GenelgeMEVZUAT

AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Araştırma Planlama Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı :B.100.APK.0000000/ASOD/1355

Konu :Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

21 Mart 2005

VALILIĞI

(Il Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2005/48

Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde iyi eğitilmiş ve ihtiyaca uygun donatılmış ekipler aracılığıyla en kısa sürede enkaza yönelik medikal kurtarma hizmetlerinin sunulması, hızlı ve güvenli şekilde hasta/yaralı naklinin sağlanması, nakil sonrasında acil tedavi ünitelerinin ve hizmetinin temini ve tüm bu işler için gerekli profesyonel yönetim organizasyonunun oluşturulması amacıyla, Makamın 30.12.2003 tarih ve ve 5442 sayılı olurlarıyla Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi uygulamaya konulmuştur.Bu kapsamda söz konusu çalışmaların kurumsal bir nitelik kazanması amacıyla, Makamın 19.03.2004 tarih ve 6373 sayılı olurlarıyla Bakanlığımız Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı bünyesinde Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı kurularak çalışmalarına başlamıştır.

Bir proje olarak uygulamaya konulan afetlerde sağlık hizmetleri çalışmalarının, ülkemizde yaşanan afetlerin boyutlarının taşıdığı riskler ve sonrasında ihtiyaç duyulan her türlü sağlık hizmetinin aciliyeti ve koordinasyonu açısından merkez teşkilatında olduğu kadar iller bazında da kurumsallaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.Bu amaçla Makamın 07.03.2005 tarih ve 981 sayılı olurlarıyla Il Sağlık Müdürlükleri bünyesinde doğrudan Sağlık Müdürü’ne bağlı olarak görev yapmak üzere Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi kurulmasına karar verilmiştir.Ekte yer alan Makam oluru ve ekindeki görevleri yerine getirmek üzere, söz konusu birimin en kısa sürede kurulup, yeter sayıda personel görevlendirmelerinin yapılması ve birim sorumlusu ile ilgili bilgilerin (Adı Soyadı, Mesleği, Iş ve Cep Telefon Numaraları, Elektronik Posta Adresi ile Faks Numarası) en geç 08.04.2005 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

EK: Makam oluru.

DAĞITIM: 81 Il Valiliği

Sayı :B.100.APK.0000000/ASOD/981 07.03.2005

Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

BAKANLIK MAKAMINA

Ilgi: a) 30/12/2004 tarihli ve 5442 sayılı makam oluru.

b) 19/03/2004 tarihli ve 6373 sayılı makam oluru.

Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde iyi eğitilmiş ve ihtiyaca uygun donatılmış ekipler aracılığıyla en kısa sürede enkaza yönelik medikal kurtarma hizmetlerinin sunulması, hızlı ve güvenli şekilde hasta/yaralı naklinin sağlanması, nakil sonrasında acil tedavi ünitelerinin ve hizmetinin temini ve tüm bu işler için gerekli profesyonel yönetim organizasyonunun oluşturulması amacıyla, ilgi (a) makam oluruyla Bakanlığımızca hazırlanan “Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi” uygulamaya konulmuştur.Bu çerçevede tanımlanan faaliyetleri yürütmek ve çalışmaların kurumsallaşmasını sağlamak amacıyla, ilgi (b) makam oluru ile; Bakanlığımız Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’na bağlı olarak “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı” kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır.

Söz konusu proje faaliyetleri, planlanan takvime uygun olarak adı geçen Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüş ve ilk aşamada 11 bölge ili (Adana, Afyon, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Istanbul, Izmir, Samsun, Sakarya, Van) ile ülkemizde deprem riskinin yüksek olduğu Kocaeli, Yalova ve Düzce illerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri kurulmuş ve eğitimleri gerçekleştirilmiş ve lojistikleri tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine burada da Ulusal Medikal Kurtarma eğitimi verilmiş ve ekiplerin kurulmasına yardımcı olunmuştur. Bununla birlikte bölge illerine bağlı diğer illerimizin tamamının konuyla ilgili şube müdürü ya da sağlık müdür yardımcıları da eğitimden geçirilmiştir.2005 yılı içerisinde ekiplerin kurulması çalışmaları ilk aşamada öncelikli illerimizden başlanarak tamamlanacak ve ülke geneline yaygınlaştırılacaktır. Diğer çalışmalarımız ise proje metninde yer alan faaliyet planına uyun olarak sürdürülmektedir.

