SAĞLIK EĞİTİMİToplam Kalite Yönetimi

ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ

Genel Bakış

Bir hastanenin enfeksiyon takibi, önleme ve kontrol programının amacı; hastalar, hekimler, anlaşmalı çalışanlar, gönüllüler, ögrenciler, yardımcı personel ve ziyaretçiler arasında edinilen ve geçen enfeksiyonların riskini azaltmak ve tanımlamaktır.

Enfeksiyon kontrol programı, çalışan sayısı, kliniğe ait aktivitelerin takibi, hizmet verilen hasta grubu, hasta sayısı ve hastanenin coğrafik yerleşimine bağlı olarak, hastaneden hastaneye farkılılık gösterir.

Etkin programlar, belirlenmiş ortak bir rehberdedir. Uygun talimatlara, yöntemlere, ekip eğitimine ve hastane içindeki koordinasyona sahip olmalıdır.

Standart

Hastane, hastalar ve sağlık çalışanlarında nasokomiyal enfeksiyon riskini azaltmak için koordineli bir enfeksiyon kontrol programı düzenlemeli ve uygulamalıdır.

Hedeflenen

Bir enfeksiyon önleme ve kontrol etme programının etkin olması için, hem hasta bakımı, hem de çalışan sağlığı için geniş kapsamlı bir program olmalıdır. Program, hastane için epidemiyolojik olarak önemli olan enfeksiyonlara işaret etmelidir. Ek olarak, program hastanenin büyüklüğüne, coğrafik yerleşime, hizmetlere ve hastalara uygun olmalıdır.

Standart

Hastane, personel ve ziyaretçi alanları enfeksiyon programına dahil edilmelidir.

Hedeflenen

Enfeksiyon, hastalar, aileler, personel, gönüllüler, ziyaretçiler ve tıbbi mümessiller gibi kişilerle hastaneye girebilir. Bu nedenle hastanenin, bu kişilerin bulunduğu tüm bölgeleri enfeksiyon takip, önleme ve kontrol etme programına dahil etmesi gerekir.

Standart

Hastane, nasokomiyal enfeksiyon önleme ve azaltma programının odaklarını belirlemelidir.

Hedeflenen

Her hastane epidemiyolojik olarak önemli enfeksiyonları, enfeksiyon yerlerini ve nasokomiyal enfeksiyon insidansını azaltacak, ve önleyecek girişimleri sağlayacak ilgili araçları belirlemelidir.

 Solunum yolu; ilgili yöntemleri ve entübasyon, mekanik solunum desteği, trakeostomi ile ilişkili gereçler,

 Uriner yol; girişimsel işlemler ve kalıcı üriner kateter, üriner drenaj sistemleri ve diğer bakım malzemeleri,

 Intravasküler girişimsel araçlar; santral venöz kateter takılması ve bakımı, periferik venöz kateter,

 Cerrahi, yaralar; bakımları, giysi tipleri ve ilgili aseptik yöntemler gibi.

Standart

Hastane, enfeksiyon riskine ilişkin yöntem ve süreçleri tanımlamalı ve enfeksiyon riskini azaltmak için gereken stratejileri uygulamalıdır.

Hedeflenen

Hastane, hasta ve personel için enfeksiyon riski seviyelerinin her biri ile ilişkili, bir çok basit ya da ileri süreçler kullanarak hastaları değerlendirmeli ve onlarla ilgilenmelidir. Bir hastanenin bu süreçleri gözden geçirmesi önemlidir. Kurum, enfeksiyon riskini azaltmak için gereken talimatları, yöntemleri, eğitimi ve diğer girişimleri uygulamalıdır.

Enfeksiyon risk azaltma girişimleri, hastaneye uygun olarak aşağıdakileri içermelidir;

 Özellikle girişimsel gereçlerin temizliği ve sterilizasyonu,

 Çamaşır ve çamaşırhane yönetimi,

 Enfekte artıkların ve vücut sıvılarının atılması,

 Kan ve kan ürünlerinin işlenmesi ve atılması,

 Mutfak temizliği, yiyecek hazırlanması ve düzenlenmesi,

 Morg alanı ve işleyişinin düzenlenmesi,

 Immunsupresyon ya da diğer nedenlerle yüksek risk altındaki hasta ya da personelin bulaşıcı hastalığı olanlardan ayrılması,

 Kanamalı hastaların yönetimi,

 Havalandırma sistemleri, laboratuvarlardaki biyolojik yakınlık ve su ısıtıcılarının termostatları gibi teknik kontroller.

Standart

Eldivenler, maskeler, sabunlar ve dezenfektanlar bulundurulmalı ve gerektiğinde doğruşekilde kullanılmalıdır.

Hedeflenen

El yıkama, bariyer teknikleri ve dezenfeksiyon maddeleri enfeksiyondan korunmak ve kontrol altına almak için gereklidir. Hastane, maskeler ve eldivenlerin kullanılması gerektiği durumları belirlemeli ve doğru kullanımlarını sağlamalıdır. Sabun ve dezenfektanlar el yıkama ve dezenfeksiyon kurallarının gerektiği yerlere yerleştirilmelidir. Ekip, el yıkama ve dezenfeksiyon yöntemleri hakkında eğitilmelidir.

Standart

Hastanede anlamlı enfeksiyon riski olan yerlerden düzenli olarak kültür alınmalıdır.

Hedeflenen

 Enfeksiyon takip prosedürleri, işletmenin enfeksiyon riskinin yüksek olduğu düşünülen bölgelerinden yapılan numune toplamaya dayanmalıdır. Enfeksiyon kontrol programı, bu yerleri belirlemeyi ve düzenli olarak örnek toplamayı içermelidir. EKÖ. 3’te açıklanan aktivitelerle ilişkili yerler, bu tür takip ektivitelerine dahil edilmelidir.

 Özellikle girişimsel gereçlerin temizliği ve sterilizasyonu,

 Çamaşır ve çamaşırhane yönetimi,

 Enfekte artıkların ve vücut sıvılarının atılması,

 Kan ve kan ürünlerinin işlenmesi ve atılması,

 Mutfak temizliği, yiyecek hazırlanması ve düzenlenmesi,

 Morg alanı ve işleyişinin düzenlenmesi,

 Immunsupresyon ya da diğer nedenlerle yüksek risk altındaki hasta ya da personelin bulaşıcı hastalığı olanlardan ayırılması,

 Kanamalı hastaların yönetimi,

 Havalandırma sistemleri, laboratuvarlardaki biyolojik yakınlık ve su ısıtıcılarının termostatları gibi teknik kontroller.

Örnek toplayan kişiler özel birşekilde toplama ve mikrobiyolojik örneklerin yönetimi ile ilgili eğitilir.

PROGRAMIN YÖNETİMİ

Standart

Bir ya da daha fazla kişi tüm enfeksiyon kontrol aktivitelerini takip etmelidir. Bu kişi(ler), eğitim, deneme ya da sertifikasyon aracılığıyla enfeksiyon kontrol uygulamalarında yetkin hale getirilmelidir.

Hedeflenen

Enfeksiyon kontrol programı, hastanenin büyüklüğüne ve programın konusuna uygun ayrıntılara sahip olmalıdır. Tam ya da yarım gün çalışan sorumlu kişi(ler), gözden kaçabilecek bu ayrıntıları tesbit etmelidir. Bu kişilerin nitelikleri, eğitim, uygulama, deneyim ya da sertifikasyon aracılığıyla programı başarıyla sürdürebilecekşekilde geliştirilmelidir.

Standart

Belirlenmiş kişi ya da grup hastanede enfeksiyon kontrol programını izlemeli ve koordine etmelidir.

Hedeflenen

Enfeksiyon kontrol programı hastanenin her bölümüne ulaşmalı ve bir çok servis ve departmanlar program kapsamına dahil edilmelidir. Tüm programı koordine etmek için bir kişi ya da bir komite belirlenmelidir. Örneğin nasokomiyal enfeksiyonların tanımlanması için kriter belirleme, bilgi toplama metodları, uygulama ve raporlama süreçleri gibi konular bu komitenin sorumluluğunda olmalıdır. Koordinasyon, programın devamlı ve proaktif olmasını sağlamak için hastanenin tüm bölümleri ile iletişimi sağlamalıdır.

Enfeksiyon kontrol aktivitelerinin koordinasyonu, hastaneye uygun olarak hekim, hemşire ve diğer personeli kapsamalıdır.

Hedeflenen

Enfeksiyon kontrol programını koordine etmek için seçilmiş herhangi bir yöntem, hekim ve hemşirelere sunulmalı ve bu personel faaliyetlere dahil edilmelidir. Diğerleri hastanenin büyüklüğüne ve servislere uygun olarak belirlenmelidir (örneğin epidemiyolog, bilgi toplama uzmanı, istatistikçi, merkezi sterilizasyon müdürü, mikrobiyolog, eczacı, operasyon alanı gözetimcisi gibi).

