SAĞLIK EĞİTİMİToplam Kalite Yönetimi

HASTALARIN BAKIMI

Genel Bakış

Bir sağlık kurumunun temel amacı hasta bakımıdır. Her hastanın kendisine özel ihtiyaçlarını destekleyen ve yanıtlayan bir oluşum içerisinde, en uygun bakımın sağlanması, yüksek seviyede bir planlama ve koordinasyon gerektirir.

Belirli aktiviteler hasta bakımında temeldir. Bu aktiviteler;

• her bir hastaya bakımın planlanması ve sunulmasını,

• bakımın sonuçlarının anlaşılabilmesi için hastanın izlenmesini,

• gerektiğinde bakımda değişiklikler yapılmasını,

• bakımın tamamlanmasını ve

• takibin planlanmasını içermelidir.

Birçok tıp, hemşirelik, ecza, rehabilitasyon ve diğer sağlık hizmeti sunucuları, bu aktiviteleri sürdürmelidirler. Her sağlık hizmeti sunucusunun kesin tanımlanmış bir rolü vardır. Bu rol lisanslar, belgeler, sertifikalar, kanun ve yönetmelikler, bireyin özel yetenek, bilgi ve tecrübeleri, ve kurumun politikaları ve iş tanımlamalarına göre belirlenmelidir. Bazı bakımlar hastanın kendisi, ailesi veya diğer eğitimli bakıcılar tarafından sürdürülebilir.

Hastaların Değerlendirilmesi standartları, bakımın verilmesini standartlarını tarif etmektedir. Hastanın gereksiniminin belirlenmesi temel alınarak yapılmış bir plandır. Bu bakım; önleyici, palyatif, tedavi edici veya rehabilitasyona yönelik olmalı ve anestezi, cerrahi, ilaç tedavisi, destek tedavileri veya bunların kombinasyonunu içermelidir. Optimal sonuçların elde edilmesinde bakım planı yeterli değildir. Hizmetin verilmesi uyumlu olmalı ve hastaya bakan tüm bireyler tarafından bütünleştirilmiş olmalıdır.

HASTALARA BAKIMIN SUNULMASI

Standart

Politika ve prosedürler ve kanun ve yönetmelikler tüm hastaların aynı tipte bakım almasını sağlamalıdır.

Hedeflenen:

Aynı sağlık problemi olan ve bakım gereksinimi olan hastalar, kurumun tümünde, aynı kalitede bakım alma hakkına sahiptirler. “Değişmeyen seviyede bakım kalitesi” prensibinin uygulanabilmesi için, hasta bakımının klinik ve idari sorumlular tarafından koordine edilmesi gerekir. Özellikle, birçok departman ve oluşumlarda, aynı hasta gruplarına sunulan hizmetler, tek tip olarak yapılmalarını sağlayacak politika ve prosedürler tarafından yönlendirilmelidir. Bu politika ve prosedürler, bakım sürecinişekillendiren uygulanabilir kanun ve düzenlemelere göre olmalı ve işbirliği ile hazırlanmalıdır.

Aşağıda tek tip hasta bakımı yansıtılmıştır;

• Bakıma ve tedaviye ulaşmak, bakımın ve tedavinin uygunluğu, hastanın ödeme yapma yeterliliğine veya ödemeyi yapan kaynağın yeterliliğine bağlı değildir,

• Hastanın durumunun aciliyet derecesi, hastanın gereksinimlerinin karşılanması için kaynakların tahsis edilmesinde belirleyicidir,

• Hastaya sunulan bakımın derecesi (örneğin, anestezi bakımı) tüm kurum içerisinde aynı olmalıdır, ve

• Aynı hemşirelik bakımı gereksinimi olan hastalar, tüm kurum içerisinde, aynı derecelerde hemşirelik bakımı almalıdır.

• Tek tip hasta bakımı, kaynakların etkin olarak kullanılması sonucunu getirir ve tüm kurumda, benzer bakımın sonuçlarının (outcome) değerlendirilmesine izin verilmelidir.

