HASTA VE AİLESİNİN HAKLARI

Standart

Kurum, hastanın bakımı süresince, hasta ve ailesinin haklarını destekleyen süreçleri sağlamak ile yükümlü olmalıdır.

Hedeflenen:

Bir kurumun yöneticileri kurumun hastaya nasıl davrandığından birinci derece sorumludur. Bu nedenle, yöneticiler hasta ve ailesinin haklarını ve kurumun sorumluluklarını yasalar ve düzenlemelerle belirlenmiş olduğuşekilde bilmek ve anlamak zorundadırlar. Daha sonra yöneticiler, kurum personelinin, hastaların bu haklarının korunması ile ilgili sorumluluk almalarını sağlayacakşekilde yönergeler çıkarmalıdırlar. Hasta haklarını etkin olarak korumak ve geliştirmek için yöneticiler işbirliği içinde çalışmalı ve kurumun hizmet verdiği toplulukla ilgili sorumluluklarını anlamak için çaba göstermelidirler.

Hasta ve ailesinin hakları kurum, personel, hasta ve ailesi arasındaki tüm irtibatın temel bir unsurudur. Bu nedenle, bütün personelin kurum içerisinde hastalarla etkileşim içine girdikleri ve bakımını üstlendikleri süre içinde hasta ve ailesi haklarının farkında olmaları ve doğru yanıtı vermelerini sağlamak için gerekli politika ve prosedürleri geliştirmeleri ve uygulamaları gereklidir. Kurum, bu politika ve prosedürleri geliştirmek için, uygun olduğunda, hasta ve ailesini de katarak, işbirlikçi ve kapsayıcı bir süreç kullanmalıdır.

Standart

Kurum, hasta ve ailelerini bakım ve hizmetler ile bu hizmetlere nasıl erişecekleri konusunda bilgilendirmelidir.

Hedeflenen:

Hastalar ve aileleri kurumun sunduğu bakım ve hizmetler ile bu hizmetlere erişim konusunda eksiksiz bilgiye gereksinim duyarlar . Bu bilginin sunumu hastalar, aileleri ve kurum arasında açık ve güvenilir bir iletişim kurmanın temeli olmalıdır. Bu bilgi, hastanın beklentileri ile kurumun bu beklentileri karşılama yeteneğini eşleştirmeye yardımcı olur. Gerekli olan bakım, kurumun misyonu ve yeteneklerinin ötesinde olduğu durumlarda alternatif bakım ve hizmet kaynakları konusunda da hastaya bilgi sağlanmalıdır.

Standartlar

Bakım hastanın kişisel değerleri ve inançları konusunda dikkatli ve saygılı olmalıdır.

Kurum hasta ve ailelerinin ibadet taleplerine ya da hastanın ruhani ve dini benzer taleplerine cevap veren bir sürece sahip olmalıdır.

Hedeflenen:

Her hasta bakım sürecine kendi değer ve inançlarını getirir. Bazı değer ve inançlar bütün hastalar tarafından sık olarak benimsenen ve genellikle kültürel ya da dinsel kökenli olanlardır. Diğer değerler ve inançlar sadece hastanın kendisine aittir. Tüm hastalar kendi inançlarını diğerlerinin inançlarına saygılı olacakşekilde ifade etmeye cesaretlendirilmelidir.

Kuvvetle kabul edilen değer ve inançlar bakım sürecini ve hastanın bakıma verdiği tepkiyişekillendirebilir. Bu nedenle bakım sağlayan herkes sağladıkları bakım ve hizmeti hastanın değer ve inançları çerçevesinde anlamaya çalışmalıdır.

Bir hasta ya da ailesi dini ya da ruhani inançlarla ilgili olarak birisi ile görüşmek istediğinde, kurum bu isteğe yanıt verme sürecine sahip olmalıdır.

Standart

Bakım hastanın mahremiyet gereksinimine saygılı olmalıdır.

