GenelgeMEVZUAT

YATAKLI TEDAVI KURUMLARI IŞLETME YÖNETMELIĞI DEĞIŞIKLIĞI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

YATAKLI TEDAVI KURUMLARI IŞLETME YÖNETMELIĞI DEĞIŞIKLIĞI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B100THG100002/3120 9608/16.05.2005Konu : Y.T.K.Işletme Yönetmeliği DeğişikliğiGENELGE

2005 /84

10.09.1982 tarih ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 13.01.1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “Yataklı Tedavi Kurumları Işletme Yönetmeliği”, yataklı tedavi kurumlarında yürütülen sağlık hizmetlerinin ve hizmet birimlerinin türlerini, hizmetin tıbbi, idari ve teknik yönlerden uygulama esaslarını, buralarda görev yapan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hukuki düzenlemedir.

Gelişen, değişen tıp ve işletmecilik anlayışları doğrultusunda sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan yeni durumlara uyum sağlanması amacıyla Yataklı Tedavi Kurumları Işletme Yönetmeliğinde değişiklik yapılması zarureti doğmuştur.Bu amaçla hazırlanan Yataklı Tedavi Kurumları Işletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Yapılan yeni düzenlemeye göre;

1-Ağız diş sağlığı merkezleri ayaktan ve yatarak tedavi verilen sağlık kurumu olarak tanımlanmıştır.

2-Ilçe ve beldelerde bünyesinde 112 hizmetleri, acil, doğum, ayaktan ve yatarak tıbbi müdahale, muayene ve tedavi hizmetleri ile koruyucu sağlık hizmetlerini bütünleştiren sağlık kuruluşlarının kurulmasına imkan verilmiştir.

3-Gün hastanesi tanımlanması yapılarak, sağlık kurumlarının bu şekilde yapılanmasına imkan tanınmıştır.

4-Yataklı tedavi kurumlarında çalışan her klinisyen uzman hekime, poliklinik hizmeti verme zorunluluğu getirilerek, hekim seçme uygulaması teşvik edilmiştir.

5-Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatlerinin belirlenmesi yetkisi baştabibe verilmiştir. Poliklinik ve tedavi hizmetlerinin mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de verilebilmesine imkan tanınmıştır.

6-Acil serviler ile yoğun bakım servislerinin Valilik onayı ile açılmasına yönelik yetki devri yapılmıştır.

7-Sağlık kurulunun teşekkülü ve çalışma şekli ile raporların kapsamı yeniden belirlenmiştir.

8-Sağlık kurumlarında Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin veya Enfeksiyon Kontrol sorumlularının belirlenmesi ve çalışmalarını bir Yönergeye göre yürütmesi esası getirilmiştir.

9-Yataklı tedavi kurumlarında tutulan tüm kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasına ve saklanmasına imkan verilmiştir.

10-Hastane müdür yardımcılarının görevi ile ilgili konularda nöbet tutmasının ve farklı saatlerde çalıştırılmalarının önü açılmıştır.

11-Yataklı tedavi kurumlarının hasta yoğunluğu, sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması amacıyla farklı çalışma saatleri uygulamasına imkan verilmiştir.

12-Yataklı tedavi kurumlarında ücretsiz hasta kabulü, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenenlerle sınırlandırılmıştır.

13-Ağır ve acil müdahale gereken hastalara sosyal güvencesine bakılmaksızın muayene ve tedavi edilmeleri hususu düzenlenmiştir.

14-Yeni yapılacak yataklı sağlık kurumlarının hasta odalarının standartları belirlenmiştir. Tüm sağlık kurumlarında hasta odalarının 1 ve 2 kişilik olması benimsenmiştir.

15-Yataklı tedavi kurumlarında muayene ve tedavi görerek hastane ile ilişiği kesilen hastaların döner sermaye ile ilişiğinin kesilememesi halinde hasta veya yakının fatura muhteviyatı hakkında bilgilendirilerek taburcu işleminin yapılması esası getirilmiştir. Hastaların rehin tutulması veya rehin kalması kesin olarak yasaklanmıştır.

16-Hastanın tüm bakımından hemşireler sorumlu tutulmuştur.

17-Yataklı tedavi kurumlarında muayene ve tedavi edilen vakalarda bir suçun işlendiğine dair bir belirti ile karşılaşılması halinde Cumhuriyet Savcılığına veya adli kolluğa haber verilmesi zorunluluğu yeniden düzenlenmiştir.

18-Yataklı tedavi kurumlarının poliklinik, servis, laboratuar, ameliyathane, mutfak, çamaşırhane, bahçe gibi hizmet birimlerinin temizliklerinin hizmet alımı yoluyla yapılmasına imkan verilmiştir.

19-Sağlık kurumlarının tüm tıbbi cihaz, araç-gereç ve ekipmanlarının periyodik bakımlarını yapmak üzere biyomedikal hizmetler ve kalibrasyon birimleri kurmaları veya bu hizmetleri dışarıdan hizmet alımı yoluyla gördürmelerine imkan verilmiştir.

20-Eğitim ve araştırma hastanelerinin baştabiplerinin tıp alanında doçent veya profesör yada servis, laboratuar şef veya şef yardımcıları arasından atanması hükme bağlanmıştır. Diğer hastanelerde ise; uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler yada iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabiplerden atanabilecekleri hükmü getirilmiştir.

21-Hizmetin gereklerine göre ihtiyaç duyulan yerlerde koordinatör baştabip, kurucu başhekim, kurucu müdür vb personel atanmasına imkan verilmiştir.

22-Sağlık kurumlarında, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, hasta hakları konusunda hasta ve personelin eğitilmesi vb uygulamaları yürütmek üzere hasta hakları birimleri ile hasta hakları kurulları kurulması zorunluluğu getirilmiştir.

23-Sağlık kurumlarının acil servislerinde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında çalıştırılmak üzere acil tıp teknisyeni çalıştırılmasına izin verilmiştir. Yönetmelik değişikliği ile daha önce olmayan acil tıp teknisyeni görev ve yetkileri tanımlanmıştır.

24-Sağlık kurumlarının güvenlik hizmetlerini kendi bünyelerinde oluşturulan birim veya hizmet alımı yoluyla özel güvenlik kuruluşlarına gördürmelerine imkan verilmiştir.

25-Ebe ve hemşirelerin kıyafetleri yeniden düzenlenmiştir. Farklı renklerde forma giyilebilmesine imkan verilmiştir.

Yukarıda belirtilen konuların tüm ilgilere tebliği ile uygulamanın yeni duruma göre yapılması hususunu önemle rica ederim.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM

A-Planı