Standart

Her hastaya verilen bakımın bütünleştirilmesi ve koordine edilmesi için bir süreç olmalıdır.

Hedeflenen:

Hasta bakım prosesi dinamiktir ve birçok bakım temin ediciyi (bakım yerini, departmanları ve servisleri) ilgilendirmelidir. Hasta bakım aktivitelerinin koordinasyonu ve birleştirilmesi, etkin bir bakım prosesi oluşturulmasını, insan ve diğer kaynakların daha etkin kullanımını ve daha iyi hasta bakım sonuçlarını amaçlar. Bu nedenle, klinik yöneticiler bakımın daha koordine ve birleşik olması için bazı teknikleri ve araçları kullanırlar (örneğin; bir takım tarafından sunulan bakım, birden çok departmanların hasta vizitleri, birleşik bakım planlama formları, entegre hasta kayıt formları, vaka sorumluları).

Standart

Her hastaya verilen bakım planlanmalı ve hastanın kayıtlarına yazılmalıdır.

Hedeflenen:

Hasta bakım prosesi en iyi sonuçları elde edebilmek için dikkatli olarak planlanmalı, planlama süreci tedavilerin belirlenmesi ve önceliğinin tespit edilmesi, girişimler, hemşirelik bakımı, hastanın ihtiyacının. karşılanması ile ilgili bakımları içermelidir. Hasta ve yakınları plan sürecine dahil edilmelidir. Plan hastanın kayıtlarına girilmelidir. Hastaya bakım verecek olanların ayrı ayrı yapacakları bakım planları yerine, bakım vereceklerin oluşturacakları tek ve entegre bir plan her zaman tercih edilmelidir.

Bundan sonra hastanın bakımı, bakımın koordinasyonunu ve entegrasyonunu sağlamalı ve yansıtmalıdır. Özellikle her bakım temin edici, gözlemlerini ve tedavilerini hasta kayıtlarına kayıt etmelidir. Ayrıca birleşik tedavi ekiplerinin toplantıları ve benzer hasta ile ilgili tartışmalar, tartışmanın veya toplantının sonuçları veya kararları kayıta yazılmalıdır.

Standart

Hasta talimat (order) yazmasına izin verilmiş kişiler, hasta kayıtlarındaki tek tip yere talimatı yazmalıdır.

Hedeflenen:

Hasta bakımı aktiviteleri, örnek olarak laboratuar testleri, ilaçların uygulanması, hemşirelik bakımı ve beslenme tedavisi için talimatları içermelidir. Teşhise yönelik cerrahi ve diğer uygulamalar için de yetkili kişiler talimat vermelidir. Bu talimat’ların zamana bağlı olarak yapılmaları gerekiyorsa, kolaylıkla ulaşılabilir olmalıdırlar. Genel bir levhada veya hastanın kayıtlarında ki belirli bir yerde talimat’ların bulunması, talimat’ların uygulanmasını sağlar. Yazılı talimat’lar, kadronun, bir talimat’ın özelliklerini, ne zaman ve kim tarafından yerine getirileceğini anlamasını sağlamalıdır. Talimat’lar, talimat formuna yazılmalı, periyodik olarak veya taburcu olma sırasında hastanın kayıtlarına aktarılmalıdır..

Her kurum,

 Hangi talimat’ın sözlü olmaktansa yazılı olması gerektiğine,

 Talimat yazmaya kimlerin yetkili olduğuna,

 Hasta kayıtlarında talimat’ın nerede olacağına karar vermelidir.

Standart

Yapılan işlemler hastanın kayıtlarına yazılmalıdır.

Hedeflenen:

Teşhise yönelik cerrahi ve diğer uygulanan girişimler ve sonuçları hastanın kayıtlarına not edilmelidir.

Standart

Kurumun politikalarına uygun olarak, her bakım veren kişi, diğer bakım verenler tarafından kaydedilmiş olan diğer hasta bakımı notlarına ulaşabilmelidir.

