GenelgeMEVZUAT

DEVLET HIZMETI YÜKÜMLÜLÜĞÜ ILE ILGILI BAŞBAKANLIK GENELGESI

DEVLET HIZMETI YÜKÜMLÜLÜĞÜ ILE ILGILI BAŞBAKANLIK GENELGESI

Genelge

Başbakanlıktan:

Konu: Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (Danıştay 5.Dairesinin 31.01.2006 tarih ve 2005/7094 E. sayılı kararıyla yürütmesi durdurulmuştur)

Genelge

2005/22

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa, 5371 sayılı Kanunla eklenen hükümler ile yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini bitirerek tabip, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlara, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı veya bu Bakanlıkça uygun görülecek diğer kuruluşlarda mezkûr Kanunda belirtilen süreler kadar Devlet hizmeti yükümlülüğü getirilmiştir.Devlet hizmeti yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin uygulanması konusunda oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi, uygulamada birliğin sağlanması ve istenilen sonuca ulaşılabilmesi bakımından aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekli görülmüştür.

1)Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri, mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini, mezuniyetlerini takip eden 15 gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirecekler ve anılan eğitim kurumları, mezun olanların diploma (diploma düzenlenemediği hallerde mezuniyet belgesi) veya uzmanlık belgelerini, mezuniyetlerini takiben en geç bir ay içerisinde tescil edilmek üzere Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir. Bu hususta, gereğinin süresi içerisinde yapılması bakımından Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlarca gereken tedbirler alınacaktır.

2)Valilikler, il sağlık müdürlükleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca, Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunduğu halde bu yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edenlere çalışma izni verilmeyecek, mesleklerini icra etmelerine imkan tanınmayacaktır.

3)3359 sayılı Kanun hükümlerine göre Devlet hizmeti yükümlülüğü, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, üniversiteler, mahalli idareler ve tabip veya uzman tabip çalıştırabilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da yerine getirilebilmektedir. Bu nedenle söz konusu kurum ve kuruluşlar, Devlet hizmeti yükümlüsü olarak istihdam etmek istedikleri tabip ve uzman tabiplere ilişkin ihtiyaç listelerini Sağlık Bakanlığına bildirecekler ve bu istekler anılan Bakanlık tarafından değerlendirilecektir.

4)Devlet hizmeti yükümlüsü personelin, bu yükümlülüğünü yerine getirmekteyken kullandığı yıllık, mazeret ve hastalık izinleri anılan Kanun gereği yükümlülük süresine eklenmektedir. Bu nedenle, yükümlülerin istihdam edildikleri kurum ve kuruluşlarca, göreve başlamalarından ayrılmalarına kadar geçen süre içerisinde kullandıkları her türlü izinlerinin takibi yapılacak, yükümlü olduğu süre tamamlanmadan görevinden ayrılanlar ile yükümlülüğünü tamamlayanlar bir ay içerisinde Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.Devlet hizmeti yükümlülüğü ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlarla birlikte mevzuat ile verilen görev, yetki ve koordinasyon sorumluluğu çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulacak diğer hususlara titizlikle uyulması konusunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan