlar, reçeteye 3 aylık doza kadar yazılabilecektir.Bu konuda Genel Yazı ve Genelgelerle duyurulan gerekliliklere de aynen uyulacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bazı Özel Hastalıklara ve Ilaç kullanımına Ilişkin Düzenlemeler

Madde 11 – Altın Preparatları, Biyolojik Ajanlar, Leflunomid Kullanım Ilkeleri:

a)Altın preparatları kullanımından önce diğer antiromatizmal ilaçlar ile tedavi yapılacaktır. Bu tedaviye cevap alınamaması durumu, c maddesinde, adı geçen uzman tabiplik dallarından birinin bulunduğu Resmi sağlık kurulu raporunda; tanı, daha önce uygulanan tedavi, klinik bulgular, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi, ayrıntılı tedavi şeması detaylı olarak belirtilmek koşuluyla, bu ilaçlar reçeteye yazılabilecektir.Tedavinin devamı gerektiğinde; bugüne kadar yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şemasını belirten bir rapor daha düzenlenecektir.

b)Romatolojide biyolojik ajanlardan Anti TNF Ilaçların (Infliksimab, Etanarsept, Adalimumab gibi) kullanım ilkeleri;

-En az 2 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru DAS 28 > 5.1) veya yan etki nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı resmi sağlık kurulu raporunda belirtilen romatoid artritli hastalarda,

-Biri maximum doz indometazin olmak üzere en az 2 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maximum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda, sulfasalazin veya metotreksat kullanılmasına rağmen cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite Indeksi BASDAI > 4, Visual Analog Skoru VAS 0-10cm) ,

-Hastalık modifiye edici ajanlardan en az ikisi (tek tek veya kombinasyon şeklinde) standart dozda en az altı ay kullanılmışsa ve yanıt alınmamışsa (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) veya toksisiteden dolayı altı aydan daha kısa sürede yukarıdaki ilaçlar kesilmek zorunda kalmışsa psöriatik artrit tedavisinde,Anti TNF ilaçlar kullanılabilecektir.

c)Yukarıda a ve b maddesinde belirtilen ilaçlar;

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Erişkin ve Pediyatrik Romatoloji, Immunoloji Uzman tabiplerinin en az birinin bulunduğu Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde ve Immunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu Resmi sağlık kurumlarında düzenlenecek resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzman tabiplerden biri tarafından reçete edilebilecektir.Intravenöz formları, mutlaka ilacın başlandığı Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Immunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde uygulanacaktır.

Subkütan formlarının ilk dozları ilacın başlandığı Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Immunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde tabip gözetiminde yapılacak, uygun enjeksiyon tekniği konusunda hastaya veya hasta yakınına eğitim verildikten sonra ilgili uzman tabip uygun gördüğü taktirde hastane dışında uygulanmak üzere iki aylık dozlar halinde reçete edilebilecektir.Hastalar iki ayda bir Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Immunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde muayene edilecek, ilk ilaç etkinliği üç ay sonunda değerlendirilecek, yeterli cevap alınamamışsa (Romatoid Artrit için, DAS 28?de 0.6 puandan, Ankilozan Spondilit için, BASDAI?de 2 birimden daha az düzelme olması, psöriatik artrit için, psöriatik artrit yanıt kriterlerine ?PSARC? göre yanıt alınamaması durumunda) ilaca devam edilmeyecektir.

d)Psoriyazis Vulgariste Üniversite hastaneleri ve Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Cilt Hastalıkları Uzman Tabibinin yer aldığı diğer hastalık modifiye edici ilaçlara dirençli olduğunu, kullanılacak ilacın miktar ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak Cilt Hastalıkları Uzman Tabiplerince yazılabilecektir.

e)Yalnızca Sağlık Bakanlığı?nca onay verilmiş endikasyonlarda kullanılacaktır.