Hedeflenen:

Bakımı verenler, bakım aktivitelerinin sonuçlarını ve diğer bakım verenlerin sorumluluklarını anlarlarsa bakım daha koordineli verilir.

Bu bilgi alışverişinin yapılabilmesinin etkin bir yolu, bir bakımcının talimat’larının ve notlarının diğer bakımcıya ulaşabilir olmasıdır. Bu da genel bir kayıt kullanılarak, notların ulaşabilir bir yerde olmasını sağlayarak veya gözden geçirme için notların istenmesi ve alınması süreci oluşturularak sağlanmalıdır. Bu metot, kurumun hasta bakım bilgilerine ulaşma politikası ile uyumlu olmalıdır ve hasta bakım bilgilerinin gizliliğine özen gösterilmelidir.

Standart

Hastanın durumundaki bir değişiklik nedeniyle, gereklilik olduğunda, hastanın bakım planı tekrar gözden geçirilmelidir.

Hedeflenen:

Hasta için planlanan bakım, onun belirlenmiş gereksinimlerine göre olmalıdır. Bu gereksinimler, düzenli tekrar değerlendirmeler sırasında elde edilen yeni bilgilerin sonucuna göre (örneğin, anormal laboratuar veya radyolojik sonuçlar) veya hastanın durumundaki ani değişikliğe bağlı olarak (örneğin; bilinç kaybı) değiştirilir. Gereksinimler değiştikçe, hastanın bakım planı da değişmelidir ve bu değişiklikler kayıtlara notlar olarak girilmelidir. Değişiklikler başlangıç planına notlar olarak kayıt edilmeli veya değişiklikleri içeren yeni bir plan yapılmalıdır.

Standartlar

Klinik uygulama kılavuzları, varsa ve kurum tarafından kendisine göre uyarlanmışsa, hastanın klinik bakımının yönlendirilmesi için kullanılmalıdır.

Klinik izlem yolları, varsa ve kurum tarafından kendisine göre uyarlanmışsa, hastanın klinik bakımının yönlendirilmesi için kullanılmalıdır.

Hedeflenen:

Sağlık kuruluşları;

• Klinik bakım süreçlerinin standardizasyonunu,

• Bakım süreçlerinde, özellikle, kritik karar basamakları ile bağlantılı olanlarda risklerin azaltılmasını,

• Uygun kaynakların verimli olarak kullanılması ile klinik bakımın zamanında ve etkili olarak temin edilmesini hedef alır.

Kurumlar bu hedeflere ulaşmak için birçok yaklaşım ve gereçleri kullanmalıdır. Örneğin; Bakımı temin edenler uygun olan en iyi bilimsel kanıtları, klinik bakım süreçleri üretmek ve klinik kararlar vermek için kullanırlar. Klinik uygulama kılavuzları bu süreçte kullanılmalıdır. Ek olarak, onlar bakımın etkin olarak birleştirilmesi ve koordinasyonu ve uygun kaynakların verimli kullanımı için, klinik yolları ve diğer metotları kullanarak bakım sürecini standardize etmeyi ararlar. Hasta tanımlama sürecindeki değişiklikleri azaltmak için aynı gereçler ve yaklaşımlar. HB.1.2’de tanımlanmıştır.

YÜKSEK RİSKLİ HASTALARIN BAKIMI VE YÜKSEK RİSKLİ HİZMETLERİN SAĞLANMASI

Standart

Politikalar ve süreçler, yüksek riskli hastaların bakımı ve yüksek riskli hizmetlerin temin edilmesi için yol göstermelidir.

Hedeflenen:

Sağlık kurumları çok çeşitli sağlık bakımı gereksinimleri olan hastalara bakarlar. Bazı hastalar, yaşları, durumları veya ihtiyaçlarının önemi nedeni ile yüksek riskli kabul edilmelidir. Bu gruba sıklıkla yaşlılar ve çocuklar girerler. Çünkü çoğunlukla kendi adlarına konuşamazlar, bakım sürecini anlayamazlar ve bakımları ile ilgili kararlarda yer alamazlar. Benzer olarak, korkmuş,şaşırmış veya koma halindeki acil hastalar da, bakım gereksinimleri etkin ve hızlı birşekilde temin edilmesi gerektiğinde, bakım sürecini anlayamazlar.

