MEVZUATYönetmelik

AYAKTA TEŞHIS VE TEDAVI YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELIK

15 Şubat 2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

AYAKTA TEŞHIS VE TEDAVI YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELIK

Resmi Gazete: 09 Mart 2000- Sayı: 23988

Değişiklikler:

23 Haziran 2001-24441

10 Temmuz 2003-25164

08 Nisan 2004-25427

20 Eylül 2006 – 26295

06 Kasım 2007- 26692

BIRINCI KISIM

Genel Hükümler

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının açılmasına, çalışmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; ayakta teşhis ve tedavi hizmeti yapılan özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların sahip ve işletenlerini ve bunların faaliyetlerini kapsar.

(Değişik : 10 Temmuz 2003 – Sayı : 25164 )Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendinde belirtilen teşhis merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin istihdam ettikleri personel, eğitim ve öğretim kurumlarının personel ve öğrencilerine yönelik olarak ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunmak üzere doğrudan işlettikleri kurum hekimliği, sağlık merkezi, mediko-sosyal merkezi ve benzeri nitelikteki birimler bu Yönetmelik kapsamına dahil değildir.”

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı Icrasına Dair Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

•a)Kanun: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı Icrasına Dair Kanunu,

•b)Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,

•c)”(Değişik:6.11.2007-26692) Genel Müdürlük: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,” [1]

•d)Müdürlük: Il sağlık müdürlüklerini,

•e)Sağlık kuruluşu: Poliklinik, klinik, dispanser, tıp merkezi, tanı ve tedavi merkezi ve benzeri isimler altında faaliyet gösteren ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarını,

•f)Muayenehane: Hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere münferiden açtıkları sağlık kuruluşunu,

•g)Uygunluk belgesi: Özel sağlık kuruluşunun faaliyet gösterebilmesi için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

•h)Hekim: Kanuna göre mesleğini icra etme yetkisine sahip tabipleri ve diş tabiplerini,

•ı)(Değişik : 10 Temmuz 2003 – Sayı : 25164 )Tıp dalı: Tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenmiş tıpta uzmanlık alanlarını kapsayan tıp disiplinlerini,

•i)Ekip: Sağlık kuruluşlarının kuruluş ve faaliyetlerinin bu Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığının incelenmesi ve denetlenmesi için teşkil edilen denetim ekibini, ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Sağlık Kuruluşlarının Türleri ve Temel Özellikleri

Türler

Madde 5- (Değişik: 23 Haziran 2001- Sayı:24441) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan sağlık kuruluşları, faaliyet alanları, hizmet alt yapı özellikleri ile hizmet veren sağlık ekibinin yapısına göre merkezler, poliklinikler ve muayenehanelerdir.

(Değişik : 10 Temmuz 2003 – Sayı : 25164 )Muayenehaneler ve poliklinikler birinci basamak sağlık kuruluşları, merkezler ise ikinci basamak sağlık kuruluşlarıdır.

Merkezler

Madde 6-(Değişik : 10 Temmuz 2003 – Sayı : 25164 ) Merkezler; asgari standart donanım ve personel desteği ile sürekli ve düzenli olarak ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır. Merkezler; tıp merkezleri, özel dal merkezleri ve teşhis merkezlerinden oluşur.

a)(Değişik bent: 20.09.2006-26295) Tıp merkezi: Asgari olarak bünyesinde iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve genel cerrahi tıp dallarında birer uzman hekim olmak üzere asgari dört uzmanlık dalında faaliyet gösteren ve bünyelerindeki bu uzmanlardan iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından bir kadrolu hekim ile kadın hastalıkları ve doğum veya genel cerrahi tıp dallarında bir kadrolu hekim olmak üzere en az iki kadrolu uzman hekim çalıştıran, ağız ve diş sağlığı alanında hizmet vermek amacıyla en az bir diş ünitesi ve diş hekimi ile sürekli ve düzenli olarak gelişmiş donanım ve personel desteği ile 24 saat süre ile ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır. [2]

b)(Değişik bent: 20.09.2006-26295) Özel dal merkezi: Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tabi tutulanlara veya bir organ veya grubu hastalara yönelik hizmet vermek üzere, biri kadrolu olmak kaydıyla ilgili uzmanlık dalında en az iki uzman hekimin görev yaptığı gelişmiş donanım ve personel desteği ile ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır.[3]

c)Teşhis merkezi: Yalnızca 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ile 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu çerçevesinde birden fazla ilgili uzman hekimlerce açılan ve özel donanıma sahip, özel mevzuatına göre faaliyet gösterip teşhis hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır.”

