MEVZUATYönetmelik

BAZI AKADEMIK KADROLARA ÖĞRETIM ELEMANI DIŞINDAKI KADROLARDAN NAKLEN YAPILACAK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

BAZI AKADEMIK KADROLARA ÖĞRETIM ELEMANI DIŞINDAKI KADROLARDAN NAKLEN YAPILACAK ATAMALARDA YA DA AÇIKTAN ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZI SINAV ILE GIRIŞ SINAVLARINA ILIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

Resmi Gazete: 05.09.2006 – 26280

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1)Bu Yönetmeliğin amacı, bazı akademik kadrolara yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla aranacak diğer şartları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)Bu Yönetmelik, Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan ya da öğretim elemanları kadroları dışında bir kadrodan naklen yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarının usul ve esaslarını ve aranacak diğer şartları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)Bu Yönetmelik, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8 inci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

IKINCI BÖLÜM

Merkezi Sınavlar ve Giriş Sınavları

Merkezi sınavlar

MADDE 4 – (1)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirleyeceği ve Yükseköğretim Kurulunca uygun bulunacak usul ve esaslar çerçevesinde yılda en az iki kez yapılacak merkezi sınavlara, lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans eğitimi görmüş olanlar müracaat edebilirler. Yapılacak sınavlarda, alanındaki puan türünden yüz üzerinden yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

Giriş sınavları

MADDE 5 – (1)Merkezi sınavlarda başarılı olan lisans mezunları 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartlara haiz olmaları, yükseköğretim mevzuatı ve Yükseköğretim Kurulu kararları açısından engel hallerinin bulunmaması kaydıyla, usul ve esasları Devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitüleri senatoları, vakıf yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca belirlenecek giriş sınavlarına müracaat edebilirler.

(2)Doktora derecesine sahip olanlar, merkezi sınavdan muaf tutulmak suretiyle giriş sınavlarına müracaat edebilirler. Tıpta uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrosuna atanmalarında, merkezi sınav ve giriş sınavına katılma şartı aranmaz.

(3)Yabancı dil okutmanı olarak atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir. Lisans ve üstü düzeyinde eğitim veren birimlerde istihdam edilecek elemanların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları zorunludur. Ancak, dil alanında araştırma görevliliğine başvuran adayların yabancı dil tespit sınavından (Dil okutmanlığında olduğu gibi) en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir, meslek yüksekokullarında istihdam edileceklerde yabancı dil puan şartı aranmaz.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

MADDE 6 – (1)Sınavlarda başarılı olan adayların atamaları, yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Muafiyet

GEÇICI MADDE 1 – (1)2006 yılında geçerli olmak üzere, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ‘‘Lisansüstü Eğitim Sınavı’’ndan son iki yılda 50 puan almış bulunanlar bu Yönetmelikte sözü edilen merkezi sınavda başarılı olmuş sayılırlar.

Yürürlük

MADDE 7 – (1)Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1)Bu Yönetmelik hükümleri Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumları tarafından yürütülür.