Hedeflenen:

Özellikle klinik işlemlerde ve muayenelerde hasta mahremiyeti önemlidir. Hastalar diğer personelden, diğer hastalardan ve hatta kendi aile bireylerinden bile gizlilik isteyebilir. Personel hastanın mahremiyet ihtiyaçlarını öğrenmeli ve bu ihtiyaçlara yanıt vermelidir.

Standart

Kurum hastaların mallarını hırsızlıktan ve kayıptan koruyacak önlemler almalıdır.

Hedeflenen:

Kurum hasta ve yakınlarına, eğer var ise, mallarının sorumluluğunu taşıdığını bildirmelidir. Kurum hastanın kişisel mallarının sorumluluğunu aldığı zaman bunların hesabını tutan, kaybolma ve çalınmayacağının garantisini veren bir sürece sahip olmalıdır. Bu süreç acil hastaların, başka türlü güvenlik önlemi alamayan hastaların, ve mallarıyla ilgili karar veremeyecek durumda olan hastaların mallarını korumaya yönelik olmalıdır.

Standart

Hastalar kendilerine yönelik fiziksel saldırılardan korunmalıdırlar.

Hedeflenen:

Kurum, hastaları ziyaretçiler, diğer hastalar ve personel tarafından oluşabilecek fiziksel saldırılara karşı korumalıdır. Bu sorumluluk özellikle bebekler, savunmasız çocuklar, yaşlılar ve kendilerini koruyamayacak ya da yardım çağıramayacak olan diğer hastalar için önemlidir. Kurum bu tip saldırılara karşı bina içinde kimliği belirsiz kişileri saptama, binanın uzak ve izole alanlarını monitörize etme ve saldırı tehlikesi olduğu düşünülenlere hızla ulaşma gibi süreçlerle ilgili önlemler almalıdır.

Standart

Hassas çocuklar, sakat bireyler ve yaşlılar uygunşekilde korunmalıdır.

Hedeflenen:

Her kurum savunmasız hasta grubunu saptayıp bu gruptaki hastaların haklarını koruyacak bir süreç kurmalıdır. Savunmasız hasta grupları ve kurumların bunlara karşı sorumlulukları yasalar ve yönetmeliklerle belirlenmiş olabilir. Personel bu süreçteki görevlerini anlamalı, en azından hassas çocuklar, sakat bireyler ve yaşlılar korunmalıdır. Eğer varsa, komadaki hastalar ve mental ve emosyonel bozuklukları olanlar da koruma sürecine dahil edilmelidir. Bu gibi bir koruma sadece fiziksel saldırıyla sınırlı kalmayıp, taciz, ihmalkar bakım, hizmetlerin sonlandırılmasına karşı koruma ve yangın halinde yardım gibi diğer güvenlik konularına da kapsamalıdır.

Standart

HAH. 1.7… Hasta bilgileri gizlidir, kayıp ve kötüye kullanıma karşı korunmalıdır.

Hedeflenen:

Tıbbi ve diğer sağlık bilgileri, belgelenmesi ve hasta dosyasında ya da diğer formlarda toplanması, zaman içinde hizmet ve bakım sağlamak için hastayı tanımak ve hastanın gereksinimlerini belirlemekte önemlidir. Kurum bu gibi bilgilere özel bilgi olarak bakmalı ve bu gibi bilgileri kötüye kullanım ve kaybolmaya karşı korumaya yönelik politika ve yönetmelikler oluşturmalıdır. Personel bu gizliliğe, hasta bilgilerini herkese açık ortamlarda, hemşire bankosunda açıkta tutmayarak ve hastayla ilgili tartışmamaları da halka açık yerlerde yapmayarak saygı göstermelidir.

Elektronik arıza, yangın, sel ya da çalınma gibi durumlarda hasta bilgileri kaybolabilir. Hasta bilgisinin kötüye kullanılması hastanın onurunu, işini etkileyebildiği gibi kişisel ve aile ilişkilerinin zarara uğramasına yol açabilir. Kötüye kullanım kurum personeli, aile üyeleri ya da bilgilere erişim için yetkili olmayan diğer kişiler tarafından da gerçekleştirilebilir.

