MEVZUATYönetmelik

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ (ÜYTE) MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ (ÜYTE) MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete
Tarih: 19.11.1996; Sayı: 22822
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden tıbben uygun görülenle- rin üremeye yardımcı tedavi metodları vasıtasıyla çocuk sahibi olmalarının sağlanması için, bu uygulamanın esaslarını, bu uygulamayı yapacak merkezlerin açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları, bunların bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişilerin uymakla mükellef olduğu hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik, üremeye yardımcı tedavi metodlarını uygulayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların üremeye yardımcı tedavi yöntemleri ile ilgili faaliyetlerini kapsar.
Kanuni Dayanak
MADDE 3- Bu yönetmelik;13/12 /1983 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ikinci ve 43. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Aksi belirtilmedikçe, bu Yönetmelik’te geçen;
a) Bakanlık :Sağlık Bakanlığı’nı,
b) Bakan :Sağlık Bakanı’nı,
c) Kurul :Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Bilim Kurulu’nu,
d) Genel Müdürlük :Bakanlığın Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nü,
e) Genel Müdür :Bakanlığın Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü’nü,
f) Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri: Anne adayının yumurtası ile kocanın spermini çeşitli yöntemlerle döllenmeye daha elverişli hale getirerek, gerektiğinde vücut dışında döllenmesini sağlayıp, gametlerin veya embriyonun anne adayının genital organlarına transferini ifade eden ve modern tıpta bir tıbbi tedavi yöntemi olarak kabul edilen uygulamaları,
g) Merkez : Genel olarak üremeye yardımcı tedavi yöntemleri uygulanan merkezleri,
h) Özel Merkez :Üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin uygulandığı ve gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olan merkezleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Bilim Kurulu

Kuruluşu
MADDE 5- Üremeye yardımcı tedavi yöntemi uygulanacak adayın incelenmesi ve tespiti, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinin açılması, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve kapatılması ile ilgili tavsiye kararlarını almak üzere Bakanlıkça Bilim Kurulu oluşturulur
A- Kurul, Bakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında,
a) Tıp fakülteleri kadın hastalıkları ve doğum bölümü öğretim üyelerinden, en az üçü merkez sorumlusu olmak üzere dört kişi,
b) Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından, en az biri merkez sorumlusu olmak üzere iki kişi,
c) Genel Müdür, Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürleri,
d) Özel hastanelerden merkez sorumlusu bir kişi,
e) Kurulmuş ise Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) hastanelerinden merkez sorumlusu bir kişi,
f) Tıp fakültelerinden, tıbbi histoloji-embriyoloji anabilim dalı öğretim üyesi bir kişi,
g) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından belirlenecek bir kişi, olmak üzere toplam 14 kişiden (SSK bünyesinde merkez kurulmamış ise 13 kişiden) teşekkül eder.
B- Kurul’un yukarıda belirtilen (A) bendinin (a), (b), (d), (e) ve (f) alt bentlerindeki üyeleri, Genel Müdür’ün üye sayısının iki katı kadar teklif ettiği kişiler arasından Bakan tarafından seçilir.
C-Bakan tarafından seçilen üyeler üç yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.
D-Kurul’dan ayrılan üyenin yerine, Bakan tarafından aynı usulde yenisi seçilir.
Kurul’un Çalışma Şekli ve Görevleri
MADDE 6-Kurul her dört ayda bir, Bakanlığın daveti üzerine toplanır. Bakanlık ve Kurul Başkanı, gerektiğinde Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir.
A) Kurul Gündemi:Genel Müdür tarafından, Kurul Başkanı veya Kurul üyelerinin tekliflerine göre tesbit edilir ve Genel Müdür tarafından, toplantı daveti ile birlikte en az 15 gün önceden yazılı olarak üyelere bildirilir.
B) Kurul’a Bakanlık Müsteşarı başkanlık eder.
C) Kurul, en az dokuz üyenin iştiraki ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın mensup olduğu görüş kabul edilmiş sayılır.
D) Kurul’un sekreterlik hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.
E) Kurul, gündem maddelerini inceler ve raporunu hazırlar. Kurul’un tavsiye kararları, yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanır ve Bakan’ın onayından sonra uygulanır.
F) Kurul, gerektiğinde ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlardan bilimsel görüş isteyebilir.
G) Kurul, çalışma izni isteyen Merkezlerin incelemesini yaparak Bakanlığa görüş bildirir.
