GenelgeMEVZUAT

DÖNER SERMAYE GELIRLERINDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

DÖNER SERMAYE GELIRLERINDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK DEĞIŞIKLIĞININ UYGULANMASI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.10.0.SGB.0.82.00.02/ 11971

05/10/2007

Konu: Yönetmelik değişikliği hk.

GENELGE 2007/87

……VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te 25/08/2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile 01/09/2007 tarihinden geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmış idi.Mezkûr Yönetmelikte yapılan bazı değişikliklere açıklık getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

1)Il Sağlık Müdürü, Il Sağlık Müdür Yardımcısı, şube müdürü Baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire gibi idari görevleri yürüten personele yürüttüğü idari göreve ilişkin “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:

•Mezkur Yönetmelik hükmü uyarınca 01/09/2007 tarihinden itibaren personelin “asili atamaya yetkili amir” olan Bakanlık tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden vekâleten atanmış ya da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine istinaden ikinci görevle görevlendirilmiş olması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması gerekmektedir.01/09/2007 tarihinden önce Valilikler tarafından görevlendirilmiş olan personel ile 01/09/2007 tarihinden sonra Valilikler tarafından görevlendirilecek olan personel, 01/09/2007 tarihinden itibaren yürüttüğü göreve ilişkin “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı”ndan faydalanamayacaktır.

Diğer taraftan 01/09/2007 tarihi öncesinde ve sonrasında Bakanlık tarafından görevlendirme yapılmış olsa bile, Bakanlık onayında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden vekâleten atandığı ya da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine istinaden ikinci görevle görevlendirildiği ibaresi bulunmayan personel, 01/09/2007 tarihinden itibaren yürüttüğü göreve ilişkin “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı”ndan faydalanamayacaktır.

•Vekâletin veya ikinci görevin, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir olan Bakanlık tarafından verilmesi gerekmektedir.

•Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönetmeliği ile Baştabip ve Baştabip Yardımcılığı görevleri için Yataklı Tedavi Kurumları Işletme Yönetmeliğinde öngörülen şartlar hariç) bir arada taşımaları gerekmektedir.

2)Idari görev yürüten personelden yıllık izin, rapor, eğitim, mazeret izni, kongre, seminer, doğum izni vs. sebeplerle görevinden geçici olarak ayrılanların yerine bakan personelin ek ödemesini yürüttüğü göreve ilişkin tavan ek ödeme matrahı ve hizmet alanı kadro unvan katsayısı üzerinden alabilmesi için yine bu Genel Yazının 1 inci maddesinde sayılan şartlar dâhilinde vekâleten atanması veya ikinci görevle görevlendirilmiş olması gerekmektedir.

3)Baştabip yardımcıları ile hastane müdür yardımcılarından bu Genel Yazının 1 inci maddesine göre usûlüne uygun olarak Bakanlıkça görevlendirilmeyen ve dolayısıyla asıl kadrosuna ilişkin tavan ek ödeme tutarı ve asıl kadrosuna ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayı üzerinden ek ödeme yapılan personel, baştabip yardımcıları ile hastane müdür yardımcıları için hesaplanan ek ödeme bölenine dâhil edilmeyecektir.

4)Idari görev yürüten personelden görevlendirmesi bu Genel Yazının 1 inci maddesine göre yapılmamış olanların ek ödemesi ise, asıl kadrosuna ilişkin tavan ek ödeme tutarı ve asıl kadrosuna ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayı üzerinden yapılacaktır.Örn: Bir tabibin, devlet hastanesine Bakanlıkça ikinci görevle Baştabip olarak görevlendirilmemiş olması halinde, Baştabiplik görevine ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısından (4,50) faydalanması mümkün değildir. Bu tabibin ek ödemesinin; tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunuyor ise tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı esas alınarak asıl kadrosuna ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısı üzerinden (uzman tabip 2,50; tabip 1,10), tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmuyor ise hastane hizmet puan ortalaması esas alınarak idarî ünitelerde çalışan uzman tabipler ve tabipler için öngörülen (0,80) hizmet alanı kadro unvan katsayısı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Bakanlık tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre vekâleten atanmayan bir Hastane Müdürünün ek ödemesi ise asıl kadrosuna ait hizmet alanı kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme tutarı üzerinden yapılacaktır. Örneğin bu personelin memur kadrosunda olduğunu varsayarsak ek ödemesi (0,25) hizmet alanı kadro unvan katsayısı ve (1,5) tavan ek ödeme katsayısı esas alınarak yapılacaktır.

