MEVZUATYönetmelik

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLIK ÖNLEMLERI HAKKINDA

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLIK ÖNLEMLERI HAKKINDA YÖNETMELIĞIN 24 ÜNCÜ MADDESININ DEĞIŞTIRILMESINE ILIŞKIN YÖNETMELIK

17 Şubat 2004 – Sayı : 25376

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 — 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 —Bu Yönetmelik 15/4/2006 tarihinde yürürlüğe girer.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.