Poliklinik

MADDE 7 – (Değişik madde: 20.09.2006-26295) Poliklinikler, tıpta uzmanlık alanlarının dağılımına bakılmaksızın, temel olarak muayenehane ve diğer gerekli asgari destek hizmetleri ile bir veya birden çok tıpta uzmanlık dalı ve/veya genel pratisyenlik olarak en az iki hekimin hizmet verdiği, ayrıca istenirse ilave olarak diş hekimliği hizmetinin bir araya gelmesi ile kurulan özel sağlık kuruluşlarıdır.[4]

Muayenehane

Madde 8- Muayenehane, hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere münferiden Kanun hükümlerine göre açtıkları özel sağlık kuruluşlarıdır.

Sağlık kuruluşu açmaya ve işletmeye yetkili kişiler

Madde 9- (Değişik: 08 Nisan 2004- Sayı:25427) 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen sağlık kuruluşları; Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip serbest çalışan hekimler ile 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun hükümlerine göre aynı hakkı haiz olan Devlet memuru veya diğer kamu görevlisi statüsünde bulunan hekimler ve ayrıca ortaklarının tamamı hekim veya uzman hekimlerin bulunduğu şirketler, 2908 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde kurulan ve bu Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde kamu yararına çalıştığına karar verilen ve tüzüğünde sağlık hizmeti sunumu ile ilgili düzenleme bulunan dernekler, 13/7/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olan ve kuruluş senedinde sağlık hizmeti sunumu ile ilgili düzenleme bulunan vakıflar ve Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından açılabilir ve işletilebilirler.

Ancak, yukarıda belirtilen vakıflar, dernekler ve Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları yalnızca tıp merkezlerini ve kuruluş amaçlarında belirtilen tıp dalı ile ilgili özel dal merkezlerini açıp, işletebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Açılma Izni Işlemleri

Başvuru için gereken belgeler

Madde 10- Sağlık kuruluşu açacaklar bizzat veya mes’ul müdürleri vasıtasıyla Müdürlüğe Yönetmelik’te belirtilen hangi tür sağlık kuruluşunu açacaklarını belirten bir dilekçe ile başvururlar. Müdürlükçe oluşturulacak bir ekip tarafından, açılması istenen sağlık kuruluşunun fiziksel mekan olarak yeterliliği hakkında bir ön inceleme raporu düzenlenir. Bu ön inceleme raporu, dilekçe ve ekli dosya ile başvuruda bulunulması gerekir. Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

a)Sağlık kuruluşunun unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi, alanları ve faaliyete geçirmek istediği sağlık kuruluşunun türünü belirten ve sağlık kuruluşunun açılışı ile ilgili işlemlerinin başlatılmasını talep eden mes’ul müdürce imzalı başvuru dilekçesi,

b)Sağlık kuruluşunun oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli ve hizmet sınırları içerisinde bulunduğu sağlık ocağı hekimince yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan örneği,

c)Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge,

d)Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile ortaklarının tamamının hekim olduklarını belgelemek üzere söz konusu şirket ortaklarının diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe onaylı birer örneği,

e)Sağlık kuruluşu bir dernek tarafından açılacak ise 2908 sayılı Dernekler Kanununun 59 uncu maddesi çerçevesinde derneğin kamu yararına çalıştığını belgeleyen kararın ve dernek tüzüğünün bir örneği; vakıflar tarafından açılacak ise, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti kararı ve vakıf senedinin bir örneği,

f)Sağlık kuruluşunda kullanılacak olan ve bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım ile ilaç listeleri dikkate alınarak hazırlanmış, mes’ul müdürce imzalanmış ve hizmet sınırları içerisinde bulunduğu sağlık ocağı hekimince yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış asgari araç-gereç ve ilaç listesi,