f)Crohn hastalığında; diğer tedavilere yanıt vermeyen fistülize vakalarda hastalığın tanı, kullanılan ilacın ismi, günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten Gastroenteroloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak Resmi sağlık tesislerinde klinik koşullarda uygulanacaktır.

g)Leflunomid Kullanım Ilkeleri;

Metotreksat kullanımını tolere edemediği ve diğer hastalık modifiye edici ilaçlarla kontrol altına alınamadığı belgelenmiş romatoid artritli hastalarda Fizik Tedavi ve rehabilitasyon , Romatoloji veya Immunoloji Uzman tabiplerinden birinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Tedavinin devamında reçete bu uzman tabipler tarafından düzenlenecektir.Reçetelere en fazla üç aylık tedaviye yetecek miktarda ilaç yazılabilecektir.

h)Tedavinin devamı yukarıdaki hastanelerde yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şeması düzenlenen bir yıllık raporda belirtilecek yukarıdaki sağlık tesislerinde reçetelenecektir.

Madde 12 – Amfoterisin-B ve Kaspofungin Verilme Ilkeleri:Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik Amfoterisin-B veya Fluconazol?dür.Klasik Amfoterisin-B’ye allerjik reaksiyon gösterdiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi ya da hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuvar verileri ile bozuk olduğunun klinik olarak belgelenmesi hallerinde raporda belirtilen Lipozomal veya Lipid kompleks Amfoterisin-B kullanılabilecektir.Kaspofungin Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonuna göre kullanılabilir.Kaspofungin, Lipozomal ve Lipid Kompleks Amfoterisin-B EHU onayı ile mutlak surette yatarak tedavide kullanılabilecektir.

Madde 13 – Antidepresan ve Antipsikotik Ilaçların Kullanım Ilkeleri:

13-1 Antidepresanlar, Psikiyatri (Erişkin ve Çocuk) veya Nöroloji Uzman Tabipleri tarafından yazılacaktır. Resmi kurumların sağlık tesislerinde, en az bir Psikiyatri uzman tabibinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir. Trisiklik ve tetrasiklik Antidepresan ilaçlar diğer tabiplerce de, yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın, yazılabilecektir.

13-2 Yeni nesil (Atipik) Antipsikotiklerle (Klozapin, Olanzapin, Risperidon, Amisülpirid, Ketiapin, Ziprasidon) tedaviye mutlaka psikiyatri uzman tabibince başlanacaktır. Resmi sağlık tesislerinde, en az bir Psikiyatri Uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir. Yeni nesil (atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar diğer tabiplerce de yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın yazılabilecektir.

13-3 Psikiyatri kliniği dışında yatan hastalara, klinikte tedavi eden tabiplerce başlanmış olan antidepresan ilaçlar, tedavinin idamesi için, psikiyatri dışındaki diğer uzman tabipler tarafından da hasta taburcu olduğu tarihten itibaren en fazla iki aylık dozda reçete edilebilecektir. Tedavinin iki aydan daha uzun devamı gerektiğinde mutlaka psikiyatri veya nöroloji uzman tabipleri tarafından yazılacaktır.

13-4 Demansta, atipik antipsikotik ilaçlar, psikiyatri veya nöroloji uzman tabibi tarafından veya bu tabiplerden birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer tabiplerce yazılacaktır.

13-5 Antidepresanlar ve Antipsikotikler için düzenlenecek raporda, hastanın tedavisinde kullanılacak ilaç veya ilaçların; jenerik ismi, günlük kullanım dozu, ilacın kullanılacağı süre belirtilecektir. En fazla 12 ay süreli olarak düzenlenecek olan bu raporun yalnızca resimli ilk nüshası sigortalıya verilecek ve yeniden reçete edilmesi durumunda raporun arkasında bu amaçla hazırlanmış sütunlara tabip tarafından yazılacak, imzalanarak kaşe basılacaktır. Eczane tarafından da ilacın verildiğine dair raporun arkasına kaşe basılarak imzalanacaktır. Bir defada verilecek ilaç miktarı 2 aylık dozu aşamayacaktır.

Madde 14 – Anti Rh Kullanım Ilkeleri:

a)Doğum Sonu Kullanım;

Doğum belgesi, anne-bebek kan grubu belgesi, Direkt Coombs testi negatifliğini gösteren belge ve Anti Rh reçetesine dayanılarak verilecektir.

b)Düşük veya küretaj sonrası kullanımı;

Resmi ve anlaşmalı sağlık tesisinde annenin ve babanın kan grubu belgesi, düşük veya küretaj olduğuna dair bir sağlık kuruluşunun belgeleri ekinde Anti Rh reçetesine dayanılarak verilecektir.

c)Antenatal Kullanım;

Anne-baba kan grubu belgeleri ve Indirekt Coombs testi negatifliğini gösteren belge ile sağlık kurulu raporunda doz ve kullanım süresi belirtilerek verilecektir.

d)Idiopatik (Immun) Trombositopeni?de Kullanımı:

Intravenöz formu Rh pozitif ve splenektomisiz hastalarda resmi sağlık kurulu raporunda doz ve kullanım süresi belirtilerek verilebilir. Reçeteler Hematoloji uzman tabibince düzenlenecektir.

Madde 15 – Antitrombin III Kullanım Ilkeleri:

Hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda verilebilecektir. Yeniden kullanımı gerektiğinde bir önce verilen ilacın kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda da hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir.

Madde 16 – Aşı Uygulaması:

Koruyucu nitelikteki aşılar (Grip, kabakulak, kızamıkçık v.b) liste dışı olup Kurumca karşılanmayacaktır.Ancak, tedavi edici içerikli olan ve hastalığın ölümcül sonuç doğurması nedeniyle kullanımında mutlak zorunluluk bulunan aşıların kullanım esasları aşağıda belirtilmiştir.

a)Allerji Aşıları

Kurumca yalnızca enjektabl yolla kullanılan alerji aşıları verilecektir.Allerjik hastalıklarda aşı uygulanmasına başlanılması için aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.

1)Aşılanması düşünülen hastalar en az bir yıl hastanın bulunduğu yerdeki resmi sağlık tesisinde çocuk, kulak-burun-boğaz, göğüs hastalıkları veya bulunmaması durumunda iç hastalıkları uzman tabiplerince izlenecek, bu süre içersinde allerjenden kaçınma konusunda bilgilendirilecek ve medikal tedavi uygulanacaktır.Hastanın durumunun izlenmesi için, medikal tedavi uygulayan uzman tabipçe bir dosya açılacak ve tedavi ile ilgili tüm bilgiler bu dosyada toplanacaktır. Dosyalar sağlık tesisinde izleyen uzman tabip tarafından korunacak ve izin, hastalık, nakil, istifa v.b. durumlarda birim amiri tarafından görevlendirilecek bir diğer uzman tabibe devredilecektir.

Bu süre sonunda aşıya başlanması düşünülüyorsa, hasta, Çocuk veya Erişkin Alerji Uzmanı tabiplerince değerlendirilecek ve bu uzmanın yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu ile aşı tedavisi başlanabilecektir. Ilk tedaviden sonraki reçeteler bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak Çocuk hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, veya Göğüs Hastalıkları Uzman Tabibinin bulunmadığı yerlerde Dahiliye uzman tabiplerince yazılabilecektir.

2)Aşı Uygulanmasına Başlama Kıstasları

2.1)Çocuk Hastalar Için

2.1.1)Sadece doğal inhalan allerjenlere karşı duyarlılığı olan bronşiyal astım,allerjik rinit ve arı venom allerjisi tanılarında aşı tedavisi uygulanabilecektir.Inhalan allerji tedavisine başlanabilmesi için deri testi veya spesifik IgE tayini yapılması gereklidir.

2.1.2)Hasta üç yaşın üzerinde olmalıdır.