Standart

Kurum hasta ve ailesinin bakım sürecine katılım hakkını desteklemelidir.

Hedeflenen:

Hasta ve yakınları bakım sürecinde, bakım hakkında karar vererek, bakım ile ilgili sorular sorarak hatta bakımı reddederek rol almalıdır. Kurum hasta ve ailesinin bakımın her aşamasına katılımını, ilgili politika ve prosedürler geliştirerek ve uygulayarak desteklemelidir. Yönetim, klinik personel ve diğerleri bu tip politika ve yönetmelik geliştirilmesine katılmalıdır. Tüm kurum personeli, bu politika ve yönetmelikler ve kendilerinin hasta ve ailelerinin, bakım sürecine katılma hakkını desteklemekteki rolleri konusunda eğitilmelidir.

Standart

Kurum, hastaları ve ailelerini tıbbi durumlarının tedavilerinin kendilerine nasıl anlatılacağı ve tedavi kararlarına katılmak istedikleri ölçüye kadar nasıl katılabilecekleri konusunda bilgilendirmelidir.

Hedeflenen:

Hasta ve ailelerinin bakım kararlarına katılmaları için kendilerinde saptanmış olan tıbbi durum ve planlanmış olan bakım ve tedavi ile ilgili temel bilgilere gereksinimleri vardır. Hasta ve aileleri bu bilgilerin kendilerine ne zaman söyleneceğini ve bunun söylenmesinden kimin sorumlu olduğunu bilmelidirler. Hasta ve aileleri bakım ile ilgili olarak verilmesi gereken kararın ne olduğu ve bu kararlara nasıl katılabileceklerini anlamalıdırlar. Ek olarak hasta ve aileleri, kurumun kendilerinden bakım ile ilgili izin alma süreçlerini ve hangi bakım süreçlerinin, tetkiklerin ve tedavilerin kendi izinlerini gerektirdiğini bilmek zorundadır.

Bazı hastalar kendi bakımları ile ilgili kararlara kişisel olarak katılmak istemeyeceklerinden kendilerine bu konuda bir fırsat verilmelidir ve bu sayede isterlerse bir aile üyesi, arkadaş ya da bir profesyonel aracılığı ile bakım sürecine katılmaları sağlanmalıdır.

Standart

Kurum hasta ve ailelerini tedavinin kesilmesi ya da tedavinin reddedilmesi ile ilgili hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmelidir.

Hedeflenen:

Hasta ya da onların adına karar verenler, planlanan bakım ya da tedaviye başlamama ya da başlandıktan sonra devam etmeme kararı verebilirler. Kurum hasta ve ailelerini bu kararları verme hakkına sahip oldukları, bu kararların potansiyel sonuçları ve bu gibi kararlarla ilgili sorumlulukları konusunda bilgilendirmelidir. Hasta ve aileleri bakım ve tedavi ile ilgili diğer her türlü seçenekler konusunda bilgilendirilmelidir.

Standart

Kurum hastaların, yaşam desteği hizmetinin kesilmesi ya da yaşamı idame ettirici tedavinin durdurulması ile ilgili dilek ve tercihlerine saygı göstermelidir.

Hedeflenen:

Yaşam desteği hizmetlerinin sonlandırılması ya da hayatı idame ettirici tedavinin durdurulması hastaların, ailelilerinin, sağlık çalışanlarının ve kurumların verdiği en zor kararlar arasındadır. Böyle bir kararın zaman içerisinde verilmesi gerektiğini belirleyen tek başına hiç bir süreç yoktur. Bu yüzden kurumlar açısından bu zor kararları vermek için bir altyapı geliştirmek önemlidir.

Altyapı ;

• Bu gibi konularda kurumun kendi pozisyonunu belirlemesine yardımcı olmalı

• Kurumun pozisyonun toplumun dinsel, kültürel normlarına ve her türlü yasal ya da tüzüksel düzenlemelere uygunluğunu garantiye almalı

• Bakım süresince bu kararların değişikliğe uğrayabileceği durumları işaret etmeli

• Sağlık profesyonellerine hastaların bu gibi dileklerinin legal ve etik yönleri konusunda yol göstermeli.