g)(Değişik bent: 20.09.2006-26295) Sağlık kuruluşu bünyesinde tıbbi tahlil ve/veya radyoloji laboratuvarı bulunduracak ise, 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Kanun ile 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Kanun kapsamındaki tıbbi tahlil ve/veya radyoloji laboratuvarı için Bakanlıkça düzenlenmiş ruhsatname örnekleri,[5]

h)(Değişik : 08 Nisan 2004 – Sayı : 25427) Sağlık kuruluşu bünyesinde sadece kendi hastalarına yönelik direkt radyolojik tanı hizmetleri sunulacak ise, söz konusu hekime ait 19/4/1937 tarihli ve Radyoloji, radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında 3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre üç aylık kurs gördüğüne dair ilgili uzman hekimce verilen sertifikanın ve sağlık kuruluşunda bulundurulan röntgen cihazı için Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca sağlık kuruluşu sahibi veya mesul müdür adına düzenlenmiş lisans belgesinin Müdürlükçe onaylı örneği,

ı)(Değişik bent: 20.09.2006-26295) Sağlık kuruluşu bünyesinde bulunmayan laboratuvar teşhis hizmetleri, 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı ve 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Kanuna uygun olarak çalışan ve Bakanlıkça ruhsatlı bir başka laboratuvardan temin edilecek ise; söz konusu laboratuvar hizmetini sunan kuruluş ile bu konuda yapılmış ve geçerli olan hizmet sözleşmesinin ve sözleşme yapılan kuruluşa ait Bakanlıkça düzenlenmiş ruhsatnamelerin bir örneği,[6]

i)(Değişik: 10 Temmuz 2003- Sayı:25164) Sağlık kuruluşunda hasta nakli için kullanılmak üzere tam donanımlı ambulans bulunduruluyor ise 8/7/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambulanslar Ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre verilmiş olan Ambulans Uygunluk Belgesinin mes’ul müdürce onaylı örneği, sağlık kuruluşu söz konusu hizmeti sunan kuruluş ile hizmet sözleşmesi yapmış ise Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin mes’ul müdürce onaylı örneği ile noter onaylı hizmet sözleşmesinin örneği,

j)Mes’ul müdürün, açılacak sağlık kuruluşunda mes’ul müdür olarak çalışacağına dair noterlikçe tasdikli mes’ul müdürlük sözleşmesi ile mes’ul müdüre ait tasdikli nüfus cüzdanı örneği ve iki adet vesikalık fotoğraf,

k)(Değişik: 23 Haziran 2001- Sayı:24441) Muayenehane açacak olan hekimin veya sağlık kuruluşunda çalışacak bütün hekimlerin diplomalarının ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli örnekleri ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,

l)Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün hekim ve diş hekimleri için bağlı oldukları meslek kuruluşu tarafından düzenlenmiş, meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarını bildirir belgenin veya meslek odası kimlik kartının mes’ul müdür tarafından onaylı bir örneği,

m)Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün sağlık personeli için, herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren, maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildirir belgeleri,

n)Sağlık kuruluşunda çalışacak hekim dışı diğer sağlık personelinin diplomalarının Müdürlükçe tasdikli örnekleri ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları,

o)Sağlık kuruluşunda çalışacak sağlık dışı personelin, mes’ul müdür tarafından onaylanmış nüfus cüzdanı fotokopileri.

p)(Yürürlükten kaldırılmıştır: 20.09.2006-26295) [7]

Bu belgeler iki nüsha halinde eklenir.

(Değişik: 23 Haziran 2001- Sayı:24441) ( c), (d), (e), (f), (g), (ı), (i), (j ) ve (o) bendlerindeki belgeler muayenehane için yapılacak başvurularda istenmez.Ancak bünyelerinde varsa (h) bendinde belirtilen belgeler ayrıca başvuru dosyalarına eklenir. Askeri hekimler için (l) bendinde belirtilen belgeler istenmez.Başvuru sırasında sağlık kuruluşunda çalışan sağlık personeline ait okul çıkış belgeleri, başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kabul edilir. Ancak bu süre sonunda diplomasının aslını Müdürlüğe ibraz etmek zorundadır.

Başvurunun değerlendirilmesi ve yeniden başvuruyu gerektiren haller

“MADDE 11 – (Değişik:6.11.2007-26692) 10 uncu maddeye göre yapılan başvuru, dosya üzerinden öncelikle Müdürlük tarafından incelenerek, eksiklikleri var ise sağlık kuruluşunu açmak isteyenlere bildirilir.Başvuru dosyasında eksiklik yok ise Müdürlük tarafından görevlendirilen ekip tarafından sağlık kuruluşu yerinde incelenerek rapor düzenlenir. Dosya üzerinden ve yerinde inceleme sonucunda eksikliği bulunmayan başvuru dosyası Bakanlığa gönderilir. Bakanlığa intikal ettirilen başvuru Genel Müdürlükçe dosya üzerinden incelenir ve eksiklik bulunmuyor ise Özel Sağlık Kuruluşları Teknik Komisyonuna havale edilir.Komisyon başvuruyu dosya üzerinden değerlendirerek görüşünü rapor halinde Genel Müdürlüğe sunar. Eksiklik ve uygunsuzluk tespiti halinde durum Müdürlüğe bildirilir.

Genel Müdürlükçe ve Komisyon tarafından dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu başvurusu uygun bulunanlara Müdürlük tarafından bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan uygunluk belgesi düzenlenir. Uygunluk belgesine ilave olarak, mesul müdür adına bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan mesul müdürlük belgesi ve diğer çalışanlarının her birine bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan personel çalışma belgesinden ikişer nüsha düzenlenir. Düzenlenen bu belgeler ve başvuru dosyasının bir örneği Müdürlükte saklanır, diğer nüshaları mesul müdüre imza karşılığında verilir.Muayenehanelere uygunluk belgesi ve mesul müdürlük belgesi düzenlenmez.Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut bir sağlık kuruluşunu açanlar ve işletenlerce, şube niteliğinde ikinci bir sağlık kuruluşu açılmak istenmesi veya faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda, 10 uncu maddede belirtilen evraklar ile başvuru aynen tekrarlanır.” [8]

IKINCI KISIM

Kuruluş Alt Yapı Standartları

BIRINCI BÖLÜM

Personel Alt Yapı Standartları

Mes’ul müdür

Madde 12- Merkezlerde ve polikliniklerde hekim olan bir mes’ul müdür bulunur. Mes’ul müdürün bulunmadığı ve sağlık kuruluşunun hizmet verdiği saatlerde yetki devri yaptığı bir hekim bulunur. Mes’ul müdür sadece bir sağlık kuruluşunda mes’ul müdürlük görevini üstlenebilir. Mes’ul müdür, idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer hekimler ile birlikte sorumludur. Mes’ul müdürün idari işlerinden, sağlık kuruluşunun işleyişinden ve sunulan sağlık hizmetinin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından sağlık kuruluşunun sahipleri de bizzat sorumludurlar.(Değişik : 10 Temmuz 2003 – Sayı : 25164 ) Mesul müdürün tam gün çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır.Mes’ul müdürün görevleri şunlardır:

a)Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,

b)Işleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

c)Sağlık kuruluşunun işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan bütün değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,

d)Sağlık kuruluşunda görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

e)Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

f)Sağlık kuruluşu adına ilgili belgeleri onaylamak,

g)Çalışma saatleri dışında mes’ul müdürlük görevini devrettiği sorumlu tabibin mes’ul müdürlük ile ilgili görevlerini düzenli ve sürekli olarak yerine getirmesini sağlamak,

h)Nöbet sistemini ve çalışmalarını düzenlemek,

ı)Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,

i)Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

j)Tıbbi atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlamak,

k)Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu temin etmek,

l)Çalışan personelin başta HIV, hepatit markerleri olmak üzere gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini en az yılda bir defa periyodik olarak yaptırmak,

m)Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce tanımlanacak diğer görevleri yerine getirmek,

n)Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri 15 gün içinde Müdürlüğe bildirmek.

Mes’ul müdür, sağlık kuruluşunun kuruluşu, işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.Mes’ul müdür, sağlık kuruluşundaki görevini sona erdirmek istediğinde veya mes’ul müdürün görevine son verilmek istendiğinde, bu durumun sağlık kuruluşunun sahibi veya mes’ul müdürü tarafından Müdürlüğe bir hafta öncesinden bildirilmesi şarttır.Mes’ul müdür, adına düzenlenmiş bir personel çalışma belgesine sahip olmak şartı ile, isterse sağlık kuruluşunda hekimlik mesleğini icra eder. Mes’ul müdürler, mesleklerini serbest olarak sadece mes’ul müdürlük yaptıkları sağlık kuruluşunda icra edebilirler; muayenehane de dahil olmak üzere bir başka sağlık kuruluşunda mesleklerini serbest olarak icra etmeleri yasaktır.