2.1.3)Bronşiyal astım tanısı olan hastalarda yedi yaş ve üzerindekilerin solunum fonksiyon testi yapılarak FEV1 değerinin o yaş için beklenen değerin % 70′ inden düşük olmaması, reversibilitenin pozitif olması gereklidir.

2.1.4)Hastanın kronik ve sistemik başka bir hastalığı olmamalıdır.

2.2)Erişkin Hastalar Için

2.2.1)Sadece doğal inhalan allerjenlere karşı duyarlılığı olan bronşiyal astım, allerjik rinit ve arı venom allerjisi tanılarında aşı tedavisi uygulanabilecektir.Inhalan allerji tedavisine başlanabilmesi için deri testi ve spesifik IgE tayini yapılması gereklidir.

2.2.2)Hastanın kronik ve sistemik başka bir hastalığı olmamalıdır.

2.3)Uygulama Kıstasları : Uygulama, yukarıdaki başlama kıstaslarının açıkça belirtildiği resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılacaktır.

2.3.1)Aşı uygulaması tam teşekküllü resmi sağlık tesisinde ve öncelikle hastayı allerji yönünden izleyen uzman tabibin kontrol ve sorumluluğunda, bu tabibin bulunmaması durumunda yukarıda belirtilen branş uzmanlarından biri tarafından yapılacaktır.

2.3.2)Allerji aşılarından arı venom alerjisi dışındakilerden katkı payı alınacaktır.

2.4)Sonlandırma Kıstasları

2.4.1)Aşı uygulamasından 18 ayda tedaviye cevap alınamazsa tedavi sonlandırılacaktır.

2.4.2)Aşı uygulaması arı venom allerjisi dışında en fazla 5 yıl sürebilecektir.

Uygulamalar birim amirliklerince denetlenecektir.

b)Hepatit B, Kuduz , Tetanoz Aşıları

Hepatit-B, kuduz, tetanoz aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildiğinden Kurum tarafından verilmeyecek, bu konuda yayımlanmış Genel Yazı esaslarına göre Il Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecektir.

c)Hepatit A Aşısı

Kronik karaciğer hastalığı olduğu laboratuvar verileriyle saptanan kişilere Anti HAV IgG negatif ise Hepatit-A aşısı uygulanabilecektir.

d)Pnömokok, Meningokok ve H.Influenza Bakteri Aşıları

Splenektomiden önce, sonra, organ transplantasyonu yapılanlara, immun yetmezliği olan hastalara, tekrarlayan pnömokoksik menenjitlerde, astım, KOAH (Kronik Obstrüktiv Akciğer Hastalığı), kronik kor pulmonale hastalıklarında gerekli durumlarda verilecektir.

e)Suçiçeği Aşısı ve Hiperimmun Globulini

-Onkoloji

-Organ transplantasyonu

-Immunosupresif tedavi alan hastalar

-Kronik böbrek yetmezliği hastaları

-Kollagen doku hastalığı

-Immun yetmezlikli hastalar

-Bronşiyal astım hastaları,

-AIDS hastaları

-Kronik solunum, endokrin, kardiyovasküler hastalığı olanlara ilgili uzman tabibin imzası ile verilebilir.

-Doğuma bir haftadan daha kısa süre kaldığında suçiçeği geçiren annenin bebeğine VZIG Immunglobin IM uygulanacaktır.

Madde 17 – Botulismus Antitoksini:

Botulismus zehirlenmelerinde Botulismus antitoksini aşağıda belirtilen kurallara göre kullanılacaktır.

a)Botulismus hastalığının tedavisine başlamadaki gecikmenin hayati tehlike doğurabileceği gözönüne alınarak elde mevcut belgelerle ilacın temini işlemlerine başlanacak, bedeli firmaya ödenmeden önce aşağıda (b) alt bendinde belirtilen rapor ve belgelerin eksiksiz olmasına dikkat edilecektir.

b)Botulismus antitoksini Anestezi, Nöroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Tabiplerince bunların bulunmadığı yerlerde Iç Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Uzman Tabiplerince kullanılacaktır.Botulismus hastalığının tedavisinde Botulismus antitoksini için belirlenen maksimum tedavi dozu (literatürde belirtilen doz) 250 ml lik serumlardan 2 adettir.