Hastanın dileklerini gerçekleştirmek konusunda karar verme sürecinin kalıcı olarak uygulandığına emin olmak için kurum birçok profesyonel ve bakış açısının dahil olduğu bir süreç ile politika ve prosedürler geliştirir. Politika ve prosedürler sayılabilirlik ve sorumluluk yollarını belirlemeli ve bu sürecin hasta kayıtlarına nasıl geçeceğine karar vermelidir.

Standart

Kurum ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda hasta haklarını desteklemelidir.

Hedeflenen:

Ağrı hasta tecrübesinin sık bir parçası olabilir; iyileştirilmemiş ağrı, fiziksel ve psikolojik yan sorunları doğurur. Hastanın ağrısının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi kurum tarafından sağlanmalıdır.

Standart

Kurum hastanın yaşamının sonunda kendisine saygılı ve sevecen davranılmasını isteme hakkını desteklemelidir.

Hedeflenen:

Ölmekte olan hastaların, saygılı ve sevecen davranılmak gibi doğal gereksinimleri vardır. Hastanın huzurunu ve onurunu koruma konusundaki özen son dönem bakımının tüm aşamalarında yol gösterici olmalıdır. Bunu başarmak için bütün personel hastanın yaşantısının sonundaki doğal gereksinimi konusunda bilinçlendirilmelidir. Bu gereksinimler birincil ve ikincil belirtilerin tedavi edilmesi, ağrının giderilmesi, hasta ve ailesinin psikolojik, sosyal, duygusal ve kültürel kaygılarına yanıt verme ve bakım ile ilgili kararlara dahil etmeyi içermelidir.

Standart

Kurum hastaları ve ailelerini organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda yönlendirmelidir.

Hedeflenen:

Kurum hastaların ve ailelerinin araştırma ve organ nakli için bağış yapma seçimini desteklemelidir. Eğer kurum organ sağlayıcı tarafsa bağışlama işlemi ile ilgili bilgi sağlanır. Uygulanılabilirse, sağlama ve bağışlama işlemleri ile ilgili politika ve prosedürler geliştirilir. Politikalar, yasalar ve düzenlemelerle uyumlu olup, toplumun kültürel ve dinsel değerlerine saygılı olmalıdır. Kurum personeli hasta ve ailesinin seçimini destekleyen politika ve düzenlemelerin uygulanması konusunda eğitilmelidir.

Kurum toplumda organ sağlama, organ bankası, organ transportu, ve transplantasyon işlemleri ile tamamen ya da kısmen ilgili kurumlarla işbirliğinde olmalıdır.

Standart

Kurum, hastaları klinik çalışmalara, deneylere ve insan objesi içeren klinik araştırmalara nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar etmelidir.

Hedeflenen:

Deney, araştırma ve insan öğeleri içeren klinik çalışmalar düzenleyen kurumlar, hasta ve ailelerine, hastanın tedavi gereksinimleri için uygun olduğunda , bu çalışmalara nasıl katılabilecekleri konusunda bilgi sağlamalıdır. Hastalardan katılmaları istendiğinde, hastaların kararlarını dayandırabilecekleri bilgiye gereksinim vardır. Bu bilgişunları içerir

• Beklenen yararlar

• Potansiyel rahatsızlık ve risk

• Kendilerine yardımcı olabilecek diğer seçenekler

• Takip edilmesi gereken prosedürler.

Hastalar, katılmayı reddedebilecekleri ya da katıldıktan sonra çekilebilecekleri ve bu reddetme ya da sonradan çekilmenin kurumun hizmetlerine erişime engel olmayacağı konusunda bilgilendirilmelidirler.

Kurumun hasta ve ailelerine bu bilgileri sağlamak için politika ve yönetmelikleri olmalıdır.