Sağlık kurumları, çok çeşitli hizmetler sunarlar. Bunlardan bazıları; hayatı tehdit eden durumu tedavi etmek için karmaşık cihazlar kullanıldığından, (diyaliz hastaları) tedavinin özelliği, (kan ve kan ürünlerinin kullanımı), veya hastaya zarar verme potansiyeli, (tespit cihazları) nedeni ile yüksek riskli kabul edilmelidirler.

Kapsamlı, yetkin ve tek tip bir yanıt için politika ve süreçler ekibin bu hastaları ve servisleri anlamasını sağlamalıdır.

Klinik ve idari yöneticiler;

 kurumda yüksek riskli olduğu düşünülen hastaların ve hizmetlerin belirlenmesi,

 uygun politika ve süreçlerin geliştirilmesi için ortak çalışma süreci kullanımı ve

 politika ve süreçlerin uygulanması için ekibin eğitiminden sorumludurlar.

HB.5.1 ile 5.9 arasında tanımlanan hastalar ve hizmetler kurumda veriliyor ise, bu sürece dahil edilmelidir. Bu grubun dışında kalan ve yüksek risk taşıdığı düşünülen hastalar ve hizmetler de bu gruba dahil edilmelidir. Kurumlar aynı zamanda herhangi bir süreç veya bakım planına bağlı olarak gelişecek potansiyel riskleri belirlemek isteyebilir (derin ven trombozu, dekübid ülseri ve düşmeler). Bu riskler, ekibin eğitilmesi ve uygun politika ve süreçlerin geliştirilmesi ile önlenir.

Standartlar

Acil hastaların bakımına, politika ve süreçler yol göstermelidir.

Kurumun tümünde, resüsitasyon (yaşam destek) hizmetlerinin kullanımına, politika ve süreçler yol göstermelidir.

Kan ve kan ürünlerinin taşınması, kullanımı ve uygulanmasına, politika ve süreçler yol göstermelidir.

Yaşam desteği alan veya komada olan hastaların bakımına, politika ve süreçler yol göstermelidir.

Bulaşabilir hastalığı olan veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların bakımına, politika ve süreçler yol göstermelidir.

Diyaliz hastalarının bakımına, politika ve süreçler yol göstermelidir.

Hastalarda kısıtlama uygulamasına ve kısıtlama altındaki hastaların bakımına, politika ve süreçler yol göstermelidir.

Aciz, yaşlı hastaların ve çocukların bakımına, politika ve süreçler yol göstermelidir.

Hedeflenen:

Politika ve süreçler özellikle risk altındaki hasta popülasyonu veya yüksek riskli hizmetlerin, ilgili riskini uygun ve etkin olarak azaltmak için biçimlendirilmelidir.

Politika veya sürecin;

• planlamanın nasıl yapılacağınını,

• bakım ekibinin etkin olarak çalışması için gerekli dokümantasyonu,

• özel izin durumlarını,

• monitörizasyon gereksinimlerini,

• bakım sürecinde ilgili olan ekibin özel yetenekleri ve niteliklerini,

• özel ekipmanın sağlanması ve kullanımını tanımlaması özellikle önemlidir.

Klinik kılavuzlar ve klinik yollar sık olarak politika ve süreçlerin geliştirilmesinde yardımcıdır ve bunlarla birleştirilmelidir. Monitörizasyon, politika ve süreçlerin yeterince uygulandığından, ilgili tüm hastalarda ve servislerde takip edildiğinden emin olunması için gereklidir.

Standart

Yüzeyel ve derin sedasyon alan hastaların bakımına, politika ve süreçler yol göstermelidir.

Hedeflenen:

Sedasyon, özellikle yüzeyel ve derin sedasyon hastalar için risk getirir ve bu nedenle açık tanımlar, politikalar ve süreçler kullanılmalıdır

Sedasyonun dereceleri bir süreçtir. Uygulanan ilaca, ilaç uygulama yoluna ve dozajlara göre, hasta bir dereceden diğerine ilerleyebilir. Dikkate alınması gereken önemli noktalar; hastanın koruyucu reflekslerinin yeterliliğinin korunması, bağımsız ve sürekli bir açık hava yolu sağlanması, fiziksel uyaran veya sözlü emirlere yanıtı içermelidir.

Yüzeyel ve derin sedasyon alan hastadan sorumlu olan doktorun yeterliliği ayrıca önemlidir. Doktor; anestezi teknikleri, uygun monitörizasyon, komplikasyonlara yanıt ve sedasyonu ortadan kaldıran ilaçların (reverse ajanlar) kullanımı ve en azından temel yaşam desteği uygulamaları konusunda yeterli olmalıdır.

Doktora ek olarak, hastanın fizyolojik parametrelerinin kesintisiz monitörizasyonu, rutin uygulamalarda ve temel yaşam desteği uygulamalarında yardım için nitelikli bir personel (hemşire veya anestezi teknikeri) daha olmalıdır.

ANESTEZİ BAKIMI

Standart

Anestezi öncesi değerlendirme, yetkili bir kişi tarafından yürütülmelidir.

Hedeflenen:

Anestezi yüksek seviyede risk içerdiği için uygulaması dikkatle planlanmalıdır. Hastaların anestezi öncesi değerlendirilmeleri, bu planı ve cerrahi sonrası analjezi kullanımını temel alarak oluşturulmalıdır.

Anestezi öncesi değerlendirme ;

 anestezinin seçilmesi ve anestezici bakımının planlanmasını,

 uygun anestetiğin emniyetle uygulanmasını,

 hasta monitörizasyon bulgularının değerlendirilmesini

gerekli bilgilerin değerlendirilmesini sağlamalıdır.

Anestezi öncesi değerlendirmeyi bir anesteziyolog veya diğer yetkin kişiler yürütmelidir.

Anestezi öncesi değerlendirme süreci, acil veya obstetrik hastalara anestezi gerektiğinde, kısaltılmış bir zaman dilimi içinde yapılmalıdır.

Standart

Her hastanın anestezi uygulaması planlanıp, dokümante edilmelidir.

Hedeflenen:

Anestezi bakımı dikkatle planlanmalı ve anestezi kayıtları dokümante edilmelidir. Plan, diğer hasta değerlendirmelerinden bilgileri de göz önüne almalı ve kullanılacak anesteziyi, uygulama metotunu, diğer ilaçlar ve sıvıları, monitörizasyon süreçlerini ve öngörülen anestezi öncesi bakımı tanımlamalıdır.

Standartlar

Riskler, olası komplikasyonlar ve seçenekler; hasta, hastanın ailesi veya hasta hakkında karar verecek kişiler ile birlikte tartışılmalıdır.

Hedeflenen:

Anestezi planlama süreci, hastanın, ailesinin veya karar vericilerin, riskler, olası komplikasyonlar, planlanan anestezi ve cerrahi sonrası analjeziye bağlı seçenekler üzerinde eğitimini içermelidir. Bu tartışma, anestezi için onay alma sürecinin bir parçası olmalıdır. Bir anesteziyolog veya yetkili kişi bu eğitimi vermelidir.

Standart

Kullanılan anestezi yöntemi, hasta kayıtlarına yazılmalıdır.

Hedeflenen:

Verilen anestezi ve anestezi tekniği hastanın anestezi kayıtlarına girilmelidir.

Standart

Her hastanın anestezi verilmesi sırasındaki fizyolojik durumu sürekli olarak takip edilmeli ve hastanın kayıtlarına yazılmalıdır.

Hedeflenen:

Anestezi uygulaması sırasında ve derlenme periyodunda, fizyolojik monitörizasyon, hastanın durumu hakkında güvenilir bilgi temin eder. Monitörizasyon metotları hastanın anestezi öncesi durumuna, anestezi seçimine ve anestezi sırasında yapılan cerrahinin veya diğer müdahalenin karmaşıklığına bağlıdır. Ancak bütün vakalarda monitörizasyon süreci kesintisizdir ve sonuçları hastanın kayıtlarına girilmelidir.

