MEVZUATYönetmelik

SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONEL YÖNETMELIĞI

SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONEL YÖNETMELIĞI

Resmi Gazete : 3/8/1987 – 19537

(Değişik: 10.11.2001 Tarihli ve 24579 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

KISIM – I

GENEL HÜKÜMLER

BÖLÜM – I

AMAÇ, KAPSAM, PERSONEL POLITIKASI

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma esaslarını düzenler.

Kapsam

Madde 2- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Bu yönetmelik hükümleri Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile Sigorta Işleri Genel Müdürlüğü – Sağlık Işleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatlarında çalışan ve Iş Kanunu kapsamı dışında kalan personele uygulanır.” Ayrıca Iş Kanunu’na tabi olarak çalışan Personelin Toplu Sözleşmelerinde hüküm bulunmayan hallerde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.Sözleşmeli ve geçici personel ile 506 sayılı Kanunun değişik 123 maddesi hükmüne göre çalıştırılacak personel, sözleşme hükümlerine tabidir. Ayrıca Kurum uygun gördüğü takdirde bu sözleşmelerde Yönetmelik hükümlerine atıfta bulunabilir.

Tanımlar

Madde 3- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu,

Başkanlık : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

Başkan : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

Genel Müdürlük : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Işleri Genel Müdürlüğünü ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık Işleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Işleri Genel Müdürünü ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık Işleri Genel Müdürünü,

Yönetim Kurulu : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulu’nu,

Personel: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile Sigorta Işleri Genel Müdürlüğü – Sağlık Işleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalışan Iş Kanunu kapsamı dışında istihdam edilenleri,

Sözleşmeli Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi ile 506 sayılı Kanunun değişik 123 üncü maddesi uyarınca sözleşme yapılan personeli,

Geçici Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesi uyarınca geçici istihdam edilen personeli,

Atamaya Yetkili Amir: Yürürlükteki Kanun hükümlerine göre personeli atamaya yetkili amiri,

Ifade eder.

Personel Politikası

Madde 4- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kurum Personel Politikası Başkan tarafından belirlenir. Bu politikanın tespit edilmesinde Sigorta Işleri Genel Müdürü, Sağlık Işleri Genel Müdürü ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanları Başkana yardım eder.

Personel Politikasının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Madde 5- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Personel politikasının geliştirilmesinden ve uygulanmasından Başkan, Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanları ile diğer kurum yöneticileri müştereken sorumludur.

Personel Politikasının Temel Ilkeleri

Madde 6- Kurum Personel politikasının tespit ve uygulanmasında, aşağıda belirtilen temel ilkeler esas alınır.

a)Personelin yeterlik ve yeteneğine göre çalışma yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkan sağlanır.

b)Personelin kişiliğine önem verilir. Maddi ve manevi haklarının korunması gözetilir.

c)Başarılı personel imkanlar nispetinde teşvik edilir, bilgi ve görgüleri artırılmaya çalışılır.

d)Yöneticilerle, personelin çalışma şevk ve hevesini artıran bir iş ortamı ile iyi beşeri münasebetler kurulması sağlanır.

e)Kurum, personeli, kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar eder, görüş ve fikirlerini kolaylıkla bildirmesini sağlamak amacıyla, haberleşme usul ve kaynaklarını geliştirir.

f)Kurumca Personele, yapılan işin niteliğine uygun, rahat ve emniyetli çalışma imkanı sağlar.

BÖLÜM – II

ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR

Sadakat

Madde 7- Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına Sadakatle bağlı kalmak ve millettin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadır. Personel bu hususu “Asli Memurluğa” atandıktan sonra en geç bir ay içinde ünitelerince düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtir ve özlük dosyasına konulacak aşağıdaki “Yemin Belgesi”ni imzalayarak göreve başlar.“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk, Inkılap ve Ilkelerine Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime

namusum ve şerefim üzerine yemin ederim”

Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık

Madde 8- Personel, siyasi partilere üye olamaz, herhangi siyasi parti kişi ve zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz, görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideoloji beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.Personel, her durumda, Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına aykırı olan, Memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir hareket ve gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz bunlara yardım edemez.

Iş Sahipleriyle Ilişkiler

Madde 9- Personelin, iş sahipleriyle ilişkilerinde, dürüstlük ve vakardan ayrılamamak şartıyla sürat, kolaylık ve nezaketle hizmet görmesi ve vatandaşlara eşit işlem yapması görevi gereğidir.

Devam Mecburiyeti

Madde 10- Personel, Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunur ve çalışmasının tümünü işine hasreder.

Davranış ve Işbirliği

Madde 11- Personel, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içinde ve dışında davranışlarıyla göstermek zorundadır.Personelin işbirliği içinde çalışması esastır.

Yurtdışında Davranış

Madde 12- Personel, geçici görevle veya yetiştirilmek, inceleme ve araşt rma için yabancı memleketlerde bulunmaları sırasında Devlet ve Kurum itibarını, görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

Amir Durumunda Olan Personelin Görev ve Sorumlulukları

Madde 13- Amir durumunda olan personel, amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, ünitesindeki memurları yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur.Amir, ünitesindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranış, Amirlik yetkisini Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen esasları içinde kullanır.Amir ünitesindeki memurlara Kanunlara aykırı emir veremez ve hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Personelin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14- Personel Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinde amirlerine karşı sorumludur.Personel amirinden aldığı emri, Anayasa, Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri veren amire bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emri yazı ile yenilerse memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak; emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulmaz.Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Kurum Personeli, kendileri ile eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel Kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi vermek zorundadırlar.”

Personelin Kişisel Sorumluluğu ve Zarar

Madde 15- Kurum personeli görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Kurum malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın, ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

Kişilerin Uğradıkları Zararlar

Madde 16- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kişilerin, Kamu hukukunda tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan ötürü, bu görevlerini yerine getiren personel aleyhine değil Başkanlık aleyhine dava açarlar.Başkanlığın sorumlu personeli rücu hakkı zararın nevi miktarların tespiti takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemler bu konuda Başbakanlıkça yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Basına Bilgi ve Demeç Verme

Madde 17- Kurum personeli görevleri hakkında, basına haber ajanslarına veya Radyo ve Televizyon Kurumalarına bilgi veya demeç veremezler.

Devri ve Teslim

Madde 18- Kurum personeli görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar. Hususi işlerinde kullanamazlar.Herhangi bir nedenle görevi sona eren personel, yerine atanan veya ünite amiri tarafından görevlendirilen personel; yerine atanan veya ünite amiri tarafından görevlendirilen personele kendisine verilmiş bulunan ve saklamaktan sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç, gereç ve diğer malzemeleri devir ve teslim etmedikçe görevinden ayrılmaz.Bu zorunluluğa uyulmasından dolayı Kurumun uğrayacağı maddi zarardan kendileri ve mirasçıları sorumludur.Devir ve teslim işlemini yapmadan ayrılanların zimmetlerindeki diğer belge, araç, gereç ve diğer malzemeler ünite amirlerince kurulacak bir komisyonca tutanakla tespit edilir. Bu işle görevlendirilecek personele teslim olunur.

BÖLÜM – III

GENEL HAKLAR

Çalışma Güvenliği

Madde 19- Kanunlar ve bu Yönetmelikte sayılan haller dışında personelin görevine son verilmez. Aylık ve başka hakları elinden alınmaz.(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Kurum personelinin, özel Kanununda yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.“

Çekilme

Madde 20- Personel bağlı bulunduğu ünite amirine yazılı olarak haber vermek suretiyle bu yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak görevinden çekilme hakkına sahiptir.

Izin

Madde 21- Personel bu Yönetmelikte belirtilen süre ve şartlarla izin hakkında sahiptir.

Dernek Kurma

Madde 22- Personel ilgili kanunlarda belirtilen şartlara dernek ve kooperatif kurabilir ve bunlara üye olabilir.

Müracaat – Şikayet ve Dava Açma

Madde 23- Personel kurumla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya Kurum tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptir.Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak bu konuda Başbakanlıkça hazırlanacak olan Yönetmelik hükümlerine göre silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir.

BÖLÜM – IV

YASAKLAR

Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı

Madde 24- Birden fazla kurum personelinin toplu söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır.Kurum personelinin hizmetleri aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Kurum hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

Grev Yasağı

Madde 25- Memur statüsüne tabi Kurum personeli greve karar veremez grev tertipleyemez, ilan edemez bu yolda propaganda yapamaz. Herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılmaz, destekleyemez veya teşvik edemez.

Ticaretle Uğraşma Yasağı

Madde 26- Kurum personeli Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “(Kurumun iştiraklerinde Kurumu temsilen alacakları görevler hariç)” Personelin üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ile özel kanunlarda yönetmeliklerde belirtilen ve Kurumun müessese ve iştiraklerinde Kurumu temsilen yapılan görevler bu yasaklamanın dışındadır.Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Hediye Alma ve Menfaat Sağlama

Madde 27- Kurum personelinin doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.

Denetimdeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı

Madde 28- Personelin, 4792 sayılı Kanunun değişik 20 inci maddesi uyarınca Kurumca kurulan müessese ile ortağı olunan şirketlerden doğruda doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.

Sır Saklama

Madde 29- Personel, görevinden ayrılsa dahi öğrendiği sırları ve saklanması gereken Kurumla ilgili bilgileri yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklayamaz.

Başka Iş ve Hizmet Yasağı

Madde 30- Personel, yürürlükte bulunan kanunlar ve aşağıda belirtilen istisnalar dışında ücretsiz de olsa sürekli yada geçici hiçbir hizmet kabul edemez.(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Esas görevlerini aksatmamak ve Başkanlıktan izin almak şartıyla kabul edilen istisnalar.

a)Bilimsel ve Sosyal Kurumlarda, Kurum personelinin kurduğu derneklerde veya kooperatiflerde görev almak,

b)Öğrenim Kurumlarında öğretmenlik yapmak,

c)Tabip ve Diş Tabiplerinin mesleki bilgileri ile ilgili olarak başka kuruluşlarda görev almak.

KISIM – II

KADROLAR

Kadroların Tespiti

Madde 31- Kurumda yapılan hizmetlerin gerektirdiği görevler için üniteler itibarıyla görev yerleri belirtilmek suretiyle kadrolar tespit edilir.(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Kadroların tespiti, personel politikası dahilinde ilgili ünitelerin teklifi üzerine Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlıkları ile A.P.K. Dairesi Başkanlığınca yapılarak Kurum Başkanına sunulur.”

KISIM – III

KURUM MEMURLUĞUNA ALINMA

BÖLÜM – I

USÜL

DUYURMA

Sınavların Duyurulması

Madde 32- Kurumca Yarışma sınav ve nitelikler ile konuları, başvurulacak merciler ve başvurma süreleri, sınav gününden en az 15 gün önce uygun araçlarla duyurulur. Sınav için başvuranlar “Sınav Giriş Belgesi” verilir.

Bakanlık ve Müesseselerde Personelin Görevlendirilmesi

Madde 33- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Kurum personelinden (1-4) derece kadroda görevli olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile, (5-15) derece kadroda görevli olanlardan Başkanlığa bağlı birimlerdekiler Başkan tarafından, Genel Müdürlüklerdekiler ise ilgili Genel Müdürün teklifi üzerine Başkan onayı ile, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 20/e maddesi gereği kurulan müesseselerde her türlü özlük hakkı, aylık ücreti, sosyal yardım hakları, ikramiye ve fazla mesai hakları saklı kalmak kaydıyla çalıştırılabilir.”

(Değişik: 09.01.1999-23578 R.G.) Kurum personeli yukarıda belirtilen özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, bağlı bulunulan Bakanlıkta görevlendirilebilir.

(Değişik: 09.01.1999-23578 R.G.) Ayrıca, özel kanunlarında belirtilen yetkiye dayanılarak talep halinde ve Kurum hizmetlerinde bir aksamaya sebebiyet vermemek kaydıyla Kurum personeli; Yönetim Kurulu kararıyla geçici olarak görevlendirilebilir. Bu personelin özlük hakları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.

BÖLÜM – II

ŞARTLAR

Işe Alınmada Aranacak Genel Şartlar

Madde 34- Kurumda işe alınacaklarda aşağıda genel şartların bulunması gereklidir.

a)(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Türk vatandaşı olmak,

b)18 yaşını bitirmiş bulunmak,

Ancak; bir mesleki veya sanat okulunu bitirenler, 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla atanabilirler.

c)(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) En az Ilköğretim okulu (ortaokul) ve dengi okul mezunu olmak,

d)Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

e)(Değişik: 21.08.1999-23793 R.G.) Taksirli suçlar aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f)Askerlik durumu itibariyle,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak,

-Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

-Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı yada vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

h)Başka bir kuruma mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, veya mecburi hizmet yükümlülüğünün kurumda yerine getirilmesine ilgili kurumca izin verilmiş olmak yada mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş ve ilgili Kurumun bu konudaki tasvibini almış olmak,Ancak, Sağlık Meslek Lisesi mezunu ebelerin ihtiyaç halinde mecburi hizmetleri Kurumca devralınabilir.

ı)(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Gerekli hallerde yaptırılan güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,

Iş Talep Formu

Madde 35- Görev için başvuranlar, ilgili mercilerce verilecek iş talep formunu, el yazısı ile açıkça doğru ve noksansız cevaplandırmak suretiyle doldurur ve imzalar.Gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları tespit edilenler işe alınamazlar. Işe alındıktan sonra gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları anlaşılanların görevlerine, atamaya yetkili merciin tasvibi ile son verilebilir.

Sakat ve Eski Hükümlülerin Işe Alınmaları

Madde 36- Sakatların ve eski hükümlerin işe alınmalarında, bu konudaki Kanun ve Yönetmelik hükümleri uygulanır.

BÖLÜM – III

SEÇME

Sınav Kurulu

Madde 37- Açılacak sınavların adil ve eşit şartlar altında yapılmasını sağlamak, sınav konularını belirlemek ve soruları hazırlamak, sonuçları değerlendirmek ve gerektirdiğinde itirazlar incelemek üzere Merkez ve Taşrada bir sınav kurulu kurulur.(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Sınav Kurulu, bir Başkan ve 4 üyeden teşekkül eder. Merkezdeki sınav kurulu, Başkanın tensip edeceği kişilerden, Taşrada ise sınavın yapılacağı ilgili ünite Yetkililerinden oluşur.

Sınav Şekilleri

Madde 38- (Değişik:10.11.2001-24579 R.G.) Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Yazılı sınavlar test uygulaması şeklinde yapılır.Yazılı sınavı kazananlar, sözlü sınava, uygulama veya mülakata alınırlar. Bunların bir veya birkaçı birlikte uygulanabilir.Sakat ve eski hükümlüler hakkında ilgili Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine göre sınav yapılır.3413 sayılı Kanun gereğince Kurumumuza ilk defa açıktan atanacakların sınavları, bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır.Sınav soruları, başvuranların girecekleri sınav ve kadronun gerektirdiği konularda ve öğrenim seviyelerinde olmak üzere bilgilerini, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde sınav kurulunca düzenlenir.Yazılı sınavlarda sorular, sınavın yapılacağı gün, sınav yapacak Kurul Üyeleri tarafından hazırlanır, yazılı sınavlar üst tarafı kapalı kağıtla yapılır.Mülakat yolu ile yapılan sınavlar için her adaya ayrı ayrı tutanak düzenlenir.Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinde Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri sorumludur.