Hekim

Madde 13- Sağlık kuruluşunda hekimler, adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgeleri ile çalışabilirler. Muayene odalarına diplomaları, varsa uzmanlık diplomaları ve personel çalışma izin belgelerini asarlar. Sağlık kuruluşunda çalışan hekimler;

•a)Başvuran hastalara uyguladıkları tıbbi işlemlerden,

•b)Yapılan işlemlerin hasta dosyalarına işlenmesinden,

•c)Sağlık kuruluşunun işleyişinde, kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar öncelikli olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları mes’ul müdüre bildirmekten,

•d)Tıbbi araç ve aletlerin sterilizasyonundan ve dezenfeksiyonundan, sorumludurlar.

Diğer personel

Madde 14- Sağlık kuruluşunda çalışacak bütün sağlık personeline Ek-3’te yer alan personel çalışma belgesi düzenlenir.Bu Yönetmelikte belirtilen kıyafet ve kimlik kartlarını çalışan bütün personel bulundurmak zorundadır.

IKINCI BÖLÜM

Fizik Alt Yapı Standartları

Bina durumu

Madde 15- Sağlık kuruluşları; betonarme binada veya ahşap ise müstakil bir binada kurulur. Sağlık kuruluşunda özellikle hasta dolaşımının olduğu mekanların zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olmalıdır. Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar beton, alçıpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmış olmalıdır. Sağlık kuruluşunda, ulaşım ve hizmet sunumunda kolaylık sağlanması açısından acil odası veya ünitesi sağlık kuruluşunun girişine yakın bir yerde bulundurulur.Sağlık kuruluşunun bütün birimleri aynı bina içerisinde ve birbirlerine bitişik konumda olmak zorundadır. Sağlık kuruluşu binasında ilgili mevzuat uyarınca yangına karşı güvenlik önlemleri bulunmalıdır.Mesken olarak kullanılan binaların bir bölümünde sağlık kuruluşu kurulmak istenmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümlerindeki düzenlemelerin yerine getirilmesi sorumluluğu sağlık kuruluşunun sahip ve mes’ul müdürüne aittir.

Sağlık kuruluşları, asgari olarak hasta dolaşımının bulunduğu her biriminin ısısını uygun sıcaklıkta tutacak merkezi veya kat kalorifer sistemi ve elektrikli ısıtma sistemleri ile ısıtılır. Yaz aylarında hava sıcaklığının çok yüksek olduğu yerlerde hasta dolaşımının bulunduğu birimlerde uygun havalandırma sağlanır.Uygunluk belgesi alındıktan sonra binada yapılan esasa ilişkin değişiklikler Müdürlüğe bildirilir.

Bulundurulması zorunlu asgari birimler

Madde 16- Sağlık kuruluşunda aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur:

a)Hasta bekleme salonu: Asgari 25 metrekare yüzölçüme sahip, hasta kullanımına uygun şekilde döşenmiş ve içerisinde hasta kabul ve kayıt görevlisi bölümünün de bulunduğu ayrı bir mekan,

b)Muayene odası: Her bir uzmanlık dalı için ayrı olmak üzere, asgari 6 metrekare yüzölçümünde ve içerisinde asgari tıbbi malzemenin ve donanımın bulunduğu ayrı bir oda veya bölünmüş mekan,

c)Acil odası: Asgari 8 metrekare yüzölçüme sahip, acil müdahale için gerekli olan asgari tıbbi malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu ve başkaca bir bölüm tahsis edilmemiş ise, enjeksiyon ve pansuman işlemlerinin de gerçekleştirildiği, sağlık kuruluşunun girişine yakın ve kullanıma uygun bir yerde bulunan ayrı bir oda,