Standart

Her hastanın anestezi sonrası durumu monitörize ve dokümante edilmeli, hastanın daha önce belirlenmiş kriterlere göre, yetkili bir kişi tarafından derlenme bölgesinden çıkmasına izin verilmelidir.

Hedeflenen:

Anestezi sırasında monitörizasyon, anestezi sonrası derlenme periyodu için temel oluşturur. Derlenme sırasında hastanın durumu hakkındaki verilerin sürekli ve sistematik olarak toplanması ve değerlendirilmesi, hastanın diğer yerlere ve daha az yoğun servislere geçirilmesi kararlarını destekler. Monitörizasyon verilerinin kaydedilmesi, taburcu kararlarının desteklenmesi için gereklidir.

Anesteziyolog veya diğer yetkili kişi, hastanın derlenme bölgesinden diğer bir bakım seviyesine çıkartılmasına veya kurumdan taburcu olmasına (günübirlik anestezide olduğu gibi) karar vermelidir. Anesteziyolog veya diğer yetkili kişi dışında birisi taburcu kararlarını verecekse, tıbbi ekip tarafından standardize edilmiş kriterler kullanılmalıdır. Derlenme bölgesine varış ve çıkış kayıt edilmelidir..

Standart

Anestezi uzmanlığı kurumları veya alternatif yetkili kaynaklar tarafından önerilen anestezi cihazları, malzemeleri ve ilaçları kullanılmalıdır.

Hedeflenen:

Anestezi vermek ve hastanın monitörizasyonu için uygun ve iyi çalışan aletler kullanıldığında anestezi riskleri belirgin olarak azaltılır. Planlanan kullanım ve acil durumlar için yeterli tıbbi malzemeler ve ilaçlar hazır bulundurulmalıdır. Her kurum kendi hasta popülasyonuna uygun anestezi hizmetlerinin temin edilmesi için, gerekli veya tavsiye edilen ekipmanları tıbbi malzemeleri ve ilaçları bünyesinde bulundurmalıdır.

Aletler, tıbbi malzemeler ve ilaçlar hakkındaki tavsiyeler bir hükümet kurumundan, ulusal veya uluslararası profesyonel anestezi kurumlarından veya diğer otorite kaynaklarından gelmelidir.

CERRAHİ BAKIM

Standart

Hasta değerlendirmesi sonuçlarına dayandırılarak, her hastanın cerrahi bakımı planlanmalı ve dokümante edilmelidir.

Hedeflenen:

Cerrahi yüksek seviyede risk taşıdığı için uygulaması dikkatle planlanmalıdır. Uygun cerrahi girişimi seçilmesi için hasta değerlendirilmesi temel alınmalıdır.

Değerlendirme;

 uygun müdahale ve en iyi zaman seçimi,

 müdahalenin emniyetle yapılması ve

 hasta monitörizasyon bulgularının değerlendirilmesi için gerekli bilgiyi sağlamalıdır.

Müdahalenin seçimi, hastanın öyküsü, fiziksel durumu ve tanısal veriler kadar müdahalenin hasta için riskleri ve yararlarına bağlıdır. Müdahale seçimi başvuru değerlendirilmesi, tanısal test ve diğer uygun kaynaklardan gelen bilgileri de göz önüne almalıdır. Acil bir hastaya cerrahi müdahele gerektiğinde, değerlendirme süreci kısaltılmış bir zaman diliminde yapılmalıdır.

Preoperatif tanıyı da içermek üzere hasta için planlanan cerrahi bakım hasta kayıtlarında dokümante edilmelidir.

Standart

Hasta, hasta yakınları veya hasta için karar verebilecek olanlar ile riskler, faydalar, olası komplikasyonlar ve diğer seçenekler görüşülmelidir.