Standart

Kurum klinik çalışma, deney ve araştırmaya katılmayı kabul eden hastaların nasıl korunacağı konusunda hasta ve ailelerine bilgi vermelidir.

Hedeflenen:

Araştırma, deney ve klinik çalışmalar düzenleyen bir kurumun birinci sorumluluğu hastanın iyi olmasıdır.

Kurum, hasta ve ailelerinişu konularda belirlenmiş olan süreçler konusunda bilgilendirmelidir.

 Araştırma protokollerinin gözden geçirilmesi

 Olası risk ve yararların değerlendirilmesi

 Çalışma izninin alınması

 Çalışmadan çekilme

Bu bilgi katılımla ilgili kararlara yardımcı olması için hasta ve ailesine verilmelidir.

Standart

Kurum, hasta ve ailesini hasta bakımı ile ilgilişikayet, anlaşmazlık ve görüş farklılıklarını dinleme ve yanıt verme süreçleri ile hastaların bu süreçlere katılma hakkına sahip olduğu konusunda bilgilendirmelidir.

Hedeflenen:

Hastaların bakımla ilgili yakınmalarını dile getirme, bu yakınmaları tartışma ve mümkünse çözüme kavuşturma gibi hakları olmalıdır. Ayrıca bazen bakımla ilgili kararlar kurum ve aile ve diğer karar vericiler için sorular, tartışmalar ve ikilemler yaratabilir.

Bu ikilemler ulaşım, tedavi ve taburculuk konularından kaynaklanabilir. Özellikle yaşamsal destek hizmetlerinin kesilmesi ya da uzun süren yaşamı idame ettirici tedavinin durdurulması gibi konuları çözmek daha zordur.

Kurumun bu gibi ikilem ve yakınmalara çözüm bulmak için oluşturulmuş bir süreci olmalıdır. Kurum politika ve prosedürlerle bu süreçte kimlerin olacağını, hasta ve ailesinin bu sürece nasıl dahil olacağını belirlemelidir.

Standart

Personel hastaların değerlerini ve inançlarını belirlemek ve hasta haklarını korumak konusunda eğitilmelidir.

Hedeflenen:

Kurum, bütün personeli hasta hakları konusunda eğitmelidir. Kurum, personelinin değer ve inançlarının, hastaların değer ve inançlarından farklı olabileceğinin farkındadır. Eğitim her personelin hasta değer ve inançlarını belirlemesini ve onlara saygı göstermesini kapsamalıdır.

Standart

Her hasta kendi hakları hakkında anlayabileceği birşekilde bilgilendirilmelidir.

Hedeflenen:

Bir sağlık kurumuna yatırılmak hasta için korkutucu ve kafa karıştırıcı olabilir ki bu da onların hakları hakkında düşünmelerini zor hale getirir. Bu yüzden kurum hastaneye yattıkları anda hasta ve ailesine verilmek üzere yazılı bir bildirge hazırlamalı ve hastaların bu bildirgeye kalışı süresince ulaşabilirliğini sağlamalıdır. Bu bildiri hastanın yaşına, anlayışına ve diline uygun olmalıdır. Yazılı iletişim etkin ve uygun dilde, hasta ve ailesinin anlayabilecekleri bir formatta olmalıdır.

Bilgilendirilmiş İzin

Standart

Hastanın bilgilendirilmiş izni kurum tarafından belirlenmiş bir süreçle alınmalı ve eğitilmiş personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Hedeflenen:

Hastaların bakım kararlarına katılmasının ana yollarından biri bilgilendirilmiş izin almaktır. İzin vermesi için, hastanın planlanan bakım hakkında bilgilendirilmesi gerekir. İzin, bakım sürecinin değişik aşamalarında alınabilir. Örneğin bilgilendirilmiş izin hasta kuruma girdiği zaman ya da riskin yüksek olduğu tedavi işlemlerinden önce alınabilir. İzin süreci kurum tarafından politika ve prosedürlerle belirlenmelidir. Politika ve prosedürler ilgili yasalar ve düzenlemelerle ilişkilendirilmelidir.