Bu nedenle;

-Tedavi için 2 kutu veya daha az serum kullanılacak ise hasta adına düzenlenecek sağlık kurulu raporunda kullanılacak ilacın dozu ve tedavi süresi mutlaka belirtilecektir.

-Tedavi için 2 kutuyu aşan miktarda serum gerektiği takdirde bu kez mutlaka hasta adına hangi nedenle 2 kutuyu aşan serumun gerekli olduğunu açıklayan resmi sağlık kurulu raporu düzenlenecek ve raporda kullanılacak ilacın tedavi süresi ve dozu belirtilmiş olacaktır.

-Kullanılan serumun miktarına bakılmaksızın, hasta tabelası ile günlük hasta izleme formlarının baştabiplikçe onaylı birer örneği hasta faturasına eklenecektir.

Madde 18 – Botulismus Toksini Tip A

a)Uygulama Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde aşağıda b maddesinde belirtilen uzman tabipler tarafından klinik koşullarda yapılacaktır.

b)Botulismus toksini, ancak organik nedenleri ekarte edilmiş ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen vakalarda, bu durumu belirten ve kullanılacak ilacın dozuyla, kullanım süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji veya Göz Hastalıkları uzman tabipleri tarafından reçeteye yazılabilecektir.

-Göz adelesi felçleri

-Blefarospazm

-Hemifasiyal spazm

-Servikal distoni (spazmodik tortikollis)

-EMG esnasında uygulanacak fokal distoni ve erişkinlerde inme sonrası fokal spastisitevakalarında kullanılabilecektir.

c)Pediyatrik Serebral Palside Botulismus Toksini Kullanımı

Yalnızca Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde pediyatrik nörolog tarafından tanısı konulmuş hastalarda,10 yaşa kadar sistemik hastalığı, kemiksel deformite, kanama diyatezi, fikst kontroktür olmayan hastalarda, en fazla iki adeleye uygulanmak üzere, Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Çocuk Nöroloji uzman tabiplerinin katılımıyla oluşturulacak resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak uygulanarak,Tedaviden yarar görüp tekrarı düşünülen hastalarda altı ay sonra yeni bir resmi sağlık kurulu raporu düzenlenerek en fazla iki uygulama,Tek seansta Botox için toplam 300 üniteyi, Dysport için 1000 üniteyi aşmamak üzere,yapılacaktır.

Madde 19- Büyüme Hormonu Kullanım Esasları

A)Çocuklarda;

Boy sapması patolojik olan hastanın (-2.5 SD?den daha negatif) en az altı ay veya olayın özelliğine göre bir yıl büyüme hızı izlendikten sonra, tanı kriterlerine dayanılarak resmi sağlık tesislerinde Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibi tarafından büyüme hormonu eksikliği tanısı konularak tedaviye başlanacak ve yine aşağıda belirtilen kriterlere göre tedavi sonlandırılacaktır.

a)Tanı Kriterleri (Büyüme Geriliği Olan Çocuklarda Büyüme Hormonu Uygulanmasına Başlama)

1)Büyüme Hormonu, büyümeyi etkileyen sistemik bir hastalığı olmayan bu bölümde yer alan uygulama kıstaslarına uygun ve malnutrisyon saptanmayan hastalara verilebilecektir.

2)Yıllık büyüme hızı;

-0-4 yaş 6 cm.nin altında,

-4 yaş-puberte 4, 5 cm.nin altında,

-Pubertede; izleme süresi ve büyüme hızı hastanın diğer bulgularına göre Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibi tarafından değerlendirilecektir,

3)Kemik ya&#351