H) Merkezlerin uygulama ve uygulama sonuçları, Kurul tarafından belirlenmiş standart form ile yine Kurul tarafından belirlenmiş sürelerde Bakanlığa bildirilir. Kurul, yapılan bildirimleri ve uygulama sonuçlarını gerekli görür ise yerinde inceleme ile değerlendirir.
I) Kurul, Merkezlerde uygulamanın her safhasında gerekli gördüğü incelemeleri yapmaya yetkilidir. Denetlediği merkezlerin faaliyetlerinin süreli veya süresiz olarak durdurulması için Bakanlığa teklifte bulunabilir.
J) Kurul, ihtiyaca göre değerlendirme ve izleme görevlerini yapabilmek için alt komisyonlar oluşturabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemlerinin Uygulandığı Merkezlerin Kurulması ve Açılma İzni ve Ruhsatname Verilmesi

Kurulma
MADDE 7-ÜYTE Merkezleri; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, bunlara ait genel ve özel hastaneler bünyesinde bir ünite şeklinde veya sadece ÜYTE uygulamak maksadıyla müstakil olarak kurulabilir Kanun ve Tüzük hükümleri gereğince “özel hastane” açacak olan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin kuracakları müstakil ÜYTE merkezleri, sadece ÜYTE uygulanan “özel hastane” hükmündedir. Bütün merkezlerin çalışma yapabilmesi için Bakanlıktan izin alınması zorunludur. Hastaneler bünyesinde birden fazla kadın hastalıkları ve doğum kliniği bulunsa bile, bu hastanelerde tek bir merkez açılmasına izin verilir. Merkez kurucusunun birden fazla ilde merkez açması mümkündür. Ancak, bu takdirde merkezde görev alacak personelin farklı olması ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması şarttır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastaneler bünyesinde kurulacak merkezlerin açılabilmesi için yazılı izin belgesinin; özel hastane kapsamına giren kurum ve kuruluşlar ile kişilere ait merkezlerin kurulması ve açılabilmesi için de Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Ruhsatnamesinin, Bakanlık’tan alınması zorunludur.
Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda eğitim verecek merkezlerin nitelikleri, çalışma usul ve esasları, Kurul’un görüşü alınarak Bakanlık tarafından bir Yönerge ile düzenlenir. Eğitim merkezleri, bu Yönetmelik’te ve çıkarılacak Yönerge’de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kurulur ve faaliyet gösterirler.
Başvurma ve Gerekli Belgeler
MADDE 8- Merkez açacakların, bir dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirliğine başvurmaları gereklidir. Bu dilekçede; merkezin açılacağı yerin adresi, binanın özellikleri ve ne kadar hasta yatağının bulunacağı belirtilir.
Ayrıca;
a) Ölçekli vaziyet planı(1/500 ölçekli, arsa üzerindeki bütün binaları gösterir plan),
b) Planlar ( En az 1/100 ölçekli, binanın tümüne ait kat planları),
c) Kesitler ve cepheler (1/100 ölçekli) (a,b,c bendlerinde istenilen proje ve kesitler, proje müellifi ve mahalli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilerek, ikişer takım ozalit kopya halinde hazırlanır.)
d) ÜYTE Merkezinde kullanılacak cihazları gösterir etraflı bir liste (Ek 1),
e) Merkezlerde görevlendirilecek Mesul Müdür, Merkez sorumlusu ve diğer personelin isimleri ve çalıştıkları alanlar ve bu alanlarla ilgili uzmanlık belgeleri, sertifikaları veya resmi belgeler,
f) Kurucu gercek kişi ise nüfus cüzdanının, özel hukuk tüzel kişi ise tüzel kişiliğin kurulmasına ilişkin sözleşme, senet veya tüzüğün noterden tasdikli örneği, bu merkezlerdeki mesul müdürün iki adet fotoğrafı, dilekçeye eklenir.
Bina Durumu
MADDE 9-ÜYTE Merkezleri, Kurulca uygun görülerek Bakanlıkça onaylanan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz hastanelerde kurulur. Ancak; müstakil merkezler, İmar Kanunu ile Tüzük ve Yönetmelikleri hükümlerine göre yapılmış ve kullanma izni alınmış müstakil binalarda kurulur. Başka amaçla yapılmış olup da merkez açılacağı belirtilerek umumi binaya çevrilme ile ilgili olarak mahalli belediyeden izin alınmamış olan ve yangına karşı güvenlik önlemleri bulunmayan binalarda ÜYTE Merkezleri açılamaz. Binadaki odalarda hastalara düşecek alanlar ile, koridorların, asansörlerin ve merdivenlerin genişlik ve sair niteliklerinin Özel Hastaneler Tüzüğü’nün 6, 7,ve 8. maddelerine uygun olması gerekir. Merkezler, mutlaka kaloriferle ısıtılır ve bütün bina uygun sıcaklıkta tutulur.
Açılma İzni, İzin Belgesi ve Ruhsatname
MADDE 10- 8 inci maddeye uygun olarak düzenlenen dilekçe ve ekleri üzerine İl Sağlık Müdürü veya belirleyeceği bir hekim, mahallin Tabip Odası temsilcisi ve Bayındırlık ve İskan Müdürünün belirleyeceği bir mühendis tarafından, açılması istenen merkez kontrol edilerek, eksikleri var ise tamamlattırıldıktan sonra, Valilik görüşleri ile birlikte ilgili belgeler Bakanlığa gönderilir. Kurul tarafından dosya üzerinde ve mahallinde inceleme yapıldıktan sonra, uygun görüldüğü takdirde Bakanlıkça bir yıl süreli geçici izin belgesi düzenlenerek mahalline gönderilir. Bu sürenin sonunda, merkez, Kurul tarafından denetlenerek değerlendirilir ve uygun bulunursa Bakanlıkça daimi izin belgesi veya ruhsatname verilir. 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bendlerinde belirtilen personelde istifa, yer değişikliği, ölüm ve benzeri sebeplerle yapılan değişiklikler iki ay içinde Kurul’a bildirilir. Kurul, aday personeli inceledikten sonra uygun bulursa personel değişikliği gerçekleştirilir. Kurul’a bildirilmeden yapılan personel değişikliklerinde, Kurul tarafından merkezin izin belgesinin veya ruhsatnamesinin iptali için Bakanlığa teklifte bulunulabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemlerinin Uygulandığı Merkezlerde Bulunması Gerekli Bölümler, Araçlar, Gereçler ve Personel

Bölümler
MADDE 11- Merkezlerde uygulama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen şart ve nitelikleri haiz bölümlerin bulunması zorunludur.
a) Hasta kabul bölümü: Yeterli genişlikte ve rahat şekilde döşenmiş bir hasta kabul yeri,
b) Hasta muayene bölümü: Hastaların muayene edilebilecekleri en az iki muayene odası,
c) Ameliyathane: Her türlü cerrahi müdahaleye elverişli olan, genel anestezi ile laparoskopi yapılabilecek, oosit elde edilmesi için ultrason cihazı da bulunan ve sadece üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin uygulanması için kullanılacak standart bir ameliyathane,
d) Laboratuvar: Oositlerin alınmasını takiben en kısa sürede oositlerin değerlendirilmesine elverişli, gerekli araç ve gereçlerle donatılmış en az 25 metrekare büyüklüğünde, ısısı ayarlanabilen ve ameliyathaneye bitişik ve pencere veya açılıp kapanan cam bölme veyahut kapı ile ameliyathane ile irtibatlı özel bir laboratuvar,
e) Endokrin ve Androloji Laboratuvarı: Merkezde veya aynı ilde merkezle bağlantısı olan, hasta takibi için gerekli hormon çalışmalarının yapılabildiği standartları Kurul tarafından belirlenmiş bir endokrin laboratuvarı ve merkez içinde androloji laboratuvarı,
f) Sperm odası: Sperm alınması için laboratuvara yakın özel bir oda,
g) Hasta odası: Hastaların oosit toplanması öncesinde hazırlanması, sonrasında ise ayılması için ameliyathaneye yakın ve standartlara uygun en az iki oda,
h) Görevlilerin soyunma-giyinme ve çalışma odaları: Binanın durumuna ve kadroya göre, hekimlere ve diğer görevlilere gerektiği kadar soyunma-giyinme ve çalışma odaları,
ı) Çalışan personel sayısına göre yeterli dinlenme yerleri,
j) Hemşire ofisi,
k) Danışmanlık/toplantı odası,
l) Yıkanma ve sterilizasyon bölümü,
m) Büro, arşiv ve sekreter odası,
n) Malzeme deposu,
o) Yeteri kadar tuvalet, lavabo,
p) Acil müdahale seti ile donatılmış en az bir acil müdahale odası,
r) Kan alma odası,
s) Ultrason odası. Merkezler genel ve özel hastanelerin bir ünitesi olarak kurulacak ise, (a), (b), (h), (ı), (l), (m), (n), (o), (p), (r), (s) bentlerinde sayılan bölümler olmayabilir.
Araç ve Gereçler
MADDE 12-Merkezlere açılış izni veya ruhsat verilebilmesi için Ek 1′ de belirtilen araç ve gerecin bulunması zorunludur.
Elektrik Jenaratörü
MADDE 13- Merkezlerde elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girebilecek ve yeterli enerji üretebilecek kapasitede bir jeneratör veya devamlı güç kaynağı bulunması zorunludur.
Personel Durumu
MADDE 14- Merkezlerde aşağıda sayılan ve niteliği belirtilen personelin bulunması zorunludur.
a ) Mesul müdür veya merkez sorumlusu: Bu personelin;
1- Yurtiçi veya yurtdışında üreme tıbbı, infertilite ve yardımcı üreme teknikleri konusunda en az bir yıllık bir programı tamamlamış veya yurt içinde veya dışındaki üremeye yardımcı tedavi merkezinde veya merkezlerinde en az bir yıl çalışmış olması,
2- Ultrason ve laparoskopi konusunda deneyimini gösteren belgeyi haiz olması,
3- Belgelerin Kurulca kabul edilmiş olması, şarttır.
b) Ultrason ve laparaskopi sertifikası veya belgesi olan en az iki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı veya ultrason sertifikası veya belgesi olan bir radyolog.
c) Üremeye yardımcı tedavi konusunda yurtiçindeki veya yurtdışındaki merkezler de en az altı aylık eğitim görmüş ve Kurul tarafından kabul edilen sertifika veya belgesi olan tıp doktoru, histolog-embriyolog veya veteriner, biyolog, eczacı veya hemşire gibi en az dört yıllık yüksek okul mezunu bir sağlık personeli.
d) Mikroenjeksiyon uygulaması yapacak personel: Bu personelin mikroenjeksiyon konusunda ayrıca en az iki ay süre ile eğitim almış ve sertifikasının Kurul tarafından kabul edilmiş olması gerekir.
e) Yeterli sayıda hekim dışı sağlık personeli ve idari personel.
f) Müstakil merkezlerde tam zamanlı çalışan en az bir anestezi uzmanı ve yeterli sayıda ameliyathanepersoneli. Yukarıdaki sağlık personelinin Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili olması ve bütün personelin yüz kızartıcı, şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum olmaması şarttır.
Mesul Müdür
MADDE 15- Müstakilen kurulan merkezlerin bir mesul müdürü; hastanelerin kadın doğum bölümü- ne bağlı olarak; kurulan merkezlerin de hastane baştabibine veya mesul müdürüne bağlı bir ÜYTE ünitesi sorumlusu bulunur. Mesul müdürün veya ÜYTE ünitesi sorumlusunun; 14üncü maddenin (a) fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz uzman olması gereklidir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan merkezlerin mesul müdürlük görevi, bağlı bulunduğu klinik şefi veya ilgili bilim dalı başkanı veyahut sorumlu uzmanı tarafından “ÜYTE Ünitesi Sorumlusu” sıfatıyla yürütülür. Özel hastane mesul müdürü ikinci fıkradaki şart ve nitelikleri haiz ise, özel hastanelerde açılan merkezin ayrıca ÜYTE ünitesi sorumlusu olmayabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Özel Hastaneler Mevzuatının Uygulanacağı Haller
MADDE 16- Özel hastaneler bünyesinde kurulan UYTE merkezleri, bu yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda Kanun ve Tüzük Hükümlerine tabi olup; sözkonusu mevzuat hükümlerinin özel hastaneler hakkında uygulanması, hastane bünyesindeki özel merkezi de kapsar. Müstakilen kurulmuş bulunan özel ÜYTE merkezleri özel hastane statüsünde olup, bu yönetmelikte açıkça düzenlenmeyen ve teknik özellikler ile personel dışında kalan diğer hususlarda Kanun ve Tüzük Hükümleri uygulanır.