Hasta ve aileleri hangi testlere, işlemlere ve tedavilere izinleri gerektiği konusunda bilgilendirilmeli ve nasıl izin verecekleri konusunda eğitilmelidir. (örneğin, sözel olarak mı, imza ile mi ya da başka yollarla mı?) Hasta ve aileleri hasta dışında kimlerin izin verebileceği konusunda da bilgilendirilmelidir.

Standart

Hasta ve aileleri hastalıkları, önerilen tedaviler ve tedaviyi sağlayacak olanlar hakkında yeterli bilgi almalı ve böylece bakım ile ilgili kararlara katılabilmeleri sağlanmalıdır.

Hedeflenen:

Personel hastaya ve gereğinde ailesine öngörülen tedaviyi ve işlemleri net olarak açıklayabilmelidir. Verilen bilgişunları içermelidir.

 Hastanın durumu,

 Önerilen tedavi,

 Potansiyel yararlar ve sakıncalar,

 Olası diğer seçenekler,

 Başarı olasılığı,

 İyileşme ile ilgili olası sorunlar,

 Tedavi olmamanın olası sonuçları,

Personel, hastaları kendilerine bakacak olan doktor ve sağlık personelinin isimleri konusunda da bilgilendirmelidir.

Standart

Hastaya bakımı ile ilgili kararlar anlayabileceği bir yola ve dille anlatılmalıdır.

Hedeflenen:

Bakım kararlarının HAH.9.1 deki bilgilere dayandırılabilmesi için bilgilerin açık ve anlaşılır bir yolla ve dille sağlanması gerekir. Bu nedenle sözlü ve yazılı açıklamalara,şemalara ve tercümanlara gereksinim doğabilir.

Standartlar

Kurum mevcut yasalar ve kültür çerçevesinde hastadan başkası izin vereceği zaman için de bir süreç düzenlemelidir.

Hasta dışında birisi izin verdiği zaman hastanın kayıtlarına not edilmelidir.

Hedeflenen:

Bakım ile ilgili bilgilendirilmiş izinler bazen hastadan başka birinin ya da hastaya ek olarak başka birinin karara dahil olmasını gerektirebilir. Bu özellikle hastanın karar vermek için yeterli mental ve fiziksel kapasitesinin olmadığı, kültür ve geleneklerin başkasının kararını gerektirdiği, ya da hastanın çocuk olduğu durumlarda geçerlidir. Hastanın kendi bakımı hakkında karar veremediği durumlarda onun yerine karar vermeye yetkili kişi belirlenmeli, hasta dışında biri hastanın bakımı ile ilgili karar verdiğinde bu hastanın kayıtlarına kaydedilmelidir.

Standartlar

Hasta kuruma girdiği zaman yapılacak uygulamalarla ilgili genel izin alınmalıdır.

Hasta ve kendisinin yerine karar verecek kişi bu iznin alanı ve sınırları konusunda bilgilendirilmelidir.

Hedeflenen:

Hasta kuruma girdiği zaman tedavi ile ilgili genel izin alınmalıdır. Hastalar bu genel iznin sınırları konusunda; örneğin hangi tanısal testin, hangi tedavinin bu izin kapsamında olduğu konusunda bilgilendirilmelidir

Standart

Ameliyat, anestezi, kan ve kan ürünleri kullanımı ve diğer yüksek riskli tedavi ve işlemler öncesi bilgilendirilmiş izin alınmalıdır.

Hedeflenen:

Planlanmış bakım, cerrahi ya da invasiv girişimler , anestezi, kan ve kan ürünleri kullanımı ya da diğer yüksek riskli işlemleri içeriyorsa ayrı bir izin alınmalıdır. Bu izin işlemi
yukarıda belirlenmiş bilgileri sağlamalı ve bilgileri sağlayan bireyin kimliğini kapsamalıdır.

