GenelgeMEVZUAT

BULAŞICI HASTALIKLARIN IHBARI VE BILDIRIM SISTEMI HAKKINDA TEBLIĞ

BULAŞICI HASTALIKLARIN IHBARI VE BILDIRIM SISTEMI HAKKINDA TEBLIĞ

Resmi Gazete: 6 Kasım 2004

Sayı : 25635

Sağlık Bakanlığı’ndan:

Bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirimi hususunda gerekli düzenlemeleri yapmaktan sorumlu kurum, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüdür. Bu Tebliğ, Bulaşıcı Hastalıkların Ihbarı ve Bildirim Sisteminin yapısı, işleyişi ile ilgili usul ve esaslarını belirlemek için hazırlanmıştır.

Madde 1- Bildirimi zorunlu olan bir bulaşıcı hastalığın ihbarı ve bildiriminden Sağlık Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde sağlık hizmeti veren bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel kuruluşlar sorumludur. Her kurum ve kuruluşta bildirimlerin takibi ve yapılmasından sorumlu bir birim veya sağlık personeli belirlenecektir. Kurum ve kuruluşlar konu ile ilgili kişilerin isimlerini Il Sağlık Müdürlüklerine bildirecek, kişilerin değişmesi durumunda Il Sağlık Müdürlüklerine bilgi vereceklerdir.

Madde 2- Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasında, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teknik destek sağlamak amacı ile oluşturulacak bir kurulun alt komisyonlarından biri, bildirim ve ihbar sistemi ile ilgili olarak çalışacaktır. Bu Kurul ve alt komisyonun yapısı, görevleri ve çalışma şekli Bakanlıkça hazırlanacak bir Yönerge ile belirlenecektir

Madde 3- Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar dört gruba ayrılmıştır:

Birinci grup, “A Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar” – 23 Hastalık,

Ikinci grup, “B Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar” – 4 Hastalık,

Üçüncü grup, “C Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar” – 15 Hastalık,

Dördüncü grup, “D Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar”dır – 9 Hastalık.

Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık sayısı , toplam 51’dir. Bu Hastalıkların Listesi Ek 1’dedir.

Madde 4- Bakanlık, hastalıkların gruplandırması, standart tanı kriterleri, sürveyans gerekçeleri, sürveyans şekli ile ilgili bir kılavuzu yayınlayacaktır.

Madde 5- A Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların bildirimi nüfus tabanlı sistem ile ülke genelindeki hasta kabul eden ve tedavi düzenleyen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişi ve özel kuruluşlardan yapılacaktır. Hastalığın bildirimi “Form 014 – Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Fişi” ile, vakanın tespit edildiği yerden ikamet ettiği bölgedeki sağlık ocağına yapılacaktır. Sağlık Ocağı, bildirimi, “Form 016 – Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Tespit Fişi”ne işleyecek, gerekli sürveyans çalışmasını yapacak ve takip eden ayın ilk haftasında “Form 017/A – Grup A Hastalıklar Bildirim Formu” ile Il Sağlık Müdürlüğüne gönderecektir.

Vakanın ikamet ettiği bölgeden sorumlu sağlık ocağının bilinmemesi durumunda, bildirim Il Sağlık Müdürlüğüne yapılacak ve Il Sağlık Müdürlüğü formun sağlık ocağına iletilmesini sağlayacaktır. Vaka sağlık ocağında tespit edilmişse, Form 014 kullanılmayacak ve Form 016’ya kayıt, sürveyans çalışması sonrası, takip eden ayın ilk haftasında Il Sağlık Müdürlüğüne Form 017/A ile bildirim yapılacaktır. Bildirimin nasıl yapılacağını gösteren akış şeması Ek 2’dedir.

Madde 6- B Grubu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların bildirimi, tespit edildiği her noktadan direkt olarak Il Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlığa yapılacaktır. Bakanlık hastalık ile ilgili olarak gerektiğinde bizzat veya Il Sağlık Müdürlüğü kanalı ile inceleme yapacaktır. Bildirimin nasıl yapılacağını gösteren akış şeması Ek 3’dedir.

