GenelgeMEVZUAT

YÜKSEKÖĞRENIM ÖĞRENCILERININ SAĞLIK GIDERLERI HAKKINDA MALIYE BAKANLIĞI YAZISI

YÜKSEKÖĞRENIM ÖĞRENCILERININ SAĞLIK GIDERLERI HAKKINDA MALIYE BAKANLIĞI YAZISI

T.C. MALIYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.10.390

Konu : Öğrencilerin sağlık giderleri -28.01.2010 * 1025

………. ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜNE

………. YÜKSEK TEKNOLOJI ENSTITÜSÜNE

Bilindiği üzere, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü gereğince herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Aynı Kanunun geçici 12 nci maddesinde, bu kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılanlar için anılan Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıllık bir geçiş süreci öngörülmekte ve aynı maddenin ikinci fıkrasında;

“Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci üç yıl içinde tamamlanır.” hükmü yer almaktadır.2009 yılında kamu görevlilerinin genel sağlık sigortasına devrine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Bakanlığımıza gönderilen yazılarda yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan öğrencilere ilişkin herhangi bir istisnaya yer verilmediğinden, yükseköğretim kurumlarının 2010 yılı bütçelerine öğrencilerin sağlık giderleri için ödenek tefrik edilmemiştir.

Ancak Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında yapılan toplantılarda alınan kararlar çerçevesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Bakanlığımıza gönderilen 26/01/2010 tarihli yazıda; 5510 sayılı Kanunla herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar bakımından öngörülen geçiş sürecinde genel sağlık sigortalılığı zorunluluğunun bulunmaması nedeniyle sosyal güvencesi bulunmayan yüksek öğrenim öğrencilerinin sağlık yardımlarının daha önce sağlandığı şekilde üniversiteler tarafından sağlanmasının uygun olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin genel sağlık sigortası kapsamına alınacağı tarihe kadar sağlık giderlerinin karşılanabilmesi için yükseköğretim kurumları bütçelerinde “09.6.0.05 – Öğrencilerin Sağlığına Ilişkin Giderler” fonksiyonu altında “03.9 -Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik kodunun açılması gerekmektedir. Söz konusu giderleri, bütçelerindeki özgelir karşılığı giderlere ilişkin fonksiyonlardan aktarma yapmak suretiyle karşılayacak yükseköğretim kurumlarının, buna ilişkin taleplerini Bakanlığımıza iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

(Imza)

I. Ilhan HATIPOĞLU

Genel Müdür