Bir proje olarak uygulamaya konulan afetlerde sağlık hizmetleri çalışmalarının, iller bazında da kurumsal bir nitelik kazanarak kalıcı yapıya kavuşturulması ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, ekte yer alan görev tanımı çerçevesinde tüm il sağlık müdürlüklerimiz bünyesinde “Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi” kurulması ile bu birimlere en kısa sürede personel görevlendirmelerinin sağlanarak konu ile ilgili çalışmaların aksatılmadan yürütmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

Mehmet Nuri ERIKEL

Kurul Başkanı V.

EK-1: Afetlerde Sağlık Hizmetleri

Birimi Görevleri

Uygun görüşle arz ederim

…./03/2005

Ulvi SARAN

Müsteşar Yardımcısı

Uygun görüşle arz ederim

…./03/2005

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Müsteşar

O L U R

…../03/2005

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Bakan

…./01/2005/ Şb.Mdr.Ç.BOZKAYA

…./01/2005/D.Bşk.T.KAKILLIOĞLU

.…/01/2005/Kur.Bşk.Yrd.M.N.ERIKEL

EK-1

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AFETLERDE SAĞLIK HIZMETLERI BIRIMI GÖREVLERI

1.Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi doğrudan Il Sağlık Müdürüne bağlı olarak görev yapacaktır.

2.Birim, olağan üstü duruma dönüşebilecek olası risklerin belirlenmesi ve mümkün olanların ortadan kaldırılmasına yönelik hafifletme, mevcut tüm risklere yönelik hazırlık, olay sonrası dönemde iyileşme yönünde çalışmaların gerçekleştirilmesi ve tüm bunlarla ilgili planlama, yönetim sisteminin geliştirilmesi, gerekli eğitimlerin verilmesi, müdahale birimlerinin oluşturulması ve çalışmaların gerçekleştirilmesi faaliyetlerini organize ve koordine eder.

3.Il genelinde sağlık afet yönetim organizasyonunun oluşturulması ve organizasyon sisteminin kurumsallaştırılarak kalıcılığının sağlanması, bu konuda gerek il, gerekse ülke düzeyinde kurum ve kuruluşlar arası işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması.

4.Ülkemizde öncelikle sivil savunma birliği olan bölgelerden başlanmak üzere; her ilde afetlerde profesyonel müdahalede bulunacak, özellikle gönüllü sağlık personelinden oluşan medikal kurtarma ekiplerinin kurulması, yılık temel ve sürekli eğitim programlarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesi.

5.Medikal ekipte yer alan personelin katılımı ve görevlendirilmesi ile ilgili yazışma ve diğer prosedürlerin takip edilmesi.

6.Medikal ekiplerin kişisel, tıbbi ve afetlere sağlık müdahalesi kapsamında gerekli her türlü lojistiklerinin temini ve sürekliliğinin sağlanması.

7.Medikal ekiplerin gerektiğinde başka il ve ülkelerde meydana gelebilecek afetlerde kurtarma faaliyetlerine katılımlarının sağlanması.

8.Afet noktalarından acil tedavi merkezlerine güvenli ve hızlı nakli sağlayacak ihtiyaca uygun donanımda nakil araçlarının temini, bu konuda kurum ve kuruluşlar arası işbirliği ve organizasyonun sağlanması.

9.Afet sonrası gerekli acil tedavi hizmetlerini sağlayacak sağlık kuruluşlarının olağanüstü durumlara uygun yapılanmalarının, organizasyonlarının, düzenlemelerinin ve lojistiklerinin sağlanması, buralarda görev alacak personelin eğitilmesi.

10.Gerektiğinde afete en yakın noktada ameliyat dahil ileri acil müdahalelerin yapılabileceği seyyar acil tedavi ünitelerinin (yoğun bakım, hasta yatağı v.b.) temini, kullanımı ve bunların kullanımı ile ilgili yerel ve bölgesel kapasite oluşturulması.

11.Afetlerde sağlık hizmetleriyle ilgili sağlıklı ve doğru veri toplamak, gelen verileri derlemek, güvenilirliğini kontrol etmek, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

12.Gerektiğinde afetlerde sağlık hizmetleri çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla ilde bir danışma kurulu oluşturmak, toplanmasını ve toplantılarda alınan tavsiye niteliğindeki kararların uygulanmasını sağlamak.

13.Birimin yazışmalarını yürütmek, arşivlerini oluşturup, sürekliliğini sağlamak.

14.Birim ve çalışmalarını tanıtmak için konuyla ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantıları Bakanlığa bildirerek katılımcı ve/veya konuşmacı olarak katılabilmek.

15.Birimin çalışma raporlarını hazırlayarak üçer aylık dönemler halinde Bakanlığa ve ilgili diğer birimlere göndermek.