d)(Değişik bent: 20.09.2006-26295) Acil ünitesi: 24 saat hizmet veren sağlık kuruluşlarında, acil muayene odası ve gözlem odasından oluşan asgari malzeme ve ilaçların bulunduğu, başkaca bir bölüm tahsis edilmemiş ise enjeksiyon ve pansuman işlemlerinin de gerçekleştirildiği, sağlık kuruluşunun girişine yakın ve kullanıma uygun bir yerde bulunan ünite,[9]

e)Nöbetçi personel odası: 24 saat hizmet sunmak üzere açılan kuruluşlar için nöbet tutan hekim ve diğer personelin dinlenmesine ayrılmış bir oda,

f)Ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Bakanlık tarafından ruhsatname verilmiş biyokimya, bakteriyoloji, patoloji, nükleer tıp, fizik tedavi ve radiyoloji laboratuvarları için ayrı birer mekan,

g)Bakanlıkça ruhsatlı laboratuvar kurulmaksızın sadece kendi hastalarına yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılacak, laboratuvar ve radiyoloji birimleri için bu Yönetmelik hükümlerine uygun ayrı bir oda veya odalar,

h)Arşiv birimi ve bu birim için hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölme veya oda,

i)Asgari bir tuvalet ve bir lavabo,

j)Atık toplama birimi ve bu birim için hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölme veya oda,

k)(Değişik bent: 20.09.2006-26295) Hasta gözlem odası: Merkezlerde ilgili dal uzmanının hastayı müşahede altına alarak takip edebileceği yatak başına en az net 8 m2 alana sahip, lavabosu bulunan ve en az 3 en fazla 8 adet olmak üzere hasta gözlem yatağı bulunan hasta gözlem odası veya odaları bulunur. Bu odada hastanın takibi ve uygulanacak tedavi için gerekli seyyar oksijen tüpü, tansiyon aleti, serum askısı, ilaç dolabı veya arabası gibi tıbbi araç – gereç ve hemşire çağırma düğmesi bulundurulur. Polikliniklerde hasta gözlem odası mevcut ise en fazla 4 hasta gözlem yatağı bulundurulabilir. Bünyelerinde Cerrahi Müdahale Birimi bulunan merkezlerde ayrıca bir gözlem odası bulunması gerekmez.[10]

l)Sağlık kuruluşlarında tıp dalı olarak tanımlanan alanlarda klinik düzeyindeki hizmetin yanı sıra, belirli bir sağlık sorununa veya hizmet türüne yönelik, hipertansiyon birimi, diyabet birimi veya doğum öncesi ve sonrası döneme yönelik olarak eğitim ağırlıklı hizmet sunan anne eğitim birimi gibi, özel hizmet sunmak amacıyla oluşturulan birimler ve bu birimler için kullanılacak ayrı bir mekan.

(Değişik fıkra: 20.09.2006-26295) Yukarıdaki fıkranın (d), (e), (f), (g), (k) ve (l) bentlerindeki birimlerin poliklinikler için, (c), (f), (g) ve (l) bentlerindeki birimlerin tıp merkezleri için ve (d), (f), (g) ve (l) bentlerindeki birimlerin dal merkezleri için bulundurulmaları ihtiyaridir.[11]

(Ek fıkra: 20.09.2006-26295) Sağlık kuruluşunda bulunan bölümlerde değişiklikler yapılmak veya fizik mekana yeni bölümler ilave edilmek istenildiğinde; sağlık kuruluşunun oda esasında bütün mekanlarının hangi amaçla kullanılacağını gösteren ve hizmet sınırları içerisinde bulunan sağlık ocağı hekimince yerinde bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış en az 1/100 ölçekli yeni yerleşim planı örneği mesul müdür tarafından Müdürlüğe bildirilir.

Bölüm tabelaları

Madde 17- Sağlık kuruluşunun bütün oda ve birimlerine ait kapılarında 5 cm. x 20 cm. boyutlarında, oda veya birimin ne amaçla kullanıldığını bildirir tabela bulunur. Tabelanın altında istenir ise oda veya birimin hangi sağlık personeli tarafından kullanıldığını belirtir ikinci bir tabela bulunabilir.

Muayene odası

Madde 18- Sağlık kuruluşlarında her bir tıp dalı için ayrı düzenlenmiş olmak üzere asgari bir muayene odası bulunur. Muayene odalarının kapısında hizmet verilen dalın adı, duvarında hastaların görebilecekleri bir yer