5)Kadrosu birinci basamakta olan personelin ikinci basamaktaki bir idari göreve görevlendirilmesinin veya kadrosu ikinci basamakta olan personelin birinci basamaktaki bir idari göreve görevlendirilmesinin bu Genel Yazının 1 inci maddesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılmaması halinde, bu durumda olan personele yürüttükleri göreve ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme katsayısından ek ödeme yapılamaz.Kadrosu birinci basamakta bulunan ve geçici görevle ikinci veya üçüncü basamağa görevlendirilen personele, görev yaptığı ikinci veya üçüncü basamak kurumunda hiçbir şekilde birinci basamağa ait hizmet alanı kadro unvan katsayıları kullanılamaz. Yine kadrosu ikinci veya üçüncü basamak kurumunda bulunan ve geçici görevle birinci basamağa görevlendirilen personele, görev yaptığı birinci basamakta hiçbir şekilde ikinci veya üçüncü basamağa ait hizmet alanı kadro unvan katsayıları kullanılamaz.

Örneğin kadrosu şube müdürü olan bir personelin, devlet hastanesine hastane müdürü olarak görevlendirilmesi durumunda (bu Genel Yazının 1 inci maddesinde sayılan biçimde vekâleten atamasının yapılmaması halinde) bu personele hastane müdürüne ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısı (1,00) ve tavan ek ödeme katsayısı (2,5) üzerinden ek ödeme yapılamaz. Bu personele mezkur Yönetmeliğin Ek-3 sayılı cetvelinde “Genel idare hizmetleri sınıfı personeli” için öngörülen hizmet alanı kadro unvan katsayısı (0,25) ve tavan ek ödeme katsayısı (1,5) üzerinden ek ödeme yapılması gerekmektedir.

6)Mezkur Yönetmeliğe ekli “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayıları”nı düzenleyen Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 sayılı cetvellerde yer alan ihdas edilmiş kadrosu bulunmayan “sağlık ocağı sorumlu tabibi” ve “Halk Sağlığı Laboratuar Müdürü” gibi bazı hizmet alanlarına vekâleten atama yapılmasına fiilen imkan bulunmaması sebebiyle Yönetmelikte yer alan vekâlete ilişkin hükmün uygulanma kabiliyeti olmadığından, ihdas edilmiş kadrosu bulunmayan hizmet alanlarına görevlendirilen personele anılan cetvellerde gösterilen “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılacaktır.

7)Mezkur Yönetmeliğin Kuruluş Personelinin Kadro Unvan Katsayılarını gösteren Ek-4 sayılı tablosunda yapılan değişiklik ile Bakanlığımıza bağlı birinci basamak kuruluşlarda görev yapan tüm tıbbi teknolog kadrosunda bulunan personele yapılacak ek ödemeye esas kadro unvan katsayısı “0,40” olarak belirlenmiştir. 01/09/2007 tarihinden itibaren birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan lisans tamamlamış olsun veya olmasın tüm tıbbi teknolog unvanlı personelin ek ödemesinin “0,40” kadro unvan katsayısı esas alınarak hesaplanması gerekmektedir.