Hedeflenen:

Hastalar, aileleri ve karar vericiler bakım kararlarında yer almak ve bilgilendirilmiş hasta onayı için yeterli bilgi almalıdırlar.

Bu bilgi;

 planlanan girişimin yarar ve zararları,

 olası komplikasyonları,

 hastanın tedavisi için cerrahi ve cerrahi dışı opsiyonları içermelidir.

Ek olarak, kan ve kan ürünleri gerekecekse riskleri ve alternatifleri hakkında bilgiler tartışılmalıdır. Hastanın cerrahı veya diğer yetkili kişi bu bilgiyi temin etmelidir.

Standart

Yapılan cerrahi girişim hasta kayıtlarına yazılmalıdır.

Hedeflenen:

Hastanın cerrahi sonrası bakımı, cerrahi girişim sırasındaki olaylara ve bulgulara bağlıdır. Bu nedenle hastanın kayıtları, cerrahi sonrası tanıyı, cerrahi ve bulgularının tanımını (değerlendirme için gönderilen cerrahi parçaları), cerrahın ve cerrahi asistanların adlarını içermelidir. Bu rapor, cerrahi sonrası destekleyici bakımın sürekliliği için zamanında verilmelidir.

Standart

Her hastanın fizyolojik durumu, cerrahi sırasında ve cerrahiden hemen sonra, sürekli olarak monitörize edilmeli ve hasta kayıtlarına yazılmalıdır.

Hedeflenen:

Cerrahi sırasında ve hemen sonrasında hastanın fizyolojik durumu monitörize edilmelidir. Monitörizasyon hastanın durumuna ve uygulanan girişime uygun olmalıdır.

Monitörizasyon sonuçları, intraoperatif kararlar kadar, cerrahiye geri dönüş, diğer bir bakıma transfer veya taburcu gibi postoperatif kararları da tetikler. Monitörizasyon bilgileri tıbbi ve hemşirelik bakımını yönlendirip, tanısal ve diğer servisler için gerekliliği belirlemelidir. Monitörizasyon bulguları hasta kayıtlarına girilmelidir.

Cerrahi sonrası hasta bakımı planlanmalı ve dokümante edilmelidir.

Hedeflenen:

Her hastanın cerrahi sonrası tıbbi ve hemşirelik bakım gereksinimleri farklıdır. Bu nedenle; bakım seviyesi, bakımın yeri, takip eden monitörizasyon, tedavi ve ilaca gereksinim dahil olmak üzere bu bakım için planlama gereklidir.

Cerrahi sonrası bakım planlaması, hastanın belirlenmiş gereksinimlerine ve durumlarına bağlı olarak cerrahiden önce başlayabilir. Planlanan bakım derlenme ve rehabilitasyon döneminde de servislerin devamlılığını sağlamak için hasta kayıtlarında dokümante edilmelidir.

İLAÇ KULLANIMI

Standartlar

Kurumdaki ilaç kullanımı, hasta gereksinimlerini etkin birşekilde karşılayacakşekilde organize edilmelidir.

Kurumdaki eczane hizmetleri ve ilaç kullanımı, geçerli kanun ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Hedeflenen:

Hastalığın tedavisi ve belirtilerin değiştirilmesi için sıklıkla ilaçlar kullanılır. Hastanın bakımında önemli bir kaynak olan ilaç kullanımı sağlık kuruluşlarının tümünde etkin ve verimli olarak kullanılmalıdır. İlaçların yönetimi yalnızca eczane servisinin değil aynı zamanda yöneticilerin ve klinik bakım temin edenlerin de sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun nasıl planlanacağı kurumun yapısına ve kadrolaşmasına bağlıdır. Eczanenin olmadığı durumlarda ilaçların yönetimi her bir klinik ünitede yapılmalıdır. Diğer durumlarda, büyük bir merkezi eczane varlığında kurumun tümünde eczane, ilaçları organize ve kontrol etmelidir. Kurumunda kullanılan ilaç yönetim sisteminin, kurumun yapısı, mevcut kanun ve düzenlemeler ile uyumlu olması gerekir.

standartlar

Reçete edilmek veya “order” için uygun olarak seçilmiş olan ilaçlar, stokta veya kullanıma hazır olmalıdır.