Yasaklar
MADDE 17- Bu yönetmelik ile gösterilen vasıf ve şartlarda olmayarak izin belgesi veya ruhsatname alınmadan hekimler ve diğer şahıslar tarafından ÜYTE uygulamak için özel yerler açılması veya oturdukları yerlerin bir bölümünün bu uygulamaya tahsis edilmesi; kendilerine ÜYTE uygulanacak adaylardan alınan yumurta ve spermler ile elde edilen embriyoların bir başka maksatla veya başka adaylarda, aday olmayanlardan alınanların da adaylarda kullanılması ve uygulanması ve bu yönetmelikte belirtilenlerin dışında her ne maksatla olursa olsun bulundurulması, kullanılması, nakledilmesi, satılması yasaktır. Bu yasağa ve bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tesbit edilenlerin faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur. Adaylardan fazla embriyo alınması durumunda eşlerden her ikisinin rızası alınarak embriyolar dondurulmak suretiyle saklanabilir. Üç yılı geçmemek şartıyla, merkez tarafından tespit edilecek süre içinde her iki eşin rızası alınarak aynı adayda kullanılabilir. Bu süre sonunda veya eşlerden birinin ölümü veya eşlerin birlikte talebi veya boşanmanın hükmen sabit olması halinde, bu süreden önce saklanan embriyolar derhal imha edilir. Saklama, kullanma ve imha bilgileri kurul tarafından belirlenen sürelerde Bakanlığa bildirilir. Saklama ve imha işlemlerinin yapılmasında Ek 3’deki Embriyo Saklama Bilgi Fişi ve Embriyo İmha Bilgi Fişi ile ÜYTE Uygulanacak Çiftlere Ait İzin Belgesi doldurulur.
Açılma Ruhsatnamesi ve İzin Belgesinin İptali
MADDE18- Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan veya uygulamaları ve uygulama sonuçları Kurul tarafından yeterli bulunmayan merkezlerin faaliyetleri, Kurul’un görüşü de alınarak, eksikliklerin tamamlanması için Bakanlıkça üç aydan altı aya kadar durdurulur. Verilen sürenin sonunda başvurulduğu takdirde, merkezlerin durumu tekrar değerlendirilerek çalışmasına izin verilir veya durdurma işlemi sürdürülür. Çalışmaları durdurulan merkezin elindeki vak’alar, en geç on gün içinde Bakanlığa bildirilir.
Bilgi formu
MADDE 19- Üremeye yardımcı tedavi metodu uygulaması yaptırmak üzere başvuran evli çiftlerin EK-2’de belirtilen nitelikleri haiz olması şarttır. Uygulamanın takibinin sağlanabilmesi için, merkezlerin, Kurul tarafından belirlenmiş standart formlar ile her yılın Ocak ayında, bir önceki yılın çalışma verilerini ve ayrıca her altı ayda bir olmak üzere oluşmuş gebelik bilgilerini Bakanlığa göndermeleri şarttır. Embriyo saklama ve imha işlemlerinde EK-3’deki form doldurularak merkezde muhafaza edilir.
Uygulamalara ilişkin olarak merkezlerden toplanan bilgiler, Bakanlık tarafından her yıl rapor haline getirilir ve yayınlanır. Yayınlanan rapor ÜYTE uygulamalarında bulunan ilgili bütün kuruluşlara gönderilir. Bu Yönetmeliğin öngördüğü form ve dokümanlar merkezlerde en az beş yıl saklanır ve Kurul veya Bakanlıkça istenildiğinde ibraz edilir.
İzin Belgesi
Madde 20-Üremeye yardımcı tedavi metodu uygulanacak evli çiftlerin Ek-4’deki izin belgesini doldurmaları şarttır.
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce faaliyete geçmiş olan merkezlerin, durumlarını en geç bir yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmesi ve mevcut personel listesini ve bu personelin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygunluklarını sağlayarak en geç altı ay içinde Kurul’a bildirmesi şarttır. Belirtilen süreler sonunda eksikliklerini tamamlamayanlara Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer . Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK: 1 ÜYTE MERKEZLERİNDE BULUNMASİ GEREKEN ARAÇ VE GEREÇ LİSTESİ
1-Laminar Flow Hood
2-Inkübator (2 adet ve %5 CO2, %5 O2 ve havayı sağlayacak özelliklerde olmalı.)