Madde 7- C Grubu Bildirimi Zorunlu Hastalıkların bildirimi kurum tabanlı veya sentinal olarak yapılacaktır. Hastalığın bildirimi için seçilmiş noktalardan günlük olarak Form 014 ile Ilçe sağlık Grup Başkanlıkları veya Il Sağlık Müdürlüğüne, Il Sağlık Müdürlüğü tarafından da aylık olarak gelen bilgilerin icmali yapılarak “Form 017/C – Grup C Hastalıklar Bildirim Formu” ile takip eden ayın ilk haftası içinde Sağlık Bakanlığına yapılacaktır. Il Sağlık Müdürlüğü Form 014 ile yapılan bildirimleri filyasyon, salgın araştırma, vaka araştırması çalışmalarının başlatılması ve/veya bilgi için ilgili sağlık ocağına gönderecektir. Bildirimin nasıl yapılacağını gösteren akış şeması Ek 4’tedir.

Madde 8- D Grubu Bildirimi Zorunlu Hastalıkların (Enfeksiyon Etkenlerinin) bildirimi laboratuarlardan ve sentinal olarak yapılacaktır. Enfeksiyon etkeninin bildirimi için seçilmiş laboratuarlar, kurum bildirim sorumlusuna günlük olarak “Grup D – Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişi” ile bildirecektir. Kurum, Grup D – Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişlerinin icmalini haftalık olarak yapacak ve “Form 017/D – Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Formu” ile takip eden haftanın ikinci iş gününde Ilçe Sağlık Grup Başkanlıklarına veya Il Sağlık Müdürlüğüne yapar. Ilçe Sağlık Grup Başkanlıkları gelen formları herhangi bir işlem yapmadan Il Sağlık Müdürlüğüne gönderecektir. Il Sağlık Müdürlüğü, Ilçe Sağlık Grup Başkanlıkları veya Kurumlardan gelen Form 017/D – Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Formlarının icmalini aylık olarak yapacak ve “Form 017/D – Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Formu” ile takip eden ayın ilk haftası içinde Sağlık Bakanlığına gönderecektir. Bildirimin nasıl yapılacağını gösteren akış şeması
Ek 5’tedir.

Madde 9- Bazı Bildirimi Zorunlu Hastalıklar tespit edildiği taktirde belirli bir süre içinde en hızlı iletişim aracı ile ihbar edilmesi gereklidir. Bu gereklilik, hastalığın toplum içinde yayılımını engellemek, sosyal sorunlara neden olmamak içindir. Bu nedenle ihbar mekanizmasını işletmeyen kişi ve kurumlar uyarılacak ve gerektiği taktirde yürürlükteki mevzuatın ilgili maddelerine göre cezai müeyyide uygulanacaktır.

Madde 10- Sorumlu olduğu halde bildirim yapmayan ve bu Tebliğ hükümlerine uymayan, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişi ve özel kuruluşların ilk tespitlerinde Il Sağlık Müdürlüğü tarafından uyarı yazısı yazılacak ve 1 ay içinde düzenlemelerin yapılması talep edilecektir. Hata nevi gözetmeksizin Tebliğ hükümlerine aykırı davranışlara ısrarla devam eden kişi veya kurum sorumluları hakkında yürürlükteki mevzuatın ilgili maddeleri gereği, “Kamu sağlığını tehlikeye düşürücü davranışlardan dolayı” Cumhuriyet Savcılıklarına Il Sağlık Müdürlükleri tarafından suç duyurusu yapılacaktır.

Madde 11- Milli Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının aykırı davranışlarında, ilgili Garnizon Komutanlıklarına durum resmen bildirilecek ve gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilecektir. Tekerrürü halinde durumdan Bakanlık haberdar edilecek ve bakanlıklar arası yazışma yapılarak gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilecektir. Askeri kurumlar hakkında adli takibat, askeri hukuk kurallarına uygun olarak Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

Madde 12- Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların ihbarı için kullanılacak olan Form 014 Bildirim Zorunlu Hastalıklar Fişi Ek 6’dadır.

Madde 13- Sistemin işleyişini açıklayan rehber niteliğinde olan “Bulaşıcı Hastalıkların Ihbarı ve Bildirim Sistemi Standart Tanı Sürveyans ve Laboratuar Rehberi” basılı olarak veya elektronik ortamda Il Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecek ve kullanılacaktır.

Madde 14- Bu Tebliğ, 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu Tebliğin hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.