Kurumun ilaç listesine ve ilaç kullanımına nezaret etmek için bir yöntemi olmalıdır.

Stokta olmayan veya kurum dışındaki kaynaklardan temin edebileceği ilaçları kurum her zaman sağlayabilmelidir.

Eczane veya ilaç hizmetleri kapalı iken, kurumun ilaçları temin etme yöntemi olmalıdır.

Eczane dışında depolandığında; acil durum ilaçları; temin edilebilir, takip edilebilir ve emniyette olmalıdır.

Hedeflenen:

Her kurum, bakımı verenlerin hangi ilaçları reçete veya order edeceğine karar vermelidir. Bu karar, kurumun misyonuna, hasta gereksinimlerine ve ilaç verilen servislerin tiplerine dayandırılır. Kurum stokdaki tüm ilaçların ve dış kaynaklardan gerektiğinde hemen temin edilebileceklerin bir listesini geliştirmelidir.

Bazı durumlarda kanun ve yönetmelikler, listedeki ilaçların veya bu ilaçların kaynaklarını belirleyebilir. İlaç seçimi; hastanın gereksinimleri ve emniyeti kadar ekonomiyi de göz önüne alan bir işbirliği sürecidir.

Kurumun ilaç listesinin temini, izlemi ve kurumda ilaç kullanımını kontrol için bir yönetimi olmalıdır. (ilaç yönetimi komitesi oluşturulması gibi)

Bazı durumlarda stoklanmamış veya temin edilemeyen ilaçlar kurum için gerekebilir. Ayrıca ilaçların gece gerektiği veya eczanenin kapalı olduğu veya ilaçların kilitli olduğu durumlar olabilir. Her kurumun bu durum için bir plana gereksinimi vardır ve kadroyu böyle bir durumda izlenebilecek süreçler için eğitmelidir.

Hasta aciliyeti oluştuğunda, uygun acil ilaçlara hızlı erişim önemlidir. Her kurum acil ilaçların yerini ve buralardan temin edilecek ilaçları planlamalıdır. Acil dolapları, arabaları, çantalar veya kutuları bu amaçla kullanılır. Gerektiğinde acil ilaçlara ulaşımı garanti etmek için kurum kötüye kullanımı, hırsızlığı veya ilaçların kaybını önleyecek bir işlem veya süreç ortaya koymalı ve kullanıldığı, hasar gördüğü veya tarihi geçtiği zaman ilaçların yedeklenmesini garanti etmelidir.

Standart

İlaçların yazılması, “order” edilmesi, uygulanması ve monitörizasyonu, kanun ve yönetmelikler tarafından yönlendirilmelidir.

Hedeflenen:

İlaçların ve etkilerinin monitörizasyonu, emniyetli kullanımı, order edilmesi ve uygulanması kurumun politika ve süreçleriyle yönlendirilmelidir. Tıbbi, hemşirelik, eczacılık ve yönetici kadrolar, politika ve süreçlerin geliştirilmesi ve izlenmesi için işbirliği yapmalıdırlar. Order edilen veya reçetelenen ilaçların dokümante edilmesi gereksinimi ve sözel ilaç order’ları politikada tanımlanmalıdır. İlgili kadrolar doğru ilaç reçetelenmesi, order edilmesi uygulanması pratiği için eğitilmelidir.

Standart

Kurum; ilaçları yazma veya “order” etme yetkisi olanları ve ilaçları uygulama yetkisi olanları belirlemelidir.

Hedeflenen:

Bir hastayı tedavi etmek için bir ilacın seçimi özel bilgi ve deneyim gerektirir. Her kurum gerekli bilgi ve deneyimi olan kişileri tanımlamak ve aynı zamanda lisans, sertifika, kanun veya düzenlemelerle ilaç yazma ve “order” etme, izni olanları tanımlamak zorunluluğundadır. Kur