8)Mezkûr Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (y) bendinde “Kurumlarda özellik arz eden riskli bölümler; ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinin psikiyatri servisleri ve kemik iliği nakil üniteleridir. Özellik arz eden riskli birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığı süre kadar riskli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir” hükmü ile riskli birim olarak değerlendirilecek birimler tek tek sayılma yoluyla belirlenmiş ve bir aylık ek ödeme dönemi içinde hükümde sayılan birimlerde görev yapan personelin ilgili ayda riskli birimlerdeki çalıştığı saat kadar riskli birimler için öngörülen katsayılardan faydalanması hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Personelin ilgili ayda riskli birimler dışındaki çalışma saatleri ve riskli birimlerdeki çalışma saatleri toplanır. Personelin ilgili ayda riskli birimdeki çalışma saatleri toplamı, personelin toplam çalışma saatine oranlanmak suretiyle

hesaplanan tavan ek ödeme katsayısı ile hizmet alanı kadro-unvan katsayısı esas alınır.Örneğin: Bir aylık ek ödeme dönemi içerisinde 90 saat ameliyathanede, 45 saat dâhiliye servisinde görev yapmış olan ve kalan günlerde izin kullanmış olan bir hemşirenin ek ödemesi hesaplanırken, 90 saate ilişkin ek ödemesini riskli birim için öngörülen tavan ek ödeme katsayısı (2) ve hizmet alanı kadro unvan katsayısı (0,50) üzerinden, 45 saate ilişkin ek ödemesini ise asıl kadrosuna ilişkin tavan ek ödeme katsayısı (1,5) ve hizmet alanı kadro unvan katsayısı (0,40) üzerinden değerlendirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki; personelin bu aya ilişkin dikkate alınması gereken tavan ek ödeme katsayısı ve hizmet alanı kadro-unvan katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Tavan ek ödeme katsayısı: ((riskli birimde çalışılan saat X riskli birim tavan ek ödeme katsayısı) + (riskli birim dışındaki çalışılan saat X asıl kadrosuna ilişkin kadrosuna ilişkin tavan ek ödeme katsayısı) / personelin o ay ki toplam çalışma saati

Tavan ek ödeme katsayısı: ((90*2) + (45*1,5)) / 135 = 1,83′ tür.

Hizmet alanı kadro-unvan katsayısı: ((riskli birimde çalışılan saat X riskli birim Hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (riskli birim dışındaki çalışılan saat X asıl kadrosuna ilişkin kadrosuna ilişkin Hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) / personelin o ay ki toplam çalışma saati

Hizmet alanı kadro-unvan katsayısı: ((90*0,50) + (45*0,40)) / 135 = 0,46’dır.

Tavan ek ödeme katsayısı ile hizmet alanı kadro-unvan katsayısı hesabında virgülden sonra iki basamak esas alınacak olup sonraki basamakların değerinden dolayı yukarıya yuvarlama yapılmayacaktır.Mezkûr Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (y) bendi ile riskli birimler tek tek sayma yoluyla belirlenmiş olup hükümde sayılan birimler haricindeki birimlerin riskli birim olarak kabul edilebilmesi mümkün değildir. Anılan hüküm ile riskli birimler hizmet bazında değil birim bazında belirlenmiştir. Riskli birim için öngörülen katsayılardan faydalanılabilmesi hususu; personelin görev yaptığı kurumda mezkur Yönetmelikte sayılan riskli birimlerin ayrıca ve açıkça tanımlanmış birimler olması şartına bağlıdır. Bu nedenle riskli birim haricindeki birimlerde, riskli birime ilişkin hizmetlerin verildiğinden bahisle riskli birim katsayısından faydalanılabilmesi mümkün değildir. Örneğin: Çocuk servisi bünyesinde yenidoğan ve süt çocuğu hastalarına hizmet veriliyor olması durumunda, bu birimin yenidoğan veya süt çocuğu servisi olarak

ayrıca tanımlanmış bir birim olmaması sebebiyle çocuk servisinde görev yapan personelin riskli birimler için öngörülen katsayılardan faydalanması mümkün değildir. Yine acil laboratuar ve acil röntgen birimlerinin ayrı bir birim olarak kurulmadığı hastanelerde, laboratuar ve röntgen birimlerinde acil servis-acil poliklinikten istenilen işlemler yerine getirilse dahi riskli birimler için öngörülen katsayılardan faydalanılması mümkün değildir.

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesini ve konunun iliniz dâhilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile döner sermaye saymanlıklarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Uz. Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU

Bakan a.

Müsteşar