3- Mikroskoplar a)Standart Labaratuvar Mikroskobu b)Stereoskopic ( dissecting ) Mikroskop c) İnvert Mikroskop
4- Multi-blok heater
5- Buzdolabı (dondurucusu ile birlikte)
6- Osmometre
7- Mikrobalans
8- pH Meter
9- Klinik tipi Santrifüj
10-Sperm sayımı için gerekli standart ölçüm aletleri
11- Kültür için gerekli ve yeterli miktarda cam ve disposible malzeme
12- Oosit alınması için Laparoskop ve gerekli ekipman
13- Embriyo Replasmanı için gerekli alet ve disposible malzeme
14-Vaginal problu ve oosit aspirasyonu için gerekli üniteleriyle birlikte ultrason
15-Mikromaniplasyon yapılıyorsa, gerekli standart aletler. (Mikromaniplasyon uygulaması yapacak merkezler, uygulamaya başlıyacaklarını Bakanlığa bildirecekler ve uygulamayı yapacak personelin yurt içinden veya yurtdışından sertifikası olacaktır.)

EK : 2 HASTA SEÇİM KRİTERLERİ ÜYTE uygulanacak olanların;
1- Evli çift olması,
2- Sadece kendilerine ait üreme hücrelerinin kullanılması,
3- Evli çiftlerin bu Yönetmelik’te öngörülen tedavi yöntemleri dışındaki mevcut tedavi yöntemleri ile
çocuk sahibi olamadıklarının belgelenmiş bulunması.
EK : 3 EMBRİYO SAKLAMA BİLGİ FİŞİ
Anne adayının adı ve soyadı :
Baba adayının adı ve soyadı :
Uygulanan yöntem :
İşlem tarihi :
Saklama tarihi :
Dondurma için kullanılan yöntem :
Tekrar kullanma tarihi : Sonuç :
EMBRİYO İMHA BİLGİ FİŞİ
Anne adayının adı ve soyadı :
Baba adayının adı ve soyadı :
İşlem tarihi :
EK : 4 ÜYTE UYGULANACAK ÇİFTLERE AİT İZİN BELGESİ
KİMLİK KADIN ERKEK
SOYADI :
ADI :
BABASININ ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM YILI :
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
İL :
İLÇE :
KÖY veya MAHALLE :
CİLT :
HANE :
SAYFA :
Uygulamadan önce görevli tabibin açıklaması:
ÜYTE işleminin tıbbi sonucları, muhtemel komplikasyonları, ağırlığı ve önemi
embriyonun nasıl saklanacağı ve sadece kendilerinde kullanılacağı, rıza ve izin
olmaksızın her iki işlemin yapılamıyacağı, rıza ve iznin kapsamı ve konusu ÜYTE
uygulanacak kişiye ve eşine anlatıldı.
TARİH: GÖREVLİ TABİB (Adı, soyadı ve imzası):
Rıza Beyanı:
Uygulamadan önce, görevli tabibin bütün açıklamalarını dinledik. ÜYTE işlemine
rıza ve iznimiz olmadan girişilmeyeceği, bu işlemin tıbbi sonuçları ve muhtemel
komplikasyonları, bize etraflıca anlatıldı.
1- İşlemin başarı garantisinin olmadığını,
2- Oosit alınması esnasında uygulanacak laparaskopik ve diğer işlemlerin risklerinin olduğunu,
3- Muhtemel fötal anomali riskinin olduğunu ve gebelik oluştuğunda, gerektiğinde anomalileri araştırmak için uygulanacak testlerin risklerini özellikle anladık. Bu konuda sorumlulukların bize ait
olduğunun bilincinde olduğumuzu, hiç bir şiddet, tehdit, telkin ve maddi veya
manevi baskı altında kalmaksızın ÜYTE işlemini kabul ettiğimizi ve kendimize ait
embriyoların dondurularak müteakip aylarda kullanılmak üzere üç yılı geçmemek
şartıyla klinikte saklanmasına, saklama süresinin sonunda veya ikimizden birinin
ölümü veya boşanmamızın hükmen sabit olması halinde veya talebimiz halinde bu
süreden önce saklanan embriyoların derhal imha edileceğine izin verdiğimizi,
doğacak sonuçları gerek birbirimiz ve gerek tabib ve hastane aleyhine
kullanmayacağımızı, sonucuna katlanacağımızı ve bu işlemle ilgili uygulamalara
izin verdiğimizi, beyan ederiz.
TARİH KADIN KOCA
ÜYTE işlemiyle ilgili işbu izin belgesi huzurumda düzenlendi.
TARİH :
GÖREVLİ TABİB:
NOT: Okur-yazarlar imza edecekler, okur-yazar olmayanlar sol elin başparmağını
basacaklar.