Sınavlar ilan edilen saatte başlar, Sınav kurulu sınavın başladığını bir tutanak ile belirler.Sınavın bitiminde, sınavın süresi içinde bitirildiğini gösteren bir tutanak daha düzenlenir.Tutanakların, Sınav Kurulu Başkan ve Üyelerince imzalanması zorunludur.Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler Kurum arşivinde, 3 yıl süre ile saklanır.Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda sınav kurulunca sözlü sınava çağrılacak adayların yazılı sınavda en az 70 puan almış olmaları şarttır.Sözlü sınavlar ile mülakat ve uygulamalı sınavlar da 100 puan üzerinden değerlendirilir ve bu sınavlarda başarılı olmuş sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır.Sınavlara katılanların nihai puanları yukarıdaki esaslara göre sınav kurulu üyelerinin her birinin yazılı, sözlü sınavlarla uygulamalı sınav ve mülakatta ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

Kurumca sadece yeterlik sınavı yapıldığında en az 70 puan alanlar sınavı kazanmış sayılırlar.Sınav Kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçları en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konarak bir başarı listesi hazırlanır ve Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanıp ilgili Genel Müdürlüğe teslim edilir.Sınav sonuçları, sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ilan edilir, başarılı olan adaylara da bir yazı ile bildirilerek, bunlardan ataması yapılacakların en geç 15 gün içinde ilgili belgelerle birlikte müracaat etmeleri istenir.Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Itirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 10 gün içinde bir dilekçe ile yapılır.Bu itirazlar Sınav Kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir, sonuç ilgiliye yazı ile bildirilir. Itiraz sonucu kesindir.Boş kadrolara gerekli atamalar, kazananların listesi esas alınarak boş kadro durumuna göre yapılır.

Müteakip sınav tarihine kadar emeklilik, ölüm, istifa, kurumlar arası nakil, memuriyetten çıkma gibi çeşitli sebeplerle sınav duyurusunda belirtilmemekle birlikte aynı veya benzer unvanlı kadroların boşalması halinde, bu kadrolara başarı listesindeki sıralamaya göre yedek olarak kazanmış olanlardan atama yapılabilir.Tüm hizmet sınıfları itibariyle, Kuruma ilk defa açıktan atanacaklar için; 06.12.1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Ilk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar Için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmelik” esaslarına göre yapılan Devlet Memurluğu sınavında başarılı olmak şarttır. Bunların dışında Kuruma ilk defa açıktan atanacak olanlar için ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri uygulanır.

BÖLÜM – IV

ATAMA – ADAYLIK

Atanma Usul ve Şartları ile Atanacak Personelden Istenecek Belgeler

Madde 39- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kuruma Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, en az 12 yıl fiili hizmet ve en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak şartları aranır. Başkan, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ile 1 ve 2 nci derecedeki Daire Başkanları müşterek kararname ile atanır.Diğer Kurum personelinden, 1-4 üncü derecedeki kadrolara atanacaklar Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulunca, bunların dışındaki Kurum personelinden doğrudan Başkana bağlı birimdekiler Başkan tarafından, Genel Müdürlüklerdekiler ise ilgili Genel Müdürün teklifi üzerine Başkan tarafından atanır.

Kurumda Müfettiş Yardımcısı ve Sigorta Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, Yönetmeliklerinde belirtilen en az 4 yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak, sınavın yapılacağı yılın ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak şartları aranır.Müfettiş Yardımcısı ve Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavlarında başarı gösterenler Müfettiş ve Sigorta Müfettişi kadrolarına atanırlar. Girdikleri yeterlik sınavında başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayan Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları ünvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

Müfetiş Yardımcısı ve Sigorta Müfettiş Yardımcısı seçilme yöntemleri, atanma şartları, yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları ile Müfettiş, Sigorta Müfettişi ve Sosyal Sigorta