Standart

Enfeksiyon kontrol programı güncel bilimsel yaklaşımı temel almalı ve uygulama rehberlerini ve uygulanabilir kanun ve düzenlemeleri kabul etmelidir.

Hastane, bilgi yönetimi sistemleri enfeksiyon kontrol programını desteklemelidir.

Hedeflenen

Bir enfeksiyon kontrol programı için bilgi esastır. Güncel, bilimsel yaklaşım, etkin takip ve kontrol aktivitelerini anlamak ve uygulamak için gereklidir ve uygulama rehberleri kliniklerle ilişkili enfeksiyonlarda ve önleme uygulamalarında bilgi sağlamalıdır. Uygulanabilir kanun ve düzenlemeler temel programın elementlerini ve raporlama gereklerini belirlemelidir.

KALİTE GELİŞİM VE HASTA GÜVENLİK PROGRAMININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ

Standart

Enfeksiyon kontrol süreci, kalite gelişimi ve hasta güvenliği için hastanenin tüm programları ile bütünleştirilmelidir.

Hastane, Nasokomiyal enfeksiyon risklerini, enfeksiyon oranlarını ve eğilimlerini izlemelidir.

İzleme, hastane için epidemiyolojik olarak önemli enfeksiyonlara ilişkin belirteçleri kullanmayı içermelidir.

Hastane, Nasokomiyal enfeksiyonları mümkün olan en düşük seviyeye indirecek süreçleri modifiye etmek ya da düzenlemek için risk, oran ya da eğilim bilgilerini kullanmalıdır.

Hastane, karşılaştırılabilir veritabanları aracılığıyla kendi enfeksiyon kontrol oranlarını, diğer kuruluşlarla karşılaştırmalıdır.

Enfeksiyon izlem sonuçları personel, doktor ve yöneticilere düzenli olarak iletilmelidir.

Hastane, uygun halk sağlığı kurumlarına enfeksiyonlarla ilgili rapor vermelidir.

Hedeflenen

Enfeksiyon kontrol süreçleri; hastalar, personel ve diğerleri için riski en aza indirmek amacıyla düzenlenmelidir. Hastane, bu amaca ulaşmak için, enfeksiyon risklerini, oranlarını ve eğilimlerini önceden denetlemeli ve izlemelidir. Hastane, enfeksiyon önleme ve kontrol aktiviteleri gelişimi için ve Nasokomiyal enfeksiyonları mümkün olan en alt seviyelerde tutmak için bilgi yönetim sistemlerini aktif biçimde kullanmalıdır. Bir hastane, benzer hastanelerdeki benzer oranları ve eğilimleri anlayarak ve enfeksiyonla ilişkili veritabanına veri katarak bilgi izlemeyi en iyişekilde yapabilmelidir.

PERSONELİN PROGRAM HAKKINDA EĞİTİMİ

Standart

Hastane, personele, doktorlara, hastalara ve uygun olarak aile ve diğer sağlık personeline enfeksiyon kontrol uygulamaları ile ilgili eğitim sağlamalıdır.

Bütün personel, hastane enfeksiyon kontrol talimat ve uygulamaları ile ilgili bir uyum programı almalıdır.

Bütün personel, yeni talimatların uygulatılması ve takip sırasında anlamlı bir enfeksiyon eğilimi farkedildiğinde, enfeksiyon kontrolü hakkında eğitilmelidir..

Hedeflenen

Bir hastanenin etkin bir enfeksiyon kontrol programına sahip olması için, hastane işe yeni başlayan personelini program hakkında eğitmelidir ve bu eğitim daha sonra da düzenli olarak devam etmelidir. Eğitim programı profesyonel ekibi, klinik ve nonklinik sağlık ekibini hatta eğer uygunsa hasta ve aileleri de içermelidir. Program, uygun olduğunda, hastanenin ticari ilişkileri bulunduğu ziyaretçileri de içerebilmelidir. Eğitim, hastanenin enfeksiyon kontrol programına rehberlik eden talimatlara, süreçlere ve uygulamalara odaklanmalıdır. Ayrıca eğitim, izleme faaliyetlerinden elde edilen bulguları da içermelidir.