Standart

Kurum, özel bilgilendirilmiş izin gerektiren kategorileri ya da tedavi ve işlemleri listelemelidir.

Hedeflenen:

Her tedavi ya da işlem özel bir izin gerektirmez. Her kurum izin gerektiren, yüksek riskli, probleme açık, ya da diğer prosedür ve işlemleri belirlemelidir. Kurum, bu prosedür ve tedavileri listelemeli, personeli de bu işlemlerden önce izin alınması gerektiği konusunda eğitmelidir. Kurum listedeki detayların derecesine karar vermelidir. Örneğin her prosedür ve tedavi ayrı olarak listelenir ya da listede prosedür ve tedaviler kategorilendirilebilir. Liste, prosedürü gerçekleştirecek olanlar ya da tedaviyi sağlayacak olanlar tarafından işbirliği içinde hazırlanmalıdır.

Standart

Hastaların, klinik deney ve araştırmalarda yer almadan önce bilgilendirilmiş izinleri alınmalıdır.

Hedeflenen:

Hastalar ve aileleri klinik çalışma, araştırma ve deneylere katılmak istediklerinde bilgilendirilmiş izinleri alınmalıdır. Katılma kararı verilmeden önce sağlanan bilgi bilgilendirilmiş izinin temelini oluşturur. (HAH.4 ün amacına bakınız). Bilgiyi sağlayan ve izni veren bireyler hastanın kayıtlarına not edilmelidir.

Standart

Kurum insan subjeleri içeren tüm araştırma ve organizasyonları takip edecek bir komite ya da başka bir yola sahip olmalıdır.

Hedeflenen:

Kurum insan subjesi içeren klinik çalışmalar, araştırmalar, deneyler düzenlediğinde kurum içinde bu tip aktiviteleri denetleyecek bir komite ya da başka bir mekanizmaya sahip olmalıdır. Bu denetleme mekanizması tüm araştırma protokollerini gözden geçirmeli, deneklere vereceği göreceli yararları ve zararları tartmalı ve araştırma bilgisinin güvenliğini ve gizli tutulmasını sağlamalıdır.

Standart

Hastanın imzası ya da iznini işaret eden her türlü bilgi hastanın kayıtlarında belgelenmelidir.

Hedeflenen:

İzin süreci, her zaman hastanın izin belgesini imzalaması ile ya da hastanın sözlü izninin, izni almış olan birey tarafından hasta kayıtlarında belgelenmesi ile sonlanmalıdır. Eğer hasta dışında biri izin veriyor ise bu birey HAH.9.2.1 ‘ de açıklandığışekilde belirtilmelidir.

Standartlar

Kurum hastaları ve haklarını iş, finansal, etik, hukuki normlarda koruyacak hasta bakımını sağlamalıdır.

Kurumun misyon bildirgesi halka açık olmalıdır.

Kurum, hastanın ilgi alanına fazla girmeyen pazarlama, hastaneye yatırma, transfer ve taburcu edilme ya da her türlü iş ve profesyonel anlamda anlaşmazlıkların etik yönden idaresi için bir alt yapı kurmalıdır.

Hedeflenen:

Bir sağlık kurumunun hastalarına ve çevresine karşı etik ve hukuki sorumluluğu vardır. Kurumun yöneticileri bu sorumluluğu anlamalı ve kurumun iş ve klinik etkinliklerine uygulamalıdırlar. Yöneticiler bu sorumlulukları yerine getirmeyi ve alt yapıyı oluşturabilmek için, kurumun misyonu gibi rehber belgeler oluşurmalıdırlar. Kurum bu alt yapısı çerçevesinde;

• Gereğinde kurumun ortaklığını açıklar.

• Hizmetlerini hastalarına dürüstçe anlatır.

• Hasta yatırma, transfer ve taburcu etme politikalarının açık olmasını sağlar.

• Hizmetleri için uygun fiyatları oluşturur.

• Finansal sorunlar ve ödeme güçlükleri hasta bakımını etkiliyorsa kurum ihtilafları ortaya çıkartır ve çözer.